Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 napisz DONOS@
Helena Polewaczyk

Informacja o działalności Oddziałowej Sekcji Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży.

l. Krótka historia. Zaraz po wyzwoleniu Łomży spod okupacji niemieckiej w 1944 r. zaczęto organizować oświatę, a wraz z nią powstały struktury związkowe - ZNP. W latach 60-tych przy Oddziale Powiatowym zaczęła działać Sekcja Nauczycieli Emerytów. Zorganizowali ją Stefan Wierzbowski a potem Waleria Jachimowicz. Duże zasługi dla uaktywnienia pracy tej Sekcji włożył następny przewodniczący Tadeusz Trembiński. Zebrał wspomnienia o nauczycielach tajnego nauczania. Spotykał się z nimi osobiście lub z rodzinami już wtedy nieżyjących nauczycieli. Włożył bardzo dużo pracy, wysiłku i serca w opracowanie Monografii TON - (Tajnej Organizacji Nauczycielskiej) w dawnym powiecie łomżyńskim.

Pan Tadeusz Trembiński zmarł 17.X1.2000 r. Został pochowany na cmentarzu Witomino w Gdyni. Pożegnała go najbliższa Rodzina, znajomi. Była również delegacja ZNP - Helena Polewaczyk i Halina Gerwat. Wieńcem i serdecznymi słowami został pożegnany Wielki Łomżyniak - wieloletni Inspektor Oświaty i działacz związkowy Ziemi Łomżyńskiej.
Wspomnienia o Panu Tadeuszu Trembińskim opisałam i ukazały się w Kontaktach, w Gazecie Wyborczej - dodatek białostocki i w Zeszytach Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
W latach 1982-1983 powołano sekcje miejskie nauczycieli emerytów dawnego powiatu łomżyńskiego, a następnie - Okręgową Sekcję Emerytów. Jej pierwszą długoletnią przewodniczącą była Maria Kujawa. Zapoczątkowała ona coroczne Zloty kilku sąsiednich Sekcji.
Podczas Zlotów tworzą się przyjaźnie, występuje wymiana doświadczeń z pracy poszczególnych Sekcji. Nad kontynuowaniem Zlotów czuwa Halina Gerwat.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych sekcje emerytów pracowały systematycznie. Ich przewodniczącymi byli:
- Koi. Stanisława Karpińska
- Koi. Tadeusz Trembiński
- Koi. Krystyna Chrzanowska
- Koi. Zenobia Misiejuk
- Koi. Jadwiga Samselska
- Koi. Maria Moczulak .
- Koi. Teresa Koćwin
- Koi. Helena Polewaczyk

2. Działalność obecnej Sekcji.
Spotkania naszej Sekcji Emerytów i Rencistów odbywaj ą się systematycznie w każdą środę o godz. 16.00 w Klubie ZNP. W spotkaniach uczestniczy od 30 do 70 osób. Są to nauczyciele emeryci szkół podstawowych i średnich oraz nauczyciele przedszkoli. W 2004 r. składki członkowskie opłaciło 106 osób.
Tematyka spotkań oraz wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące pracy Sekcji są uzgadniane na bieżąco podczas środowych spotkań. Wówczas podejmowane są odpowiednie decyzje i wnioski.
Praca sekcji obejmuje problematykę związkową, kulturalną, rozrywkową i społeczną. Podstawą do dyskusji są często ciekawe artykuły z literatury i aktualnej prasy. Pamiętamy o wydarzeniach historycznych dotyczących naszego miasta i kraju. Bierzemy udział w uroczystościach miejskich.
Odbyło się spotkanie z dr Ireną Bownik - zastępcą ordynatora Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Łomży.
Uroczysty charakter miało spotkanie z Donatą Godlewską- autorką wznowionej monografii Łomży od najdawniejszych czasów do końca XVIII wieku oraz wielu innych wydawnictw o Łomży. Wówczas obecny był również nasz Tadeusz Dudo - prezes Zarządu Oddziału TPZŁ - (już nie żyje) W przygotowanie spotkań włączyły się Koleżanki:
Czesława Mierzejewska - wspomnienia o Powstaniu Warszawskim, Irena Wiśniewska - Święto Niepodległości, Elżbieta Leszczyńska - wieczór muzyki i spotkanie w Szkole Muzycznej, Teresa Rucińska - zorganizowała zwiedzanie Gimnazjum i Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy.
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kobiet z problemem onkologicznym, wykorzystujemy Biuletyn Informacyjny i inne wydawnictwa.
Aby pogłębić wiedzę bierzemy czynny udział w zajęciach Uniwersytetu Złotego Wieku.
W pracy konkursowej na temat „Szczęścia „ trzy nasze koleżanki zostały wyróżnione dyplomami. Kilka osób przyjeżdża na spotkania z Kolna.
Niektórzy członkowie naszej Sekcji są członkami TPZŁ. Uczestniczą w różnych imprezach, np. w spotkaniach z naszą rodaczką Hanką Bielicką, w spotkaniach opłatkowych.
Współpracujemy z PTTK. Podczas pieszych wędrówek na szlakach turystycznych poznajemy piękno naszej Ziemi Łomżyńskiej i wzmacniamy zdrowie. Nasze spotkania urozmaicamy wierszem, humorem, piosenką. Autorami niektórych wierszy są nasze Koleżanki i Koledzy: Teresa Rucińska, Halina Gerwat, Mirosław Moraczewski.
Kilka naszych Koleżanek wyjeżdżało do różnych krajów i miast: Turyn, Ziemia Święta, Włochy, Kanada, Nowy Jork, Majorka, Floryda. Po powrocie na spotkaniach środowych barwnie opowiadały swoje ciekawe wspomnienia.
Uroczyście obchodzimy Wigilię, Dzień Nauczyciela, Spotkanie Wielkanocne. Jednak szczególnie uroczysty charakter ma Wigilia. Jest to wieczór zadumy, refleksji, wspomnień o naszych zmarłych. Dzielimy się opłatkiem i śpiewamy kolędy. Miłą i świąteczną atmosferę tworzyli mali artyści z Przedszkola Nr 9, przedstawiając szopkę z okazji Bożego Narodzenia.
Uroczyście obchodzimy Dzień Nauczyciela z udziałem naszych Koleżanek z Zarządu Oddziału. Podczas uroczystości były wręczane Złote Odznaki ZNP.
Stało się trądycją wręczanie dyplomów i drobnych nagród Koleżankom i Kolegom, Jubilatom z 50-letnim stażem przynależności członkowskiej.
Przy herbatce snujemy wspomnienia z pierwszych lat naszej pracy pedagogicznej i związkowej.
Organizujemy zabawy karnawałowe.
Spotkania przy ognisku zorganizowali: Teresa Rucińska, Alicja Brodzik i Tadeusz Szlis.
Od wielu już lat wyjeżdżamy na wycieczki. Głównym organizatorem wycieczek i wczasów jest Halina Gerwat.
Ogromną popularnością cieszą się wczasy w Kołobrzegu. Biorą w nich udział Koleżanki i Koledzy nie tylko z Łomży ale i z sąsiednich Sekcji.
Wyjazdy do sanatorium w Ciechocinku organizuje Halina Strumiłowska.
Co drugą środę spotykamy się przy herbatce imieninowej, co korzystnie wpływa na tworzenie się więzi koleżeńskich.
Włączamy się również w akcje charytatywne. Zebraliśmy i wysłaliśmy 227 zł na budowę kościoła w Tambowie pod Moskwą, 95 zł na budowę pomnika Nauczycieli Tajnego Nauczania. Co roku wysyłamy po 100 zł na Fundusz Seniora.
Indywidualnie pomagaliśmy powodzianom. Zbieraliśmy dary dla Domu Samotnej Matki w Laskach k/ Zbójnej.
Dużo uwagi poświęcamy chorym Koleżankom i Kolegom. Odwiedzamy ich w domach i w szpitalach. Z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Kobiet sekcja socjalno-bytowa przygotowuje drobne upominki najstarszym i chorym emerytom, są one dostarczane im do domów.
Na podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym przez Stefanię Zajkowską. To właśnie Stefania Zajkowską zebrała materiały o zmarłych nauczycielach tajnego nauczania, utrzymuje kontakty z niektórymi żyjącymi do dziś nauczycielami tajnego nauczania. Do dziś żyją :
1. Anna Schild,
2. Regina Wszeborowska
3. Zofia Szulborska
5. Aleksander Bargłowski.
W marcu b.r. pożegnaliśmy Walerię Kulesza, która skończyła 100 lat, a w sierpniu Natalię Piotrowską (104 lata).
Co roku przed dniem l listopada wspominamy naszych zmarłych, odwiedzamy ich groby i zapalamy znicze.
Tematem wielu naszych spotkań był podział funduszu socjalnego. W niektórych placówkach fundusz jest wydzielony i o jego podziale decydują komisje emerytów zgodnie z ustalonym regulaminem. Jest to najlepsze rozwiązanie.
W niektórych placówkach oświatowych - gdzie fundusz jest wspólny jest wiele nieporozumień a nawet konfliktów.
O to, aby pieniądze funduszu socjalnego dotarły w całości do placówek troszczy się Halina Gerwat.
Na działalność Sekcji wykorzystujemy w całości nasze składki. Rozliczenie finansowe prowadzi Wanda Jachimska z Zarządu Oddziału. Serdecznie jej za to dziękujemy.
Do realizacji wszystkich form działalności naszej Sekcji włączają się wszyscy jej członkowie, ale głównie poprzez komisje :
a/gospodarczą – przewodnicząca Teresa Głażewska
b/ socjalno-bytową - przewodnicząca Stefania Zajkowsk
c/ kulturalna - przewodnicząca Halina Strumiłowska
W organizacji pracy chętnie i z zaangażowaniem pomagała w poprzedniej kadencji zastępca Irena Wagner, a w obecnej pomaga zastępca Hanna Jabłońska.
Najciekawsze i najważniejsze wydarzenia z pracy naszej Sekcji opisuje w Kronice Halina Wasik, jest sekretarzem Sekcji.
Pracujemy nie tylko w naszej Sekcji, ale również współpracujemy z sąsiednimi sekcjami: Kolna, Zambrowa, Grajewa, Wysokiego Mazowiecka.
Zloty naszych Sekcji stały się tradycją. Co roku organizuje je jedna z Sekcji. Cieszymy się, że Zlot z okazji 100 rocznicy powstania ZNP, jest w Łomży, bo przecież Zloty zapoczątkowała wieloletnia przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Maria Kujawa właśnie w Łomży. Dzięki Zlotom czujemy się radośnie i wspaniale w wielkiej rodzinie związkowej, rodzinie przyjaciół.
6. Działalność związkowa.
Nasza Sekcja systematycznie współpracuje z Zarządem Oddziału. Wszystkie sprawy i problemy omawiane i rozwiązywane są na bieżąco z życzliwością i zrozumieniem. Razem z Haliną Gerwat jesteśmy członkami Zarządu Oddziału. Uczestniczymy we wszystkich posiedzeniach. Poznajemy tam aktualne problemy oświatowe i związkowe, przedstawiamy je naszym koleżankom i kolegom.
Bezpłatnie korzystamy z sali Klubu Seniora przy Zarządzie Oddziału.
O ważnych problemach związkowych informuje nas Koi. Ewa Kamińska, członek Prezydium Zarządu Głównego ZNP.
Halina Gerwat jest wiceprzewodniczącą Sekcji Okręgowej i członkiem Sekcji Krajowej EiR. Bierze udział w spotkaniach i przekazuje nam aktualne informacje.
Członkowie naszej Sekcji czynnie włączaj ą się w pracę związkową. Mirosław Moraczewski wziął udział w Konkursie Historycznym „Mój start, dzień dzisiejszy i przyszłość" zorganizowanym przez Zarząd Główny ZNP w 2002 roku. Jury Konkursu przyznało mu I miejsce i nagrodę pieniężną.
Halina Gerwat wzięła udział w Konkursie,, Pomagam z potrzeby serca" również zorganizowanym przez ZG ZNP. Jej praca została wyróżniona i nagrodzona.
Nasza Sekcja aktywnie włączyła się w przygotowywanie uroczystych obchodów 100 rocznicy naszego ZNP. Wzięliśmy udział w Konkursie ogłoszonym przez ZG ZNP „ Twoja nauczycielska praca - wczoraj, dziś i jutro" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Swoje wspomnienia opisali Koleżanki i Koledzy: Maria Kujawa, Mirosław Oraczewski, Halina Gerwat, Irena Wagner, Marianna Sagan, Hanna Jabłońska, Halina Wasik, Teresa Żelechowska, Stefania Zajkowska, Helena Polewaczyk. Wszystkim autorom wspomnień za duży wysiłek, za włożoną pracę serdecznie dziękuję.
Zebraliśmy materiały i opracowaliśmy noty biograficzne.
Zarówno wspomnienia jak i noty biograficzne oraz krótka historia ZNP, historia Sekcji EiR oraz historia Oddziału ZNP w Łomży złożyły się na jedno wydawnictwo.
Sprawy techniczne i finansowe związane z jego drukiem zorganizował Zarząd Oddziału w Łomży. Najwięcej trudu włożyły : Aleutyna Kołos, Elżbieta Szleszyńska i Wanda Jachimska. Z całego serca dziękujemy.
Na zakończenie swej informacji chcę podkreślić, że wszyscy członkowie naszej Sekcji czynnie włączają się w naszą związkową działalność, wszyscy starają się o wytworzenie miłej, serdecznej atmosfery naszych spotkań. Wszystkim serdecznie dziękuję.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę