Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 07 czerwca 2023 napisz DONOS@
tekst płatny

Rolnik, który przekazał gospodarstwo innemu rolnikowi może składać wniosek o wsparcie

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jak podaje Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - Wiesław Tadeusz Grzymała, pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

 • jest wpisana do ewidencji producentów;
 • jest pełnoletnia;
 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w placówce Poczty Polskiej. 
Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności  dla  małych  gospodarstw ustalona w  PROW 2014-2020 wynosi 
1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x 120 proc.).
Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro. 

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:
 • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; od 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.);
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt; 5  do 10 ha - 2 pkt; powyżej 10 ha - 1 pkt);
 • informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.
Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 2 punkty. 
Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest warunek aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. 

Jak informuje Dyrektor Podlaskiego OR ARiMR Wiesław Grzymała - na dzień dzisiejszy, tj. 29 września w województwie podlaskim wpłynął zaledwie jeden wniosek z tego działania, zatem zainteresowanie rolników z województwa jest niewielkie. Podlaski Oddział Regionalny ARiMR prosi więc rolników aby nie odkładać terminu złożenia wniosków na ostatnią chwilę. 

Warunki i tryb udzielania pomocy w ramach tego działania określa „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, którego tekst można znaleźć na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę