Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 18 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Statut SPN


S T A T U T
Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu”w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działalności na rzecz społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju Nowogrodu. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowogród. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie działa w ścisłej współpracy z organizacjami społecznymi regionu a w szczególności z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisu ustawy Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 2001 nr 78, poz. 855 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposób działania

8. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Nowogrodu poprzez samodzielne realizowanie tego celu bądź udzielanie pomocy władzom samorządowym.

9. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. współpracę z władzami w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, kulturalnych, ochrony środowiska, rozwoju turystyki,
2. współudział w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych patologii
społecznych,
3. prowadzenie działalności charytatywnej oraz udzielanie pomocy społecznej, szczególnie rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
6. działanie na rzecz demokracji,
7. działanie na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8. działanie na rzecz oświaty, edukacji i wychowania,
9. działanie na rzecz rozwoju kultury oraz dóbr kultury i tradycji,
10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, a szczególnie rozwój przedsiębiorczości,
12. prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji celów statutowych,
13. dążenie do integracji członków Stowarzyszenia poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
14. prowadzenie działalności wydawniczej,
15. prowadzenie wymiany doświadczeń oraz wymiany osobowej z zagranicą

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

11. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

12.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkostwa na piśmie,
b) przedstawi rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia,
c) Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę o przyjęciu jej w poczet członków.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

14.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

15. Członkowie honorowi przyjmowani są na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

16.Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

17.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2.przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.regularnego opłacania składek.

18.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa
jak członkowie zwyczajni.

19. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

20. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) niepłacenia składek za okres jednego roku,
d) pisemnego uzasadnionego wniosku pięciu członków Stowarzyszenia.
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

22.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne zgromadzenie musi rozstrzygnąć odwołanie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

23.Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

24. Kadencja władz.
1.kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organu,
2.członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez dwie kadencje.

25.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

26.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
biorą w nim udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

27.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

28.Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

29.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie członka honorowego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

30.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

31.Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa.

32.Prezesa, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

33.Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu.
Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes.

34.Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3.sporządzania planów pracy i budżetu,
4.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku po
uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8.przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

35. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.

36. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, przewodniczącego,
zastępcy i sekretarza, wybieranych spośród swoich członków.

37. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie działalności Zarządu,
b)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu,
d)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
38. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

39. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.

40. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

41. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

42. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

43. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

44. Nie można przekazać, ani wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników, członków organów Stowarzyszenia oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób nie związanych ze Stowarzyszeniem.

45. Wprowadza się zakaz dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy, a także członkowie rodziny wyżej wymienionych osób.

46. Nie można łączyć funkcji członka zarządu z członkostwem w komisji rewizyjnej
47. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej.

48. Stanowiska w organach Stowarzyszenia mogą piastować jedynie osoby nie karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

49. Nie można wypłacać na rzecz osób
zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku z czwartego kwartału roku poprzedniego.

50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie Majątku Stowarzyszenia.

51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę