Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 29 maja 2024 napisz DONOS@

Nabór do przedszkola 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

 

STRONA INTERNETOWA DO LOGOWANIA DLA RODZICÓW: https://nabor.pcss.pl/lomza


Poniżej prezentujemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łomża.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 02.03.2021 r.

do 09.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 01.02.2021 r.
do 08.02.2021 r.

w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 10.03.2021 r.    
do 23.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 09.02.2021 r.
do 19.02.2021 r.

w godzinach pracy szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.

do 29.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 24.02.2021 r.
w godzinach pracy szkoły

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

30.03.2021 r.

do godz. 12.00

25.02.2021 r.
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 02.04.2021 r.
w godzinach pracy przedszkola

do 01.03.2021 r.
w godzinach pracy szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

06.04.2021 r.

do godz. 12.00

02.03.2021 r.
do godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 

 

31.05.2021 r.

 

Rejestracja wniosków w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 31.05.2021 r.

do 09.06.2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do 11.06.2021 r.

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych                                              i  niezakwalifikowanych. 

 

14.06.2021 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 16.06.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

17.06.2021 r.

do godz. 13.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

 

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 09.02.2021 r.

do 22.02.2021 r.

do godz. 15.00

----------------------

od 09.02.2021 r.

do 15.02.2021 r.

do godz. 15.00

do oddziałów sportowych

od 31.05.2021 r.
do 07.06.2021 r.

do godz. 15.00

----------------------------

od 31.05.2021 r.
do 02.06.2021 r.

do godz. 15.00

do oddziałów sportowych

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego.

 

od 17.02.2021 r.    
do 19.02.2021 r.

 

07.06.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w   pkt 2.

22.02.2021

do godz. 12.00

08.06.2021
do godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).

        08.03.2021 r.

do godz. 12.00

do 22.06.2021

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 11.03.2021 r.
do godz. 15.00

25.06.2021 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16.03.2021 r.

do godz. 15.00

Do 29.06.2021 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

17.03.2021

do godz. 15.00

do 30.06.2021

do godz. 15.00

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022 odbywać się  będzie w dniach:                                   

09 - 19  luty 2021 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)

10 – 23 marca 2021 r.  (do przedszkola). …………………………………………….                                                                              

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych pierwszej preferencji.

1.   Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.

2.   Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

3.   Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z kryteriami obowiązującymi w samorządowych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.  Kryteria naboru zostały podzielone na dwie części.

          Pierwsze wynikają z kryteriów określonych w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910 z póź. zm.) są to tzw. kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

          Drugie, określone przez organ prowadzący (zgodnie z art. 131 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z póź. zm.) tzw. kryteria samorządowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

4. Kryteria podlegają punktacji. Kryteria wynikające z ustawy mają jednakową wartość, kryteria określone przez organ prowadzący mają zróżnicowaną wartość.……………………..
Rodzice /prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

5.   Przedszkola, w których funkcjonują żłobki mogą przyjmować dzieci uczęszczające do tych żłobków na podstawie deklaracji pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022.     

6. Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2015 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu (jeśli wybrane przedszkole przewiduje utworzenie takiej grupy wiekowej dzieci) lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie
    zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2021  Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 stycznia 2021 r.

8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
     przedszkola/szkoły podstawowej.

9. Link na stronę internetową elektronicznego naboru: https://nabor.pcss.pl/lomza.

 

 

 

Kryteria rekrutacyjne  na rok szkolny 2021/2022

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek zamieszkania na terenie Miasta Łomża niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

2)      niepełnosprawność kandydata;

           (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
    specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
    niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
    w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z póżn. zm.)
,

 

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

        (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
 specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
 niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172
 z późn. zm.)
,

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

            (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
            specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
            niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
            w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
            i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1172                                        
            z późn. zm.),

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
 specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
 niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1172
 z  późn. zm.),

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.).    

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

(Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 należy składać w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata).

     

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane
pod uwagę następujące kryteria  samorządowe:

 

Dotyczy Przedszkola Publicznego Nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych:

 

1)    dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym - 64 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola),

2)    dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą,  uczą się w trybie dziennym - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt.,

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub
      zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze
      strony  internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
      Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie
      dziennym),
 

3)    dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza  do przedszkola lub oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 32 pkt;

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

4)    dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie  skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna).

5)    w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest
większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu ich wiek, rozpoczynając  kwalifikację kandydatów od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia  - 1 pkt.  

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna zawarte  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).

 

  Dotyczy Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:

 

1)  dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię do
     wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt.

     (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
    
 specjalnego lub opinia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - kopia),

2)  dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
       w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym - 64 pkt.,

     (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
     o przyjęcie dziecka do przedszkola).

3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą
      gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą,  uczą się w trybie dziennym -
      kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
      wychowującego dziecko – 32 pkt.,

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub
      zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze
      strony  internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
      Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie
      dziennym),
 

4) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola lub oddziału
      przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o
      przyjęcie – 32 pkt;

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

5)   dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają

        w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie  skarbowym
        na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna).

6)  w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest
     większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w
     oparciu ich wiek, rozpoczynając  kwalifikację kandydatów od najstarszych
     uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia  - 1 pkt.  

  (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna zawarte    
  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).

Dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy

  1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych  
     opiekunów dziecka.

     Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi spełnianie kryteriów
     zarówno ustawowych jak i samorządowych
należy złożyć w terminie zgodnie z
     harmonogramem rekrutacji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
     pierwszego wyboru.      

     Nie złożenie wniosku w terminie oznacza nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują maksymalnie 3 wybrane
     przedszkola/szkoły
w preferowanej przez siebie kolejności. Przedszkole/szkoła
     wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest  
     przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

·      wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

·      drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z niezbędnymi
dokumentami w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole pierwszego wyboru.

4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

·           pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

·           wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z niezbędnymi  dokumentami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

·           informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego przedszkole/szkoła.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane będą w placówkach
     uczestniczących w rekrutacji w dniach: 25 luty 2021 r. (
do oddziału
     przedszkolnego w szkole podstawowej) i 30
marca 2021 r. (do przedszkola).

6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne
      potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do
      którego dziecko zostało zakwalifikowane
w dniach: 25 luty - 01 marca 2021 r. (do oddziału
      przedszkolnego w szkole podstawowej) i 30 marca
– 2 kwietnia 2021 r. (do przedszkola).    

      
     
Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest
      równoznaczne  z rezygnacją z miejsca  w danej placówce.

 

7.      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

-      wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-      wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dziecko zmieniające przedszkole  

     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek do wybranego przedszkola, wskazanego jako placówka pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Dziecko kontynuujące uczęszczanie do danego przedszkola

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają Deklarację pozostania w przedszkolu na rok 2021/2022 do danego przedszkola, zawierającą ewentualne zmiany dotyczące sytuacji w rodzinie. Deklaracje składane są w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 1 lutego 2021 r. do 08 lutego 2021 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) i od 2 marca 2021 r. do 9 marca 2021 (do przedszkola)

 

 

UCHWAŁA NR 336/XXXVIII/17

RADY MIASTA ŁOMŻY

z dnia 22 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

     

 Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
      przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za
      kryteria i dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów, z zastrzeżeniem § 2:

 

1)    dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym - 64 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola),

 

2)    dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą,  uczą się w trybie dziennym - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt.,

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub
      zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze
      strony  internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
      Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie
      dziennym),
 

 

3)    dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza  do przedszkola lub oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 32 pkt;

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

  

4)    dziecko, które w danym roku szkolnym ma prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego (dziecko 3-5 letnie)  – 16 pkt.,

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

 

5)    dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie  skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

 

§ 2. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
      przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz liczbę punktów za kryteria i dokumenty do
      potwierdzenia tych kryteriów:

 

1)  dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię do
     wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt.

     (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
    
 specjalnego lub opinia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - kopia),

 

2)  dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
       w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym - 64 pkt.,

     (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
     o przyjęcie dziecka do przedszkola).

 

3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą
      gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą,  uczą się w trybie dziennym -
      kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
      wychowującego dziecko – 32 pkt.,

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub
      zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze
      strony  internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
      Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie
      dziennym),
 


4) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza  do przedszkola lub oddziału
      przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o
      przyjęcie – 32 pkt;

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

 

5) dziecko, które w danym roku szkolnym ma prawo do korzystania z wychowania
     przedszkolnego (dziecko 3-5 letnie)  – 16 pkt.,

     (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),


6)   dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają

      w  Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie  skarbowym
      na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

      (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna).

 

  § 3.Traci moc uchwała  Nr 22/VI/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 luty 2015 r. w sprawie
       określenia kryteriów rekrutacji, dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz
       przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie
       postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
       w szkołach podstawowych na terenie Miasta Łomża.

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
       Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                                          

 

     Przewodniczący

                                                                                                          Rady Miasta Łomży

 

        Wiesław Tadeusz Grzymała

 

Zarządzenie Nr 26/2021

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża
na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29                   ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2020 r., poz. 910                           z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego                                  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uchwała Nr 465/LI/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia

 

 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
  2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr  336/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r.  w  sprawie   
  określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach   
  podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, branych pod uwagę na drugim etapie
  postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, wprowadza się następujące zmiany:

 1) w  § 1 pkt. 4  skreśla się,

2) w § 1 dotychczasowe oznaczenie pkt. 5 otrzymuje brzmienie pkt. 4,

 

3) w § 1 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:  

            „ w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest
              większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów             
              w oparciu ich wiek, rozpoczynając  kwalifikację kandydatów od najstarszych 
              uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia  - 1 pkt..  

                (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna
                zawarte  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).”

 

  4)  w § 2 pkt. 5 skreśla się, 

5) w § 2 dotychczasowe oznaczenie pkt. 6 otrzymuje brzmienie pkt. 5, 

6) w § 2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:  

            „ w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest
              większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów             
              w oparciu o ich wiek, rozpoczynając  kwalifikację kandydatów od najstarszych 
              uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia  - 1 pkt..  

                (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna
                zawarte  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).”
 

   § 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża. 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

                                                                                                         

 

     Przewodniczący

                                                                                                          Rady Miasta Łomży

        Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 


 

 

 

 

 


 

Agata Komorowska
cz, 04 lutego 2021 09:57
Data ostatniej edycji: cz, 04 lutego 2021 19:14:30

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę