sobota, 07 grudnia 2019 napisz DONOS@
Polityka

 Nowy temat  |  Spis tematów  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Zaloguj   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
„Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

\"\"„Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”- tak można określić, używając sienkiewiczowskiego języka, obecną sytuację totalnej opozycji po ostatnich przegranych wyborach\"\"

Link:http://www.fronda.pl/a/po-realizuje-teorie-spiskowe-czyli-euromasa-dziala,128261.html

========================================
HihihiihihihihihiihOdpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Dobrze Waść prawisz tylko z zamków i warowni zgliszcza zostały, ostali się jeno
w taborach i zdążają na zachód by na tamtych dworach posłuchu i wspomożenia
wyprosić...

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

panie Ares1 jakie tabletki dzisiaj pan brał? Opozycja się nie chowa bez przesady. Pozycja rozgrywa was podług waszych marzeń i pragnień a tym jest wasza wygrana w nadchodzących wyborach. Wobec populistycznego rozdawnictwa nikt z wami nie wygra bo motłoch i patologia twardo trzymają się płynącego żródełka kasy. Jedyne wyjście to jego wyschnięcie co w końcu musi nastąpić ale wówczas to wy musicie być przy władzy aby was ci których dzisiaj obsypujecie kasą zwyczajnie zjedli. Kij ma dwa końce , staniecie się ofiarami własnego sukcesu. Tym bym się panie Ares1 na miejscu pana i pana towarzyszy najbardziej martwił a nie kąsaniem hahahahah. Potem na koniec gdy bedziecie juz leżeć i kwiczeć to opozycje wejdzie do władzy i was dobije używając tego systemu sprawowania władzy i sadownictwa oraz prokuratury który sami stworzyliście.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

dla pisowskiej populistycznej patologii aby PiS przestał istnieć musi wygrać te wybory bo tylko wówczas zostanie dosłownie rozszarpany rekoma swego twardego elektoratu.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

o tym już wszyscy wiedza. I Unia też wie. Wie też naczelnik Kaczyński który teraz na kolanach siedzi z jęzorem w tyłku unijnych urzędników. Pierwszy etap to obcięcie dotacji dla Polski w ramach kary za nieprzestrzeganie wartości europejskich, drugi etap to dobry wynik opozycji tak aby PiS nie zdobył większości konstytucyjnej. Resztę załatwi spowolnienie gospodarcze w europie.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

a jakie to sa te wartosci europejskie?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Każdy kraj przystępujący do UE musi respektować tzw. wartości europejskie (ang. „European values”). Jest o nich mowa w wielu podstawowych dokumentach Unii. W artykule 2. Traktatu Lizbońskiego czytamy m.in., że „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości”. Rozwinięcie tego zagadnienia znajdujemy w Karcie Praw Podstawowych

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Preambuła
Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach.

Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań.
Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową Państw Członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości.
W tym celu, w obliczu zmian w społeczeństwie, postępu społecznego oraz rozwoju naukowego i technologicznego, niezbędne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych poprzez wyszczególnienie tych praw w Karcie i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi.
Niniejsza Karta potwierdza, przy poszanowaniu kompetencji i zadań Unii oraz zasady
pomocniczości, prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań
międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy oraz
z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. W tym kontekście, sądy Unii i Państw Członkowskich będą interpretowały Kartę
z należytym uwzględnieniem wyjaśnień sporządzonych pod kierownictwem Prezydium Konwentu,
który opracował Kartę, i za których uaktualnienie odpowiada Prezydium Konwentu Europejskiego.
Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki wobec innych osób, wspólnoty
ludzkiej i przyszłych pokoleń.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

TYTUŁ I
GODNOŚĆ
Artykuł 1
Godność człowieka
Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.
Artykuł 2
Prawo do życia
1. Każdy ma prawo do życia.
2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.
Artykuł 3
Prawo człowieka do integralności
1. Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej.
2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności:
a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami
określonymi przez ustawę;
b) zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób;
c) zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku;
d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.
Artykuł 4
Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.
Artykuł 5
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.
2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.
3. Handel ludźmi jest zakazany.
C 83/392 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej 30.3.2010
TYTUŁ II
WOLNOŚCI
Artykuł 6
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.
Artykuł 7
Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego
Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.
Artykuł 8
Ochrona danych osobowych
1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo
dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.
Artykuł 9
Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny
Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami
krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw.
Artykuł 10
Wolność myśli, sumienia i religii
1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność zmiany
religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi,
publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie,
praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.
2. Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie
z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa.
30.3.2010 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej C 83/393
Artykuł 11
Wolność wypowiedzi i informacji
1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów
oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu
na granice państwowe.
2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.
Artykuł 12
Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego
stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach politycznych, związkowych
i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków zawodowych
i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów.
2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej jej obywateli.
Artykuł 13
Wolność sztuki i nauki
Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka jest szanowana.
Artykuł 14
Prawo do nauki
1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.
3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad
demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie
z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa.
Artykuł 15
Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
1. Każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie wybranego lub
zaakceptowanego zawodu.
2. Każdy obywatel Unii ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania
z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym Państwie Członkowskim.
3. Obywatele państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium Państw
Członkowskich, mają prawo do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele Unii.
C 83/394 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej 30.3.2010
Artykuł 16
Wolność prowadzenia działalności gospodarczej
Uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem Unii oraz
ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Artykuł 17
Prawo własności
1. Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku
mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że
w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym
odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może
podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny.
2. Własność intelektualna podlega ochronie.
Artykuł 18
Prawo do azylu
Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku
i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem
o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych dalej „Traktatami”).
Artykuł 19
Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji
1. Wydalenia zbiorowe są zakazane.
2. Nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji
do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, torturom lub
innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.
TYTUŁ III
RÓWNOŚĆ
Artykuł 20
Równość wobec prawa
Wszyscy są równi wobec prawa.
30.3.2010 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej C 83/395
Artykuł 21
Niedyskryminacja
1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy
polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek,
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych
zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.
Artykuł 22
Różnorodność kulturowa, religijna i językowa
Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową.
Artykuł 23
Równość kobiet i mężczyzn
Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie
zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.
Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków
zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej.
Artykuł 24
Prawa dziecka
1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one
swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą,
stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.
2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze
publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.
3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego
kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.
Artykuł 25
Prawa osób w podeszłym wieku
Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do
uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.
C 83/396 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej 30.3.2010
Artykuł 26
Integracja osób niepełnosprawnych
Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić
im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.
TYTUŁ IV
SOLIDARNOŚĆ
Artykuł 27
Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa
Pracownikom i ich przedstawicielom należy zagwarantować, na właściwych poziomach, informację
i konsultację we właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie Unii
oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
Artykuł 28
Prawo do rokowań i działań zbiorowych
Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, mają, zgodnie z prawem Unii oraz
ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów
zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach konfliktu
interesów, działań zbiorowych, w tym strajku, w obronie swoich interesów.
Artykuł 29
Prawo dostępu do pośrednictwa pracy
Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnego pośrednictwa pracy.
Artykuł 30
Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy
Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie
z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Artykuł 31
Należyte i sprawiedliwe warunki pracy
1. Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo
i godność.
2. Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, do okresów
dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.
30.3.2010 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej C 83/397
Artykuł 32
Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy
Praca dzieci jest zakazana. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy nie może być niższy niż
minimalny wiek zakończenia obowiązku szkolnego, bez uszczerbku dla uregulowań bardziej
korzystnych dla młodocianych i z wyjątkiem ograniczonych odstępstw.
Młodociani dopuszczeni do pracy muszą mieć zapewnione warunki pracy odpowiednie dla ich wieku
oraz być chronieni przed wyzyskiem ekonomicznym oraz jakąkolwiek pracą, która mogłaby
szkodzić ich bezpieczeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, moralnemu
i społecznemu albo utrudniać im edukację.
Artykuł 33
Życie rodzinne i zawodowe
1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej.
2. W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma prawo do ochrony przed
zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu
macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.
Artykuł 34
Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
1. Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług
społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba,
wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie
z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
2. Każdy mający miejsce zamieszkania i przemieszczający się legalnie w obrębie Unii Europejskiej
ma prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i przywilejów socjalnych zgodnie z prawem
Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
3. W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje i szanuje prawo do
pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi
w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim
osobom pozbawionym wystarczających środków.
Artykuł 35
Ochrona zdrowia
Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na
warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu
i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia
ludzkiego.
C 83/398 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej 30.3.2010
Artykuł 36
Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
Unia uznaje i szanuje dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
przewidziany w ustawodawstwach i praktykach krajowych, zgodnie z Traktatami, w celu
wspierania spójności społecznej i terytorialnej Unii.
Artykuł 37
Ochrona środowiska
Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami
Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Artykuł 38
Ochrona konsumentów
Zapewnia się wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach Unii.
TYTUŁ V
PRAWA OBYWATELSKIE
Artykuł 39
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
1. Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych
warunkach jak obywatele tego państwa.
2. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich,
w głosowaniu wolnym i tajnym.
Artykuł 40
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych
Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do władz lokalnych
w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak
obywatele tego państwa.
Artykuł 41
Prawo do dobrej administracji
1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym
terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.
30.3.2010 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej C 83/399
2. Prawo to obejmuje:
a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące
negatywnie wpłynąć na jego sytuację;
b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów
poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej;
c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji.
3. Każdy ma prawo domagania się od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi
dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich pracowników przy
wykonywaniu ich funkcji.
4. Każdy może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków Traktatów i musi
otrzymać odpowiedź w tym samym języku.
Artykuł 42
Prawo dostępu do dokumentów
Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową
siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów
i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy.
Artykuł 43
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową
siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo zwracać się do Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów
i jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wykonującego swoje funkcje sądowe.
Artykuł 44
Prawo petycji
Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową
siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.
Artykuł 45
Swoboda przemieszczania się i pobytu
1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na
terytorium Państw Członkowskich.
2. Swoboda przemieszczania się i pobytu może zostać przyznana, zgodnie z Traktatami,
obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium Państwa Członkowskiego.
C 83/400 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej 30.3.2010
Artykuł 46
Opieka dyplomatyczna i konsularna
Każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, w którym Państwo Członkowskie,
którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej
i konsularnej każdego z pozostałych Państw Członkowskich na takich samych warunkach jak
obywatele tego państwa.
TYTUŁ VI
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Artykuł 47
Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do
skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym
artykule.
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie
przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość
uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela.
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie
w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Artykuł 48
Domniemanie niewinności i prawo do obrony
1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona
zgodnie z prawem.
2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony.
Artykuł 49
Zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary
1. Nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu,
który według prawa krajowego lub prawa międzynarodowego nie stanowił czynu zabronionego pod
groźbą kary w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się również kary surowszej od tej, którą można
było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod groźbą kary został popełniony. Jeśli ustawa,
która weszła w życie po popełnieniu czynu zabronionego pod groźbą kary, przewiduje karę
łagodniejszą, ta właśnie kara ma zastosowanie.
2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby za działanie lub
zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary,
zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów.
3. Kary nie mogą być nieproporcjonalnie surowe w stosunku do czynu zabronionego pod groźbą
kary.
30.3.2010 Dziennik Urz PL ędowy Unii Europejskiej C 83/401
Artykuł 50
Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary
Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym za ten sam czyn
zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio
uniewinniony lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium
Unii.
TY

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

poczytajcie sobie bo większośc szanownego towarzystwa wie i uni tylko to co proboszcz powie albo jaki prawicowy populistwa oraz gdy trzeba papiery o dopłaty składać.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

No cóż można tylko załamać ręce i poradzić szybką wizytę u ortopedy , niestety
psychiatra nie da rada ze względu na wyniszczenie mózgu i zaawansowanie chorobowe...

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Nie „prawa” pacmana nie są warte papieru na którym są wydrukowane.


z Listu św. Pawła do Efezjan:
"Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła".


Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

...sankcje jakie państwo PiSlamskie mogą dotknąć mogą być zastosowane z POwodu naruszenia zasad praworządności...

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Która zasada praworządności została naruszona?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

...przede wszystkim naruszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, sprawa w Trybunale TSUE...

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

W którym paragrafie jest mowa na czym polega niezależność sądów i niezawisłość sędziów?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

to ja4 i tu jest własnie problem ,że ty i tobie podobni macie problem z identyfikacja tak oczywistego naruszenia niezalezności sądów i sędziów.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Problem to masz ty i tobie podobni ponieważ nie potrafisz podać konkretnie gdzie te \"naruszenie\"nastąpiło.
Gdzie w prawach unijnych czy naszej konstytucji nastąpiło \"naruszenie\".

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Masakra ;)

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

dokładnie panie Hrabio masakra masakra i jak tu z takim inteligentem rozmawiać o wyższości potrawy z homara nad wieprzowiną jak on go na oczy nie widział a co dopiero degustował

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Inteligent podaj te naruszone artykuły?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Już tu jeden taki\"inteligent\" był też stosował na końcu zdania mnóstwo wykrzykników, często zaczynał je z małych liter i w środku zdań potrafił napisał wyraz z wielkich liter... Zwał się gorszy Polak,potem łotr, reszta jak widać wypisz, wymaluj...

Kasia..

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Autor: facmen (---.swiatlowod.avito.pl)
Data: 11-06-19 22:43

\"identyfikacja tak oczywistego naruszenia niezalezności sądów i sędziów.\"

jeżeli jest to tak oczywiste to podaj które artykuły zostały naruszone.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

ponownie panią wzywam publicznie wobec wszystkich czytających to forum.

Jeżeli pani posiada jakąś jeszcze zdolność honorową to zamiast się tak poniżać i wyszczekiwać tu na forum proszę podać czas i miejsce spotkania.


proszę nie wykręcać kota ogonem moja propozycja jest prosta mi jasna i jeżeli ma pani jakaś zdolność honorowa to proszę to wyzwanie podjąć w imię obrony pani własnego imienia.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Autor: facmen (---.swiatlowod.avito.pl) Data: 11-06-19 18:51

panie Ares1 jakie tabletki dzisiaj pan brał? Opozycja się nie chowa bez przesady. Pozycja rozgrywa was podług waszych marzeń i pragnień a tym jest wasza wygrana w nadchodzących wyborach. Wobec populistycznego rozdawnictwa nikt z wami nie wygra bo motłoch i patologia twardo trzymają się płynącego żródełka kasy. Jedyne wyjście to jego wyschnięcie co w końcu musi nastąpić ale wówczas to wy musicie być przy władzy aby was ci których dzisiaj obsypujecie kasą zwyczajnie zjedli. Kij ma dwa końce , staniecie się ofiarami własnego sukcesu. Tym bym się panie Ares1 na miejscu pana i pana towarzyszy najbardziej martwił a nie kąsaniem hahahahah. Potem na koniec gdy bedziecie juz leżeć i kwiczeć to opozycje wejdzie do władzy i was dobije używając tego systemu sprawowania władzy i sadownictwa oraz prokuratury który sami stworzyliście.

facmen
====================================
Gorycz i zgrzytanie zębów.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

to.ty4
...zajrzyj sam jakie są zarzuty stawiane przed TSUE i nie udawaj Greka, bo już nie raz na tym forum dyskytowaliśmy na te problemy, a z wielu zmian, których broniłeś PiSlamisci wycofali się POtulnie rakiem, jak chociaż skrócenie kadencji I Prezes SN...

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Totalny debilizm totalnie ciemnej hołoty, totalnie przekracza totalne granice.
Totalne tabuny totalnych troglodytów.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Jasnie oświecony kallipso, on siedzi w dvpsku Piotrowicza. Na wszystkim się zna i wszystko wie, bo siedzi w dvpsku i gvwno widzi. A jaki uczony.

Poszukiwany honor PZPR-pis. Ktoś coś wie? Komuch w TK hańba Polakom - dla PiSdzielca zaszczyt.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Nie trzeba być uczonym.
Każdy normalny Polak po wypowiedziach i działaniach totalnych przygłupów, od razu dostrzega totalnie zdebilone i prymitywne pseudo-mózgi.
Że już o podłości i skundleniu nie wspomnę.
To jest po prostu, wojna podjazdowa peło-kakało przeciw Polakom.
Durnie którym ktoś nagadał że są elitą, uważają że wszystko dla nich ma być. A Polacy po to, aby na cymbałów totalnych tyrać.
Spodlone, skvrvione,skundlone i antypolskie.
Żeby toto przynajmniej mądre było. Ale z tym, to tragedia.
Schetino znowuż pieprzy że, koalicję będzie zakładał. No przecież dopiero co założyli.
Pieprzy że powoła sztab złożony z profesjonalistów. W takim razie, do tej pory tylko idiotami się wspierał?
Zgraja która obsadza w eurokołchozie piątkę sowieciarzy. I taką antypolską flamę jak Rózia. Której już dawno powinno być odebrane polskie obywatelstwo.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Jedyny program peło-kakało to, - antypis!
Nic innego nie mają i mieć nie muszą.
Bo ciotka Aniela resztę dopowie.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

\"Nie trzeba być uczonym.
Każdy normalny Polak po wypowiedziach i działaniach totalnych przygłupów, od razu dostrzega totalnie zdebilone i prymitywne pseudo-mózgi.
Że już o podłości i skundleniu nie wspomnę.
To jest po prostu, wojna podjazdowa peło-kakało przeciw Polakom.
Durnie którym ktoś nagadał że są elitą, uważają że wszystko dla nich ma być. A Polacy po to, aby na cymbałów totalnych tyrać.
Spodlone, skvrvione,skundlone i antypolskie.
Żeby toto przynajmniej mądre było. Ale z tym, to tragedia.
Schetino znowuż pieprzy że, koalicję będzie zakładał. No przecież dopiero co założyli.
Pieprzy że powoła sztab złożony z profesjonalistów. W takim razie, do tej pory tylko idiotami się wspierał?
Zgraja która obsadza w eurokołchozie piątkę sowieciarzy. I taką antypolską flamę jak Rózia. Której już dawno powinno być odebrane polskie obywatelstwo.\"

hahah kwintesencja efektu patologicznych zmian strukturalnych w mózgu po przeczytaniu nic tylko takiego autora w kaftan. Jednak problemem jest ,że takie niedorozwoje intelektualne w obecnych czasach poczuły siłe i myślą ,ze maja coś mądrego do powiedzenia.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Fakmen, nie potrzeba nic mądrego.
Wystarczy prawdę napisać. Taką, jaką jest.
A prawda boli, nieprawdaż? Od razu pianotok z gęby obfity.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

\"Fakmen, nie potrzeba nic mądrego.
Wystarczy prawdę napisać. Taką, jaką jest.
A prawda boli, nieprawdaż? Od razu pianotok z gęby obfity.\"

czytajac dalej jestem na bank przekonany ,że moja diagnoza jest trafna hahah

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

kalipso bądż tak uprzejmy podać swój rozmiar to my ci zrobimy zrzutę na modną jesionkę pod nazwą kaftan bezpieczeństwa. Będziesz się czuł w niej naprawdę komfortowo i bezpiecznie.

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

ten ślepiec POwołuje się na wartość, którą szarga, niemal każdym swoim wPiSem POsługując się zwykłym łgarstwem, POmówieniem, demagogią...

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Autor: facmen (---.swiatlowod.avito.pl)
Data: 12-06-19 00:46

ponownie panią wzywam publicznie wobec wszystkich czytających to forum.

Jeżeli pani posiada jakąś jeszcze zdolność honorową to zamiast się tak poniżać i wyszczekiwać tu na forum proszę podać czas i miejsce spotkania.


proszę nie wykręcać kota ogonem moja propozycja jest prosta mi jasna i jeżeli ma pani jakaś zdolność honorowa to proszę to wyzwanie podjąć w imię obrony pani własnego imienia.

facmen

facmen po pierwsze wyjaśnij w jakim celu ma być to spotkanie, masz zamiar się strzelać? Tak się rozstrzygało sprawy honorowe. Teraz ewentualnie to w sądzie.

Po drugie jak wspominasz o zdolności honorowej to pokaż swoją
Autor: facmen (---.swiatlowod.avito.pl)
Data: 11-06-19 22:43

\\\"identyfikacja tak oczywistego naruszenia niezalezności sądów i sędziów.\\\"

jeżeli jest to tak oczywiste to podaj które artykuły zostały naruszone.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Puto, nie każdym wpisem. Tym razem poważnie.
Bo widzisz, te tam w hameryce mają swoje miasto aniołów,-Los Angeles.
A u nas, z powodu że takich jak ty mamy bez liku. Też wypadałoby pójść do przodu i trochę się unowocześnić.
W związku z tym dobrze byłoby niektóre nazwy miast odrobinkę zmienić, aby was nowoczesnych docenić. I tak:
-Poznań zmienić na - Los Putos
-stolicę na - Los Pedalos
-Łódź na - Los Lesbos
itd. itp. aby paradowanie milszym było.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

to ja4 ciebie nie zapraszałem na to spotkanie wiec niby czemu takowe z twojej strony zainteresowanie? Zajmij się swoimi problemami emocjonalnymi bo mnie faceci nie interesują. Jestem tolerancyjny jednak ja masz potrzebę to nie u mnie szukaj zaspokojenia. hahahah

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Czyli jak widzę jakiś podtekst seksualny istnieje w związku z tym spotkaniem.

Tylko jaki to ma związek z honorem?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Autor: paplik (---.static.arubacloud.pl) Data: 12-06-19 08:41

to.ty4
...zajrzyj sam jakie są zarzuty stawiane przed TSUE i nie udawaj Greka, bo już nie raz na tym forum dyskytowaliśmy na te problemy, a z wielu zmian, których broniłeś PiSlamisci wycofali się POtulnie rakiem, jak chociaż skrócenie kadencji I Prezes SN...
============================================
A może jakiś wyrok TSUE!!

Jeśli się wycofali widać inteligentni.

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

Autor: ziomex (82.132.185.---) Data: 12-06-19 11:44

Jasnie oświecony kallipso, on siedzi w dvpsku Piotrowicza. Na wszystkim się zna i wszystko wie, bo siedzi w dvpsku i gvwno widzi. A jaki uczony.

Art. 44. Bieg przedawnienia przestępstw
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r
Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych
======================================
A temu co kocha inaczej tylko d... chłopskie w głowie. Oj ziomex .

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

to ja4 to proste nie napalaj się jak szczerbaty na suchary

facmen

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

No to skąd pochodzisz?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

a jak te mniejszosci szanuja owe prawa europejskie?

Odpowiedz na tę wiadomość
 
Re: „Krzyżacy kryją się po zamkach i warowniach przed polskim społeczeństwem, i zza murów próbują kąsać Polaków”

A jakie!

Odpowiedz na tę wiadomość
 Spis działów  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 


 Logowanie użytkownika
 Imię (nazwa) użytkownika:
 Hasło:
 Pamiętaj mnie:
   
Nie masz konta? - Zarejestruj się
 Nie pamiętasz hasła?
Podaj Twój e-mail albo nazwę użytkownika poniżej a nowe hasło zostanie wysłane na e-mail skojarzony z Twoim profilem.


Posty, których jedynym celem jest kopiowanie artykułów prasowych lub reklama - będą kasowane

Ogłoszenia płatne


Formatowanie tekstu
Za treść wpisów odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.
phorum.org
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0