Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 15 maja 2021 napisz DONOS@
BIP

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Zarządzenie NR 8/06 Podlaskiego Kuratora Oświaty Więcej informacji znajdziesz na stronie Podlaskiego Kuratorium Oświaty REKRUTACJA

Zarządzenie Nr 8 /06
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 08 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych

Działając na podstawie § 23 pkt. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232) ustalam, co następuje:§ 1

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół

1. Gimnazja

- składanie dokumentów od 10 kwietnia do 12 maja 2006 r. do godz. 15.00
- składanie świadectw do 28 czerwca 2006 r. do godz. 15.00
- rekrutacja od 29 czerwca do 30 czerwca 2006 r. do godz. 13.00
- ogłoszenie listy przyjętych 3 lipca 2006 r. o godz. 15.00

2. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

- składanie dokumentów od 10 kwietnia do 12 maja 2006 r. do godz. 15.00
- składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami od 15 maja do 22 czerwca 2006 r. do godz. 15.00
- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego do 28 czerwca 2006 r. do godz. 12.00
- ogłoszenie listy przyjętych 29 czerwca 2006 r. o godz. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 30 czerwca do 3 lipca 2006 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie wolnych miejsc 4 lipca 2006 r. o godz. 15.00
- składanie dokumentów od 5 lipca do 6 lipca 2006 r. do godz.12.00
- ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych 6 lipca 2006 r. o godz. 15.00

3. Licea i technika uzupełniające na podbudowie szkoły zasadniczej

- składanie dokumentów od 10 kwietnia do 12 maja 2006 r. do godz. 15.00
- składanie świadectw ukończenia szkoły zasadniczej do 30 czerwca 2006 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 3 lipca do 6 lipca 2006 r.
- ogłoszenie listy przyjętych 6 lipca 2006 r. o godz. 15.00

4. Szkoły policealne

- składanie dokumentów od 26 czerwca do 11 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2006 r.
- ogłoszenie listy przyjętych do 28 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00

5. Szkoły dla dorosłych

- składanie dokumentów do 18 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2006 r.
- ogłoszenie listy przyjętych do 28 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00§ 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.
2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych – 60 pkt.
- ocena celująca – 15 pkt.
- ocena bardzo dobra – 13 pkt.
- ocena dobra – 10 pkt.
- ocena dostateczna – 6 pkt.
3. za inne osiągnięcia ucznia ze świadectwa ukończenia gimnazjum – 40 pkt.
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
– 10 pkt.
udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego,

- j. białoruskiego, j. francuskiego – 15 pkt.
osiągnięcia sportowe i artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie - tylko osiągnięcia ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 10 pkt. ) na szczeblu:

- powiatowym – 4 pkt.
- wojewódzkim – 6 pkt.
- ponadwojewódzkim – 8 pkt.
- ogólnopolskim – 10 pkt.
uzyskanie tytułu laureata lub zajęcie trzech pierwszych miejsc w innych konkursach nie wymienionych wyżej na szczeblu co najmniej wojewódzkim
– 5 pkt.

§ 3

Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2.

§ 4

Przepisu § 2 pkt. 1 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w pkt. 1 brane pod uwagę są tylko osiągnięcia wymienione w § 2 pkt. 2 i 3.
O przyjęciu kandydata o którym mowa w pkt. 1 decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego do szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć wymienionych w § 2 pkt. 2 i 3.
§ 5

Zasady rekrutacji do szkół średnich na podbudowie szkoły zasadniczej, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych określa przywołane na wstępie rozporządzenie.

§ 6

Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku tel. 085-741-59-01, w siedzibach Oddziałów Kuratorium w Łomży
tel. 086-216-46-32 i w Suwałkach tel. 087-566-52-77 oraz we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty
Ryszard Pszczółkowski

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę