Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 22 marca 2023 napisz DONOS@

Czas PIT-owania

Przed nami kolejna już kampania składania PITów. W urzędach pojawia się coraz więcej podatników, którzy poszukują informacji nt. rozliczenia podatku dochodowego za kończący się właśnie rok. Wszystko o ulgach podatkowych, wspólnym rozliczaniu się małżonków i wydatki na działalność klubów sportowych w specjalny poradniku, który przygotował Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku.

Formularze
Rozliczając się za 2006 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia rocznego. Nie oznacza to jednak, że formularze będą dokładnie takie same jak przed rokiem. Dlatego do rozliczenia się za 2006 rok podatnicy powinni mieć formularze wydane w tym roku, a te można pobrać ze strony internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku pod adresem www.is.bialystok.pl lub otrzymać w urzędach skarbowych.
Z jakich formularzy skorzystamy? Będą to:
  • PIT-38, w którym podatnicy będą wykazywać m.in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (dotyczy to np. nabywców akcji banku PKO BP, którzy je już sprzedali), pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Dochodów z giełdy nie będzie się łączyło z innymi dochodami, a opodatkowaniu podlega dochód. Obok formularza PIT-38 nadal będą funkcjonować dwa podstawowe, znane już wszystkim typy formularzy:
  • PIT-36 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, samodzielnie opłacających zaliczki na podatek i tych, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci , także uzyskali dochody za granicą.
  • PIT-37 dla podatników otrzymujących wynagrodzenie za pracę, pracujących na zlecenia, emerytów i rencistów oraz
  • PIT-36L (oznaczony kolorem żółtym) przeznaczony dla osób osiągających dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jednolitą stawką podatku 19 proc.
Nadal będą funkcjonowały formularze: PIT/D przeznaczony do wykazywania ulg mieszkaniowych i PIT/O na pozostałe ulgi.
Nowym formularzem jest PIT/ZG, który wypełniają podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy i zapłacili z tego tytułu podatek. Formularz ten jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Ulgi z których można skorzystać
Rozliczając się za 2006 r. nadal będzie można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez podatnika, na którego utrzymaniu jest taka osoba (art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o pdof). Katalog tych wydatków zawarto w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof.
Niektóre z wydatków na cele rehabilitacyjne mają ograniczenia kwotowe np. odliczenia z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych, utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika, czy używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną do dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie mogą w roku podatkowym przekroczyć po 2280 zł na każde z tych odliczeń.
Ponadto podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne, jeśli w roku podatkowym dochody tychże osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.
W ramach powyższej ulgi można także odliczyć wydatki poniesione na leki. Identycznie jak w 2005 r. odliczyć od dochodu można wydatki na leki, stanowiące różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub czasowo. W tym przypadku górny limit odliczenia nie występuje.

Od dochodu osiągniętego w 2006 r. można także odliczyć: 1) poniesione darowizny do łącznej kwoty stanowiącej 6 % dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof), z tym, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają odliczeniu w pełnej wysokości, 2) odsetki od kredytów mieszkaniowych (art. 26b ustawy o pdof), 3) wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu lub budynku, będącym miejscem zamieszkania podatnika, w maksymalnej wysokości 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o pdof).
Ważne! Podstawą odliczenia będzie wystawiona faktura VAT. Darowizny “kościelne” będą musiały być udokumentowane wpłatą na konto obdarowanego. Do 31.12.2005 r. wystarczające było pokwitowanie.
Uwaga: Należy mieć również na uwadze, że nie podlegają odliczeniu od dochodu darowizny przekazane, przez osoby fizyczne na rzecz rad rodziców w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych) na realizowane przez te organy cele oświatowe.

Od podatku za 2006 r. można odliczyć wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1 % podatku należnego (art. 27d ustawy o pdof). Należy pamiętać jednak, że aby mieć prawo do tego odliczenia wpłaty należy dokonać w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2006 r oraz od 1 stycznia 2007 r do dnia złożenia zeznania za 2006 r, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania w 2007 r i jeżeli ta darowizna nie została odliczona od dochodu.

Ulgi mieszkaniowe – “duża ulga budowlana” i “ulga remontowa”
W ramach tej ulgi możemy jedynie odliczać wydatki poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) – PIT/D poz. 37 lub podatku – PIT/D – poz. 46.

Rozliczenie małżonków
W zeznaniach podatkowych, tak jak w bieżącym roku, ze wspólnego rozliczenia dochodów małżonków mogą korzystać owdowiali podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub w roku następnym, ale przed dniem złożenia wspólnego zeznania podatkowego (art. 6a ustawy o pdof).
Ten sposób opodatkowania łącznych dochodów małżonków nie jest jednak możliwy w sytuacji gdy jeden z małżonków był opodatkowany w sposób zryczałtowany, chyba że ryczałtem objęte były wyłącznie dochody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a umowy te nie zostały zawarte w ramach działalności gospodarczej.

Zatrudnienie bezrobotnego w gospodarstwie domowym
Osoby prowadzące gospodarstwo domowe uprawnione są do odliczania od podatku wydatków poniesionych przez nie na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego, wykonującego pracę zarobkową w tym gospodarstwie (art 27e ustawy o pdof).
Uwaga: Niedopuszczalne jest powierzanie bezrobotnemu, w ramach pracy w gospodarstwie domowym, czynności służących potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę zamieszkującą w tym gospodarstwie.

Wydatki na działalność klubów sportowych
Zgodnie z art 26d ustawy o pdof od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki, w wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów.

Nabycie nowych technologii i koszty prac rozwojowych

Od podstawy obliczenia podatku, na podstawie art 26c ustawy o pdof, można odliczyć wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowej technologii. Ważne! W sytuacji, gdy podatnik osiągnął za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z jego pozarolniczej działalności będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, wówczas odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części podatnik będzie mógł dokonać w zeznaniach za kolejne następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę