piątek, 27 kwietnia 2018 napisz DONOS@

OBSZARY NATURA 2000

Foto: OBSZARY NATURA 2000
ŁPKDN cz, 14 grudnia 2006 13:18

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, utworzonych w celu ochrony cennego bogactwa przyrodniczego Ziemi, bioróżnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie jej elementów i gospodarowanie nimi.

REZERWAT PRZYRODY

Foto: REZERWAT PRZYRODY
ŁPKDN cz, 14 grudnia 2006 13:14

„Obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, a także siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Foto: OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
ŁPKDN cz, 14 grudnia 2006 13:11

Obszar Chronionego Krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Obszary takie zajmują większe tereny niż Parki Krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak kompleksy leśne, torfowiska, doliny rzeczne.

PARK KRAJOBRAZOWY

Foto: PARK KRAJOBRAZOWY
ŁPKDN cz, 14 grudnia 2006 13:01

„Obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”

PARK NARODOWY

ŁPKDN cz, 14 grudnia 2006 12:47

„Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe”. Jest to najwyższa forma konserwatorskiej ochrony przyrody.

Wieloprzestrzenne formy ochrony przyrody na terenie Polski:

Foto: Wieloprzestrzenne formy ochrony przyrody na ter...
ŁPKDN wt, 12 grudnia 2006 13:57

- parki narodowe, - rezerwaty, - parki krajobrazowe, - obszary chronionego krajobrazu - tworzące krajowy system obszarów chronionych. System ten, to układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, które są łączone korytarzami ekologicznymi. Przez korytarz ekologiczny rozumie się obszar pomiędzy dwoma lub wieloma obszarami chronionymi, pozwalający na bezproblemowe bytowanie i przemieszczanie się organizmów roślinnych i zwierzęcych.

« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0