niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Miejskie dotacje na zabytki

Do 19 lutego można składać wnioski o dotację z miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych. W tym roku do podziału jest 150 tysięcy złotych. Pieniądze standardowo do 30%, ale jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną nawet do 50% ogółu nakładów można wykorzystać na prace, które mają być przeprowadzone w tym roku lub refinansowanie robót już wykonanych.

Dzwonnica katedralna
Dzwonnica katedralna

O dotację może ubiegać się podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacje z kasy miasta do prac przy zabytkach są udzielne od kilku lat. W ubiegłym roku do podziału było 90 tys. zł, a podział tych środków poróżnił władze miasta do tego stopnia, że  w konsekwencji nowy prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski po raz pierwszy przegrał głosowanie w Radzie Miasta. (zobacz: Podział środków podzielił władze)

Oto na jakie prac przy zabytkach można otrzymać miejską dotację w tym roku:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,  
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,  
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,  
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,  
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,  
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,  
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,  
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego budynku kolorystyki,  
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,  
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie  okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnetrznych drzwi więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,  
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe lub przynależności,  
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych, 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,  
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w pkt 7-16.
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0