Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 02 czerwca 2023 napisz DONOS@

W praktyce nie wychodzi tak dobrze...

Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają kłopot z brakiem dostępności przestrzeni publicznej. Gminy rozpoznają ich potrzeby, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań spełniających te potrzeby – ocenia Najwyższa Izba Kontroli. NIK uwagi ma także do działań miasta Łomży. Uznała, że te podejmowane w latach 2016-2017 nie były skuteczne w zakresie poprawy dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb i możliwości osób starszych i niepełnosprawnych, choć Izba pozytywnie ocenia współpracę Miasta Łomża z przedstawicielami osób starszych i niepełnosprawnych.

Najwyższa Izba Kontroli NIK kontrolę pt. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych w Łomży przeprowadziła przed rokiem, ale raport opublikowano dziś.   
W pierwszym zdaniu oceny napisano, że w okresie objętym kontrolą (2016-2017 – dop. red.) „działania Miasta Łomża nie były skuteczne w zakresie poprawy dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb i możliwości osób starszych i niepełnosprawnych.” NIK pozytywnie oceniła konsultacje z udziałem seniorów i osób niepełnosprawnych oraz diagnozowanie ich potrzeb i oczekiwań także w zakresie usuwania barier architektonicznych i urbanistycznych, ale przede wszystkim dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a tylko częściowo uwzględniały ułatwienia w poruszaniu się osobom niewidzącym i niedowidzącym. Jak się okazało z realizacją zamierzeń było znacznie gorzej. Kontrolerzy Izby sprawdzili realizację czterech miejskich inwestycji i wskazali, że część przyjętych rozwiązań nie gwarantowała dostępności nawet osobom z dysfunkcją ruchu i nie ułatwiała seniorom i osobom niepełnosprawnych udziału w życiu lokalnej wspólnoty.

Problematyczne inwestycje
Skontrolowane inwestycje to przebudowa ul Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej, budowy Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca, budowy boiska  wielofunkcyjnego i tortu tenisowego przy Zespole Szkot Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży oraz dostosowania budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor. Kontrolerzy NIK zaznaczają, że przy ich realizacji np. nie wyznaczono i nie oznakowano miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych lub wyznaczono takie miejsca w znacznym oddaleniu od zrealizowanych inwestycji. W przypadku przebudowanego odcinka ul Zawadzkiej znak pionowy wskazujący miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych przesłonięty był przez drzewo, a na nawierzchni parkingu nie oznaczono takiego miejsca. Pomiar okolicznych miejsc parkingowych, wykazał, że żadne z nich nie spełniało kryteriów miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej (2,5 m zamiast 3,6 m). Pierwsze dwa stanowiska postojowe od strony ul. Sybiraków spełniały wymagane kryteria, jednakże nie zostały oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. W dniu oględzin parkowały na tych miejscach pojazdy prywatne bez uprawnień do parkowania w miejscach wyznaczonych dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne. 
W przypadku okolic Dziennego Domu Senior Wigor, boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących oraz Centrum Rekreacji i Wypoczynku Łomżyca miejsca   postojowe dla niepełnosprawnych wyznaczono w znacznym oddaleniu ponad 100 m od obiektów.
Uwagi NIK były także do wybudowanego ciągu pieszego, który utrudniał osobom niepełnosprawnym dostęp do boiska wielofunkcyjnego i uniemożliwiał w szczególności poruszającym się na wózku inwalidzkim skorzystanie z kortu tenisowego przy ZSMiO. Wykonawca inwestycji wybudował bowiem podjazd i chodnik od strony szczytu obiektu o szerokości 1,5 m, tj. o 0,5 m mniejszej od wymaganej (2 m), z miejscowym zawężeniem do 0,9  m z uwagi  na szafkę transformatorową. Nie wykonał  również  podjazdu lub  pochylni z poręczami, łączącego boisko wielofunkcyjne z sąsiednim kortem tenisowym. Różnica poziomów między boiskami wynosiła około 1,2 m i wymagała pokonania sześciu stopni. Kontrolerzy NIK zaznaczają, że przyjęte rozwiązania były niezgodne z wymogami określonymi przepisami prawa.
W raporcie NIK czytamy, że naczelnik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, że w przypadku przebudowy ul. Zawadzkiej ponownie zostanie przeanalizowane oznakowanie parkingu i zlecone poprawienie oznakowania znakami pionowymi i poziomymi wyznaczonych miejsc parkingowych (mylnie ustawiony znak pionowy zostanie przeniesiony na właściwe miejsce). W pozostałych przypadkach w kolejnych etapach inwestycji zostaną urządzone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a w ZSMiO poprawiony będzie dojazd do boisk i połączenie między boiskami. Przebudowane będą schody (wykonana zostanie pochylnia) ułatwiające dojście do kortu osobom niepełnosprawnym.                                  

Kontrolerzy NIK dokonali także oględzin z udziałem specjalisty tych zadań. Wykazały one, że przy realizowanych inwestycjach Urząd pominął część rozwiązań (w tym wynikających z zasad dobrej praktyki i specyficznych potrzeb osób o ograniczonej sprawności) ułatwiających dostęp i korzystanie z obiektów osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami sensorycznymi innymi niż ruchowe. W przypadku przebudowy ul. Zawadzkiej od AL Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej brak było oznakowania bezpiecznego przejścia dla pieszych tzw. „zebry”. Więcej zastrzeżeń zgłoszono do Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca, gdzie brakowało połączenia wybudowanych, utwardzonych chodników, łączących poszczególne strefy obiektu np. przejście z części obejmującej siłownię na świeżym powietrzu do  boiska wielofunkcyjnego z konieczności odbywa się ścieżką trawiastą, z licznymi ubytkami. Strefa wypoczynku nie posiada utwardzonej nawierzchni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym dotarcie do umieszczonych tam ławek parkowych, które nie posiadały ponadto oparć i podłokietników. Brakowało także ułatwień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim przy wejściu na boisko wielofunkcyjne, ponieważ różnica poziomów między chodnikiem i nawierzchnią boiska wynosiła 12 cm.
Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu wyjaśnił, że przypadku Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca zadanie byto realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i w zakresie zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców. Zaznaczył, że w trakcie realizacji kolejnych etapów bariery architektoniczne zostaną usunięte, tj. utwardzone zostaną ciągi komunikacyjne, dojścia do ławek, poprawione zostanie wejście na boisko.           

We wnioskach pokontrolnych NIK zobowiązał prezydenta Łomży do usunięcia wskazanych w raporcie barier dla osób z niepełnosprawnościami przy kontrolowanych inwestycjach, ale przede wszystkim podjęcia działań zmierzających do zinwentaryzowania barier w przestrzeni publicznej na terenie Miasta oraz do opracowania - z udziałem osób starszych i niepełnosprawnych - planu i harmonogramu likwidacji tych barier z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę