Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 23 marca 2023 napisz DONOS@

Podatnicy już się interesują PITami za 2004 rok

Mimo, że wakacje w pełni, a do kolejne kampanii składania PITów pozostało jeszcze ponad pięć miesięcy, w urzędach pojawia się coraz więcej podatników, którzy poszukują informacji nt. rozliczenia podatku dochodowego za trwający właśnie rok. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom stworzyliśmy krótki informator, który daje odpowiedź na najczęściej przez podatników zadawane pytania.

Formularze nowe i stare
Rozliczając się za 2004 rok niektórzy podatnicy będą mieli możliwość po raz pierwszy zetknąć się z formularzem PIT-38, w którym będą wykazywać m.in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Opodatkowany został dochód. Dochodów z giełdy nie będzie się łączyło z innymi dochodami.
Obok nowego formularza PIT-38 nadal będą funkcjonować dwa podstawowe, znane już wszystkim, typy formularzy: PIT-36 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, samodzielnie opłacający zaliczki na podatek i tych, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci oraz PIT-37 dla podatników otrzymujących wynagrodzenie za pracę, pracujących na zlecenia, emerytów i rencistów. W tych formularzach nie ma większych zmian.
Nadal będą także funkcjonowały formularze: PIT/D przeznaczony do wykazywania ulg mieszkaniowych i PIT/O na pozostałe ulgi.
Obowiązujące w tym roku formularze zostały już opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 150 poz. 1576 z 2004 r.)

Ulgi które znikną
W rozliczeniu za rok 2004 zabraknie wielu ulg podatkowych. Od dochodu nie będzie już można odliczyć: składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-dalej jako ust. o pdf), dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego (art. 26 ust. 1 pkt 4 ust. o pdf) i kwoty równej funduszowi wynagrodzeń przysługujących osobom pozbawionym wolności i zatrudnionych u podatnika innego niż przywięzienny zakład pracy (art. 26 ust. 1 pkt 10 ust. o pdf).
Zostały także zlikwidowane odliczenia od podatku z tytułu: dojazdu dzieci do szkół, odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych oraz zakupu przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych, wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. Wszystkie te ulgi były zapisane w art. 27a ust. o pdf.
Likwidacji uległa także tak zwana ulga uczniowska. Prawo do korzystania z tej ulgi, aż do jej wyczerpania, będą mieli jedynie ci podatnicy, którzy nabyli do niej prawo przed dniem 1 stycznia 2004r., a także podatnicy którzy przed tym dniem zawarli z uczniami lub szkołami umowy oraz rozpoczęli praktyczna naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004 (prawa nabyte).

Ulgi z których można skorzystać
Nadal będzie można odliczyć od dochodu osiągniętego w 2004r. wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez podatnika, na którego utrzymaniu jest taka osoba (art. 26 ust. 6 pkt 6 ust. o pdf). Katalog tych wydatków zawarto w art. 26 ust. 7a ust. o pdf.
Niektóre z wydatków na cele rehabilitacyjne mają ograniczenia kwotowe np. odliczenia z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych, utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika, czy używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną, nie mogą przekraczać w roku podatkowym po 2280zł na każde z tych odliczeń.
Ustawodawca ograniczył częściowo zakres stosowania tej ulgi - od 1 stycznia 2004r. nie będzie można odliczyć wydatków poniesionych na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, nawet wtedy, gdy ułatwia on wykonywanie czynności życiowych.
Ponadto podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne, jeśli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120zł.
W ramach powyższej ulgi można także odliczyć wydatki poniesione na leki. Obniżona została kwota, powyżej której wydatki na leki są przyjmowane do odliczenia. Od 2004r. odliczyć od dochodu można wydatki na leki, stanowiące różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100zł (w 2003r. 152zł), jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub czasowo. Zatem w tym przypadku górny limit odliczenia nie występuje.

Darowizny i odpisy
Od dochodu osiągniętego w 2004r. będzie także można odliczyć: poniesione darowizny do łącznej kwoty 350zł (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdf) i odsetki od kredytów mieszkaniowych (art. 26b ust. o pdf).
Od podatku za 2004r. będzie można odliczyć wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1 proc. podatku należnego (art. 27d ust.1 ust. o pdf) oraz wydatki związane z remontem i modernizacją budynku lub lokalu mieszkalnego oraz z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz mieszkaniowy (art. 27a ust. 14 i art. 45 ust. 3a pkt 1 ust. o pdf, w brzmieniu obowiązującym w 2003r.).

Zlikwidowano ulgę na remont i modernizację, ale...
Ulga na remont i modernizację została w 2004r. zlikwidowana, jednak ustawodawca przewidział zachowanie praw nabytych. Zagwarantował on mianowicie, możliwość odliczania wydatków na te cele ponoszonych do końca 2005r. Zatem jeśli podatnik nie skorzystał z ulgi na remont i modernizację w 2003r. będzie mógł z niej skorzystać w latach 2004-2005.
Podstawowym warunkiem jest przekroczenie minimalnej kwoty wydatków wynoszącej 567zł. Odliczyć można jednak maksymalnie od wykazanego w zeznaniu rocznym podatku: w przypadku remontu mieszkania 4.725zł (wydatek 24.684,21zł), remontu budynku 5.670zł (wydatek 29.842,10zł). Odliczenia powyższe można powiększyć o koszt założenia instalacji gazowej 945zł (wydatek 4.973,21zł).
Podatnicy, którzy ze względu na zbyt mały podatek nie będą mogli odliczyć w danym roku całej kwoty przysługującej im ulgi, zachowują prawo do jej odliczenia od podatku w latach następnych, aż do całkowitego jej wyczerpania.

Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę