Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 21 kwietnia 2021 napisz DONOS@

List do minister edukacji

Dotyczy tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów. Warszawa, 27.08.2012 r. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny zwraca uwagę Pani minister na sprawę realizacji w praktyce kompetencji  organów prowadzących zapisanej w art.42 ust.7 pkt 3  w zakresie określenia w uchwale tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i psychologów. Kompetencji potwierdzonej uchwałą składu  7 sędziów z 21 marca 2012 r. ( sygn. akt III PZP 2/12).

Istotną kwestią jest również fakt, że uchwała składu 7 sędziów pojawiła się po podpisaniu pakietu rozporządzeń dotyczących zwiększenia zadań i pomocy psychologicznej  kierowanej  do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ZNP ZG od maja br. prowadzi monitoring uchwał jst w wyżej wymienionej sprawie. Analiza treści uchwał wskazuje, że dla wielu jst różnego szczebla jedynym sposobem zwiększenia wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest zwiększenie w ramach obecnego wynagrodzenia tygodniowego obowiązkowego czasu pracy zatrudnionych nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Gminy nie  zwiększają zatrudnienia, aby lepiej organizować pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniów, dokonują tego kosztem znacznego zwiększenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zatrudnionych  nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Wiele  z wymienionych  jst  zwiększyło tygodniowy obowiązkowy wymiar z 20 godzin do 30,33,35,38, a nawet 40 .ZG ZNP nie sądzi , aby mówiąc o rozwoju wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej  właśnie takie rozwiązania  miała Pani minister na myśli.

Sytuacja ta pokazuje  również ,że odebranie kompetencji w 2009 r. organowi nadzoru pedagogicznego do opiniowania tych kwestii, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2009 r. nr 1,poz.1) spowodowało absolutną dezynwolturę wielu  samorządów w tym zakresie.

Wydaje się, że  samorządy nie chcą pamiętać  o tym, że uchwały określające tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych podlegają rygorom art. 42 ustawy Karta Nauczyciela . Czas pracy nauczyciela zatrudnionego   w pełnym wymiarze zajęć  nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w tym również nauczyciela psychologa, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego. W ramach tego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować :

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust.3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a lub 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  i doskonaleniem zawodowym.

W sytuacji kiedy w uchwałach organów prowadzących jeden z elementów czasu pracy  tj. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony jest na wysokim poziomie istnieje bardzo poważne ryzyko, że po uwzględnieniu pozostałych elementów składowych 40 godzinnego tygodnia pracy  -  innych zajęć i czynności statutowych oraz w zależności od typu placówki - 2 lub 1 godziny tzw. karcianej jak również zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, a także samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - czas pracy przekroczy dopuszczalną ustawową 40 godzinną tygodniową normę pracy.

Niepokojącym jest  fakt, że wojewodowie w ramach nadzoru prawnego nie uchylają uchwał przyjętych z naruszeniem prawa - niewłaściwe podstawy prawne do przyjęcia uchwały, wykraczanie poza kompetencję zapisaną w art.42 ust.7 pkt 3  i ustalanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk niewymienionych w zapisie np. reedukatorów, rewalidatorów, socjoterapeutów, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, rehabilitantów, oraz określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z naruszeniem art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. Ewidentnym przykładem jest Uchwała Nr XVII Rady Gminy Chełm z dnia 30 kwietnia 2012r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  11 czerwca 2012r., poz. 1859, określająca tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na poziomie 40 godzin( uchwały w dyspozycji ZG ZNP).

Zdaniem ZNP sprawa jest poważna. Wydaje się bowiem, że tak daleka autonomia samorządów doprowadziła do złamania konstytucyjnej zasady równego traktowania.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 32 mówi o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Dyskryminowani czują się  nauczyciele psychologowie , pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi zatrudnieni na terenach jst, które zwiększyły w ramach obecnego wynagrodzenia   o 40, 50% tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Ponadto w wyniku  działania organów prowadzących  za swoją pracę otrzymują zdecydowanie mniejsze wynagrodzenie niż osoby wykonujące tę samą pracę na terenie innych jst.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zastanawia się jaka przesłanka zdecydowała o tym, że ustawodawca wprowadził tak daleko idące arbitralne rozróżnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  między stanowiskami  nauczyciela  psychologa , pedagoga, logopedy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a tymi samymi  stanowiskami w szkołach .W pierwszym przypadku ustalając sztywno w art.42 ust.3 lp.11 na poziomie 20 godzin, a w drugim oddając kompetencje samorządom do swobodnego określenia tego wymiaru  w uchwałach. W tej sprawie Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich.

ZG ZNP oczekuje od  Pani minister uruchomienia mechanizmów, które pozwolą w ramach nadzoru sprawowanego przez resort i kuratorów wyeliminować z podległych szkół  i  placówek patologie związane z funkcjonowaniem od  1 września 2012 r. wadliwych uchwał jst. Oczekujemy ,że kuratorzy oświaty wykonujący w imieniu wojewody zadania związane z nadzorem podejmą współpracę z wojewodami w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych uchwał. Liczymy również na to, że na stronach resortu edukacji pojawi się  stanowisko MEN w sprawie zgodnego z prawem sposobu wykonania przepisu art.42 ust.7 pkt 3  w zakresie określania w uchwałach jst tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć.

Sławomir Broniarz/-/

Prezes ZNP

 Dodał: JS

 

Zarząd Oddziału
śr, 29 sierpnia 2012 18:04
Data ostatniej edycji: śr, 29 sierpnia 2012 18:12:35

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę