Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 16 czerwca 2024 napisz DONOS@

Kalendarium wydarzeń i działań ZNP

w zakresie utrzymania uprawnień emerytalnych nauczycieli

Rok 1998

1. Sejm przyjmuje nową ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń    Społecznych, pozbawiającą między innymi nauczycieli prawa do wcześniejszej emerytury od 1 stycznia 2007 r.

Rok 1999

1.  ZNP bierze udział w pracach zespołu negocjacyjnego ds. ustawy o emeryturach pomostowych

2. Raport opracowany przez Rządową Komisję Ekspertów Medycyny Pracy wyklucza nauczycieli z grupy prac o szczególnym charakterze. ZNP odwołuje się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego

Rok 2000

1. ZNP bierze udział w spotkaniu związków zawodowych uczestniczących w negocjacjach, na którym zostały podjęte ustalenia dotyczące odrzucenia w całości raportu Komisji Ekspertów oraz powołania nowej Komisji Ekspertów, w skład której wejdą przedstawiciele wszystkich stron, tj. rządu, pracodawców i związków zawodowych

2. Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, na którym przedstawiono postulaty związków zawodowych:
• powołania nowej komisji ekspertów i odrzucenia raportu przygotowanego przez komisję rządową
• utrzymania tzw. opcji zerowej, czyli utrzymania praw nabytych przez pracowników pozostających w zatrudnieniu w dniu 31 grudnia 1998 r. i objęcie nowym systemem emerytur pracowników, którzy podjęli zatrudnienie po tej dacie ( tj. po 1 stycznia 1999 r.)
• uczestniczenia ministra Komołowskiego w dalszych negocjacjach

3. Spotkanie związków zawodowych z Ministrem Pracy. Strona rządowa przedstawiła propozycję badań dot. szacunkowej liczby osób objętych przywilejami emerytalnymi i oszacowania kosztów wprowadzenia emerytur pomostowych oraz podwyższenia kapitału początkowego. Wyniki badań miały stanowić punkt wyjścia do dalszych rozmów rządu, związków zawodowych i pracodawców, do tego czasu zawieszono dalsze negocjacje.

Rok 2003

1. Wznowienie prac nad systemem emerytur pomostowych. ZNP występuje do OPZZ o reprezentowanie praw nauczycieli w działaniach na rzecz zagwarantowania nauczycielom wpisania na listę zawodów o szczególnym charakterze

2. ZNP występuje do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków skorzystania z uprawnień do przejścia na emeryturę w trybie art.88 KN po 31 grudnia 2006 i ograniczenia skorzystania z tego uprawnienia, jakie nakłada na nauczyciela obowiązek rozwiązania stosunku pracy do końca grudnia 2006 r.

Rok 2004

1. ZNP przekazuje OPZZ krytyczną opinię do założeń ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach, będących częścią pakietu legislacyjnego „Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych”. Jedyną propozycją rządu dla nauczycieli zawartą w założeniach jest nadal obietnica otrzymania rekompensat, czyli dodatku do kapitału początkowego

2. ZNP zleca wykonanie ekspertyzy obciążeń psychofizycznych w zawodzie nauczyciela i ich wpływu na zdrowie Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

3. Prezydium ZG ZNP w stanowisku z 5 kwietnia 2004 r. wypowiada się krytycznie w sprawie nowelizacji ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i rentach z FUS oraz założeń ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach, domagając się zaliczenia zawodu nauczyciela do pracy w szczególnym charakterze i umożliwienia nauczycielom wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej

4. Interwencja ZNP w sprawie niekorzystnej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W art. 32 po ust. 1 dodano ust. 1a pkt 2, którego konsekwencją było, iż od dnia 1 lipca 2004 r. okresu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na mocy szczególnych przepisów nie zalicza się do okresu pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela. ZG ZNP zwrócił się do OPZZ o podjęcie niezwłocznych działań. Za pośrednictwem posła związkowego ZG ZNP na ręce Marszałka Sejmu złożył zapytanie do MENiS oraz MPS, jak również skierował na ręce minister polityki społecznej Izabeli Jarugi-Nowackiej wniosek o rozpoczęcie procesu legislacyjnego zmierzającego do uchylenia ust. 1a pkt 2. Zapis uchylono ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1412)

5. Z inicjatywy ZNP dochodzi do spotkania Prezydium ZG ZNP z wicepremier i minister polityki społecznej Izabelą Jarugą- Nowacką, na którym między innymi omawiane są kwestie utrzymania dla nauczycieli prawa przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek po roku 2006. Wicepremier zobowiązuje się do pilotowania sprawy powołania nowego Zespołu Ekspertów Medycyny Pracy 

Rok 2005

1. Premier Włodzimierz Cimoszewicz obiecuje górnikom wcześniejsze emerytury. W Sejmie staje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Sejm przyjmuje zgłoszone w czasie drugiego czytania poprawki wydłużające również nauczycielom możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę do 31 grudnia 2007 r., czyli do dziewięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

2. Wobec protestu Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan”, ZG ZNP oraz ogniwa związkowe z całego kraju apelują do prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego o podpisanie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy Karta Nauczyciela, która daje możliwość przedłużenia prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę do końca 2007 r.
3. Pracę rozpoczyna, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Teresy Makowiec-Dąbrowskiej, nowy Zespół Ekspertów Medycyny Pracy, powołany do weryfikacji raportu oraz wykazu rodzaju prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wypracowanego przez poprzedni Zespół w 1998 r. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele związków zawodowych. W charakterze obserwatora z prawem głosu bierze udział również przedstawiciel ZNP

4. OPZZ przyjmuje uchwałę w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez obywateli w zakresie zmiany ustawy o rentach i emeryturach z FUS. Członkiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Rok 2006

1. ZNP aktywnie włącza się w zbieranie podpisów poparcia dla projektu ustawy (ok. 254 tys. podpisów). Marszałek Sejmu Marek Jurek informuje, iż zgodnie z ustawą o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt zostaje skierowany 14 lipca 2006r. do pierwszego czytania w Sejmie, a następnie skierowany do prac w komisjach sejmowych

2. Zespół Ekspertów Medycyny Pracy przedkłada Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej raport, który w wykazie prac o szczególnym charakterze umieszcza prace nauczycieli i wychowawców w rozumieniu ustawy Karta Nauczyciel, ustawy o pomocy społecznej i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich bezpośrednio związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

3. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaniepokojony przedłużającymi się pracami rządu nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych, jak również zaniechaniem prac zmierzających do wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS zgłoszonej przez Obywatelski Komitet Ustawodawczy, apeluje w uchwałach do rządu RP i Parlamentu o niezwłoczne podjęcie prac.

Rok 2007

1. ZG ZNP domaga się w piśmie do premiera Jarosława Kaczyńskiego spełnienia obietnic ministra Giertycha, dotyczących 7% podwyżek dla nauczycieli i podnosi kwestie związane z przesunięciem do 2009 r. możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, jak również przyspieszenia prac nad obywatelskim projektem ustawy

2. Protest ZNP, dotyczący projektu ustawy o emeryturach pomostowych opracowanego przez resort pracy i polityki społecznej, który pozbawia nauczycieli emerytur pomostowych

3. ZNP apeluje do premiera Kaczyńskiego o włączenie nauczycieli do projektu ustawy o emeryturach pomostowych, o zmianę stanowiska rządu w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej, o powrót do rozmów o tzw. opcji zerowej i pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany art. 88 KN ust. 2a

4.  ZNP ogłasza pogotowie strajkowe i przygotowuje się do przeprowadzenia 2-godzinnego strajku ostrzegawczego w dniu 29 maja 2007 r. Wśród postulatów znalazły się również postulaty emerytalne

5. W posiedzeniu Prezydium ZG ZNP bierze udział minister pracy A. Kalata i składa zapewnienie, że nauczyciele zostaną objęci emeryturami pomostowymi

6. Kierownictwo Związku spotyka się z wicepremierem Lepperem. Na konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu, z udziałem wicepremiera Andrzeja Leppera, minister pracy i polityki społecznej Anny Kalaty oraz prezesa ZNP Sławomira Broniarza i wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego padają zapewnienia, że nauczyciele nie zostaną wykluczeni z emerytur pomostowych

7. Z inicjatywy Związku dochodzi do spotkania kierownictwa ZNP z premierem RP Jarosławem Kaczyńskim. Premier po raz kolejny obiecuje, że nauczyciele, którzy nabyli prawo do wcześniejszej emerytury nie muszą na nią odchodzić i mogą pracować dalej nie tracąc tego prawa. Zapowiada też rozmowy o wpisaniu nauczycieli na listę zawodów objętych emeryturami pomostowymi. ZNP postuluje wyłączenie  nowelizacji art. 88 ust. 2a KN z projektu emerytur pomostowych i nadanie tej nowelizacji szybkiej ścieżki legislacyjnej

8. Rzecznik rządu Jan Dziedziczak informuje w mediach, że zgodnie z postulatami ZNP nauczyciele, którzy nabędą uprawnienia do wcześniejszej emerytury do końca 2007 r. będą mogli skorzystać z niej w latach przyszłych

9. Kierownictwo ZNP spotyka się z wicepremierem Przemysławem Gosiewskim w sprawach emerytur pomostowych, a także tzw. opcji zerowej. W spotkaniu uczestniczy również związek zawodowy „Solidarność”, a ze strony rządowej prezes ZUS Paweł Wypych oraz podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera Małgorzata Sadurska. Kolejny raz ZNP przekonuje o konieczności wyłączenia nowelizacji art.88 ust. 2a KN z pakietu ustaw emerytalnych i nadaniu szybkiej ścieżki legislacyjnej tej nowelizacji. Postuluje również wpisanie do ustawy o emeryturach pomostowych wszystkich nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych, których prace związane są z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

10. Intensywne prace nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych rozpoczyna Zespół ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W pracach Zespołu bierze udział przedstawiciel kierownictwa ZNP

11. Wicepremier Przemysław Gosiewski bierze udział w posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP i daje gwarancję przyjęcia przez rząd rozwiązań emerytalnych, w tym uruchomienia szybkiej ścieżki legislacyjnej art. 88 ust. 2a.

12. Komitet Stały Rady Ministrów nie przyjmuje propozycji zmiany zapisów art. 88 ust. 2a KN. ZNP apeluje w tej sprawie do wicepremiera Gosiewskiego
 
13. Komitet Stały Rady Ministrów przyjmuje nowelizację art. 88 ust. 2a KN

14. Po interwencji ZNP projekt nowelizacji art. 88 ust. 2a przyjmuje Sejm

15. Marszałek Sejmu kieruje projekt nowelizacji art. 88 ust. 2a do Senatu

16. Senat wprowadza poprawkę do art. 88 ust. 2a, dotyczącą warunków powrotu nauczyciela, który rozwiązał stosunek pracy w maju br. na uprzednio zajmowane stanowisko, co wydłuża wejście w życie ustawy

17. ZNP kieruje apel do Marszałka Sejmu i parlamentarzystów o pilne zajęcie się nowelizacją art. 88 ust. 2a KN

18.  23 sierpnia Sejm przyjmuje poprawki Senatu. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawa zostaje opublikowana w Dzienniku Ustaw (Nr 158, poz. 1103)

19. Wobec nierozwiązania problemu emerytur pomostowych, ZNP podejmuje ponowne rozmowy z przedstawicielami rządu i Sejmu w sprawie wydłużenia o kolejne lata obowiązywania uprawnień emerytalnych określonych w KN

20. Z inicjatywy ZNP odbyły się rozmowy kierownictwa ZNP z minister pracy i polityki społecznej Joanną Kluzik-Rostkowską, która zapewniła, że poprze projekt przedłużenia prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli

21. ZNP przygotował poprawki do poselskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dot. przedłużenia nauczycielom prawa do wcześniejszej emerytury do końca 2008 r. i do końca 2011 r. Komisja Polityki Społecznej zarekomendowała Sejmowi przedłużenie dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli do roku 2008

22. 7 września 2007 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, która przedłużyła o rok (czyli do końca 2008 roku) obowiązywanie art. 88 ust. 2a KN., odrzucając przedłużenie tych zapisów do 2011 r.


Związek Nauczycielstwa Polskiego w dalszym ciągu będzie prowadził działania na rzecz przedłużenia obowiązujących uprawnień emerytalnych nauczycieli do końca 2011 r., a także w zakresie emerytur pomostowych.

Warszawa, 2007-09-11

Zarząd Oddziału
cz, 20 września 2007 13:50
Data ostatniej edycji: cz, 20 września 2007 13:54:18

 












 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę