Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 23 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Ulgi, odliczenia, formularze... czyli fiskus czeka

Rozpoczyna się kolejna, czternasta już kampania składania PITów. W urzędach pojawia się coraz więcej podatników, którzy poszukują informacji nt. rozliczenia podatku dochodowego za 2005 rok. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom stworzyliśmy krótki informator, który daje odpowiedź na najczęściej przez podatników zadawane pytania.

Formularze
Rozliczając się za 2005 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach co podczas poprzedniego rozliczenia rocznego. Nie oznacza to jednak, że formularze będą dokładnie takie same jak przed rokiem. Dlatego do rozliczenia się za 2005 rok podatnicy powinni mieć formularze wydane w tym roku, a te można pobrać ze strony internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku pod adresem www.is.biaman.pl lub otrzymać w urzędach skarbowych. Z jakich formularzy skorzystamy? Będą to:
- PIT-38, w którym podatnicy będą wykazywać m.in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (dotyczy to np. nabywców akcji banku PKO BP, którzy je już sprzedali), pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Dochodów z giełdy nie będzie się łączyło z innymi dochodami, a opodatkowaniu podlega dochód. Obok formularza PIT-38 nadal będą funkcjonować dwa podstawowe, znane już wszystkim typy formularzy:
- PIT-36 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, samodzielnie opłacających zaliczki na podatek i tych, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci
- PIT-37 dla podatników otrzymujących wynagrodzenie za pracę, pracujących na zlecenia, emerytów i rencistów oraz
- PIT-36L (oznaczony kolorem żółtym) przeznaczony dla osób osiągających dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jednolitą stawką podatku 19 proc.
Nadal będą funkcjonowały formularze: PIT/D przeznaczony do wykazywania ulg mieszkaniowych i PIT/O na pozostałe ulgi.

Ulgi z których można skorzystać
Rozliczając się za 2005 rok nadal będzie można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez podatnika, na którego utrzymaniu jest taka osoba (art. 26 ust.1 pkt 6 ust. o pdf). Katalog tych wydatków zawarto w art. 26 ust. 7a ust. o pdf.
Niektóre z wydatków na cele rehabilitacyjne mają ograniczenia kwotowe np. odliczenia z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych, utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika, czy używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną do dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie mogą w roku podatkowym przekroczyć po 2280zł na każde z tych odliczeń.
Ponadto podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne, jeśli w roku podatkowym dochody tychże osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120zł.
W ramach powyższej ulgi można także odliczyć wydatki poniesione na leki. Identycznie jak w 2004 r. odliczyć od dochodu można wydatki na leki, stanowiące różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub czasowo. W tym przypadku górny limit odliczenia nie występuje.
Od dochodu osiągniętego w 2005 r. można także odliczyć: 1) poniesione darowizny do łącznej kwoty stanowiącej 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdf), z tym, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają odliczeniu w pełnej wysokości, 2) odsetki od kredytów mieszkaniowych (art. 26b ust. o pdf), 3) wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internetowej w lokalu lub budynku, będącym miejscem zamieszkania podatnika, w maksymalnej wysokości 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a ust. pdf). Ważne! Podstawą odliczenia będzie wystawiona faktura VAT.
Uwaga: Należy mieć również na uwadze, że nie podlegają odliczeniu od dochodu darowizny przekazane, przez osoby fizyczne na rzecz rad rodziców w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych) na realizowane przez te organy cele oświatowe.
Od podatku za 2005r. można odliczyć wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1 proc. podatku należnego (art. 27d ust. o pdf). Należy pamiętać jednak, że aby mieć prawo do tego odliczenia wpłaty należy dokonać w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2005 r oraz od 1 stycznia 2006 r do dnia złożenia zeznania za 2005 r, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania w 2006 r i jeżeli ta darowizna nie została odliczona od dochodu.

Ulga na remont i modernizację już zlikwidowana, ale...
Ulga na remont i modernizację została w 2004 r. zlikwidowana, jednak ustawodawca przewidział zachowanie praw nabytych. Od podatku można odliczyć wydatki związane z remontem i modernizacją budynku lub lokalu mieszkalnego oraz z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy (art. 27a ust. 14 i art. 45 ust. 3a pkt 1 ust. o pdf, w brzmieniu obowiązującym w 2003r.). Zagwarantował on mianowicie, możliwość odliczania wydatków na te cele ponoszonych do końca 2005 r. Zatem jeśli podatnik nie skorzystał lub w pełni nie skorzystał z ulgi na remont i modernizację w 2003 i 2004 r. może z niej skorzystać rozliczając się za 2005 r.
Podstawowym warunkiem jest przekroczenie minimalnej kwoty wydatków wynoszącej 567zł. Odliczyć można jednak maksymalnie od wykazanego w zeznaniu rocznym podatku: w przypadku remontu mieszkania 4.725zł (wydatek 24.684,21zł), remontu budynku 5.670zł (wydatek 29.842,10zł). Odliczenia powyższe można powiększyć o koszt założenia instalacji gazowej 945zł (wydatek 4.973,21zł).

Rozliczenie małżonków
W zeznaniach podatkowych, tak jak w bieżącym roku, ze wspólnego rozliczenia dochodów małżonków mogą korzystać owdowiali podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub w roku następnym, ale przed dniem złożenia wspólnego zeznania podatkowego (art. 6a ust. o pdf).
Ten sposób opodatkowania łącznych dochodów małżonków nie jest jednak możliwy w sytuacji gdy jeden z małżonków był opodatkowany w sposób zryczałtowany, chyba że ryczałtem objęte były wyłącznie dochody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a umowy te nie zostały zawarte w ramach działalności gospodarczej.

Co nas czeka w 2006 roku?
W zeznaniu za 2006 rok pojawia się możliwość dodatkowego odliczenia:
- od dochodu:
1) wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii do wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu ministra finansów uwzględniającym wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej (art.26c ust. O pdf),
2) 10% dochodu wydatkowanego przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów (art.26d ust. o pdf), a także
- od podatku - wydatki poniesione z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zawarciem umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym osoby prowadzącej takie gospodarstwo domowe w związku z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.27 ust. o pdf).


Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku
tel. (085) 7327979,
rha@pd.mofnet.gov.pl
www.is.biaman.pl
210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę