poniedziałek, 05 grudnia 2016 napisz DONOS@

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę wodomierzy nowych, nadajników impulsów i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.

Przetarg nieograniczony
na
dostawę wodomierzy nowych, nadajników impulsów i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy nowych, nadajników impulsów i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.
Szczegółowy zakres został określony w pkt. 3 SIWZ.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:
a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.
b) elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl
3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Antoni Borawski
tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 45 w godz. od 7.00 do 15.00.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z zamówieniami - wg potrzeb, w ciągu 1 roku od podpisania umowy.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa wartość łączna brutto - 100 %
9..Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.
10.Termin składania ofert upływa 27.02.2015 r. o godz. 10 00
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2015 r. o godz. 1030 w Zakładzie Wodociągów budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali
na I piętrze.
13.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej;
14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
15. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej;
16. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

mpwik
pon, 16 lutego 2015 08:35
Data ostatniej edycji: 2015-02-16 08:37:40

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0