Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 16 kwietnia 2021 napisz DONOS@

INFORMATOR nr 9

Macieja Estkowskiego Radnego Rady Miejskiej w Nowogrodzie Nowogród, 22.04.2005r.

Do moich wyborców, mieszkańców Nowogrodu!

Szanowni Państwo – tym razem przyspieszyłem nieco ukazanie się kolejnego 9-go Informatora. Skłoniły mnie do tego informacje zawarte w sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za 2004 rok.
Czytając ten dokument przekonałem się po raz kolejny, że obecny burmistrz z żelazną konsekwencją dąży do zubożenia naszej gminy i podległych jej jednostek. Chcę Państwu przybliżyć fakty zawarte w sprawozdaniu, na podstawie których tak twierdzę.
Do Państwa będzie należeć ich ocena i mojej wobec nich opinii. Już od początku kadencji Sz. Zalewskiego na stanowisku burmistrza Nowogrodu obowiązują dziwne zwyczaje. Wszędzie tam, gdzie dosięgły jego „macki” pojawił się bałagan i dziwne dość zachowanie niektórych ludzi. Przestano się sobie kłaniać, podjudza się jednych przeciw drugim, rozpowiada się kłamliwie historie o innych. Nawet niektórzy wybrani przez Was radni od razu wyrzekli się swoich „korzeni” (mam na myśli Komitet Wyborczy, z którego kandydowali) i „owczym pędem” opowiedzieli się za polityką nowego burmistrza. Trudno – ich wybór. Jednak odpowiedzialność zostaje i właśnie do Was – wyborców apeluję, aby zmobilizować do rzetelnej pracy wybranych radnych. Bo do tej pory nie docierają do nich żadne z argumentów, których używam aby wykazać niegospodarność obecnej władzy a przecież oni także są za to odpowiedzialni.
W dniu 14.04.2005r odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa w sprawie wydania opinii dotyczących następujących spraw:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok.
2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi Baliki – rozszerzenie istniejącego osiedla „Konik”.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie inwestycyjnym w latach 2004-2006.
Najwięcej czasu komisja poświęciła sprawozdaniu z wykonania budżetu za zeszły rok. Burmistrz chyba w obawie przed niewygodnymi pytaniami nie zjawił się na tej części obrad.
Czytając wcześniej ten dokument pokusiłem się o wnikliwą analizę i porównanie z wykonaniem budżetu w latach 2002 i 2003. Doszedłem do zaskakujących wniosków. Moim zdaniem dane zawarte w sprawozdaniu jednoznacznie wskazują na lawinowe ubożenie naszej gminy spowodowane nieudolnością ludzi znajdujących się obecnie „przy sterze”. Z wynotowanych przeze mnie 15 zarzutów tylko na kilka otrzymałem w miarę wyczerpujące wyjaśnienia. Na resztę nie potrafiono mi rzetelnie odpowiedzieć. Oto niektóre z niech:
1. W informacji o zadłużeniu gminy wykazana jest suma 167 800zł. Zadłużenie to powstało w skutek nieprawidłowo przeprowadzonego przetargu na kanalizację przez co zamiast dotacji z SAPARD, mamy taki właśnie dług. Jest to jeden z wielu przypadków niegospodarności obecnej „ekipy” a moje stwierdzenie p.o. sekretarz nazwał pomówieniem i oświadczył, że nie jest w ekipie rządzącej. Czyżby?
2. Już od trzech lat zobowiązania gminy wzrastają zastraszająco z 225 922zł w 2002r aż do 554 499zł w 2004r. Czyż to nie jest objawem ubożenia? Przypomnę, że poprzedni burmistrz zostawił gminę z nadwyżką ok. 500 tyś. zł. Pani skarbnik na komisji stwierdziła, że różnica powstała wskutek normalnych podwyżek cen. A zapytana przeze mnie ile z tych zobowiązań przypada na zaległe płatności dla KZB odpowiedziała, że nie ma takich płatności.
Prawdziwość tego stwierdzenia pozostawiam Kierownikowi KZB.
3. Dlaczego w dochodach nie wyszczególniono takich pozycji jak:
- dochody z dzierżawy „Lecienia”;
- dochody z tartaku,
- dochody z wyciętych drzew przy drogach gminnych.
Pani skarbnik nie była na to pytanie przygotowana. Dopiero po przerwie
poinformowała mnie, że za dzierżawę wpłynęło od Pana J. Chętnika
674,81 zł., tartak po odjęciu kosztów utrzymania zakończył 2004r na
stratach a o drzewach nic nie wie, bo tym zajmuje się KZB.
4. Analizując umorzenia, ulgi, zwolnienia należności dla gminy zastanawia fakt wzrostu od 2002r z 81 132 do 156 756zł tym bardziej, że burmistrz
na sesjach niejednokrotnie zapewniał, że umarza nie więcej niż jego poprzednik. W wyjaśnieniach P. Skarbnik tłumaczyła się, że podatki wzrastają, to i ewentualne ulgi także.
Czyżby podatki wzrosły ok. 100% ?
5. Niska realizacja w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”; pozycja – sprzedaż nieruchomości została zrealizowana w 2004r tylko w 51,2 %. To nie wydłużona procedura Biura Planowania, jak tłumaczy się w sprawozdaniu, a wstrzymanie sprzedaży działek przy ul. Miastkowskiej, prowadzonej zresztą z „rażącym naruszeniem prawa”; wpłynęło na tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale. Pismo od wojewody, z którego zaczerpnąłem cytat wpłynęło do Przewodniczącego rady K. Chojnowskiego. Jednak ten nawet nie odczytał go na sesji, nie mówiąc już o ustosunkowaniu się do niego. P.o. sekretarz wcześniej, na sesjach tłumaczył, że wstrzymanie sprzedaży nastąpiło przez zmieniające się przepisy. (?!)
6. Prosiłem również o wytłumaczenie na co wydana została nadwyżka z KZB – 156 115 zł. Okazało się w trakcie bardzo zawiłych i niezbyt dokładnych wyjaśnień P. skarbnik, że zostały one wydane na zakup i remont budynku po „GS”. (Chociaż w budżecie było ujęte 130 000zł na zakup tego obiektu). Burmistrz zarządzeniami raz zmniejszał, raz zwiększał wydatki.
7. Przypomniałem także o bezsensowności działań burmistrza w sprawie płatności (10 874 zł) za remont budynku Posterunku Policji. Można było tego uniknąć, przyjmując te roboty jako darowiznę od P. J. Kurpiewskiego. (Są dokumenty, które potwierdzają moje słowa).
8. W dziale oświata i wychowanie planowano w projekcie budżetu 2 733 959 zł a wykonano 2 631 573 zł. Dla Państwa wiadomości podaję, że w 2002r wydatki wynosiły 2 069 511 zł. Jakaż to oszczędność wynikła z połączenia szkół ? Po co wszem i wobec tłumaczono, że tylko względy finansowe przyświecają temu działaniu ? Jak widać słowa te były bardzo nieprawdziwe.
9. Poruszyłem sprawę wydatków na salę widowiskowo-sportową w MGOK. Pamiętacie Państwo jak burmistrz informował prasę, na zebraniach, wszelkiego rodzaju spotkaniach (wszędzie gdzie się dało), że wywiezienie gruzu i śmieci będzie kosztowało 150 000 zł., oczywiście nie wspominając, że ten gruz pochodzi z rozbitej sceny i kanałów wentylacyjnych. Pytanie – po co było burzyć istniejące elementy i później po mojej interwencji budować scenę składaną i nową wentylację ? Czy tak robi dobry gospodarz ? Pominę już inne, znane kłamstwa na ten temat. Przy tej okazji burmistrz ostrzegł mnie (był już wtedy obecny) abym zszedł z tego „śliskiego tematu”. Ciekaw jestem ile na tym remoncie zarobiło KZB – czy i na ten temat nie wolno nic mówić ?
10. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowano w projekcie budżetu 15 000 zł, a wykonano 8.353 zł. Oczywiście w międzyczasie skarbnik obcięła fundusze na ten cel, które miały trafić do KZB. Czyż nie było czego pielęgnować, czy w Nowogrodzie jest już za dużo zieleni, aby nie było potrzeby o nią dbać ?
Dziwną rzeczą jest także pozbawienie KZB dotacji na utrzymanie budynków komunalnych – 10 000 zł oraz na utrzymanie oczyszczalni ścieków - 20 000 zł. Zabrakło widać funduszy i na ten cel. Nie wierzę, że w budynkach komunalnych nie ma już nic do naprawiania, nie wierzę także, że nikt nie opiekuje się oczyszczalnią ścieków. Jest to następny sygnał o celowym zubożaniu tego Zakładu.
11. Jeszcze jeden sygnał, potwierdzający moje spostrzeżenia, to w dziale Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie rażący jest spadek dochodów tego Zakładu. W roku 2003 dochód wynosił 1 209 799 zł, a już w 2004 tylko 915 307 zł. Jest to spadek o 25% w ciągu roku!
W pozycji – zakupy inwestycyjne na planowane 240 000 zł wykonania nie było. Dlaczego nie inwestuje się w nowy sprzęt czy chociażby zakup autobusu ? O czym więc to świadczy? Chyba tylko o tym, że działania burmistrza i p.o. sekretarza prowadzą do takiego obniżenia wartości KZB, by móc za grosze w przyszłości sprywatyzować zakład?
Wyżej wymienione wątpliwości rzuciły mi się w oczy, mimo, że mam ograniczony dostęp do dokumentów gminy. A co by było, gdyby ktoś miał szerszy dostęp do wszystkich informacji? Wtedy mielibyśmy prawdziwy obraz gminy, która od 2002r w sposób zatrważający ubożeje. Sytuacja taka powstała między innymi dlatego, że burmistrz nie informuje na bieżąco Rady o swych zarządzeniach. Nic też nie mówi czego dotyczą i ile to gminę kosztuje. Chciałbym także podkreślić fakt, że Rada wydatnie mu w tym pomaga. W swoich działaniach w Radzie jestem osamotniony, ale myślę, że to Państwo w przyszłości ocenią obecną „ekipę rządzącą” gminą.
W każdym razie komisja przewagą 2:1 zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie.
Uprzedzając nieco fakty, jestem pewien, że pozostali radni pomimo odpowiedzialności wobec mieszkańców gminy, jaka na nich ciąży, zagłosują w większości za przyjęciem tego sprawozdania i udzielą absolutorium burmistrzowi na następny rok, nie biorąc pod uwagę moich zastrzeżeń i zastrzeżeń opinii publicznej, której coraz częściej nie podoba się styl rządzenia gminą przez burmistrza Zalewskiego.

Drugą sprawą, którą w tym dniu zajmowała się Komisja Rolnictwa, to opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi Baliki – rozszerzenie istniejącego osiedla „Konik”.
Uchwałą tą rozszerza się osiedle o dwie działki dla jednego wnioskodawcy, który współfinansuje te działania.
Komisja zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie.

Trzecią pozycją była sprawa zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Nowogród na lata 2004-2006 i dotyczyła zmiany zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Mątwica, Ptaki, Baliki, Serwatki, Kupnina, Morgowniki z działania 3.1 na działanie 3.2 dotyczące gmin do 5tys. mieszkańców.
Z uwagi na to, że mam poważne wątpliwości co do budowy wodociągu przez grunty burmistrza, p.o. sekretarza i z-cy przewodniczącego rady (Z. Lendo) – wstrzymałem się od głosowania nad opinią. Stosunkiem – 2 głosów za i moim wstrzymującym się, uchwała otrzymała pozytywną opinię.

W punkcie Sprawy różne wywiązała się dyskusja na temat planowanej drogi asfaltowej w miejscowości Mątwica. Radny G. Jesionkowski wnioskował, aby w pierwszej kolejności wykonać odcinek o większym nasileniu ruchu, czyli na kierunku do Szablaku. Jednak chyba nie względy tego typu będą brane pod uwagę, lecz miejsce zamieszkania wiernego burmistrzowi przewodniczącego rady. I to będzie racją wyższą niż każda inna.
Na tym obrady Komisji Rolnictwa zakończyły się.


Szanowni Państwo!
Jestem radnym już drugą kadencję. Nie przypominam sobie sytuacji z poprzednich lat, aby któryś z radnych nie otrzymał na komisji, czy na sesji wyczerpujących informacji na pytania dotyczące finansów gminy. Obecnie radni nie są informowani o zmianach dokonywanych przez burmistrza, a każde moje pytanie o budżet wywołuje nerwowość i panikę. Co na to Pani skarbnik, która kiedyś udzielała jasnych i pełnych informacji, a teraz na wiele zadanych pytań nie potrafi udzielić odpowiedzi? Po co więc radni uchwalają budżet, skoro burmistrz później i tak nie realizuje jego wielu założeń?


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę