Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 13 czerwca 2021 napisz DONOS@

Nieprawidłowości i uchybienia w SP 2

Główne zdjęcie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Dotyczyła ona m.in. spraw ogólnoorganizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, gospodarki pieniężnej... W wyniku kontroli stwierdzono np. brak pełnomocnictwa dyrektor do kierowania jednostką oraz nienaliczenie i nieujęcie w księgach odsetek od nieterminowej płatności przez dyrektor szkoły czynszu za najem szkolnego garażu. Należność z odsetek nie miała istotnej wysokości (0,13 zł), ale RIO zauważa, że umowę w imieniu szkoły z dyrektorem podpisał inspektor administracji i sekretariatu, choć powinien wicedyrektor. Najważniejsze jednak uwagi dotyczą godzin ponadwymiarowych, których pani dyrektor szkoły miała więcej niż dopuszczalny ustawowy limit.

- Dokonując analizy liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych Pani Dyrektor w arkuszach organizacyjnych oraz realizowanych faktycznie, ujawniono przypadki naruszenia przepisów art. 35 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela – podaje RIO.
Przywołując zapisy uchwały Rady Miasta, kontrolerzy Izby podają, że jej tygodniowy dopuszczalny limit planowanych i realizowanych godzin ponadwymiarowych nie powinien przekraczać 2,5 godziny tygodniowo. Tymczasem, jak wynika z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 – w pierwotnej jego wersji zatwierdzonej przez Zastępcę Prezydenta Miasta – przewidziano 5 godzin ponadwymiarowych (tj. liczbę równą ustalonemu przez Radę Miejską tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi), a według wniosku o zmianę arkusza przekazanego do Urzędu Miejskiego 29 stycznia 2016 r. liczba godzin ponadwymiarowych miałaby wzrosnąć do 7 tygodniowo.
- Analiza wydatków za godziny ponadwymiarowe wykazała, że w próbie obejmującej miesiące marzec i październik 2015 r. wypłacono Pani Dyrektor wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w wymiarze naruszającym art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela w łącznej wysokości 829 zł. Organ prowadzący zatwierdził zatem w arkuszu organizacyjnym Szkoły liczbę godzin ponadwymiarowych Pani Dyrektor ponad dopuszczalny ustawowy limit (1/2 tygodniowego wymiaru godzin zajęć obowiązującego Panią po obniżeniu dokonanym przez Radę Miejską) – ocenia RIO, która wytyka samorządowi miasta, że zapisy uchwały w tym zakresie były bezprawne, na co Izba zwracała uwagę jeszcze w 2012 roku, domagając się ich zmiany.

Nauczyciel był, a jakby go nie było
RIO doszukała się także błędu przy ustaleniu przez tę szkołę danych na potrzeby analizy osiągania przez miasto Łomża w 2015 r. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Okazało się, że za okres wrzesień-grudzień przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli stażystów nie uwzględniono faktu zatrudniania jednego nauczyciela stażysty w wymiarze 1 etatu w listopadzie i grudniu. Mimo tego, w wydatkach poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli uwzględniono środki wypłacone na jego wynagrodzenie. Skutkiem tego - jak zauważają kontrolerzy RIO - było: zaniżenie średniorocznej liczby etatów nauczycieli stażystów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto, a w efekcie zaniżono także o jedną czwartą kwotę podlegającą podziałowi między nauczycieli stażystów w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2015 r. Zamiast ponad 21 tys. zł wypłacono im niespełna 15 tys. 650 zł. Poza tym RIO odkryła, że w zakresie wypłaty dodatków jednorazowych dla nauczycieli stażystów, omawianego nauczyciela zatrudnionego w listopadzie i grudniu 2015 r., pominięto przy wypłacie tego dodatku.

W podsumowaniu kontroli RIO podaje, że stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek budżetowych oraz nieprawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej, a ponadto błędnymi działaniami organu prowadzącego szkołę.

zobacz wszystkie zalecenia RIO po kontroli w SP 2 w Łomży


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę