Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 22 kwietnia 2021 napisz DONOS@
BIP

STATUT LO nr 6 w Łomży

STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w ŁOMŻY

ROZDZIAŁ I

NAZWA SZKOŁY


& 1


Szkoła nosi nazwę: VI Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej LICEUM. VI Liceum
Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6, zwanego dalej Zespołem.

2. Siedzibą VI Liceum Ogólnokształcącego jest Łomża ul. M. Kopernika 16.

&.2

VI Liceum Ogólnokształcące prowadzi kształcenie ogólne, w 3 letnim okresie nauczania.

&.3


Organem prowadzącym Liceum jest MIASTO ŁOMŻA, a nadzór pedagogiczny sprawuje PODLASKI KURATOR OŚWIATY w BIAŁYMSTOKU.ROZDZIAŁ II

KIERUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

&.4

Działalność edukacyjna Liceum określona jest przez:
1. odpowiednie akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
2. szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar
wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia
dydaktycznego,
3. program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez
wszystkich nauczycieli,
4. program profilaktyki uczniów, o którym mowa w odrębnych przepisach.&.5

Liceum realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania zawodu,

2) Liceum umożliwia zdobycie wykształcenia ogólnego na poziomie stwarzającym
absolwentom szansę wstępu na uczelnie wyższe,

3) tworzy warunki zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności na poziomie
zapewniającym poradzenie sobie w warunkach gospodarki rynkowej,

4) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji zadań zawartych w
Szkolnym Programie Wychowania, a wśród nich wyrabia następujące cechy
osobowości:
- postawy dociekającej prawdy,
- umiejętności samodzielnego oceniania zjawisk społecznych, gospodarczych i
politycznych,
- postawy charakteryzującej ludzką godność
- przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

5) stwarza warunki młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, poprzez organizację zajęć dodatkowych.


&.6


Powyższe cele szkoła realizuje poprzez:
wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w obszarze edukacyjnym rozumianym w sposób wielopłaszczyznowy,
organizowanie /po zdiagnozowaniu i w miarę możliwości/ opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. Pomoc materialna może przyjąć następujące formy:
zwolnienie z opłat,
zasiłku losowego lub zapomogi,
stypendium socjalnego.
Pomoc finansowa może być realizowana z dotacji celowych, darowizn i funduszu Rady Rodziców zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach.
systematyczne dostosowywanie programów nauczania do wymogów życia
codziennego i potrzeb regionu,
4) stałą współpracę rodziców i nauczycieli, w ramach której rodzice doradzają,
opiniują i wspierają działalność szkoły oraz mają obowiązek uczestnictwa w
zebraniach organizowanych przez szkołę, informujących o wynikach dydaktyczno-
wychowawczych omawiających problemy kształcenia i wychowania oraz innych
imprezach organizowanych przez szkołę mających na celu integrację całej
społeczności szkolnej,
5) integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności oraz spójność
działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną, a także innymi instytucjami, przy
zachowaniu zasady, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
6) tworzenia, pozytywnie oddziaływującego na uczniów, środowiska wychowawczego, a w szczególności:
• podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,
• pomocy psychologicznej i pedagogicznej na terenie szkoły, współdziałania Liceum z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
7) umożliwienie korzystania z biblioteki szkolnej, czytelni, sali gimnastycznej, sali
rekreacyjno - sportowej, pracowni komputerowych oraz innych obiektów szkolnych,
8) wdrażanie uczniów do twórczego, krytycznego myślenia, samodzielnego
podejmowania decyzji oraz ponoszenia skutków podjętych decyzji,
9) umożliwienie uczniom najzdolniejszym realizowanie indywidualnych programów
nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.&.7


1.W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum.


2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których
mowa w ust.1 wyraża dyrektor Liceum, po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.


&.8

1. Działalność szkoły jest finansowana z budżetu państwa, budżetu Miasta
Łomży oraz z innych źródeł.

2. Liceum może być wspomagane finansowo w formie darowizn i dobrowolnych wpłat
na specjalne konto szkoły.

3. Darczyńca może zastrzec cel, na realizację którego przeznacza darowiznę.

4. Źródłem środków finansowych jest również fundusz Rady Rodziców

5. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą i inną, uregulowaną odrębnymi
przepisami.

6. Za zobowiązania materialne uczniów wobec szkoły odpowiadają rodzice.ROZDZIAŁ III


ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE&.9


Organami szkoły są:

1. Dyrektor,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców,

4. Rada Szkoły, o ile zostanie powołana,

5. Samorząd Uczniowski.&.10


1. VI Liceum Ogólnokształcącym kieruje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6.

2. Funkcję dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta
Łomży.

3. Kandydata na dyrektora Zespołu wyłania się w drodze konkursu. Zasady konkursu
określają odpowiednie przepisy.

4. Funkcję dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.

5. Zasady pracy dyrektora w trakcie trwania kadencji określają odrębne przepisy.


&.11


1.W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze:
1) wicedyrektora lub wicedyrektorów w zależności od potrzeb i w zgodzie
z odrębnymi przepisami,
2) głównego księgowego,
3) kierownika administracyjnego,
4) sekretarza.

2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i odwołania z niej dokonuje dyrektor Zespołu, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i sprawującego
nadzór pedagogiczny.

3. Powierzenie i odwołanie z innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor
Zespołu.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez
dyrektora przydziałem czynności, stanowiącym załącznik do Statutu szkoły.

5. Przydział czynności poszczególnych osób zajmujących stanowiska kierownicze
dołącza się do akt osobowych i aktualizuje w miarę potrzeb.


&.12


1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w
Zespole,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej (oraz Rady Szkoły, o ile zostanie
powołana) podjęte w ramach ich kompetencji oraz zawiesza uchwały Rady
Pedagogicznej niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. O wstrzymaniu
wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i
sprawujący nadzór pedagogiczny szkoły. Ich decyzje są ostateczne.

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną (Radę Szkoły, o ile zostanie powołana) i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,

7) opracowuje organizacyjno - programowe dokumenty szkoły,

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

2. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w
sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom Zespołu,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ( i Rady
Szkoły, o ile zostanie powołana )w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu,

4)tworzenia zespołów problemowo - zadaniowych,

5) dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi
organami funkcjonującymi w szkole.


&.13


1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w
zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i
opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem
doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i
przygotowuje zebrania Rady oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich
członków o terminie i porządku zebrania. W wypadku nieobecności dyrektora
Zespołu, Radzie Pedagogicznej przewodniczy jego zastępca.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikowania i promowania uczniów; po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych
oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady
Pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej - nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

&.14

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

przygotowanie projektu Statutu szkoły, jego zmian i uchwalenie Statutu po
konsultacjach z innymi organami szkoły,
2) zatwierdzanie kierunków pracy szkoły,
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole,
5) ustalanie organizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,
7) uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu
Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki Problemów Uczniów, po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
8) typowanie dwóch kandydatów do komisji przeprowadzającej konkurs na
stanowisko dyrektora Zespołu, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
9) podejmowanie uchwał dotyczących przenoszenia uczniów do innych klas.


&.15


Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Liceum,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) propozycję organu prowadzącego dotyczącą powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły na następne 5 lat.


&.16


1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, stanowiący załącznik do
Statutu szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3. W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać komisje o określonych zadaniach
dydaktyczno-wychowawczych. Decyzje komisji podlegają zatwierdzeniu przez
Radę Pedagogiczną.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro uczniów lub ich rodziców, a
także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


&.17


1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły ( o ile
zostanie powołana ) i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły, w szczególności:
a) opiniuje Wewnątrzszkolny System Ocenienia, Program Wychowawczy Szkoły,
Program Profilaktyki Problemów Uczniów, Statut.
wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora szkoły,
opiniuje proponowane zmiany w programach nauczania, zarządzania i organizację pracy w szkole.
3. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu.
4. Rada Rodziców działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu,
zgodnego z niniejszym Statutem, zatwierdzonego przez dyrektora Zespołu.


&.18


1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
szkoły.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze STATUTEM szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej - wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami,
2) prawo do opiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu
Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,
3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspokajania własnych zainteresowań,
5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego.
8) prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia.


& 19


W Zespole można powołać Rzecznika Praw Ucznia, którego sposób, formy i metody działalności określi Regulamin zaproponowany przez Samorząd Uczniowski, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik do Statutu.ROZDZIAŁ IV


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY&.20


1. Dla realizacji zadań Zespołu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników
ekonomicznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników
obsługi.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczniów.


&.21

Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności:

rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Liceum określonych w Statucie, a w zwłaszcza przestrzeganie postanowień Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowania oraz Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesów edukacyjnych,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie i
życzliwy stosunek do wszystkich uczniów,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu przez uczniów niepowodzeń
szkolnych,
6) współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem,
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej,
8) dbałość o pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,
9) pracę na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły,
10) przestrzeganie postanowień Statutu.


&.22


1. Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami i ustalonymi szkolnymi kryteriami.


&.23

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania, z
zakresu kształcenia ogólnego oraz korelacja kształcenia ogólnego.

2. Nauczyciele przedmiotu lub grupy pokrewnych przedmiotów mogą tworzyć
zespół przedmiotowy lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

3. Zespoły przedmiotowe tworzy dyrektor.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora Zespołu na
wniosek zespołu.

5. Cele i zadania zespołu obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania i wychowania, korelowanie treści nauczania przedmiotów
pokrewnych, spójności działań wychowawczych, a także uzgadnianie decyzji w
sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobów badania wyników nauczania i efektów wychowania i opieki,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania i wychowania.

5) rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych.

6. W Zespole może być utworzony Zespół Wychowawczy. Skład Zespołu oraz jego
zadania zawarte są w Programie Wychowawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego
Statutu.

7. Opiekę wychowawczo - pedagogiczną nad uczniami sprawuje w szczególności pedagog szkolny, do obowiązków którego należy:
a) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej i wychowawczej,
b) prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
c) koordynacja udzielanej pomocy materialnej,
d) koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej,
e) współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły,
f) opracowanie i organizowanie Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,
g) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów,
h) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.
i) okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym,
j) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem “trudnym”,
k) ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,
l) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Liceum i efektami programów profilaktycznych,
m) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo - wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, zakładami wychowawczymi i innymi placówkami.
n) inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

&.24

1. Oddziałem Liceum opiekuje się nauczyciel - wychowawca, uczący w danym
oddziale, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
powierzonymi mu uczniami, a w szczególności:
1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności
szkolnej.

3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust 2, w szczególności:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (grupie),

4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, odnotowując je w dzienniku lekcyjnym,

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

4. Na początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Program
Wychowawczy Klasy w oparciu Szkolny Program Wychowania,

5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje tematykę “Godzin
z wychowawcą”, uwzględniając propozycje rodziców i potrzeby klasy,

6. Wychowawca dokonuje śródrocznej i końcoworocznej oceny ucznia z zachowania,

7. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców ze Szkolnym
Systemem Oceniania i Szkolnym Programem Wychowania, Programem Profilaktyki
Problemów Uczniów, innymi wewnętrznymi regulaminami, zasadami postępowania
przyjętymi w szkole.

8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować
ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (rocznych).
O przewidywanej dla ucznia semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej należy
poinformować ucznia i jego rodziców na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru
(rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych).

9. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Liceum.


&.25

Zadania innych pracowników Zespołu określa dyrektor, dokonując przydziału czynności w zależności od zajmowanego stanowiska.
ROZDZIAŁ V

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY


&.26

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i
wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rady Konsultacyjne.

3. Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rady Konsultacyjne przedstawiają swoje
wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w
formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych
zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o
podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich
podjęcia.&.27

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:
1. konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Konflikt rozwiązują:
a) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,
b) dyrektor Zespołu - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.
2. Orzeczenie dyrektora Zespołu jest ostateczne.
3. konflikty pomiędzy nauczycielami:
a) Postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.
b) Konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu::
a) Postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.
b) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

&.28

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
&.29

Liceum Ogólnokształcące urzeczywistniając współpracę z rodzicami zobowiązane jest do:
1. organizowania dwa razy w ciągu semestru spotkań ( wywiadówek ) informujących
rodziców o zachowaniu i postępach uczniów w nauce.

2. bieżącego informowania rodziców o postępach w nauce oraz o negatywnym
zachowaniu się uczniów w szkole, na wycieczkach, na wyjazdach integracyjnych i
innych imprezach organizowanych przez szkołę.

3. niezwłocznego zawiadamiania rodziców ( opiekunów ) w przypadku uzyskania przez
ucznia w ciągu miesiąca trzech ocen niedostatecznych z jednego przedmiotu,
opuszczaniu bez usprawiedliwienia 10 godzin lub nagminnego spóźniania się na
lekcje.

4. informacje, o których mowa w punkcie 2 i 3, wysyła wychowawca listem za
potwierdzeniem zwrotnym.

5. zapoznanie rodziców z programem wychowawczym szkoły, przepisami dotyczącymi
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów oraz wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole.

6. dokonywania rzetelnej oceny proponowanych przez rodziców zmian w programach
nauczania, zarządzania i organizacji pracy w szkole.

&.30

Rodzice ( opiekunowie ) w ramach współpracy ze szkołą powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, a w szczególności:

1. brać udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach i wyjazdach integralnych
młodzieży w charakterze opiekunów oraz innych imprezach organizowanych przez
szkołę.


2. usprawiedliwiać, na piśmie lub osobiście, u wychowawcy klasy nieobecności ucznia
na zajęciach lekcyjnych, a w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni
natychmiast informować wychowawcę o przyczynie absencji i przewidywanym
czasie jej trwania.

3. stawiać się na wywiadówki oraz na każde wezwanie szkoły dotyczące zachowania
lub wyników w nauce ucznia.

4. indywidualnie zasięgać informacje u wychowawcy i innych nauczycieli o zachowaniu i wynikach nauczania ucznia.

5. zapoznać się ze statutem Liceum Ogólnokształcącego, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, innymi wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole.
ROZDZIAŁ VIORGANIZACJA SZKOŁY


&.31

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez dyrektora
Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego
roku.

2. W arkuszu organizacji licem ogólnokształcącego zamieszcza się w szczególności:
liczbę pracowników technikum, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych
przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum dyrektor, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.

4. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok
szkolny, który dzieli się na dwa semestry.

5. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, a po drugim końcoworoczna.


&32

Liceum zapewnia uczniom, podczas pobytu w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez rzetelną realizację zadań szkoły przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.


&.33

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.

2. Corocznie dyrektor Zespołu ustala szczegółową organizację roku szkolnego.&.34

Liceum prowadzi naukę zgodnie z obowiązującym planem i programem nauczania, zgodnie ze Szkolnym Planem Nauczania, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


&.35

Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnozawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Liceum, a daną jednostką.


&.36

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

&.37

1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala Szkolny Plan
Nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organami szkoły wyznacza wybrane dla danego oddziału Liceum Ogólnokształcącego liczbowo 2- 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym na początku etapu edukacyjnego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.

3. Zasady podziału na grupy oraz przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.

4. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być
organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MENiS w tej sprawie.&.38


1.Liceum może organizować dodatkowe zajęcia nadobowiązkowe odpłatne zgodne z
zapotrzebowaniem uczniów.

2. Zasady i wysokość odpłatności ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydium
Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


&.39

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów, służy do realizacji zadań edukacyjnych szkoły, wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, oraz rodzice na podstawie kart czytelnika uczniów szkoły, inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu w czytelni.
3. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i bezpośrednio po ich zakończeniu.
4. W przypadku braku zwrotu książek przez ucznia kończącego szkołę obniża się jemu ocenę z zachowania o jedną w dół.
5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:
a) Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:
1) udostępnianie zbiorów,
2) udzielanie informacji,
3) rozmowy z czytelnikami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych,
4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
5) informowanie o stanie czytelnictwa i prezentowanie jego wyników w gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń,
6) wizualną propagandę książek.
b) Prace organizacyjne:
1) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,
2) selekcję i konserwację zbiorów,
3) organizację warsztatu pracy,
4) organizację udostępniania zbiorów,
5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.
c) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach oraz ich udokumentowania.
d) Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi.
e) Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Szkołę.
f) Inne prace zlecone przez dyrektora Zespołu.
6. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.


&.40

W budynku szkolnym wyodrębnia się pomieszczenia na:
1) gabinet medyczny,
2) sklepik,
3) pokój samorządu uczniowskiego,
4) czytelnię z możliwością wykorzystywania do niektórych zajęć dydaktycznych,
5) bibliotekę,
6) pokój socjalny pracowników.ROZDZIAŁ VIII


ZASADY REKRUTACJI


&.41

1. Do Liceum mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się:
a) ukończeniem gimnazjum,
b) odpowiednim stanem zdrowia.

2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa oświatowego
dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
wskazania organu prowadzącego.

3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w
trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu.

4. Szkoła może wprowadzić dodatkowe kryteria przyjęć do klasy pierwszej Liceum
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Szkoła przygotowuje szczegółowe informacje na temat rekrutacji, przed
rozpoczęciem naboru i udostępnia je osobom zainteresowanym.

6. Kandydaci do Liceum składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły,
b)świadectwo zdrowia,
c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie,
d) świadectwo ukończenia gimnazjum,
e) inne dokumenty np. opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej itp.
ROZDZIAŁ IX


UCZNIOWIE

&.42

Uczeń ma prawo do:
1. wszechstronnego rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień,
2. dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce,
3. pomocy ze strony nauczyciela, samorządu klasy lub szkoły ( w ramach
indywidualizacji nauczania, zespołów wyrównywania wiedzy, samopomocy
koleżeńskiej ) w opanowaniu materiału, który sprawia mu trudności,
4. jawnej oceny, podania do wiadomości oceny z pracy pisemnej oraz jej
wglądu, pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni,
5. otrzymywania ocen wyłącznie za wiadomości i umiejętności,
6. egzekwowania zasady, według której niezapowiedziane sprawdziany
wiadomości ustne i pisemne winny obejmować najwyżej materiał z 3
ostatnich lekcji,
7. egzekwowania zasady, że w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca
klasowa, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Sprawdziany te winny być
zapowiedziane najpóźniej tydzień przed terminem i zaznaczone w dzienniku
lekcyjnym. W ostatnich trzech tygodniach przed klasyfikacją nie przeprowadza się
sprawdzianów pisemnych, obejmujących swym zakresem więcej niż trzy ostatnie
lekcje.
8. pomocy psychologiczno - pedagogicznej ze strony pedagoga szkoły, wychowawcy,
nauczyciela,
9. egzekwowania zasady, że w okresie trwania Dni Kultury Uczniowskiej nie
mogą być organizowane prace klasowe i pisemne sprawdziany wiadomości ,
10. organizowania zgodnie z własnymi potrzebami i inicjatywami zajęć
kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą
wychowawcy lub dyrektora Zespołu,
11. odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, a w przypadku braku
rozwiązania problemu do dyrektora Zespołu. W szczególnych
przypadkach zwrócenia się do dyrektora Zespołu o powołanie specjalnej
komisji rozjemczej w celu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu,
12. zwracania się do nauczyciela, wychowawcy i dyrektora Zespołu ze swoimi
problemami,
13. wygłaszania jawnie na zebraniach oraz w rozmowach z nauczycielami
własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, nie może to jednak
uwłaczać niczyjej godności osobistej,
14. prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
15. wykorzystywania na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej, na okres przerw
świątecznych i ferii być zwolnionym od prac domowych,
16. opieki lekarskiej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia,
17. w uzasadnionych przypadkach do korzystania z pomocy materialnej,
18. korzystania z istniejących na terenie szkoły gabinetów, biblioteki oraz
wszelkich urządzeń szkolnych,
19. dobrowolnego zrzeszania się w ramach samorządu szkolnego i organizacji
młodzieżowych,
20. korzystania z obozów, wycieczek, rajdów i innych imprez organizowanych
przez szkołę,
21. uczestnictwa w kołach zainteresowań i różnego rodzaju zajęciach
pozalekcyjnych,
22. życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
23. składania egzaminów zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
24. złożenia skargi do dyrektora Zespołu w przypadku nieprzestrzegania jego praw.


&.43

Obowiązkiem ucznia jest:
1. troska o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie na
zewnątrz i utrwalanie szkolnych tradycji,
2. systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności m.in.
poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu
szkoły,
3. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4. troska o swoje zdrowie i kolegów, unikanie nałogów,
5. przejawianie szacunku do każdego człowieka,
6. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,
7. dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetykę swego wyglądu,
8. dbałość o mienie szkolne, środki i urządzenia znajdujące się w szkole,
9. podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom dyrektora
Zespołu,
10. punktualne i regularne uczęszczanie do szkoły, solidne przygotowywanie się
do lekcji; każdą nieobecność usprawiedliwić zgodnie z ustaleniami szkoły
10a) Grupowe ucieczki z lekcji ( lub całej klasy ) stanowią nieobecność na
zajęciach bez możliwości usprawiedliwienia.
11. pomoc kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, otaczanie opieką
młodszych i słabszych, obrona krzywdzonych,
12. aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, w jej organizacjach,
udział w pracy samorządu szkolnego,
13. udział w pracach nad zagospodarowaniem i upiększaniem terenu szkolnego,
14. troska o należyty stan obiektów i urządzeń społecznych, powstrzymywać
innych przed bezmyślnym i złośliwym niszczeniem społecznego mienia,
15. ochrona i otaczanie opieką przyrody,
16. rzetelne informowanie rodziców o swoich postępach w nauce i zachowaniu w
szkole,
17. dbałość o utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu
pomieszczeń i otoczenia szkoły,
18. stosowanie się do wskazań nauczycieli i pielęgniarki szkolnej dotyczących
BHP, właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych,
19. ścisłe przestrzeganie zakazu picia napojów alkoholowych, a także palenia
tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły
20. bezwzględne przestrzeganie postanowień statutu Liceum i regulaminu
porządkowego szkoły.


&.44

Za osiągnięcia w nauce i aktywny udział w pracach społecznych - uczeń jest
nagradzany. Za łamanie przepisów statutowych uczeń ponosi karę.


NAGRODY


1. Ucznia nagradza się za:

- rzetelną naukę i pracę społeczną,
- wzorową postawę,
- wybitne osiągnięcia,
• dzielność i odwagę,

2. Rodzaje nagród:
- pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora (z adnotacją
w dzienniku lekcyjnym),
- pochwała dyrektora Zespołu wobec uczniów całej szkoły na apelu szkolnym,
- list pochwalny do rodziców ucznia od dyrektora,
- nagrody rzeczowej od Rady Rodziców na wniosek Rady
Pedagogicznej, z wpisaniem do arkusza ocen ucznia,
• nagroda dla zespołu uczniowskiego (klasy) w formie dofinansowania wycieczki,
udziału w imprezie

3. Uczeń, który uzyskał w wyniku rocznej końcowej klasyfikacji średnią ocenę
powyżej 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania - otrzymuje promocję z
wyróżnieniem . Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym
paskiem i nadrukiem "Z wyróżnieniem".

3a. Absolwent szkoły średniej otrzymuje świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem,
jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust.3 i ponadto uzyska średnią
wszystkich stopni z egzaminu dojrzałości wynoszącą co najmniej 4,60.
Wyróżniony absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości z biało - czerwonym
paskiem pionowym i nadrukiem ,,z wyróżnieniem´´


4. Uczeń otrzymujący promocję zostaje wyróżniony "Złotą odznaką szkoły", jeżeli
uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocenę wszystkich przedmiotów
obowiązkowych 4,8 oraz wzorową ocenę z zachowania.


5. Uczeń kończy szkołę wyróżniony "Złotą odznaką szkoły z laurem" , jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen wszystkich przedmiotów
obowiązkowych 5,0 i więcej oraz wzorową ocenę z zachowania i ponadto uzyskał
średnią wszystkich stopni z egzaminu dojrzałości wynoszącą co najmniej 4,60.

&.45


KARY

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Liceum, za lekceważenie nauki i innych
obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego - uczeń może
być ukarany:

- upomnieniem wychowawcy klasy,
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów,
- ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu,
- przeniesieniem do równoległej klasy, jeśli taka możliwość istnieje.
- wpisaniem nagany dyrektora do arkusza ocen

2. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary do dyrektora lub Rzecznika
Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

3. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów, jeśli nagminnie nie wypełnia
obowiązków szkolnych, a w szczególności za:
1) za spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub przebywanie w stanie
nietrzeźwym,

2) uporczywe naruszanie zakazu palenia tytoniu i stosowania innych
niedozwolonych używek na terenie szkoły,

3) uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz
koleżanek i kolegów,

4) naruszenie prawa - potwierdzonego prawomocnym , skazującym wyrokiem
sądowym,

5) celowe niszczenie sprzętu szkolnego, zabór mienia szkoły, uczniów i
pracowników szkoły,

6) dalsze niewłaściwe zachowanie mimo otrzymania nagany dyrektora szkoły,

7) branie udziału w rozprowadzaniu narkotyków,

8) stosowanie wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej,

9) stanowienie, swoim zachowaniem, zagrożenia dla pozostałych członków
społeczności szkolnej.
10) powyższe punkty dotyczą również negatywnego postępowania ucznia na
wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych oraz innych
imprezach organizowanych przez szkołę.

4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Do czasu
zwołania Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu może zawiesić ucznia w jego
prawach i obowiązkach .Okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 14 dni ,a
w uzasadnionych przypadkach może być przerwany lub przedłużony.
a) Wniosek o skreślenie przedkłada wychowawca klasy najpóźniej na tydzień
przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej i on odpowiada za zawiadomienie
rodziców.
b) Zawieszenie ucznia w prawach i obowiązkach może nastąpić również do czasu
rozpatrzenia jego sprawy przez Radę Pedagogiczną, również przy braku
wniosku o skreślenie, który przedkłada wychowawca klasy.
5. O zawieszeniu ucznia w prawach i obowiązkach oraz skutkach z tego
wynikających szkoła zawiadamia rodziców.

6. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust.2 , na dwa
miesiące przed ukończeniem szkoły - Rada Pedagogiczna może zamiast skreślenia
z listy uczniów uchwalić warunkowe zawieszenie takiej kary, wymierzając
karę zastępczą oraz nakładając na ucznia określone obowiązki.
a) warunkowe zawieszenie skreślenia z listy uczniów może nastąpić również po
udzieleniu poręczenia wydanego przez Samorząd Uczniowski.

7. Odwołanie od decyzji Rady Pedagogicznej w kwestii skreślenia, uczeń może
wnieść do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w ciągu 14 dni.

8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od wystawionej przez
wychowawcę oceny z zachowania do dyrektora szkoły, który przedkłada
odwołanie do rozpatrzenia Szkolnej Komisji Odwoławczej, w skład której
wchodzą wicedyrektor ds. wychowawczych jako przewodniczący, dwóch
nauczycieli zgłoszonych przez Radę Pedagogiczną oraz dwóch przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego wybranych przez Prezydium Samorządu
Uczniowskiego. Ocena wystawiona przez Szkolną Komisję Odwoławczą jest
ostateczna.


ROZDZIAŁ X

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW


&.46

1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego
opieką.

2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli, mające na celu opiekę nad młodzieżą
podczas przerw międzylekcyjnych. Szczegółowe cele oraz zadania dyżurującego nauczyciela określa Regulamin Dyżurów.

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
sprawują prowadzący te zajęcia nauczyciele, którzy odpowiadają za ich właściwy
przebieg.

4. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych sprawują opiekunowie, na
podstawie odrębnych przepisów.

5. Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna
lub na pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo.

6. Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z właściwymi przepisami.


ROZDZIAŁ XI

WYBÓR, ZMIANA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.


&.47


1.Uczniowie Liceum oraz ich rodzice lub opiekunowie mogą wybierać i zmieniać
opiekuna klasy zwanego dalej wychowawca oraz nauczycieli poszczególnych
przedmiotów.

2. Uczniowie Liceum i ich rodzice /opiekunowie/ mogą na 3 miesiące przed
końcem roku szkolnego wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub
nauczyciela przedmiotu, gdy ten uporczywie lub złośliwie narusza obowiązujący
statut.
3. Wniosek o którym mowa w pkt. 2 musi być złożony na piśmie w dwóch
egzemplarzach, z podaniem uzasadnienia. wniosek dla swej ważności wymaga
podpisania przez 2/3 wszystkich uczniów uczonych przez nauczyciela w danej
klasie, którego wniosek dotyczy oraz potwierdzony własnoręcznym podpisem
przez 2/3 rodziców lub opiekunów tych uczniów, którzy z wnioskiem wystąpili.
4. W przypadku wniosku o zmianę wychowawcy mogą wystąpić wyłącznie uczniowie
danej klasy.

5. Po doręczeniu dyrektorowi szkoły wniosku, o którym mowa w art. 2.2, dyrektor
sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych.
6. Wniosek odpowiadający wymogom z art. 2.2 dyrektor w ciągi 3 dni od dnia
doręczenia przesyła nauczycielowi, którego wniosek dotyczy oraz powołuje komisję
w celu ustalenia zasadności wniosku.
7. W skład komisji wchodzą:
• dyrektor lub jego zastępca
• nauczyciel przedmiotu /lub przedmiotu pokrewnego/
• przedstawiciel rodziców.

8. Dyrektor oddala wniosek o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy:
nie spełnia on wymogów o których mowa w art. 2.2,
uwzględnienie wniosku nakładałoby na dyrektora, jako pracodawcę, zobowiązania pieniężne wynikające z przepisów prawa,
uwzględnienie wniosku godziłoby w dobre obyczaje,
postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi stawianych zarzutów we wniosku.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


&.48

Regulamin porządkowy szkoły oraz ceremoniał szkolny określa dyrektor szkoły.


&.49


1. VI Liceum Ogólnokształcące posiada pieczęć urzędową.

2. Na świadectwach i innych dokumentach, wydawanych przez szkoły podaje się
nazwę szkoły.


&.50

1. Zespół może posiadać własny sztandar oraz godło.

2. Godło Zespołu stanowi trójmasztowy żaglowiec.


&.51

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


&.52

Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

&.53

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 głosów przy
obecności 2/3 członków Rady.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są na wniosek: dyrektora Zespołu lub co
najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej.

3. Przepisy ust.1 nie dotyczą sytuacji zmian przepisów regulujących konkretne paragrafy Statutu. W takich przypadkach dyrektor szkoły obowiązany jest ogłosić tekst jednolity uwzględniający zmiany przepisów.

&.54

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę