Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 22 lutego 2024 napisz DONOS@

"PODWODNE PRZEDSZKOLE"

Szanowni Rodzice! Nasze przedszkole przystępuje do realizacji Programu "PODWODNE PRZEDSZKOLE" pod patronetem Prezydenta Miasta Łomża. W ramach tego Programu zorganizowane bedą bezpłatne zajęcia na basenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Chętni Rodzice mogą zapisać swoje dziecko na listę wyłożoną w każdej grupie na terenie placówki. Niżej prezentujemy Państwu pełną treść Programu oraz Regulamin Pływalni Miejskiej Nr2 w Łomży. Więcej informacji udzielają Dyrektor i nauczycielki.

„PODWODNE PRZEDSZKOLE”

PROGRAM ZAJĘĆ  RUCHOWYCH W WODZIE
Z ELEMENTAMI NAUKI PŁYWANIA
DLA ŁOMŻYŃSKICH PRZEDSZKOLI

 Pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomża

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W ŁOMŻY

Łomża, dnia 09.01.2012 rok

1. CEL ZAJĘĆ:
• Zmniejszenie ryzyka powstawania wad postawy
• Stymulacja rozwoju fizycznego
• Pływanie i zabawy w wodzie jako przyjemna forma integracji
• Oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym poprzez prowadzenie zajęć w formie zabawowej przy użyciu przyborów i zabawek do pływania
• Nauczanie podstawowych elementów pływania w skład których wchodzą: poślizgi samodzielne leżenie i poruszanie się w wodzie

2. REALIZATOR PROGRAMU
Instruktorzy pływania, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

3. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI
Przedmiotem wdrażającym program jest Pływalnia Miejska Nr2 w Łomży, przy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15.
Baza sportowa pływalni
Pływalnia Miejska Nr2 w Łomży, wyposażona jest w basen do nauki pływania o długości 12 m oraz basen sportowy o długości 25 m.

4. TERMIN I MIEJSCE:
• Dla każdego z przedszkoli wyrażających chęć uczestnictwa w proponowanym programie, wyznaczana będzie 40 minutowa jednostka zajęć (1 – 2 razy w tygodniu w zależności od możliwości pływalni)
• Termin i godzina zajęć ustalane będą indywidualnie z dyrekcją każdego z przedszkoli
• Pływalnia Miejska Nr2 w Łomży, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego15

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Dostarczenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka, na udział w zajęciach ruchowych w wodzie (zgodę należy dostarczyć przed rozpoczęciem się zajęć, do biura Pływalni Miejskiej Nr2 w Łomży, pok. 112)
• Złożenie pisemnego wniosku do dyrektora MOSiR Łomża z określeniem wieku i ilości dzieci
• Zajęcia winny być zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym przedszkola

6. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH:
• Program przeznaczony jest do realizacji z grupą dzieci w wieku przedszkolnym od 3 roku życia
• Program realizowany będzie nieodpłatnie
• Wszystkie szczegóły dotyczą ce grup wiekowych i liczby uczestników, zostaną ustalone indywidualnie z dyrekcja przedszkola
Opiekę nad dziećmi sprawować będą opiekunowie – pracownicy przedszkola.

7. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Zasady nauczania
• Wszechstronność
• Systematyczność
• Stopniowanie trudności
• Indywidualizacji
• Utrwalania
Metody nauczania
• Syntetyczna
• Analityczna
• Mieszana
Metody przekazywania wiadomości
• Pokaz
• Opis
• Pogadanka
Formy prowadzenia zajęć
• Zabawowa
• Naśladowcza

8. SPRZĘT WYKORZYSTYWANY W REALIZACJI PROGRAMU
• makarony
• deski
• ósemki
• pływaczki
• eggflip do nauki oddychania
• pałeczki do wyławiania, ringo z/bez kolców do wyławiania
• maty
• sztuczne owoce/warzywa
• zabawki pływające
• piłki z/bez kolców, piłeczki kolorowe
• hula – hop
• konewki
• cyferki pływające

9. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Milena Grabowska – Instruktor pływania
Renata Sobczak – Instruktor pływania niemowląt i małych dzieci

Opracowanie:
1. Milena Grabowska – Instruktor pływania
2. Renata Sobczak – Instruktor pływania niemowląt i małych dzieci

 

 REGULAMIN PŁYWALNI MIEJSKIEJ NR 2 w ŁOMŻY

1.Kompleks rekreacyjny jest obiektem zarządzanym przez MOSiR w Łomży.
2.Obiekt czynny jest :
a / od poniedziałku do piątku od 6.00 do 21.30
b/ sobota , niedziela i święta od 8.00 do 21.30
3.Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
4.Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
5.Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
6.Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie
7.Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.
8.Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu.
9.Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika
z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane
10.Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających
11.Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na pływalnię
12.Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem
13.Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe . Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.
14.Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej szatni. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego na zewnętrzne następuje po opuszczeniu szatni.
15.Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
16.Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, bez stroju kąpielowego (także po skorzystaniu z WC) i przejście na halę basenową przez brodzik z wodą.
17.Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
a.dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała
b.dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda
18.Dzieci do lat 10 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika
19.Zabrania się pozostawiania na halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać
20.Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli
21.Na terenie obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi,oraz chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
22. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się w recepcji.
23.Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
24.Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
25.Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem ratownik.
26.O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu
27.Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
28.Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem)
29.W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika
30.Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
31.Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez zamknięcie dostępu łańcuchem i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
32.Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
33.Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest krótkie sygnały gwizdkiem. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
34.W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 11 osób.
35.Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających., tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających
36.Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :
a.wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
b.przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji
c.wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających
d.używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą
e.wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać
f.skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
g.wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
h.biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
i.wszczynać fałszywych alarmów
j.wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów
k.wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach
l.wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)
m.wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
n.zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych
o.używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej
p.niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu
q.przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
r.korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych
s.wnosić sprzętu muzycznego i grającego
t.palić tytoniu
u.żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków;
v.pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
w.wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
x.- otwierać wyjść ewakuacyjnych strefy basenowej w nieuzasadnionych przypadkach.
y.wchodzić na elementy konstrukcyjne ,murki i urządzenia do tego nieprzeznaczone
z.załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC

37.Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie,
38.Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu
39.Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika pływalni.
40.Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika pływalni.
41.Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej
42.Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
43.Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
44.Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
45.Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą zgodą kierownictwa obiektu
46.Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownika pływalni.
47.O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.
48.Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Agata Komorowska
wt, 21 lutego 2012 17:31
Data ostatniej edycji: śr, 29 lutego 2012 23:35:07

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę