środa, 10 sierpnia 2022 napisz DONOS@
Polityka

 Nowy temat  |  Spis tematów  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Zaloguj   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
Odmowa

Pismo opracowane przez prawnikow dla świadomych rodzicow.

Łomża, dnia…………… 2021 roku

Imię i nazwisko
ul. ………………….
…-….. ……………..

Do
(dyrektor szkoły) …………
………………………………..
ul. ……………………………
……………………………….


SPRZECIW
PRZECIWKO PROMOWANIU PODDANIA SIĘ SZCZEPIENIU

Działając w imieniu własnym oraz jako rodzic dziecka …………………………, uczęszczającego do szkoły ……………………………… w ……………………, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i podjęte w tutejszej szkole promowanie szczepień przeciwko COVID-19 oświadczam, że sprzeciwiam się promowaniu poddania się szczepieniu w szkole do której uczęszcza moje dziecko z uwagi na to, że owe działania naruszają porządek prawny.

Na wstępie wskazuje, że rozwiązania takie jak premiowanie za poddanie się szczepieniu muszą być zgodne z konstytucyjnymi standardami ochrony praw i wolności. Przy uznaniu, że ryzyko związane z Covid-19 jest tak duże, że zagraża w sposób znaczny zdrowiu i życiu społeczeństwa, nie można uznać, że w imię tej ochrony zasadne i celowe jest ograniczanie innych konstytucyjnych wolności oraz łamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakikolwiek przymus wprowadzany w związku ze szczepieniami na Covid-19 jest niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Ta gwarantuje bowiem wszystkim obywatelom prawo do ochrony zdrowia. Art. 30 Konstytucji mówi też wprost o godności człowieka, tak więc zmuszanie go do poddania się takiej czynności jest jej obrazą – człowiek nie jest własnością państwa. Poza tym każdy ma prawo decydowania o życiu osobistym, a ponadto w obecnej sytuacji poddanie się szczepieniu jest udziałem w eksperymencie medycznym. Wprowadzane więc zakazy i nakazy związane ze szczepieniem mogą być źródłem krzywdy ludzi i podejmowania prób rozmaitego obejścia zakazów. Na tym nie koniec. Wprowadzanie kar jest też sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ta stanowi wprost, że w dziedzinie medycyny musi istnieć świadoma zgoda osoby zainteresowanej.

Prawo nie pozwala na karanie obywateli, którzy nie poddają się dobrowolnej szczepionce. Trudno mi sobie wyobrazić rozwiązania prawne, które karałyby ludzi nieprzystępujących do dobrowolnych szczepień. Kłóci się to z oznaczeniem tych szczepień jako dobrowolnych. Dobrowolność w znaczeniu prawnym należy rozumieć jako stan, w którym zarówno decyzja o wyrażeniu danej woli, jak i jej brak nie rodzą negatywnych konsekwencji prawnych, zatem nie można karać za coś, co jest dozwolone.

Co więcej, nie można zmuszać nikogo do brania udziału w eksperymentach medycznych, bo tym właśnie są te szczepienia. Ryzyko jest istotne, dlatego też każda decyzja powinna być podejmowana indywidualnie.

W związku z tym nasuwa się pytanie, czy szkoła będzie brała odpowiedzialność za ryzyko jakie niesie za sobą szczepienie przeciwko COVID-19?
Zgodnie z treścią art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, który mówi, że:
„1. dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
Pkt 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; (…)
Pkt 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; (…)
Pkt 11. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

W oparciu o powyżej przytoczone przepisy, wnioskuję iż podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest ochrona zdrowia i życia pracowników i uczniów przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (nauki rozumianej szerzej – jako pobytu ucznia w szkole) przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a także zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia oraz bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

W związku z tym oczekuję, iż dyrektor tutejszej szkoły nie będzie działał na szkodę swoich podopiecznych i pracowników.

Ponadto, zaznaczam, że szczepienia w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień są eksperymentem leczniczym. Warunkowo i tymczasowo (na 1 rok) dopuszczone do obrotu szczepionki wykorzystywane w ramach Narodowego Programu Szczepień pozostają w fazie badań klinicznych, dlatego też udział każdej osoby biorącej udział w szczepieniu przez COVID-19 należy kwalifikować jako udział w eksperymencie leczniczym, na co dobrowolnie należy wyrazić zgodę.

Zgodnie z treścią pisma Ministerstwa Zdrowia Departamentu Rozwoju Kadr medycznych z dnia 31 maja 2021 r., Sygn. akt: RKN.0164.7.2021.EO, cyt.: „Prowadzone jest badanie kliniczne ze szczepionką Comirnaty z udziałem populacji pediatrycznej. Badanie to nosi tytuł:
Badanie otwarte fazy I nad określeniem dawki, mającej na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i immunogenności oraz zaślepione dla obserwatora badanie fazy II/III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu określenie bezpieczeństwa, tolerancji i immunogenności kandydata na szczepionkę RNA SARSCOV-2 przeciwko COVID-19 u zdrowych dzieci w wieku < 12 lat.

Co do charakteru prawnego szczepienia dzieci nie pozostawia również żadnych wątpliwości art. 37a ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.974 t.j. z dnia 2021.05.28), dalej „ust. PF”, który wskazuje wprost, cyt.: Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790), zwanej dalej \"ustawą o zawodzie lekarza”.

Badania kliniczne muszą być prowadzone z zachowaniem Zasady Dobrej Praktyki określonej w art. 37b ust. 2 pkt 4 PF, w którym wskazano, iż sponsor i badacz zawarli umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Czy szkoła jako organizująca i przeprowadzająca szczepienia posiada takie ubezpieczenie ?

Zaznaczam, że z kolei aby prowadzić szczepienia wymagana jest świadoma i dobrowolna zgoda uczestnika na co wskazuje art. 37f ust. 1 PF, który z kolei odsyła do art. 25 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, gdzie z kolei jest wskazany art. 97 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazujący, że poddanie się szczepieniu wymaga zgody obojga Rodziców na poddanie małoletniego badaniu klinicznemu. Tymczasem z treści Ankiety nie wynika, iż szczepienie jest eksperymentem medycznym, jakie ryzyka niesie poddaniu się szczepieniu czy tez na dole jest miejsce jedynie na podpis jednego opiekuna prawnego.

Czy promując poddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19, dyrektor szkoły ma tego świadomość?

Ponadto, należy wskazać na treść, art. 23b pkt 2 ust. o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, który opisuje zakazy obowiązujące w przypadku udziału eksperymencie medycznym, takie jak, cyt.: „Zabrania się przeprowadzania eksperymentu medycznego z wykorzystaniem przymusowego położenia uczestnika takiego eksperymentu”.

Doprecyzowanie zasad oraz procedur badań klinicznych z udziałem małoletnich zostało zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1108) - w wykonaniu przepisu Art. 37h ust. 2 PF.
Jednakże w § 9 wskazanego wyżej Rozporządzenia wprowadzony został jeszcze jeden warunek, stanowiący kryterium dopuszczalności badań z udziałem osób małoletnich, tj. wymóg zakończenia badań klinicznych na młodych zwierzętach laboratoryjnych, zanim rozpoczną się badania kliniczne z udziałem małoletnich. Takie badanie nie zostało wykonane.

Kategorycznie należy wskazać, iż ankieta wypełniania przed szczepieniem małoletnich na Covid-19 nie spełnia żadnej z powyżej wskazanych obligatoryjnych przesłanek, nie sposób również uznać, iż uczestnicy szczepienia wyrażają świadomą i dobrowolną zgodę na poddanie się szczepieniu.

Wszelkie działania szkoły w materii promowania szczepień przeciwko Covid-19 są niezgodne z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne art. 37e, art. 52 ust. 3 cyt.: „Reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany”.
Ponadto są absolutnie niezgodne z art. 55 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 c i 2, art. 57 ust. 1 pkt 3 w zw. z pkt 1e oraz ust. 2 przedmiotowej ustawy.
Szczepionka na Covid-19 nie znajduje się w w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanym na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na rok 2021, z uwagi na powyższe jest objęta zakazem reklamowania na podstawie art. 57 PF.

Szkoła nie posiada uprawnień do prowadzenia akcji reklamowych oraz promocyjnych produktów leczniczych.
Zgodnie z treścią art. 60 ust. 1 PF, cyt.: Reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Natomiast zgodnie z ust. 4. Podmiot odpowiedzialny zatrudnia w charakterze przedstawicieli medycznych i handlowych osoby, które mają wystarczającą wiedzę naukową pozwalającą na przekazywanie możliwie pełnej i ścisłej informacji o reklamowanym produkcie leczniczym”.

Reklamą oraz promocją produktów leczniczych mogą zajmować się wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, medycznych po odpowiednim przeszkoleniu, nie sposób za takie osoby uznać nauczycieli w naszej Szkole.

Należy ponadto wskazać, iż PF złamanie powyższych warunków sankcjonuje wprost, i tak zgodnie z treścią art. 129 PF [Zakazana reklama], cyt.: „1. Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi reklamę produktów leczniczych, podlega grzywnie”.

A zgodnie z treścią art. 129a ust. 1 pkt 4 PF [Niedozwolona reklama], cyt.: „1. Kto kieruje do publicznej wiadomości reklamę produktów leczniczych: Pkt 4) umieszczonych na wykazach leków refundowanych lub produktów leczniczych wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych umieszczonych na tych wykazach, podlega grzywnie”.

Grzywny w ustawie PF plasują się w przedziale od 5.000,00 zł do 500.000,00 zł.
Na marginesie zaznaczam, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 r.o.d.o. zabrania się przetwarzania danych osobowych wrażliwych przez podmioty nieuprawnione, do których zalicza się szkoła. Dane wrażliwe można przetwarzać przede wszystkim pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Danych takich nie można pozyskiwać nawet z własnej inicjatywy osoby, do jakiej się odnoszą (za jej zgodą), o ile brak jest cechy „dobrowolności”, w relacji pomiędzy podmiotem danych, a tym kto je pozyskuje (motyw 43 preambuły RODO). Powyższe jest o tyle istotne, że zasadniczo w sytuacji małoletniego, który ostatecznie nie podda się szczepieniu, które jest promowane przez szkołę to niedopuszczalne jest uzyskanie przez szkołę danych o tym, czy dany uczeń, czy nauczyciel poddał się szczepieniu przeciwko COVID-19, czy też nie - jeśli nie wyrazi na to zgody sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy. Nieuprawnione przetwarzanie danych, odnoszących się do zaszczepienia przeciwko COVID-19, może skutkować nałożeniem na szkołę, kar pieniężnych przez Prezesa UODO, zgodnie z art. 83 RODO oraz art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo, osoby z personelu szkolnego, czy tez pion kierowniczy szkoły, którzy uczestniczyliby w takim procederze mogą ponieść odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 107 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Nie wyklucza to dochodzenia przez poszkodowanych roszczeń cywilnoprawnych.

Mając powyższe na względzie, nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych moich lub mojego dziecka, w innych celach niż cele edukacyjne, do których placówka oświatowa jest zobowiązana na podstawie obowiązującego prawa. Nie wyrażam zgody na przekazywanie danych osobowych moich lub mojego dziecka żadnym organom podległym pod Ministra Zdrowia pod rygorem złożenia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z powyżej wskazaną podstawą prawną.

Z uwagi na podniesioną przeze mnie argumentację oświadczam, iż odmawiam w imieniu mojego dziecka …………………… udziału w eksperymencie medycznym jakim jest szczepienie przeciwko COVID-19 i nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w akcjach promocyjnych poddania się szczepieniu w przedmiotowej szkole.


Z wyrazami szacunku,

…………………………….
Imię i nazwisko

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa

I na końcu tego jeszcze instrukcja obsługi:
CTRL+A
CTRL+P

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa

A w tym puncie masz punkt przywracania, na wypadek gdyby w międzyczasie zniknęło...

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa

tak jest towarzyszko marecka, niech zdychają gnoje. Podobno jest to cel waszej sekty nienawiści.

***** ***

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa

Ziomex bez urazy ale niszczysz każdy temat ,ja rozumiem kasa za posta ale może czas coś w swoim życiu zmienić .Co do szczepień to wątpie żebyś coś zmienił Marecki bo dziś ludzie są tak ogłupieni przez tv i leniwi że poraża .

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa

Marecki...

nie ustępuj, bo takich jak Ty jest wielu i nasza postawa uratuje niejednego zagubionego. Co najmniej 2 osoby uratowałem od 2 dawki eliksiru (o nieznanych konsekwencjach).


„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Co to będzie, co to będzie?”
Dyktatura NWO będzie? To zależy jak użyjemy rozumu. „Rząd pod sąd?!”

Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKKOdpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa

...ten druczek to prymitywnych prostaków, takich słabo PiSmiennych i niekumatych, nie trzeba żadnej PiSemnej odmowy, zwyczajnie nie idzie się na szczepienie i nie ma sprawy, POza tym, że bachor będzie trędowaty dla otoczenia...Wierzysz w Boga? Nie głosujesz na PiS, to proste.

Nie bóg tylko człowiek jest dobrem najwyższym.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa

\"POza tym, że bachor będzie trędowaty dla otoczenia\"

Doigrasz się w końcu....

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: Odmowa
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Co to będzie, co to będzie?”
Dyktatura NWO będzie? To zależy jak użyjemy rozumu. „Rząd pod sąd?!”

Polska przedmurzem chrześcijaństwa. Dał nam przykład król Sobieski, jak zwyciężać mamy.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Polska rządna i gospodarna, bogobojna i sprawiedliwa PROGRAMEM Polskiego Narodu!

........
JKK

Odpowiedz na tę wiadomość
 Spis działów  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 


 Logowanie użytkownika
 Imię (nazwa) użytkownika:
 Hasło:
 Pamiętaj mnie:
   
Nie masz konta? - Zarejestruj się
 Nie pamiętasz hasła?
Podaj Twój e-mail albo nazwę użytkownika poniżej a nowe hasło zostanie wysłane na e-mail skojarzony z Twoim profilem.


Posty, których jedynym celem jest kopiowanie artykułów prasowych lub reklama - będą kasowane

Ogłoszenia płatne


Formatowanie tekstu
Za treść wpisów odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.
phorum.org
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0