Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

KURS - Mediacje w oświacie!!! - w Łomży

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ TRWA! Kurs MODUŁOWY: Mediacje w oświacie, realizowany w ramach projektu „Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego”, dofinansowany z UE, ze środków EFS.

Cel Kursu:
Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z zasadami realizowania skutecznej mediacji w środowisku oświatowym, wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę w zakresie postępowania mediacyjnego.

Kurs jest skierowany do:
- Kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych

- Przedstawicieli oświatowych związków zawodowych

- Nauczycieli i innych pracowników oświaty

Kurs składa się z 4 modułów i liczy łącznie 80 godzin dydaktycznych.

Cena za godzinę dydaktyczną w ramach kursu - tylko 10 zł.

UWAGA:

Każdy z Uczestników będzie miał możliwość wyboru jednego, kilku lub wszystkich modułów proponowanych w ramach warsztatu. Dzięki temu będzie mógł zdobyć wybrane przez siebie, niezbędne kompetencje i umiejętności praktyczne.

Proces wyboru wspomagany będzie przez innowacyjne narzędzie Diagnozy Kompetencji On-Line, do którego każdy z Uczestników już na etapie rekrutacji uzyska bezpłatny i nielimitowany dostęp.

Uwaga: Do obsługi narzędzia Diagnozy Kompetencji On-Line niezbędne jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w wersji 10.0 lub innej przeglądarki (Mozilla Firefox, Chrome).

Każdy z Uczestników będzie miał możliwość bezpłatnego skorzystania z usług doradcy zawodowego.

Po ukończeniu zajęć Uczestnik będzie:

 • Znał prawidłowości zachowań w różnych aspektach przeprowadzania konsultacji ze stronami, celem wyboru odpowiednich terminów postępowania mediacyjnego
 • Znał regulacje prawne dotyczące mediacji, w szczególności pracowniczej, rówieśniczej i szkolnej
 • Umiał zastosować mediacje w rozwiązywaniu sporów
 • Posiadał umiejętność doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia mediacji, stosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji
 • Znał metody wprowadzania mediacji do szkół i placówek oświatowych
 • Potrafił charakteryzować proces mediacji, rolę mediatora i stron, zasady współpracy z sądem i prokuraturą
 • Znał różnice zachowań i umiał oceniać zachowania partnerów mediacyjnych i dostosować ogólne zasady etykiety do specyfiki organizacji
 • Wyjaśniał warunki porozumienia mediacyjnego, w tym wszelkie stosowne przepisy odnoszące się do obowiązku zachowania poufności spoczywającym na mediatorze i stronach.
 • Prowadził postępowanie w odpowiedni sposób, przy respektowaniu zasady praworządności, oraz potrzeby sprawnego rozstrzygnięcia sporu
 • Prowadził postępowanie etycznie, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur narodowych, a w działalności właściwego komunikowania się z otoczeniem
 • Umiał prawidłowo sporządzać dokumentację mediacyjną


Efektem ukończenia kursu będzie nabycie przez Uczestnika umiejętności z zakresu:

 •  Znajomości szacowania kosztów mediacji, kształtowania wynagrodzeń mediatorów
 • Stosowania mediacji do rozwiązywaniu sporów na przykładach spraw karnych, cywilnych, rodzinnych i wobec nieletnich, pracy oraz oświatowych
 • Wybranych zagadnień psychologii społecznej związanych z mediacją
 • Szczegółowych regulacji prawnych dotyczących mediacji
 • Technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji
 • Zasad komunikacji w mediacji

Program

MODUŁ 1, Mediacja w Polsce; pozycja prawna mediatora, podstawowe uregulowania prawne, koszty. 20 godzin.

1. Wprowadzenie do szkolenia.
2. Definicja mediacji, historia mediacji w Polsce i na świecie, rodzaje mediacji, zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w społeczeństwie i szkole.
3. Przepisy regulujące mediacje w Polsce.
4. Tworzenie ośrodków mediacyjnych, osoba mediatora. Listy mediatorów, wpis i skreślenie z listy.
5. Skierowanie sprawy do mediacji przez sąd, prokuraturę, umowa stron.
6. Wyłączenie się mediatora od prowadzenia mediacji w sprawie.
7. Koszty mediacji, wynagrodzenie mediatora.
8. Zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu sporów, przykłady spraw karnych, cywilnych, rodzinnych i wobec nieletnich, pracy oraz oświacie.
9. Istota mediacji w oświacie.
10. Uregulowania prawne dotyczące mediacji rówieśniczej i szkolnej.
11. Specyfika konfliktów dzieci i młodzieży.
12. Praktyczne możliwości prowadzenia mediacji w oświacie.


MODUŁ 2, Psychologia i komunikacja w mediacji. Analiza i diagnoza konfliktu. 20 godzin

1. Wybrane zagadnienia psychologii społecznej w mediacji.
2. Procedury rozwiązywania konfliktów.
3. Formy kontrolowania ich dynamiki i przebiegu.
4. Zasady unikania sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów.
5. Komunikacja interpersonalna w mediacji.
6. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
7. Potrzeba asertywności i empatii w mediacji. Granice i skutki ich przekraczania.
8. Modele mediacji i relacji pokrzywdzony – sprawca, wierzyciel – dłużnik.
9. Wiedza o procesie mediacji. Specyfika roli mediatora.
10. Etapy mediacji, charakterystyka różnych form prowadzenia mediacji.
11. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowanie wypowiedzi otwierających mediację.
12. Analiza i diagnoza konfliktu objętego mediacją. Podstawowe techniki mediacyjne i ich wykorzystanie.


MODUŁ 3., Techniki negocjacyjne, negocjacje i strategie w mediacji rodzinnej. Dzieci w mediacji 20 godzin

1. Podstawy negocjacji w mediacji. Techniki negocjacyjne.
2. Ćwiczenie z zakresu technik negocjacyjnych.
3. Trening wprowadzający techniki mediacji.
4. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia.
5. Szczególne uwarunkowania prawne.
6. Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji.
7. Mediacja rodzinna, a inne formy pomocy rodzinie ( terapia, poradnictwo, grupy wsparcia, itp.).
8. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach – metody i techniki pracy mediatora rodzinnego. Ćwiczenia.
9. Sytuacje szczególne w mediacji (emocje, opór stron, nierównowaga sił, itp.). Ćwiczenia.
10. Dzieci w mediacji - ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji.
11. Negocjacje i strategie negocjacyjne w mediacji rodzinnej.
12. Symulacje mediacji i omówienie ćwiczeń.


MODUŁ 4. Mediacje oświatowe. Dokumentacja mediatora oświatowego. Etyka w mediacji. 20 godzin

1. Mediacje oświatowe.
2. Procedury i przebieg mediacji rówieśniczych i szkolnych.
3. Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych i szkolnych.
4. Uregulowania prawne dotyczące mediacji rówieśniczej i szkolnej.
5. Metody wprowadzania mediacji do szkół i placówek oświatowych.
6. Szczególne warunki mediacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor, nauczyciel-pracownik administracyjny, nauczyciel-rodzic ucznia.
7. Umiejętność zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji oświatowej, w tym spotkań na osobności.
8. Umiejętność zastosowania właściwych technik mediacyjnych - ćwiczenia. Symulacje mediacji.
9. Dokumentacja mediatora; rodzaje dokumentów, jakimi posługuje się mediator i ich przeznaczenie.
10. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania dokumentów mediatora. Omówienie prac.
11. Etyka w pracy mediatora.
12. Egzamin sprawdzający.

Harmonogram

Terminy zjazdów w r.a. 2013/2014*.

Zjazdy będą realizowane w Łomży.

14,15,16.02.2014 (piątek, sobota, niedziela) – UWAGA!!! - ZJAZD PRZEŁOŻONY W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘTYM TERMINEM REKRUTACJI

28.02, 1,2 03.2014 (piątek, sobota, niedziela)

14,15,16.03.2014 (piątek, sobota, niedziela)

28,29,30.03.2014 (piątek, sobota, niedziela)

*harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.

Zasady przyjęć i opłaty

Opłaty

Uwaga - istnieje możliwość zapisania się na jeden moduł, kilka modułów lub na całość kursu!


Mediacje w oświacie
kurs modułowy dofinansowany z EFS
Opłata
Opłata kwalifikacyjna Nazwa modułu Liczba godzin Termin

Cena za moduł

0 zł
MODUŁ 1Mediacja w Polsce; pozycja prawna mediatora, podstawowe uregulowania prawne, koszty. 20 14,15,16.02.2014 200 zł
MODUŁ 2Psychologia i komunikacja w mediacji. Analiza i diagnoza konfliktu. 20 28.02, 1,2.03.2014
200 zł
MODUŁ 3Techniki negocjacyjne, negocjacje i strategie w mediacji rodzinnej. Dzieci w mediacji 20 14,15,16.03.2014
200 zł
MODUŁ 4Mediacje oświatowe. Dokumentacja mediatora oświatowego. Etyka w mediacji. 20 28,29,30.03.2014
200 zł
Opłata za całość 80
800 zł


Dane do przelewu:
Collegium Civitas
00-901 Warszawa, plac Defilad 1
BPH SA, numer rachunku: 15 1060 0076 0000 3310 0019 9105

Zasady przyjęć:
O przyjęciu na kurs decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Kolejność postępowania rekrutacyjnego:
 • Rejestracja na stronie Rekrutacja online
 • Złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji Collegium Civitas
 • Dokonanie opłaty oraz podpisanie umowy uczelnia-kursant

Wymagane od kandydatów na kursy modułowe dokumenty:

Termin wnoszenia opłaty za kurs modułowy
Opłatę w całości (ilość godzin kursu x 10 zł) – w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia informacji o przyjęciu na kurs.

Dodatkowe informacje:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas - Magdalena Fruba
pokój 1210, XII p. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
magdalena.fruba@collegium.edu.pl
tel. 22 656 71 89

------------------------------

Opiekę merytoryczną nad kursem sprawuje Jerzy Mantur

– mediator i wykładowca, Dyrektor Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów w województwie podlaskim, specjalista z zakresu pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem, Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz Konkursu Wiedzy o Zawodach. Koordynator Badań Losów Absolwentów w wielu szkołach zawodowych oraz na uczelniach wyższych. W latach 2002 – 2007 wizytator Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wieloletni doświadczony szkoleniowiec z zakresu mierzenia jakości, pomiaru i ewaluacji. Brał udział w pracach Panelu Ekspertów przy ocenie wniosków ZPORR przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. W latach 2008-2009 asesor MEN w zakresie oceny projektów III Priorytetu POKL. Magister historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator maturalny z tych przedmiotów.

 

UWAGA!!!

PROSIMY O POTWIERDZANIE TELEFONICZNE SWOJEGO UCZESTNICTWA W KURSIE

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży;

tel/fax: (086) 216 51 94,

tel. kom. Prezesa Oddziału; 609 295 651

LUB

e-mail: oddzial-lomza@znp.edu.pl

Dodał: JS
.
.
.
.
.
.
.
Zarząd Oddziału
cz, 30 stycznia 2014 20:46
Data ostatniej edycji: cz, 13 lutego 2014 12:03:27

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę