Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 09 maja 2021 napisz DONOS@
BIP

WSO ZSE i O nr 6 w Łomży

Wewnątrzszkolny system oceniania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Podstawowym celem WSO, dla którego podstawę prawną stanowi Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, jest zapewnienie rozwoju umysłowego ucznia, ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy, wdrażanie do systematycznej nauki, samokontroli i samooceny, kształtowania umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych, dostarczenia uczniowi i rodzicom (opiekunom) bieżącej informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępach w tym zakresie, uzyskania przez nauczycieli informacji umożliwiającej doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Nauczyciele danych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania uwzględniające specyfikę przedmiotu i zawierające wymagania programowe, sposoby ich sprawdzania oraz szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania. Przedmiotowe systemy oceniania są załącznikami do WSO. Ustalone dla każdego przedmiotu zasady, formy i liczba zadań sprawdzających poziom osiągnięć edukacyjnych muszą być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwożci wprowadzenia dodatkowych elementów wchodzących w skład zasad ogólnych. W skład WSO wchodzą także kryteria oceny zachowania.
Dekalog oceniania:
Ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać je. Ocena pełni nie tylko funkcję diagnostyczną - może spełniać rolę społeczno - wychowawczą.
W ocenianiu należy uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami. Ocenianie i stosowane narzędzia oceny powinny zachęcać ucznia do zaprezentowania jego kreatywności i oryginalności.
Cel oceniania trzeba jasno określić. Nauczyciel i uczeń muszą wiedzieć, z jakiego powodu dokonuje się oceny i znać uzasadnienie wyboru danej formy sprawdzania.
Ocenianie powinno być trafne. To oznacza, że wybrana metoda sprawdza dokładnie to, co zamierzaliśmy sprawdzić.
Ocenianie powinno być jasne i rzetelne. O ile to tylko możliwe, należy wyeliminować subiektywizm, a ocenę uczynić niezależną od osoby egzaminatora.
Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. Również w przypadku sprawdzania sumującego uczeń powinien otrzymać informację zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia.
Ocenianie powinno skłonić zarówno ucznia, jak i nauczyciela do refleksji na temat ich dotychczasowej pracy i uczenia się. Wobec tego niezbędna jest nieustanna ewaluacja i doskonalenie oceniania.
Ocenianie jest integralną częścią planu nauczania. Nauczanie i uczenie się trzeba zaplanować razem z formami sprawdzania i oceniania tak, aby uczniowie mogli jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się. Ocenianie wymaga rozsądnego wyważenia. Zbyt dużo sprawdzianów w krótkim czasie obciąża zarówno efektywne uczenie się jak i nauczanie. Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne i znane. Uczniowie muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje.
Zasady informowania o wymaganiach programowych i kryteriach oceniania.
Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wymagania programowe oraz kryteria oceniania uczeń wpisuje do zeszytu przedmiotowego. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w szkole.
Komplet wymagań edukacyjnych jest do wglądu u wychowawcy, dyrektora i w bibliotece szkolnej. Formy i sposoby oceniania - założenia ogólne.
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od września do 3 tygodnia stycznia, drugi semestr od lutego do czerwca.
uczeń jest klasyfikowany na koniec semestru lub roku szkolnego jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych otrzymał oceny w skali od 1 do 6. uczeń jest nie klasyfikowany z jednego lub wielu przedmiotów jeśli nie ma podstaw do ustalenia oceny końcowej z powodu nadmiernej absencji na danych zajęciach (ponad 50% zajęć opuszczonych) lub unikania przez niego pisania prac klasowych i sprawdzianów.
Oceny, jakie otrzymuje uczeń są jawne i przedstawiane uczniowi lub osobom upoważnionym do ich poznania (rodzic, wychowawca, dyrekcja, nauczyciel uczący w danej klasie). Na wniosek ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę.
Prace klasowe są obowiązkowe.
Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany:
- zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnej pracy kontrolnej,
- w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się tylko 2 prace klasowe,
- za "kartkówkę" nie wymagającą przestrzegania powyższych reguł uważa się 10-15 minutowe pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności obejmujące co najwyżej 3 ostatnie tematy lekcji.
Wszystkie prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu - pod rygorem unieważnienia ich - nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania. Wyjątek stanowią przypadki losowe np. choroba nauczyciela. Oddanie prac pisemnych musi być poprzedzone odpowiednim komentarzem, który powinien zawierać omówienie osiągnięć uczniów, informację o stopniu opanowania danej partii materiału. W przypadku, gdy uczeń z pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną nauczyciel, w indywidualnej rozmowie z uczniem, informuje go o brakach, jakie musi uzupełnić.
W okresie pierwszego miesiąca nauki (do otrzęsin - dotyczy klas pierwszych) nie wystawiane są oceny niedostateczne. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania oceny niedostatecznej - i tylko niedostatecznej - z pisemnej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Osoba, która nie poddała się takiej formie sprawdzenia wiedzy (z różnych przyczyn) ma obowiązek w ciągu 2 tygodni od pierwszego terminu sprawdzianu napisać pracę obejmującą ten zakres umiejętności i wiadomości.
W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do takiej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (patrz jak wyżej) nauczyciel ma prawo, w trybie dowolnym, dokonać oceny ucznia.
Poprawiona ocena jest oceną jedyną ostateczną, odnotowywana jest obok oceny poprawianej, którą uznaje się za nieistniejącą.
W okresie trzech tygodni przed klasyfikacją semestralną i roczną nie przeprowadza się pisemnych sprawdzianów obejmujących więcej niż 3 ostatnie lekcje.
Uczeń, dla którego na 3 tygodnie przed klasyfikacją przewiduje się ocenę niedostateczną ma możliwości, za zgodą nauczyciela, pisania sprawdzianu zaliczeniowego w zakresie wymagań koniecznych i podstawowych. Negatywny wynik sprawdzianu powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. Procedury tej nie stosuje się do innych ocen (dotyczy również odpowiedzi ustnych).
Nauczyciel przechowuje zrecenzowane prace pisemne do końca roku szkolnego (31.08.). Sprawdzanie zadań domowych może się odbywać zarówno w formie odpowiedzi ustnej, jak i kilkuminutowego sprawdzianu pisemnego. Przed przystąpieniem do prac pisemnych nauczyciel zapoznaje ucznia z kryteriami oceniania lub punktacją niezbędną do uzyskania danej oceny szkolnej.
Korzystanie z niedozwolonych źródeł (np. praca, odpowiedź niesamodzielna) podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy.
Pozytywne oceny semestralne będą roczne nauczyciel wystawia na tydzień przed klasyfikacją.
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne. Zasady informowania rodziców o wynikach i postępach w nauce:
Podczas śródokresowych i semestralnych zebrań z rodzicami wychowawca informuje rodziców bądź opiekunów uczniów o wynikach w nauce, jakie osiągnęła klasa jako całość. Informację o wynikach w nauce, brakach, trudnościach wychowawca przygotowuje nie tylko na podstawie wystawionych ocen lecz również uwag i wniosków, jakie zbiera od poszczególnych nauczycieli. W sytuacjach wyjątkowych (duża liczba ocen niedostatecznych, naganne zachowanie, nagminne opuszczanie zajęć szkolnych) wychowawca zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania rodziców (opiekunów) o zaistniałej sytuacji.
Szczegółowej informacji o postępach w nauce, trudnościach z opanowaniem partii materiału przez danego ucznia udziela nauczyciel przedmiotu podczas indywidualnych rozmów z rodzicami w dniu, w którym jest zebranie rodziców danej klasy.
Na zebraniu z rodzicami wychowawca przedstawia informacje o zachowaniu się klasy jako całości. Negatywne imienne uwagi o danym uczniu przedstawia w czasie indywidualnych rozmów z zainteresowanym rodzicem. Wyjątek stanowią te zachowania poszczególnych uczniów, które zagrażają pozostałym członkom społeczności klasowej bądź szkolnej.
Na wniosek rodziców, wychowawcy lub zainteresowanego nauczyciela informację o wynikach klasy z przedmiotu nauczyciel może przedstawić osobiście na zebraniu rodziców danej klasy.
W czasie indywidualnych kontaktów rodziców z nauczycielem przedmiotu rodzice lub opiekunowie ucznia mogą zapoznać się z treścią prac pisemnych ucznia oraz uzyskać uzasadnienie oceny.
W przypadku, gdy nauczyciel ustala dla ucznia semestralną bądź roczną ocenę niedostateczną, na 3 tygodnie przed klasyfikacją wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) o tym fakcie w formie pisemnej lub w rozmowie indywidualnej. Udzielenie ustnej informacji winno być potwierdzone wpisem w dzienniku lekcyjnym (pkt ... "indywidualne kontakty") wraz z podpisem rodziców lub opiekunów. Ustalanie ocen semestralnych i rocznych Ogólne kryteria oceniania.
Odpowiedzi ustne: - "niedostateczna": Odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych.
- "dopuszczająca"
Wymagane przynajmniej 50% wiedzy i umiejętności, chodzi tu o tzw. niezbędną wiedzę z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu nieodzowną w toku dalszego kształcenia. Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna jednak podstawowe fakty (...) i przy pomocy nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytania.
- "dostateczna"
Uczeń zna najważniejsze fakty (...) - wiedza podstawowa i potrafi je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują niewielkie błędy rzeczowe i językowe.
- "dobra"
Odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem językowym, dopuszczalne są jedynie nieliczne - drugorzędne, z punktu widzenia tematu - błędy, nie wyczerpuje zagadnienia.
- "bardzo dobra"
Odpowiedź wyczerpująca (umiejętności podstawowe + dopełniajśce + rozszerzające). Treść nie wykracza poza program.
- "celująca"
Odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bdb, wykracza poza program, zawiera własne, oryginalne przemyślenia i oceny, zawiera treści zaczerpnięte ze źródeł pozapodręcznikowych.
Testy, sprawdziany pisemne:
- "niedostateczna"
0% - 40%
- "dopuszczająca"
41% - 55%
- "dostateczna"
56% - 65%
- "dobra"
66% - 80%
- "bardzo dobra"
81% - 100%
- "celująca"
90% - 100% możliwych do zdobycia punktów na "5" + zadanie na ocenę celującą. Niektóre sprawdziany nie będą upoważnione do oceny celującej.
Wypowiedź pisemna (realizacja projektów, prace zaliczeniowe):
Zrozumienie tematu, znalezienie i wybór źródeł informacji
0 - 20 pkt.
Zakres wiedzy przedmiotowej, dobór materiału rzeczowego
0 - 25 pkt.
Sposób prezentacji jako umiejętności posługiwania się wiedzą i pojęciami
0 - 25 pkt.
Język: ortografia, interpunkcja, styl, gramatyka, słownictwo
0 - 20 pkt.
Konstrukcja pracy i jej forma graficzna:
- wstęp, rozwinięcie, zakończenie
- akapity, marginesy, literatura
0 - 10 pkt.
Nauczyciele poszczególnych grup przedmiotów mają prawo do uszczegółowienia kryteriów oceniania i zawarte jest to w przedmiotowych systemach oceniania.
Części składowe oceny semestralnej i rocznej
Oceny Prace klasowe Odpowiedzi ustne kartkówki, umiejętności prakt. (przedm.zawod.) Praca domowa referaty, projekty, wypracow. pisemne bieżąca aktywność na zajęciach Postawa systematyczność, zachowanie na lekcji frekwencja, prowadzenie zeszytu wysiłek organizacyjny umiejętność współpracy w grupie
Wagi Waga 2 Waga 1 Waga 0,5 Waga 0,5
1 0 pkt 0 0 0
2 4 pkt 2 1 1
2+6 pkt31,51,5
3 8 pkt 4 2 2
3+ 12 pkt 6 3 3
4 16 pkt 8 4 4
4+ 18 pkt 9 4,5 4,5
5 20 pkt 10 5 5
5+ 22 pkt 11 5,5 5,5
6 24 pkt 12 6 6

Założenia:
- minimum 4 oceny (3+1)
- w wypadku kilku ocen cząstkowych (jednej wagi) wyciągamy średnią arytmetyczną
- ocena roczna = średnia 2 ocen (I i II semestr) pod warunkiem, że 50% prac klasowych jest zgodne (lub wyższe) z oceną końcową
Wyliczenie oceny semestralnej:
0 - 5 - niedostateczna
6 - 10 - dopuszczająca
11 - 24 - dostateczna
25 - 36 - dobra
37 - 44 - bardzo dobra
45 - 48 - celująca
Ocena "postawy" - dokonuje się w oparciu: (ocena jedna w semestrze, oprócz prowadzenia zeszytu)
systematyczność - 10 pkt
punktualność - 10 pkt
frekwencja - 10 pkt
prowadzenie zeszytu - 10 pkt
samodzielność - 10 pkt
współpraca w grupie - 10 pkt
wysiłek organizacyjny 10 pkt
razem - 70 pkt
Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
Egzamin klasyfikacyjny
Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może zdawać egzamin klasyfikacyjny jeśli złoży podanie do dyrektora szkoły.
Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu podania i pozytywnej decyzji Rady Pedagogicznej.
Egzamin klasyfikacyjny musi zdawać uczeń, który przeszedł z jednego typu klasy lub szkoły do innej i w wyniku różnic programowych nie realizował jednego lub kilku przedmiotów.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami bądź opiekunami. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej (oprócz informatyki i wf, z których winien mieć formę praktyczną). Część pisemna trwa 60 minut. W części ustnej należy zagwarantować 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje wszystkie poziomy wymagań edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 3-osobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
przedstawiciel dyrekcji jako przewodniczący komisji
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne - jako egzaminator
nauczyciel danego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Wynik egzaminu wraz z protokołem jego przebiegu może stanowić podstawę do zobowiązania nauczyciela przez dyrektora szkoły do zmiany wysokości danej oceny.
Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje ocenę niedostateczną na I semestr lub nie otrzymuje promocji na następny semestr bądź do następnej klasy.
Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie przestaje być uczniem i jest skreślony z listy uczniów.
Egzamin poprawkowy Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał jedną ocenę niedostateczną, W przypadku ubiegania się o egzamin poprawkowy składa do dyrektora szkoły podanie z proźbą o wyznaczenie terminu. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych decyzję o dopuszczenie do egzaminów poprawkowych podejmuje Rada Pedagogiczna.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy obejmuje treści nauczania z poziomu koniecznego i podstawowego i składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego (ćwiczenia praktyczne). Egzamin pisemny trwa 60 minut. W części ustnej uczeń ma zagwarantowane 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, a jego odpowiedź nie powinna być dłuższa niż 20 minut.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
dyrektor szkoły lub zastępca jako przewodniczący komisji,
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych wypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
Zasady ustalania oceny zachowania
Ocena zachowania jest opinią szkoły o uczniu wyrażoną w formie stopnia szkolnego wystawionego przez wychowawcę. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia w kategoriach, po uprzednim zaciągnięciu i uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez nauczycieli, uczniów i innych członków społeczności szkolnej. Materiałem wyjściowym do oceny zachowania są spostrzeżenia wychowawcze gromadzone w ciągu semestru przez wychowawcę klasy (dokumentacja spostrzeżeń wychowawczych klasy, oddzielnie dla każdego ucznia).
Kryteria oceny zachowania uczniów
Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Ocena dobra
Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. Otrzymuje ją uczeń, który wypełnia obowiązki szkolne oraz przestrzega Statutu ZSE, jego kultura osobista, zachowanie nie budzą zastrzeżeń.
Systematycznie doskonali swoje umiejętności, pracuje nad poszerzaniem wiedzy w miarę swoich możliwości i zdolności oraz osiąga na koniec I i II semestru średnią ocen 3,8. Jego kultura zachowania poza szkołą również nie budzi zastrzeżeń. Nie zgłaszane są wobec ucznia żadne uzasadnione zastrzeżenia przez nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców i instytucje. Uczeń może uzyskać ocenę dobrą z zachowania jeżeli nie przekroczy 13 godzin nieusprawiedliwionych (pojedyncze godziny) oraz 5 nieusprawiedliwionych spóźnień. Uczeń może uzyskać ocenę dobrą z zachowania nawet jeżeli nie osiągnął średniej ocen 3,8, gdy wychowawca i zespół klasowy uznają, że jego indywidualny wkład pracy w zdobywaniu wiedzy jest odpowiedni i wystarczający w stosunku do możliwości ucznia.
Ocena wzorowa
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który we wszystkich sprawach przestrzega Statutu szkoły, a w określonej dziedzinie np. kultura zachowania, frekwencja, stosunek do nauki itp. - może być wzorem dla innych. Spełnia także wszystkie wymagania stawiane na ocenę dobrą, a ponadto:
Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły poprzez: systematyczną pracę w samorządzie uczniowskim, klasowym, szkolnym, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, pracę w szkolnych sekcjach sportowych, aktywne uczestnictwo w innych formach pracy na terenie szkoły, np. redagowanie gazetki szkolnej, opieka nad sprzętem radiofonicznym, PCK, LOK, łącznicy biblioteczni, koła zainteresowań, pomoc koleżeńska uczniom mającym trudności w nauce. Bierze udział w pozaszkolnych formach działalności np. sekcje sportowe, szkoła muzyczna, zespoły teatralne, taneczne, komputerowe itp. i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Mobilizuje uczniów do wszelkich form aktywności, rozwijania zainteresowań i zdolności. Uczeń potrafi dokonywać rzetelnej samooceny własnych postaw, zachowań, asertywnej obrony swojego zdania, wyrażania własnej opinii. Uzyskuje oceny dobre, bardzo dobre, celujące, a jego średnia na I semestr i koniec roku jest wyższa niż 4,1. Uczeń może otrzymać ocenę wzorową z zachowania nawet jeżeli nie osiągnął średniej ocen 4,1, gdy wychowawca i zespół klasowy uznają, że jego indywidualny wkład pracy w zdobywaniu wiedzy jest odpowiedni i wystarczający w stosunku do możliwości ucznia.
Ocena poprawna
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który stara się przestrzegać regulamin, wypełnia swoje obowiązki zawarte w Statucie ZSE, popełnia jednak drobne uchybienia negatywne.
Zgłaszane są wobec niego sporadyczne uwagi dotyczące jego osiągnięć szkolnych i kultury osobistej (uwagi są wpisywane do dziennika - kartki spostrzeżeń lub informowany jest o tych faktach wychowawca).
Sporadycznie spóźnia się i opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia lekcyjne (do 30 godzin lekcyjnych i 10 spóźnień).
Uzyskuje oceny na semestr i koniec roku szkolnego dające średnią nie niższą niż 3,0.
Ocena nieodpowiednia
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który systematycznie narusza zasady regulaminu, lekceważy obowiązki szkolne i zasady współżycia społecznego, nagminnie opuszcza zajęcia szkolne (powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze) i nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania.
Poza tym:
ma negatywny wpływ na społeczność szkolną (dezorganizuje życie szkoły, klasy, namawia do ucieczek z lekcji, przeszkadza nagminnie nauczycielom w prowadzeniu lekcji), dewastuje mienie szkolne, systematycznie ucieka z lekcji, pomimo pomocy wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, kolegów nie czyni żadnych starań, aby osiągnąć pozytywne wyniki w nauce i zmienić swój stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń, który w dwóch kolejnych semestrach otrzymał ocenę nieodpowiednią, może być skreślony z listy uczniów ZSE w Łomży (odpowiednio umotywowany wniosek wychowawcy oraz decyzją Rady Pedagogicznej).
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
- oceny z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
Zasady i tryb odwołania się ucznia bądź rodziców lub prawnych opiekunów od oceny
W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń bądź jego rodzice lub opiekunowie uznają, że ocena semestralna lub roczna z zajęć edukacyjnych lub zachowania jest wystawiona niezgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania istnieje możliwość odwołania się od oceny do dyrektora szkoły. Pisemne odwołanie ze szczególnym uzasadnieniem i określeniem powodów zaniżenia oceny i oceny na jaką według niego zasługuje, uczeń bądź jego rodzice lub opiekunowie składają do dyrektora szkoły w dniu wystawienia oceny lub w dniu następnym. Dyrektor szkoły i powołana przez niego komisja w ciągu dwóch dni od daty złożenia odwołania rozpatruje zasadność odwołania. Decyzja komisji jest ostateczna. W przypadku uznania zasadności odwołania dyrektor wyznacza termin egzaminu sprawdzającego oraz skład komisji egzaminacyjnej (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili złożenia odwołania). Egzamin sprawdzający obejmuje treści nauczania wyższe o 1 poziom niż ten, na który został oceniony uczeń.
Forma egzaminu sprawdzającego, skład komisji, dokumentację określają takie same przepisy jak w wypadku egzaminu poprawkowego. Aneks do kryteriów oceny zachowania Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności
Lp. Absencja Zasady usprawiedliwiania
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej a) Jeśli uczeń nie dojeżdża usprawiedliwić tylko 2 godz. w semestrze; pozostałych godzin nie usprawiedliwiać (z wyjątkiem sytuacji losowych) b) Jeśli uczeń dojeżdża do szkoły usprawiedliwiać, gdy nieobecność wynika z przyczyn niezawinionych przez ucznia.
2. Na ostatnich godzinach lekcyjnych a) Usprawiedliwić nie więcej niż 3 razy i tylko wówczas gdy uczeń zwalniał się u nauczyciela lub wychowawcy b) Usprawiedliwiać w przypadkach losowych np. nagła choroba ucznia
3. Na pojedyńczych godzinach w środku dnia Nie usprawiedliwiać ! Wyjątek stanowi zwolnienie przez nauczyciela w celu wykonania zadań w szkole.
4. Nieobecności krótkie (jednorazowo do 2 dni) a) Usprawiedliwiać do 5 dni w semestrze na podstawie pisemnych usprawiedliwień rodziców (w terminie jak najkrótszym - 7 dni) b) Jeżeli uczeń w ciągu tygodnia nie usprawiedliwił nieobecności wychowawca zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z rodzicami
5. Dłuższa powtarzająca się nieobecność a) Każdą dłuższą nieobecność (powyżej 2 dni) rodzice usprawiedliwiają osobiście (w ciągu tygodnia, dopuszcza się kontakty telefoniczne) b) Jeżeli rodzice nie usprawiedliwili nieobecności, wychowawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia ich o nieobecności ucznia

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę