wtorek, 06 grudnia 2016 napisz DONOS@

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert

w postępowaniu w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn :” Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Wąskiej w Łomży”.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z późń. zm. zwanej dalej uPZP) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego trybie zaprojektuj i wybuduj o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: Janusza Grodzkiego , ul. Rycerska , 18-400 Łomża oferta firmy:

Zakładu Budownictwa Sanitarnego SANBUD A. Żelechowski K. Jankowski 18-400 Łomża ul. Towarowa 37.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza w jedynym kryterium najniższa cena brutto -100% w skali punktowej od 0-100pkt otrzymała w ocenie maksymalną ilość 100 punktów.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację

Numer oferty

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców

Ocena w pkt. /Uwagi

1

Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD A. Żelechowski K. Jankowski 18-400 Łomża ul. Towarowa 37

100,00 pkt

2

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. mgr inż. Andrzej Konarzewski 18-400 Łomża ul. 33 Pułku Piechoty 10

93,75 pkt

 

mpwik
śr, 23 października 2013 14:16

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0