Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 08 czerwca 2023 napisz DONOS@

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2017/2018 Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w dniach 03 kwietnia - 14 kwietnia 2017 r. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych pierwszej preferencji.


1.   Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.

2.   Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

3.   Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z kryteriami obowiązującymi                                            w samorządowych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.  Kryteria naboru zostały podzielone na dwie części.

Pierwsze wynikają z kryteriów określonych w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  są to tzw. kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Drugie, określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miejskiej Łomży
Nr 336/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r.(zgodnie z art. 131 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)) tzw. kryteria samorządowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

4.   Kryteria podlegają punktacji. Kryteria wynikające z ustawy mają jednakową wartość, kryteria określone przez organ prowadzący mają zróżnicowaną wartość.
Rodzice /prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów                         potwierdzających spełnienie danego kryterium eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

5.   Przedszkola, w których funkcjonują żłobki mogą przyjmować dzieci uczęszczające do tych żłobków na podstawie deklaracji pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018.

6. Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2011 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu (jeśli wybrane przedszkole przewiduje utworzenie takiej grupy wiekowej dzieci) lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do realizacji wychowania przedszkolnego uczęszczając do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/2017 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 7 marca 2017 r.

 

10.Link na stronę internetową elektronicznego naboru: https://nabor.pcss.pl/lomza.Kryteria rekrutacyjne  na rok szkolny 2017/2018

W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek zamieszkania na terenie Miasta Łomża niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

2)      niepełnosprawność kandydata;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
i 1948),

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
i 1948),

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
i 1948),

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046
i 1948),

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860); (Dz.U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.)   poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

(Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 należy składać w postaci kopii    poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata).

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane
pod uwagę następujące kryteria samorządowe:

Dotyczy Przedszkola Publicznego Nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych:

1)    dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym - 64 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola),

2)    dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą,  uczą się w trybie dziennym - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub
zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze
strony  internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie
dziennym),

3)    dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza  do przedszkola lub oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 32 pkt;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

4)    dziecko, które w danym roku szkolnym ma prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego (dziecko 3-5 letnie)  – 16 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

5)    dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie  skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna).

Dotyczy Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:

1)  dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię do
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt.

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub opinia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - kopia),

2)  dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym - 64 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola).

3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą,  uczą się w trybie dziennym -
kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko – 32 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub
zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze
strony  internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie
dziennym),

4) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza  do przedszkola lub oddziału
przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o
przyjęcie – 32 pkt;

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

5) dziecko, które w danym roku szkolnym ma prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego (dziecko 3-5 letnie)  – 16 pkt.,

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),

6)   dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają

w  Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie  skarbowym
na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna).

Dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych  
opiekunów dziecka.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi spełnianie kryteriów
zarówno ustawowych jak i samorządowych należy złożyć w terminie 03.04-14.04.2017 r.

Nie złożenie wniosku w terminie oznacza nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują maksymalnie 3 wybrane
przedszkola/szkoły w preferowanej przez siebie kolejności. Przedszkole/szkoła
wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana
jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

·      wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

·      drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z niezbędnymi  |
dokumentami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

·           pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

·           wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z niezbędnymi  dokumentami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

·           informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego przedszkole/szkoła.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola wywieszane będą
w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 25 kwietnia 2017 r. do godz. 1500.

6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne
potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do
której dziecko zostało zakwalifikowane w dniach 26.04-28.04.2017 r. do godz. 15.00.
Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest
równoznaczne  z rezygnacją z miejsca  w danej placówce.

7. Po potwierdzeniu woli uczęszczania dziecka do przedszkola będą zawierane
z rodzicami/opiekunami prawnymi umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie
wyznaczonym przez dyrektora przedszkola/szkoły (druki będą przygotowane i wydawane
przez poszczególne przedszkola).

 

Dziecko zmieniające przedszkole

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek do wybranego przedszkola, wskazanego jako placówka pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Dziecko kontynuujące uczęszczanie do danego przedszkola

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają Deklarację pozostania w przedszkolu na rok 2017/2018 do danego przedszkola, zawierającą ewentualne zmiany dotyczące sytuacji w rodzinie. Deklaracje składane są w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 23.03.2017 r.

 

 

Agata Komorowska
cz, 30 marca 2017 20:18
Data ostatniej edycji: cz, 30 marca 2017 20:26:58

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę