Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 11 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Informator 17

Drodzy czytelnicy! To już 17 numer „Informatora”, który czytacie. Gdy decydowałem się na jego wydawanie, kierowałem się chęcią przerwania totalnej ciszy, kompletnemu brakowi wiarygodnej informacji o pracy burmistrza i Rady Miejskiej. Sądząc po zainteresowaniu z jakim każdy numer się spotyka, uważam iż moja inicjatywa wypełniła chociażby w części brak informacji o pracy samorządu, informacji, która jest podstawą demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Nie przypuszczałem, szczerze mówiąc, iż moja inicjatywa uzyska tak szerokie uznanie. W miarę upływu czasu, zaczęły docierać do mnie głosy, z różnych środowisk, aby kandydować w przyszłych wyborach samorządowych na stanowisko burmistrza Nowogrodu. Podjęcie takiej decyzji nie było łatwe, gdyż zdaję sobie sprawę, że oczekiwania społeczeństwa nowogrodzkiego na rozwój naszej gminy są olbrzymie, a przeciw nim stoi całe 4 lata zmarnowanych szans, rozkwit nepotyzmu, niegospodarności, kolesiostwa i fałszywych obietnic firmowanych przez burmistrza Szczepana Zalewskiego. Jednakże zdecydowałem się, o czym informuję w pierwszym rzędzie wiernych Czytelników Informatora. Tak, mam zamiar kandydować na burmistrza Nowogrodu w zbliżających się wyborach samorządowych. Zdecydowałem się, gdyż chciałbym przywrócić mieszkańcom naszej gminy wiarę, iż mimo straconych możliwości w ostatnich czterech latach, nasza gmina ma jeszcze szanse na pomyślny rozwój. Jestem przekonany, że potrafię, sprawując ewentualnie funkcję burmistrza, rządzić uczciwie i w pełnym poszanowaniu godności każdego obywatela oraz wyprowadzić gminę z zapaści w jakiej się znajduje. Zdecydowałem się, gdyż poparcie jakiego udzielają mi mieszkańcy gminy ciągle rośnie. Pełnego poparcia co do moich zamiarów otrzymałem od mojej najbliższej rodziny, a zwłaszcza mojej żony, bez wsparcia której nie wyobrażam sobie kampanii wyborczej i pełnienia ewentualnie funkcji burmistrza. Maciej Estkowski Plan Finansowy Gminy i Miasta Nowogród na lata 2004 – 2006. Lp.Nazwa zadania, źródła finansowania Finansowanie w latach Uwagi 2004 / 2005 / 2006 1.Wodociąg wiejski 16,25 km. ( Mątwica, Ptaki, Serwatki, Kupnina) -środki własne z budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącze 15% 11 563 / 401 165 / 103 434 - dotacja z funduszy strukturalnych 75% 34 689 / 2 005 825 / 517 170 - dotacje od Wojewody 10% - / 267 443 / 68 956 nie wykonano 2.Poprawa stanu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej na odcinku ul. Stacha Konwy przez Morgowniki i most na rzece Pisa - środki własne z budżetu gminy 5% 20 000 / 197 856 / 250 000 - środki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego - / 3 759 271 / 4 750 000 nie wykonano 3.Budowa nawierzchni ul. Zielonej - środki własne z budżetu gminy - 117 500 - - dotacja z funduszy strukturalnych - 352 500 - wykonano w części bez udziału funduszy strukturalnych 4.Modernizacja dróg gminnych i powiatowych: Szablak, Mątwica, Grzymały - środki własne z budżetu gminy 15% - / 90000 / 90000 - dotacja z funduszy strukturalnych - / 450000 / 450000 - środki ze Starostwa Powiatowego 10% - / 60000 / 60000 nie wykonano 5.Modernizacja dróg oś. Skarpa - środki własne z budżetu gminy - / - / 175000 - dotacja z funduszy strukturalnych - / - / 525000 nie wykonano 6.Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej oraz lokalnych oczyszczalni na obszarach wiejskich - środki własne z budżetu gminy - / 150 000 / - - dotacja z funduszy strukturalnych - / 450 000 / - nie wykonano 7.Dokumentacja projektowa - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - środki własne z budżetu gminy - / 30 000 / - nie wykonano 8.Realizacja programu turystycznego "Pisa - Narew" - środki własne z budżetu gminy 4 460 / 32 880 / 41 451 - dotacja z funduszy strukturalnych - / 164 400 / 207 255 - dotacje od Wojewody - / 21 920 / 27 634 nie wykonano 9.Budowa i eksploatacja żwirowni - środki własne z budżetu gminy 31 220 / 48 780 / - burmistrz zamierza wydzierżawić żwirownie 10.Adaptacja budynku po GS - środki własne z budżetu gminy 30 034 / 45 000 / 54 749 - dotacja z funduszy strukturalnych - / 225 000 / 272 000 - dotacje od Wojewody - / 30 000 / 36 000 remont w toku z funduszy własnych 11.Wyznaczanie szlaków turystycznych pieszych, rowerowych oraz pól biwakowych - roboty geodezyjne - środki własne z budżetu gminy - / 10 000 / 15 000 nie wykonano 12.Budowa zaplecza socjalnego na targowicy miejskiej - środki własne z budżetu gminy - / 15000 / 20000 - dotacja z funduszy strukturalnych - / - / 98000 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - / - 12000 nie wykonano 13.Dokumentacja techniczna. Budowa wysypiska. - środki własne z budżetu gminy - / 50000 / - nie wykonano 14.Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania - środki własne z budżetu gminy 34160 / 15000 / 20840 wykonano 15.Rozbudowa wodociągu na terenie miasta Nowogród - środki własne z budżetu gminy - / 30000 / 42000 - dotacja z funduszy strukturalnych - / 150000 / 210000 - dotacje od Wojewody - / 20000 / 28000 wykonano w części - ze środków własnych Aby uzmysłowić Państwu rozmiar niewykonanych założeń planu finansowego na lata 2004-2006 pozwoliłem sobie przedstawić go w formie tabeli tak, jak został przyjęty uchwałą w październiku 2004 roku. 26.04.2006r na obradach Komisji Rolnictwa przed XXXII sesją Rady Miejskiej przypomniałem burmistrzowi i p.o. sekretarzowi tenże plan, oraz znikomy stopień jego realizacji. Już od początku był on jedynie wykazem fikcyjnych zamiarów i środków. Pojawiające się często środki od Wojewody w rzeczywistości w ogóle nie istnieją i nie powinny być w tym planie umieszczane. Zwracałem uwagę Radnym na to już w chwili zatwierdzania tego dokumentu. Jednak radni omamieni kłamstwami p.o. sekretarza i burmistrza nie chcieli uwierzyć moim słowom. Podobnie było z funduszami strukturalnymi zapisanymi w tym planie przy adaptacji budynku po GS-ie. Nie można ubiegać się o dotacje na remonty budynków administracyjnych. P.o. sekretarz zapewniał, że otrzyma je na ten cel. Jak się okazało świadomie kłamał, bo nawet nie próbował wystąpić o takie pieniądze. Z zamieszczonego powyżej planu na 15 założeń do końca(?) zrealizowano jedynie wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania części miasta. Poza tym sporządzono dwa wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych budowy wodociągu i drogi w Mątwicy. Wnioski te nie zostały jednak zakwalifikowane przez Urząd Marszałkowski. Stało się to zapewne dla tego, że były: za drogie w przypadku wodociągu i źle określone w programach w przypadku drogi. Oczywiście nie można od burmistrza dowiedzieć się prawdy na ten temat i dlatego należy podpierać się jedynie przypuszczeniami. Jedno jest pewne. Na terenie gminy Nowogród nie zrobiono przez 4 lata nic przy udziale funduszy strukturalnych! Kiedy sąsiednie gminy inwestowały poprawiając warunki życia mieszkańców „nasz” burmistrz i p.o. sekretarz dbali jedynie o zasobność swoich portfeli. Poza tym zajęci byli rozgrywkami personalnymi w Szkole, Urzędzie Miejskim i Ochotniczej Straży Pożarnej co zaowocowało zastraszeniem i rozbiciem tych środowisk. Jak Państwo widzicie moja krytyka poczynań burmistrza poparta jest faktami, a moje wystąpienie na Komisji Rolnictwa nie było jedynie wyrazem niechęci i braku sympatii do panujących nam urzędników. Burmistrz i p.o. sekretarz nie wytrzymali krytyki i w pośpiechu uciekli z dalszej części posiedzenia Komisji. Uniemożliwiło to wypowiedzenie się członków w punkcie „Sprawy różne”. Nie było po prostu do kogo kierować pytań. Teraz rozpowszechniane są przez nich kłamliwe plotki, że jakobym miał na tym posiedzeniu skarżyć się na porządek przed niektórymi sklepami. Nie mogąc znaleźć na mnie jakiegokolwiek „haka” posuwają się do oczywistych kłamstw. Wiadomo więc już jaki kierunek obrali na nadchodzącą kampanię wyborczą – kłamstwa, oczernianie i plotki będą ich jedyną bronią. Członkowie Komisji Rolnictwa w związku z objawami lekceważenia i arogancji burmistrza i p.o. sekretarza skierowali do Przewodniczącego Rady skargę z wnioskiem o ustosunkowanie się Rady do tego faktu. Jak można było się spodziewać Przewodniczący nie rozpatrzył w sposób merytoryczny tej skargi. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok Komisja zaopiniowała negatywnie. Na XXXII Sesji Rady Miejskiej radni i sołtysi byli ponownie świadkami popisu kłamstwa i obłudy burmistrza, p.o. sekretarza i Przewodniczącego RM. W trakcie omawiania realizacji budżetu zabrałem głos chcąc ocenić znikome wykonanie planowanych inwestycji oraz karygodny styl sprawowania władzy przez burmistrza. Kiedy wspomniałem o krytycznej sytuacji w Szkole, gdzie jego wpływy doprowadziły do zamknięcia się większości tego środowiska na kontakty z miejscowymi organizacjami pozarządowymi oraz na współpracę z jedyną, wydawaną w miarę regularnie gazetą na terenie naszej gminy – „Głosem Nowogrodzkim”, Przewodniczący Rady odebrał mi głos nie pozwalając tym samym na jakąkolwiek krytykę. Było do przewidzenia, że nic nie stanie na przeszkodzie w udzieleniu burmistrzowi absolutorium. Radni nie bacząc na mizerne wykonanie budżetu, na brak inwestycji oraz dziwne zachowanie burmistrza udzielili mu większością głosów „błogosławieństwa” na ostatnie, mam nadzieję, pół roku rządów. Wcześniej nie omieszkał naobiecywać remontów dróg na wsiach powtarzając to samo, co cztery lata wcześniej, przed wyborami. Mam nadzieję, że tym razem na mieszkańców wsi nie zadziała ten „lep”. Mieliście Państwo okazję przekonać się już o wartości obietnic składanych przez Sz.Zalewskiego, a znając jego zamiar zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu i drogi w Mątwicy należy być pewnym, że nic więcej w najbliższym czasie nie będzie można w gminie inwestować. P.o. sekretarz odczytał projekt umowy dzierżawy żwirowni. Klamka zapadła – nie będziemy mogli skorzystać z porozumienia ze Starostwem dotyczącym remontów dróg. Warunkiem był żwir z własnej, należącej do gminy żwirowni. Tu już nie wystarczą pokrętne tłumaczenia, że to najlepsze wyjście. Każdy chyba wie, że największy zysk osiąga się ze swojej własności eksploatując ją, a nie oddając ją w dzierżawę. W „Sprawach różnych” – podczas wystąpienia radnej powiatowej I.Cwalina dowiedzieliśmy się, że burmistrz nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie obiecanych przez Powiat 100 tyś zł. na drogi powiatowe, znajdujące się na terenie naszej gminy. Świadczy to o wybitnym lenistwie burmistrza i nieuzasadnionej jego niechęci do Starostwa. Z okazji Dnia Strażaka życzę druhom ochotnikom naszej gminy aby mieli jak najmniej pracy a pełniona społecznie powinność przynosiła satysfakcję i ludzką wdzięczność.
Głos Nowogrodzki
wt, 09 maja 2006 10:50
Data ostatniej edycji: wt, 20 stycznia 2009 18:13:38

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę