Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 03 marca 2021 napisz DONOS@
BIP

STATUT TECHNIKUM nr 6 w Łomży

STATUT TECHNIKUM nr 6 w ŁOMŻY

ROZDZIAŁ I NAZWA SZKOŁY & 1 1. Szkoła nosi nazwę: Technikum nr 6, zwane dalej TECHNIKUM. Technikum nr 6 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, zwanego dalej Zespołem. 2. Siedzibą Technikum nr 6 jest Łomża ul. M. Kopernika 16. &.2 1. Technikum kształci w zawodzie technik ekonomista, w 4 letnim cyklu nauczania. &.3 Organem prowadzącym Technikum jest MIASTO ŁOMŻA, a nadzór pedagogiczny sprawuje PODLASKI KURATOR OŚWIATY w BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ II KIERUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI &.4 Działalność edukacyjna Technikum określona jest przez: 1. odpowiednie akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 2. szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 3. program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 4. program profilaktyki uczniów, o którym mowa w odrębnych przepisach. &. 5 Technikum realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej szkoły, 2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu, 3) Technikum umożliwia zdobycie wykształcenia ogólnego na poziomie stwarzającym absolwentom szansę wstępu na uczelnie wyższe, 4) umożliwia zdobycie umiejętności zawodowych, które mogą być podstawą do zdobycia kwalifikacji zawodowych po ukończeniu szkoły, 5) tworzy warunki zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności na poziomie zapewniającym poradzenie sobie w warunkach gospodarki rynkowej, 6) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowania, a wśród nich wyrabia następujące cechy osobowości: - postawy dociekającej prawdy, - umiejętności samodzielnego oceniania zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych, - postawy charakteryzującej ludzką godność - przedsiębiorczości i zaradności życiowej. 7) stwarza warunki młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, poprzez organizację zajęć dodatkowych. &.6 Powyższe cele szkoła realizuje poprzez: wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w obszarze edukacyjnym rozumianym w sposób wielopłaszczyznowy, organizowanie /po zdiagnozowaniu i w miarę możliwości/ opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. Pomoc materialna może przyjąć następujące formy: zwolnienie z opłat, zasiłku losowego lub zapomogi, stypendium socjalnego. Pomoc finansowa może być realizowana z dotacji celowych, darowizn i funduszu Rady Rodziców zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach. systematyczne dostosowywanie programów nauczania do wymogów życia codziennego i potrzeb regionu (przedmioty zawodowe), 4) stałą współpracę rodziców i nauczycieli, w ramach której rodzice doradzają, opiniują i wspierają działalność szkoły oraz mają obowiązek uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez szkołę, informujących o wynikach dydaktyczno- wychowawczych omawiających problemy kształcenia i wychowania oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę mających na celu integrację całej społeczności szkolnej, 5) integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności oraz spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną, a także innymi instytucjami, przy zachowaniu zasady, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 6) tworzenia, pozytywnie oddziaływującego na uczniów, środowiska wychowawczego, a w szczególności: • podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, • pomocy psychologicznej i pedagogicznej na terenie szkoły, współdziałania Technikum z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 7) umożliwienie korzystania z biblioteki szkolnej, czytelni, sali gimnastycznej, sali rekreacyjno - sportowej, pracowni komputerowych oraz innych obiektów szkolnych, 8) wdrażanie uczniów do twórczego, krytycznego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia skutków podjętych decyzji, 9) umożliwienie uczniom najzdolniejszym realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. &.7 1.W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Technikum. 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża dyrektor Zespołu, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. &.8 1. Działalność szkoły jest finansowana z budżetu państwa, budżetu Miasta Łomży oraz z innych źródeł. 2. Technikum może być wspomagane finansowo w formie darowizn i dobrowolnych wpłat na specjalne konto szkoły. 3. Darczyńca może zastrzec cel, na realizację którego przeznacza darowiznę. 4. Źródłem środków finansowych jest również fundusz Rady Rodziców 5. Technikum może prowadzić działalność gospodarczą i inną, uregulowaną odrębnymi przepisami. 6. Za zobowiązania materialne uczniów wobec szkoły odpowiadają rodzice. ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE &.9 Organami szkoły są: 1. Dyrektor, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Rodziców, 4. Rada Szkoły, o ile zostanie powołana, 5. Samorząd Uczniowski. &.10 1. Technikum kieruje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. 2. Funkcję dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta Łomży. 3. Kandydata na dyrektora Zespołu wyłania się w drodze konkursu. Zasady konkursu określają odpowiednie przepisy. 4. Funkcję dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. 5. Zasady pracy dyrektora w trakcie trwania kadencji określają odrębne przepisy. &.11 1.W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze: 1) wicedyrektora lub wicedyrektorów w zależności od potrzeb i w zgodzie z odrębnymi przepisami, 2) głównego księgowego, 3) kierownika administracyjnego, 4) sekretarza. 2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i odwołania z niej dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. 3. Powierzenie i odwołanie z innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor Zespołu. 4. Osoby pełniące funkcje kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora przydziałem czynności, stanowiącym załącznik do Statutu szkoły. 5. Przydział czynności poszczególnych osób zajmujących stanowiska kierownicze dołącza się do akt osobowych i aktualizuje w miarę potrzeb. &.12 1. Dyrektor Zespołu w szczególności: 1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej (oraz Rady Szkoły, o ile zostanie powołana) podjęte w ramach ich kompetencji oraz zawiesza uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny szkoły. Ich decyzje są ostateczne. 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną (Radę Szkoły, o ile zostanie powołana) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 6) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, 7) opracowuje organizacyjno - programowe dokumenty szkoły, 8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 2. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ( i Rady Szkoły, o ile zostanie powołana )w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu, 4)tworzenia zespołów problemowo - zadaniowych, 5) dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami funkcjonującymi w szkole. &.13 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania. W wypadku nieobecności dyrektora Technikum Radzie Pedagogicznej przewodniczy jego zastępca. 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów; po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 5. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej - nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. &.14 Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: przygotowanie projektu Statutu szkoły, jego zmian i uchwalenie Statutu po konsultacjach z innymi organami szkoły, 2) zatwierdzanie kierunków pracy szkoły, 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 5) ustalanie organizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, 6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów, 7) uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki Problemów Uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 8) typowanie dwóch kandydatów do komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej. 9) podejmowanie uchwał dotyczących przenoszenia uczniów do innych klas. &.15 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Technikum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego Technikum, 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5) propozycję organu prowadzącego dotyczącą powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na następne 5 lat. &.16 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, stanowiący załącznik do Statutu szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 3. W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać komisje o określonych zadaniach dydaktyczno-wychowawczych. Decyzje komisji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. &.17 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły ( o ile zostanie powołana ) i dyrektora Technikum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, w szczególności: a) opiniuje Wewnątrzszkolny System Ocenienia, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki problemów Uczniów, Statut. wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora szkoły, opiniuje proponowane zmiany w programach nauczania, zarządzania i organizację pracy w szkole. 3. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu. 4. Rada Rodziców działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, zgodnego z niniejszym Statutem, zatwierdzonego przez dyrektora Zespołu. &.18 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany "samorządem". 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze STATUTEM szkoły. 5. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej - wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do opiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki Problemów Uczniów, 3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego. 8) prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia. & 19 W Zespole można powołać Rzecznika Praw Ucznia, którego sposób, formy i metody działalności określi Regulamin zaproponowany przez Samorząd Uczniowski, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik do Statutu. ROZDZIAŁ IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY &.20 1. Dla realizacji zadań Technikum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników obsługi. 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. &.21 Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności: rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Technikum określonych w Statucie, a w zwłaszcza przestrzeganie postanowień Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowania oraz Programu Profilaktyki Problemów Uczniów, 2) dbałość o prawidłowy przebieg procesów edukacyjnych, 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie i życzliwy stosunek do wszystkich uczniów, 5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu przez uczniów niepowodzeń szkolnych, 6) współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem, 7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 8) dbałość o pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, 9) pracę na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, 10) przestrzeganie postanowień Statutu. &.22 1. Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi szkolnymi kryteriami. &.23 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania, z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie oraz korelacja kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 2. Nauczyciele przedmiotu lub grupy pokrewnych przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. 3. Zespoły przedmiotowe tworzy dyrektor. 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora Zespołu na wniosek zespołu. 5. Cele i zadania zespołu obejmują: 1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i wychowania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, spójności działań wychowawczych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania i efektów wychowania i opieki, 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania i wychowania. 5) rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych. 6. W Zespole może być utworzony Zespół Wychowawczy. Skład Zespołu oraz jego zadania zawarte są w Programie Wychowawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu. 7. Opiekę wychowawczo - pedagogiczną nad uczniami sprawuje w szczególności pedagog szkolny, do obowiązków którego należy: a) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej i wychowawczej, b) prowadzenie profilaktyki wychowawczej, c) koordynacja udzielanej pomocy materialnej, d) koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej, e) współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły, f) opracowanie i organizowanie Programu Profilaktyki Problemów Uczniów, g) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów, h) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie. i) okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym, j) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem “trudnym”, k) ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania, l) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Zespole i efektami programów profilaktycznych, m) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo - wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, zakładami wychowawczymi i innymi placówkami. n) inne prace zlecone przez dyrektora szkoły. &.24 1. Oddziałem Technikum opiekuje się nauczyciel - wychowawca, uczący w danym oddziale, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi mu uczniami, a w szczególności: 1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust 2, w szczególności: 1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (grupie), 4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, odnotowując je w dzienniku lekcyjnym, 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 4. Na początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Program Wychowawczy Klasy w oparciu Szkolny Program Wychowania, 5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje tematykę “Godzin z wychowawcą”, uwzględniając propozycje rodziców i potrzeby klasy, 6. Wychowawca dokonuje śródrocznej i końcoworocznej oceny ucznia z zachowania, 7. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców ze Szkolnym Systemem Oceniania i Szkolnym Programem Wychowania, Programem Profilaktyki Problemów Uczniów, innymi wewnętrznymi regulaminami, zasadami postępowania przyjętymi w szkole. 8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (rocznych). O przewidywanej dla ucznia semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i jego rodziców na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych). 9. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Technikum. &.25 Zadania innych pracowników Zespołu określa dyrektor, dokonując przydziału czynności w zależności od zajmowanego stanowiska. ROZDZIAŁ V ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY &.26 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rady Konsultacyjne. 3. Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rady Konsultacyjne przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. &.27 Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole: 1. konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem. Konflikt rozwiązują: a) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy, b) dyrektor Zespołu - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 2. Orzeczenie dyrektora Zespołu jest ostateczne. 3. konflikty pomiędzy nauczycielami: a) Postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu. b) Konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 4. konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu: a) Postępowanie prowadzi dyrektor szkoły. b) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. &.28 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. &.29 Technikum urzeczywistniając współpracę z rodzicami zobowiązane jest do: 1. organizowania dwa razy w ciągu semestru spotkań ( wywiadówek ) informujących rodziców o zachowaniu i postępach uczniów w nauce. 2. bieżącego informowania rodziców o postępach w nauce oraz o negatywnym zachowaniu się uczniów w szkole, na wycieczkach, na wyjazdach integracyjnych i innych imprezach organizowanych przez szkołę. 3. niezwłocznego zawiadamiania rodziców ( opiekunów ) w przypadku uzyskania przez ucznia w ciągu miesiąca trzech ocen niedostatecznych z jednego przedmiotu, opuszczaniu bez usprawiedliwienia 10 godzin lub nagminnego spóźniania się na lekcje. 4. informacje, o których mowa w punkcie 2 i 3, wysyła wychowawca listem za potwierdzeniem zwrotnym. 5. zapoznanie rodziców z programem wychowawczym szkoły, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole. 6. dokonywania rzetelnej oceny proponowanych przez rodziców zmian w programach nauczania, zarządzani i organizacji pracy w szkole. &.30 Rodzice ( opiekunowie ) w ramach współpracy ze szkołą powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, a w szczególności: 1. brać udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach i wyjazdach integralnych młodzieży w charakterze opiekunów oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę. 2. usprawiedliwiać, na piśmie lub osobiście, u wychowawcy klasy nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, a w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni natychmiast informować wychowawcę o przyczynie absencji i przewidywanym czasie jej trwania. 3. stawiać się na wywiadówki oraz na każde wezwanie szkoły dotyczące zachowania lub wyników w nauce ucznia. 4. indywidualnie zasięgać informacje u wychowawcy i innych nauczycieli o zachowaniu i wynikach nauczania ucznia. 5. zapoznać się ze statutem Technikum, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, innymi wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole. ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA SZKOŁY &.31 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Technikum opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. 2. W arkuszu organizacji Technikum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników technikum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Technikum dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych. 4. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry. 5. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, a po drugim końcoworoczna. &32 Technikum zapewnia uczniom, podczas pobytu w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez rzetelną realizację zadań szkoły przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. &.33 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Corocznie dyrektor Technikum ustala szczegółową organizację roku szkolnego. &.34 Technikum prowadzi naukę zgodnie z obowiązującym planem i programem nauczania, zgodnie ze Szkolnym Planem Nauczania, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. &.35 Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką. &.36 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. &.37 1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 2. W Technikum Szkolny Plan Nauczania zawiera oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zgodnego z podstawa programową, zestawy zajęć z zakresu kształcenia zawodowego określone w programach nauczania dla zawodu. 3. Zasady podziału na grupy oraz przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. 4. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MENiS w tej sprawie. &.38 1. Technikum może organizować dodatkowe zajęcia nadobowiązkowe odpłatne zgodne z zapotrzebowaniem uczniów. 2. Zasady i wysokość odpłatności ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców. ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ &.39 1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów, służy do realizacji zadań edukacyjnych szkoły, wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, oraz rodzice na podstawie kart czytelnika uczniów szkoły, inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu w czytelni. 3. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i bezpośrednio po ich zakończeniu. 4. W przypadku braku zwrotu książek przez ucznia kończącego szkołę obniża się jemu ocenę z zachowania o jedną w dół. 5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują: a) Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez: 1) udostępnianie zbiorów, 2) udzielanie informacji, 3) rozmowy z czytelnikami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych, 4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 5) informowanie o stanie czytelnictwa i prezentowanie jego wyników w gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń, 6) wizualną propagandę książek. b) Prace organizacyjne: 1) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów, 2) selekcję i konserwację zbiorów, 3) organizację warsztatu pracy, 4) organizację udostępniania zbiorów, 5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną. c) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach oraz ich udokumentowania. d) Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi. e) Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Szkołę. f) Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły. 6. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu. &.40 W budynku szkolnym wyodrębnia się pomieszczenia na: 1) gabinet medyczny, 2) sklepik, 3) pokój samorządu uczniowskiego, 4) czytelnię z możliwością wykorzystywania do niektórych zajęć dydaktycznych, 5) bibliotekę, 6) pokój socjalny pracowników. ROZDZIAŁ VIII ZASADY REKRUTACJI &.41 1. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się: a) ukończeniem gimnazjum, b) odpowiednim stanem zdrowia. 2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa oświatowego dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz wskazania organu prowadzącego. 3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu. 4. Szkoła może wprowadzić dodatkowe kryteria przyjęć do klasy pierwszej technikum zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Szkoła przygotowuje szczegółowe informacje na temat rekrutacji, przed rozpoczęciem naboru i udostępnia je osobom zainteresowanym. 6. Kandydaci do Technikum składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie do szkoły, b)świadectwo zdrowia, c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie, d) świadectwo ukończenia gimnazjum, e) inne dokumenty np. opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej itp. ROZDZIAŁ IX UCZNIOWIE &.42 Uczeń ma prawo do: 1. wszechstronnego rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień, 2. dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce, 3. pomocy ze strony nauczyciela, samorządu klasy lub szkoły ( w ramach indywidualizacji nauczania, zespołów wyrównywania wiedzy, samopomocy koleżeńskiej ) w opanowaniu materiału, który sprawia mu trudności, 4. jawnej oceny, podania do wiadomości oceny z pracy pisemnej oraz jej wglądu, pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni, 5. otrzymywania ocen wyłącznie za wiadomości i umiejętności, 6. egzekwowania zasady, według której niezapowiedziane sprawdziany wiadomości ustne i pisemne winny obejmować najwyżej materiał z 3 ostatnich lekcji, 7. egzekwowania zasady, że w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Sprawdziany te winny być zapowiedziane najpóźniej tydzień przed terminem i zaznaczone w dzienniku lekcyjnym. W ostatnich trzech tygodniach przed klasyfikacją nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych, obejmujących swym zakresem więcej niż trzy ostatnie lekcje. 8. pomocy psychologiczno - pedagogicznej ze strony pedagoga szkoły, wychowawcy, nauczyciela, 9. egzekwowania zasady, że w okresie trwania Dni Kultury Uczniowskiej nie mogą być organizowane prace klasowe i pisemne sprawdziany wiadomości , 10. organizowania zgodnie z własnymi potrzebami i inicjatywami zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą wychowawcy lub dyrektora Zespołu, 11. odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, a w przypadku braku rozwiązania problemu do dyrektora Zespołu. W szczególnych przypadkach zwrócenia się do dyrektora Zespołu o powołanie specjalnej komisji rozjemczej w celu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu, 12. zwracania się do nauczyciela, wychowawcy i dyrektora Zespołu ze swoimi problemami, 13. wygłaszania jawnie na zebraniach oraz w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej, 14. prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, 15. wykorzystywania na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej, na okres przerw świątecznych i ferii być zwolnionym od prac domowych, 16. opieki lekarskiej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia, 17. w uzasadnionych przypadkach do korzystania z pomocy materialnej, 18. korzystania z istniejących na terenie szkoły gabinetów, biblioteki oraz wszelkich urządzeń szkolnych, 19. dobrowolnego zrzeszania się w ramach samorządu szkolnego i organizacji młodzieżowych, 20. korzystania z obozów, wycieczek, rajdów i innych imprez organizowanych przez szkołę, 21. uczestnictwa w kołach zainteresowań i różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, 22. życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. 23. składania egzaminów zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 24. złożenia skargi do dyrektora Zespołu w przypadku nieprzestrzegania jego praw. &.43 Obowiązkiem ucznia jest: 1. troska o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie na zewnątrz i utrwalanie szkolnych tradycji, 2. systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności m.in. poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 3. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 4. troska o swoje zdrowie i kolegów, unikanie nałogów, 5. przejawianie szacunku do każdego człowieka, 6. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie, 7. dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetykę swego wyglądu, 8. dbałość o mienie szkolne, środki i urządzenia znajdujące się w szkole, 9. podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom dyrektora Technikum, 10. punktualne i regularne uczęszczanie do szkoły, solidne przygotowywanie się do lekcji; każdą nieobecność usprawiedliwić zgodnie z ustaleniami szkoły 10a) Grupowe ucieczki z lekcji ( lub całej klasy ) stanowią nieobecność na zajęciach bez możliwości usprawiedliwienia. 11. pomoc kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, otaczanie opieką młodszych i słabszych, obrona krzywdzonych, 12. aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, w jej organizacjach, udział w pracy samorządu szkolnego, 13. udział w pracach nad zagospodarowaniem i upiększaniem terenu szkolnego, 14. troska o należyty stan obiektów i urządzeń społecznych, powstrzymywać innych przed bezmyślnym i złośliwym niszczeniem społecznego mienia, 15. ochrona i otaczanie opieką przyrody, 16. rzetelne informowanie rodziców o swoich postępach w nauce i zachowaniu w szkole, 17. dbałość o utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły, 18. stosowanie się do wskazań nauczycieli i pielęgniarki szkolnej dotyczących BHP, właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych, 19. ścisłe przestrzeganie zakazu picia napojów alkoholowych, a także palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły 20. bezwzględne przestrzeganie postanowień statutu Technikum i regulaminu porządkowego szkoły. &.44 Za osiągnięcia w nauce i aktywny udział w pracach społecznych - uczeń jest nagradzany. Za łamanie przepisów statutowych uczeń ponosi karę. NAGRODY 1. Ucznia nagradza się za: - rzetelną naukę i pracę społeczną, - wzorową postawę, - wybitne osiągnięcia, • dzielność i odwagę, 2. Rodzaje nagród: - pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora (z adnotacją w dzienniku lekcyjnym), - pochwała dyrektora Zespołu wobec uczniów całej szkoły na apelu szkolnym, - list pochwalny do rodziców ucznia od dyrektora, - nagrody rzeczowej od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej, z wpisaniem do arkusza ocen ucznia, • nagroda dla zespołu uczniowskiego (klasy) w formie dofinansowania wycieczki, udziału w imprezie 3. Uczeń, który uzyskał w wyniku rocznej końcowej klasyfikacji średnią ocenę powyżej 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania - otrzymuje promocję z wyróżnieniem . Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem "Z wyróżnieniem". 3a. Absolwent szkoły średniej otrzymuje świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust.3 i ponadto uzyska średnią wszystkich stopni z egzaminu dojrzałości wynoszącą co najmniej 4,60. Wyróżniony absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości z biało - czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem ,,z wyróżnieniem´´ 4. Uczeń otrzymujący promocję zostaje wyróżniony "Złotą odznaką szkoły", jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocenę wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,8 oraz wzorową ocenę z zachowania. 5. Uczeń kończy szkołę wyróżniony "Złotą odznaką szkoły z laurem" , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 5,0 i więcej oraz wzorową ocenę z zachowania i ponadto uzyskał średnią wszystkich stopni z egzaminu dojrzałości wynoszącą co najmniej 4,60. &.45 KARY 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Technikum, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego - uczeń może być ukarany: - upomnieniem wychowawcy klasy, - upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, - upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów, - ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu, - przeniesieniem do równoległej klasy, jeśli taka możliwość istnieje. - wpisaniem nagany dyrektora do arkusza ocen 2. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary do dyrektora lub Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 3. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów, jeśli nagminnie nie wypełnia obowiązków szkolnych, a w szczególności za: 1) za spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub przebywanie w stanie nietrzeźwym, 2) uporczywe naruszanie zakazu palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły, 3) uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów, 4) naruszenie prawa - potwierdzonego prawomocnym , skazującym wyrokiem sądowym, 5) celowe niszczenie sprzętu szkolnego, zabór mienia szkoły, uczniów i pracowników szkoły, 6) dalsze niewłaściwe zachowanie mimo otrzymania nagany dyrektora szkoły, 7) branie udziału w rozprowadzaniu narkotyków, 8) stosowanie wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej, 9) stanowienie, swoim zachowaniem, zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej. 10) Powyższe punkty dotyczą również negatywnego postępowania ucznia na wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę. 4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Do czasu zwołania Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu może zawiesić ucznia w jego prawach i obowiązkach .Okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 14 dni ,a w uzasadnionych przypadkach może być przerwany lub przedłużony. a) Wniosek o skreślenie przedkłada wychowawca klasy najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej i on odpowiada za zawiadomienie rodziców. b) Zawieszenie ucznia w prawach i obowiązkach może nastąpić również do czasu rozpatrzenia jego sprawy przez Radę Pedagogiczną, również przy braku wniosku o skreślenie, który przedkłada wychowawca klasy. 5. O zawieszeniu ucznia w prawach i obowiązkach oraz skutkach z tego wynikających szkoła zawiadamia rodziców. 6. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust.2 , na dwa miesiące przed ukończeniem szkoły - Rada Pedagogiczna może zamiast skreślenia z listy uczniów uchwalić warunkowe zawieszenie takiej kary, wymierzając karę zastępczą oraz nakładając na ucznia określone obowiązki. a) warunkowe zawieszenie skreślenia z listy uczniów może nastąpić również po udzieleniu poręczenia wydanego przez Samorząd Uczniowski. 7. Odwołanie od decyzji Rady Pedagogicznej w kwestii skreślenia, uczeń może wnieść do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w ciągu 14 dni. 8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od wystawionej przez wychowawcę oceny z zachowania do dyrektora szkoły, który przedkłada odwołanie do rozpatrzenia Szkolnej Komisji Odwoławczej, w skład której wchodzą wicedyrektor ds. wychowawczych jako przewodniczący, dwóch nauczycieli zgłoszonych przez Radę Pedagogiczną oraz dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wybranych przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Ocena wystawiona przez Szkolną Komisję Odwoławczą jest ostateczna. ROZDZIAŁ X WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW &.47 1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego opieką. 2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli, mające na celu opiekę nad młodzieżą podczas przerw międzylekcyjnych. Szczegółowe cele oraz zadania dyżurującego nauczyciela określa Regulamin Dyżurów. 3. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawują prowadzący te zajęcia nauczyciele, którzy odpowiadają za ich właściwy przebieg. 4. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych sprawują opiekunowie, na podstawie odrębnych przepisów. 5. Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna lub na pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 6. Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z właściwymi przepisami. ROZDZIAŁ XI WYBÓR, ZMIANA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW. &.47 1.Uczniowie Technikum oraz ich rodzice lub opiekunowie mogą wybierać i zmieniać opiekuna klasy zwanego dalej wychowawca oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 2. 1 Uczniowie Technikum i ich rodzice /opiekunowie/ mogą na 3 miesiące przed końcem roku szkolnego wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy ten uporczywie lub złośliwie narusza obowiązujący statut. 2.2 Wniosek o którym mowa w & 2.1 musi być złożony na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem uzasadnienia. wniosek dla swej ważności wymaga podpisania przez 2/3 wszystkich uczniów uczonych przez nauczyciela w danej klasie, którego wniosek dotyczy oraz potwierdzony własnoręcznym podpisem przez 2/3 rodziców lub opiekunów tych uczniów, którzy z wnioskiem wystąpili. 2.3 W przypadku wniosku o zmianę wychowawcy mogą wystąpić wyłącznie uczniowie danej klasy. 3.1 Po doręczeniu dyrektorowi szkoły wniosku, o którym mowa w art. 2.2, dyrektor sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych. 3.2 Wniosek odpowiadający wymogom z art. 2.2 dyrektor w ciągi 3 dni od dnia doręczenia przesyła nauczycielowi, którego wniosek dotyczy oraz powołuje komisję w celu ustalenia zasadności wniosku. 3.3 W skład komisji wchodzą: • dyrektor lub jego zastępca • nauczyciel przedmiotu /lub przedmiotu pokrewnego/ • przedstawiciel rodziców. 4. Dyrektor oddala wniosek o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy: nie spełnia on wymogów o których mowa w art. 2.2, uwzględnienie wniosku nakładałoby na dyrektora, jako pracodawcę, zobowiązania pieniężne wynikające z przepisów prawa, uwzględnienie wniosku godziłoby w dobre obyczaje, postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi stawianych zarzutów we wniosku. ROZDZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE &.48 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Prezydentem Miasta Łomży i Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku może wprowadzić nowe specjalności bez konieczności zmian w statucie. 2. Regulamin porządkowy szkoły oraz ceremoniał szkolny określa dyrektor szkoły. &.49 1. Technikum nr 6 posiada pieczęć urzędową. 2. Na świadectwach i innych dokumentach, wydawanych przez szkoły podaje się nazwę szkoły. &.50 1. Zespół może posiadać własny sztandar oraz godło. 2. Godło Zespołu stanowi trójmasztowy żaglowiec. &.51 Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. &.52 Zasady prowadzenia przez Technikum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. &.53 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady. 2. Zmiany w Statucie dokonywane są na wniosek: dyrektora Zespołu lub co najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej. 3. Przepisy ust.1 nie dotyczą sytuacji zmian przepisów regulujących konkretne paragrafy Statutu. W takich przypadkach dyrektor szkoły obowiązany jest ogłosić tekst jednolity uwzględniający zmiany przepisów. &.54 Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia
Aneta Wiktorzak
pon, 24 października 2005 22:07
Data ostatniej edycji: cz, 20 września 2007 12:25:37

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę