Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

Samorząd Uczniowski Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia w Łomży

Rok szkolny 20008/2009

  

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca
: Justyna Kupis

W ramach Samorządu Uczniowskiego działają następujące sekcje:

SEKCJA KULTURALNA
Leszczewska Magdalena
Kaczorowska Mariola
Mieczkowski Piotrek
Kotowski Kamil

SEKCJA ORGANIZACYJNO- PORZADKOWA
Kamiński Michał
Lendo Grażyna
Łada Marta
Bożyńska Paulina

SEKCJA NAUKOWA
Kopańska Iwona
Pijewska Milena
 Kalupa Edyta

 

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

I. Struktura organizacyjna

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorząd Uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży i reprezentującym ogół uczniów tej szkoły.

3. Poniższy regulamin określa jedynie ogólne zasady i formy działania Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły, pozostawiając dużą swobodę i autonomię dla wniosków i pomysłów uczniów. Jednocześnie jest on podstawowym dokumentem, regulującym wszystkie aspekty działania Samorządu Uczniowskiego.

4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej oraz pośredniczy między nią a Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw i obowiązków uczniów/słuchaczy zawartych w Statucie i Regulaminie Ucznia.

II. Zadania

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły;

2. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

3. Kształtowanie przyjaznej atmosfery szkoły opartej na wzajemnym poszanowaniu godności osobistej, tolerancji i szacunku;

4. Integracja uczniów i słuchaczy szkoły, kształtowanie umiejętności zespołowego działania;

5. Współdziałanie z innymi organami szkoły;

6. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną,,

7. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych i krajoznawczych uczniów;

8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, napotykającym na trudności w szkole;

9. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku ich pojawienia się podejmowanie prób mediacji;

III. Prawa

1. Prawo do brania udziału we wszystkich działaniach podejmowanych w szkole oraz do przedstawiania swojej opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw i obowiązków uczniów. Prawa i obowiązki uczniów są określone w Statucie i  Regulaminie Szkolnym;

2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

3. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

IV. Kompetencje

1. Podejmowanie uchwał w ramach kompetencji SU;

2. Uchwalanie regulamin SU oraz podejmuje uchwał w sprawie dokonywania zmian w regulaminie;

3. Ustalanie i zatwierdza planu pracy SU na dany rok szkolny;

4. Wybieranie przewodniczących sekcji;

5. Opiniowanie wybór Opiekuna SU;

6. Kierowanie pracą SU( zwołuje i przygotowuje ogólne zebrania szkolne);

7. Czuwanie nad terminową realizacją planu pracy,

8. Pomaga w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych;

9. Rozwiązywanie spraw spornych, dotyczących uczniów;

10. Współpraca, w ramach posiadanych kompetencji, z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz z zespołem wychowawczym przy redagowaniu planu wychowawczego dla szkoły;

11. Opiniowanie decyzji, odnośne kar wymierzonych uczniom;

V. Organizacja pracy

1. Samorząd realizuje zadania zawarte w rocznym planie pracy.

2. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny opracowuje Rada Uczniowska w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego

3. Plan pracy Samorządu powinien być spójny z:

a)  wizją i misją szkoły,

b) programem rozwoju szkoły,

c) programem Wychowawczo-profilaktycznym Szkoły,

d) kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.

4. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

5. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu przedstawia Przewodniczący Samorządu na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, kończącym dany rok szkolny.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ OCHRONY ZDROWIAW ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Wrzesień:

Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego:

a)    Organizacja spotkania samorządów klasowych poszczególnych kierunków kształcenia;

b)   Wybór tymczasowej Rady Samorządu Uczniowskiego;

c)    Pozyskiwanie uczniów chętnych do pracy w S.U.                                                          

d)    Ustalenie planu pracy na rok szkolny 2008/2009

e)    Aktywny udział w promocji szkoły

 

Październik:

a)    Wybór poszczególnych sekcji:

b)   Artystyczna

c)    Turystyczna

d)    Redakcyjna

Listopad:

1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady S.U. na rok szkolny 2008/2009, poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą.                                                                  
2. Spotkanie Dyrektora szkoły z przedstawicielami Samorządu uczniowskiego.                       
3. Spotkanie Integracyjne poszczególnych kierunków kształcenia– rozgrywki sportowe

Termin do uzgodnienia:

1. Zorganizowanie konkursu fotograficznego (tematyka do uzgodnienia)                              
2. Organizowanie wyjazdów:

a)    krajoznawczych;

b)   do kina;

c)    do teatru;

d)    na kulig. 

Cały rok:

1. Aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

2.Próba nawiązania współpracy z Domem Dziecka (pomoc w nauce prowadzona przez chętnych przedstawicieli SU).

3.Koleżeńska pomoc w nauce

4.Uczestnictwo przedstawicieli samorządów klasowych w obchodach Świąt Narodowych na terenie miasta Łomży.                                                                                                        
5. Prowadzenie kroniki szkolnej.                                            

Cały rok (zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych):

 Organizacja imprez szkolnych:

a) Rozdanie indeksów pierwszym rocznikom;

b) Dzień Komisji Edukacji Narodowej;

c) Spotkanie opłatkowe;

d) Poczta walentynkowa;

e) Spotkanie Wielkanocne;

f) Dzień Kobiet.

II semestr roku szkolnego  2008/ 2009

Przeprowadzenie ankiet diagnozujących potrzeby i oczekiwania uczniów (wnioski do pracy na rok szkolny 2009/2010.                               

 

* Zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 10. 09. 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań sekcji kulturalnej należy w szczególności:

 

      - współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych,

      - współorganizowanie wycieczek szkolnych,

      - współorganizowanie i inicjowanie wyjść do kina, teatrów i muzeów,

      - prowadzenie kroniki szkoły.

 

Do zadań sekcji organizacyjno-porządkowej należy w szczególności:

 

      - zapewnienie przepływu informacji,

      - współorganizowanie akcji charytatywnych,

      - redagowanie gazetki Samorządu Uczniowskiego,

      - organizowanie dyżurów szkolnych.

 

 

 Do zadań sekcji naukowej należy w szczególności:

 

      - organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom/słuchaczom mającym trudności w nauce,

      - upowszechnianie technologii komputerowej i informacyjnej,

      - promocja szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Puciłowska
śr, 23 września 2009 13:53
Data ostatniej edycji: śr, 23 września 2009 14:02:26

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę