Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 21 września 2023 napisz DONOS@

Prezydent dostał absolutorium

Główne zdjęcie
Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Łomży wnioskowała o udzielenie prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Wcześniej wszystkie inne stałe Komisje RM także pozytywnie oceniły wykonanie budżetu Łomży za 2015 rok. Formalną decyzję radni podjęli podczas środowej sesji. Za głosowało 18 radnych, 3 przeciw, a 1 się wstrzymał.

Budżet miasta Łomża na 2015 rok został uchwalony w dniu 21 stycznia 2015 r. W trakcie roku dokument wielokrotnie zmieniane ostatecznie ustalając dochody na 269 mln 313 tys 408 zł, a wydatki na 287 mln. 94 tys. 84 zł. Zmiany dotyczyły głownie: zwiększenia dochodów własnych, subwencji, dotacji celowych w zakresie opieki społecznej, oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE ze względu na ich brak.
- Realizacja budżetu Miasta Łomża w 2015 r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem – czytamy w uzasadnieniu wniosku Komisji rewizyjnej. - Dochody ogółem zrealizowano w 98,36%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 95,60%. Wykonanie budżetu za 2015 roku, zamknęło się deficytem w kwocie 9 569 032,90 zł, który został pokryty środkami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł, oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 5 569 032,90 zł.
Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają dochody własne oraz subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za 2015r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r, zwiększył się o kwotę 1 600 119,00 zł. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na koniec 2015 r, w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. zmniejszył się o kwotę 3 675 532,09 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest większy o 5,58 %. 
Dominujące pozycje w strukturze wydatków budżetu miasta za 2015r. mają wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 47,52%, następnie pomoc społeczną 14,19%, transport i łączność 8,49%, administrację publiczną 6,06% i gospodarkę komunalną 5,52%. 

Komisja zwraca uwagę, że nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosi 18 mln 778 tys. 46,62 zł. 
- W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej o 17,37%, świadczy to o racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniu środków – przekonuje nadmieniając, że nadwyżka operacyjna osiągnięta za 2015 rok, jest najwyższą nadwyżką od co najmniej 5 lat. - Zawdzięczamy to podjętym działaniom racjonalizującym wydatkowanie środków z budżetu Miasta. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest niezbędne w celu poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 128 917 639,70 zł, w tym: z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek 115 533 601,97 zł i stanowi 43,61 %, wykonanych dochodów ogółem, z tytułu zakupu na raty nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł, z tytułu zobowiązań niewymagalnych 13 084 037,73 zł, z tego w jednostkach budżetowych na łączną kwotę 9 649 657,41 zł, w zakładach budżetowych 3 434 380,32 zł. 
Zadłużenie Miasta wzrosło w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2 586 171,96 zł, tj. o 2,04%, z tym, że zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz zakupu nieruchomości na raty w 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 4 300 000,00 zł, natomiast zmniejszyły się zobowiązania niewymagalne o kwotę 1 713 475,72 zł.
Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się w porównaniu do 2014 roku o 21,45%, jest to wynikiem przede wszystkim utrzymującej się na niskim poziomie stawce WIBOR. Poza tym uruchomienie w grudniu, a nie jak pierwotnie planowano w sierpniu, ostatniej transzy kredytu oraz dokonanie jednorazowej wcześniejszej spłaty rat kapitałowych spowodowało oszczędności w wysokości ok. 104 tys. wydatków na ten cel.

- Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa budżetu Miasta Łomża jest stabilna, nie mniej jednak wymagająca dalszych działań zmierzających do obniżenia wydatków bieżących – podsumowuje w uzasadnieniu opinii w sprawie sprawozdania finansowego miasta za 2015 rok. Za jej przyjęciem głosowało 9 członków komisji, 2 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę