piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Samorząd nie może dokładać ani ujmować obowiązków mieszkańcom

Gmina nie może nakazać likwidowania śliskości na chodnikach i trzymania psów tylko na ogrodzonych działkach. Nie może też odpuścić sobie określenie terminów obowiązkowej deratyzacji. Z tych przyczyn wojewoda podlaski unieważnił nowy regulamin czystości i porządku w gminie Łomża.

Rada Gminy Łomża uchwałę z nowym regulaminem czystości i porządku przyjęła pod koniec marca. Prawnicy wojewody podlaskiego zakwestionowali jednak trzy jego zapisy. Pierwszy dotyczył ustanowienia obowiązku podjęcia przez mieszkańców działań zapobiegających śliskości na chodnikach położonych bezpośrednio przy ich posesjach.
„W przypadku oblodzenia, część nieruchomości służącej do użytku publicznego należy niezwłocznie posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania” - zapisano w przyjętym w marcu regulaminie czystości i porządku Gminy Łomża. 
Zdaniem prawników wojewody jest to za dużo, bo zgodnie z ustawą właścicieli tychże nieruchomości zobligowani są jedynie do uprzątnięcia z nich błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, ale nie do likwidacji śliskości.
Także w przypadku zobowiązania osób utrzymujący zwierzęta domowe, a w szczególności psy, do trzymania ich na ogrodzonym terenie swej nieruchomości, samorządowcy z gminy Łomża przekroczyli swoje kompetencje. Jak zauważają prawnicy wojewody żaden przepis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zobowiązuje właścicieli do ogrodzenia ich nieruchomości.
Natomiast w przypadku wyznaczania obszarów podlegających deratyzacji Rada Gminy Łomża nie wywiązała się z ustawowego obowiązku, bo nie określiła obligatoryjnych dla mieszkańców terminów jej przeprowadzenia.
W ocenie prawników wojewody podlaskiego samorząd gminy Łomża takimi zapisami regulaminu istotnie naruszył prawo, dlatego wojewoda zobowiązany był do unieważnienia całej uchwały. 
- Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ciążące na właścicielu nieruchomości nie mogą zostać sformułowane w sposób dowolny – czytamy w postanowieniu wojewody. - Uchwalając regulamin czystości i porządku, rada powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień. 

Prawnicy wojewody podlaskiego przypominają, że stwierdzenie nieważności wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Gmina może dokument uchwalić jeszcze raz z uwzględnieniem zastrzeżeń wojewody, albo zaskarżyć postanowienie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0