Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 29 września 2023 napisz DONOS@

Rozporządzenie w sprawie warunków pracy nauczyciela i szkoły

W dniu 17.12.2010 r. MEN wydał długo oczekiwane rozporządzenie określające podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

Nowe przepisy wejdą w życie 10.02.2011 r. i wypełnią lukę, jaka powstała po uchyleniu poprzedniego aktu wykonawczego regulującego tę materię – zarządzenia MOiW z dn. 30.07.1982 r. w sprawie określenia podstawowych warunków do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz.Urz. MOiW Nr 10, poz. 93, ze zm.). Od tego momentu minęło już 10 lat, bowiem zarządzenie utraciło moc z dniem 07.10.2000 r. na skutek nowelizacji KN z dnia 18.02.2000 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 239, z późn. zm.). Ta sama nowelizacja wprowadziła obowiązek wydania rozporządzenia regulującego kwestię warunków pracy szkół i nauczycieli, formułując dla resortu edukacji stosowne upoważnienie w art. 29 ust. 3 KN. Dopiero obecna ekipa rządowa zrealizowała ustawowy obowiązek.

Przepisy nowego rozp. nie tylko wypełniają lukę prawną, ale porządkują też kwestie związane z bazą dydaktyczną i lokalową szkół.

Obiekt szkolny musi spełniać określone wymagania

Do zapewnienia szkole odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zobowiązany jest organ prowadzący szkołę (przedszkole). Z kolei stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i nauczycieli podlegają ocenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 33 ust. 1 u.s.o.). Regulacje nowego rozp. wskazują, że obiekt szkolny powinien:

· posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

· spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne, określone w przepisach rozp. MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Ww. akt wykonawczy określa m.in. kwestie warunków technicznych i usytuowania budynków szkolnych, będących budynkami użyteczności publicznej. Pomieszczenia szkolne muszą spełniać takie same wymagania jak pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. Jednym z podstawowych warunków, jakie spełniać musi szkoła, jest posiadanie odpowiedniego zaplecza lokalowego, umożliwiającego realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zadań statutowych oraz programów nauczania.

Szkoła wyposaża nauczyciela w niezbędne materiały

Szkoła ma obowiązek wyposażyć nauczyciela w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, stosownie do specyfiki danej placówki. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest ustalenie wykazu materiałów udostępnianych nauczycielom prowadzącym poszczególne zajęcia. Dostęp do niezbędnych materiałów (w tym pomocy dydaktycznych, przyborów, odzieży ochronnej) jest nieodpłatny.

Nowe regulacje wprowadzają też wymóg wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt, które umożliwią realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym szkolnego zestawu programów nauczania, a w przedszkolu – przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

O wyposażenie bibliotek szkolnych zadba dyrektor szkoły

Ważne postanowienia dotyczą wyposażenia bibliotek szkolnych, które służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy. W zbiorach biblioteki szkolnej muszą się znaleźć:

· podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego,

· programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania,

· podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania,

· czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.

Decyzję o zakupie do zbiorów bibliotecznych podręczników i czasopism metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie nauczycieli. Jak podkreślał projektodawca, wymóg wyposażenia bibliotek szkolnych w obowiązujące podstawy programowe jest bezwzględny – biblioteka szkolna, która nie ma ich na swoim wyposażeniu, będzie musiała uzupełnić ten brak w ramach środków przewidzianych w rocznym planie finansowym szkoły. Jednakże dyrektor może też wziąć pod uwagę możliwość korzystania przez nauczycieli ze zbiorów innych bibliotek, w tym pedagogicznych, zwłaszcza jeśli znajdują się one w pobliżu szkoły lub miejsca zamieszkania nauczyciela.

 

Zarząd Oddziału
nie, 16 stycznia 2011 19:48
Data ostatniej edycji: nie, 16 stycznia 2011 19:52:06

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę