sobota, 24 marca 2018 napisz DONOS@
REGULAMIN ORGANIZACYJNY: KLUBU FOTOGRAFII ”NURT’ Łomża, 25 stycznia 2008r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Klub nosi nazwę „KLUB FOTOGRAFII „NURT” w Łomży. 2. Klub jest niezależny i samostanowiący. II CELE KLUBU: 1. Zrzeszanie członków zajmujących się twórczością fotograficzną. 2. Organizowanie i popularyzowanie niekomercyjnej kultury fotograficznej. 3. Dbanie o rozwój artystyczny członków klubu. III CELE SĄ REALIZOWANE POPRZEZ 1. Inicjowanie i organizowanie działań popularyzujących twórczość fotograficzną na terenie Ziemi Łomżyńskiej poprzez: wystawy, plenery, warsztaty fotograficzne, konkursy, spotkania klubowe z młodzieżą itp. 2. Współpracę z instytucjami kulturalnymi, samorządowymi oraz ruchem artystycznym w Łomży i na terenie kraju. IV CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIAZKI 1. Członkowie klubu dzielą się na: A/ członków twórczych B/ kandydatów ad. A:”członkiem twórczym” klubu może zostać osoba pełnoletnia, która: - udokumentuje własny dorobek twórczy w dziedzinie fotografii, - wnosi czynny udział w realizację celów klubu, - akceptuje regulamin klubu, - złoży pisemną deklarację o przystąpienie do klubu, - zostanie zaakceptowana przez zwykłą większość „członków twórczych” klubu, - jest na liście członków-kandydatów. Ad. B: „kandydatem” klubu może zostać osoba, która czynnie uprawia fotografię artystyczną, chce doskonalić swoje umiejętności i wspiera działalność klubu. 2. Członkowie twórczy mają prawo do powoływania zespołów i osób do określonych zadań (np. komisja artystyczna, reprezentowanie klubu itp.). 3. Członkowie twórczy mają prawo do posiadania i posługiwanie się emblematami i legitymacją klubu. 4. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zgody zwykłej większości członków twórczych. V CZŁONKOWIE KLUBU ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 1. Aktywnego uczestnictwa w działalności artystyczno-popularyzatorskiej klubu. 2. Przestrzegania regulaminu klubu i ustaleń organizacyjnych podjętych przez członków twórczych klubu. 3. Godnego reprezentowania tradycji ruchu fotograficznego. 4. Dbania o wysoki poziom własnej twórczości fotograficznej. 5. Przestrzegania w swojej działalności twórczej zasad prawa, etyki i obyczaju społecznego. VI CZŁONEK TWÓRCZY KLUBU MOŻE BYĆ SKREŚLONY Z LISTY CZŁONKÓW KLUBU NA SKUTEK: 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie. 2. Jaskrawego naruszenia zasad regulaminu klubu. 3. Braku zainteresowania realizacją działań klubu. 4. Decyzja o skreśleniu z listy członków twórczych klubu wymaga zgody zwykłej większości członków twórczych. VII Postanowienie końcowe: Założyciele klubu spełniają wszystkie wymagania niniejszego regulaminu i stają się „członkami twórczymi ”KLUBU FOTOGRAFII „NURT” w Łomży. Są to osoby: Lech Buczyński, Zbigniew Ciborowski, Przemysław Karwowski, Wojtek Surawski, Stanisław Zeszut.
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0