niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Obszar zagrożonym wystąpieniem ASF za Podgórzem

Wojewoda podlaski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego. Rozporządzeni to wyznacza „obszar zapowietrzony”, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół podzambrowskiej Zbrzeźnicy, gdzie wykryto „9” ognisko choroby wśród świń hodowlanych w Polsce, oraz „obszar zagrożony” ASF 7 km poza obszar zapowietrzony. Obszarem zagrożonym zostało objęte także kilkanaście wsi w gminach Śniadowo i Łomża. Opublikowanie rozporządzenia oznacza, że mieszkańców tych terenów już obowiązują wprowadzone obostrzenia.

W gminie Łomża wsie objete obszarem zagrożonym ASF to: Lutostań, Puchały, Gać, Milewo, Stare Modzele, Modzele-Skudosze, Modzele-Wypychy, Wygoda, Bacze Suche, Nowe Wyrzyki i Pniewo.

Obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby.
Zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od północy - od skrzyżowania drogi nr 63 z drogą do zakładu karnego w Czerwonym Borze łukiem w kierunku miejscowości Polki Teklin następnie powyżej tej miejscowości do skrzyżowania z rzeką Gać do wschodniej granicy stawów rybnych w okolicach miejscowości Poryte Jabłoń,
b) od wschodu – po wschodniej granicy stawów rybnych w okolicach miejscowości Poryte Jabłoń w kierunku drogi łączącej miejscowość Poryte Jabłoń z drogą nr 66 po zachodniej granicy tej miejscowości w kierunku drogi nr 63,
c) od południa – od drogi nr 63 powyżej miejscowości Stare Zakrzewo wzdłuż drogi łączącej tą miejscowość z miejscowością Tabędz wzdłuż zachodniej i północnej granicy tej miejscowości,
d) od zachodu - linia prosta w kierunku północnym do zachodniej granicy miejscowości Bacze Mokre, od zachodniej granicy Bacze Mokre linia prosta w kierunku północno – wschodnim do drogi do zakładu karnego w Czerwonym Borze, następnie wzdłuż tej drogi do drogi nr 63;

Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony.
Zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od zachodu - od granicy pomiędzy powiatem łomżyńskim i zambrowskim po zachodniej stronie miejscowości Stare Duchny, Mężenin, Stare Jemielite, przecinając drogę Sierzputy Marki – Jemielite Wypychy, po stronie zachodniej miejscowości Sierzputy Marki,
b) od północy - od miejscowości Sierzputy Marki łukiem przez Czerwony Bór przecinając od zachodu na wschód drogę nr 63 (Zambrów – Łomża) poniżej miejscowości Podgórze, przecinając drogę Nr 679 Mężenin – Łomża, następnie przecinając drogę Pniewo – Rybno od strony Północnej miejscowości Pniewo,
c) od wschodu - przez Rezerwat Wielki Dział po zachodniej stronie miejscowości Lutostań przecinając drogę Nr 679 przy skrzyżowaniu z drogą do miejscowości Łady Polne i dalej do granicy powiatu zambrowskiego, następnie po drodze nr 679 powyżej miejscowości Szeligi Kolonia na linii prostej pomiędzy miejscowościami Łubnice Krusze a Krusze Łubnice do skrzyżowania z drogą Wygoda – Kołaki Kościelne, dalej w linii prostej po wschodniej stronie miejscowości Podłatki Małe do drogi nr 8. W linii prostej od drogi nr 8 do drogi Wiśniewo – Kołaki Kościelne pomiędzy miejscowościami Ćwikły Krajewo a Ćwikły Rupie, dalej w kierunku południowym do zachodniej granicy Rezerwatu Grabówka i wzdłuż zachodniej granicy Rezerwatu Grabówka do drogi nr 66 poniżej miejscowości Wola Zambrowska,
d) od południa - od drogi nr 66 w linii prostej do drogi nr 63 powyżej miejscowości Długobórz Pierwszy, następnie w kierunku miejscowości Wądołki Borowe, poniżej tej miejscowości w kierunku drogi nr 8 poniżej miejscowości Ostróżne, następnie od drogi nr 8 poniżej miejscowości Krajewo Budziły przez kompleks leśny Czerwony Bór, poniżej wzgórza Głębocz Wielki do granic powiatu łomżyńskiego.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

  • a) zwierząt,
  • b) tusz,
  • c) pasz,
  • d) nawozów naturalnych,
  • e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF (czyli w południowo-wschodnich rejonach gminy Łomża oraz zachodnich gminy Śniadowo) zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

  • a) zwierząt,
  • b) tusz,
  • c) środków żywienia zwierząt,
  • d) nawozów naturalnych,
  • e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

Wydane w piątek 12 sierpnia 2016 roku rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zambrów, gminy miasta Zambrów, gminy Szumowo, gminy Łomża, gminy Śniadowo i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Ważne jest to, że wprowadzone przez wojewodę nakazy i zakazy obowiązują nie tylko hodowców świń, ale także wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tych obszarach.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0