niedziela, 21 kwietnia 2019 napisz DONOS@

Oto główne zamierzenia „nowych władz Łomży” na 2016 rok

Przebudowa odcinka ul. Sikorskiego od ul. K. Wyszyńskiego do ul. W. Polskiego, budowa drugiej nitki Szosy Zambrowskiej, modernizacja Filharmonii Kameralnej i hali targowej na Starym Rynku, budowa bloku z mieszkaniami socjalnymi, dalsza rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz rozbudowa Parku Wodnego o część zewnętrzną w postaci basenu oraz wodnego placu zabaw dla dzieci - to główne inwestycje planowane przez prezydenta Łomży na przyszły rok. Wszystkie one uzależnione są od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Prezydent przesłał do Rady Miasta założenia polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok. Dokument będzie podstawą do tworzenia budżetu miasta na przyszły rok – pierwszego „autorskiego” prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. - Nowe władze Łomży chcą wzmocnić działania zmierzające do przemiany Łomży w miasto rozwijające się gospodarczo - czytamy w dokumencie.

Hala targowa na Starym Rynku
Hala targowa na Starym Rynku

„Zdaniem większości ekspertów czekają nas lata coraz szybszego wzrostu gospodarczego” - czytamy we wprowadzeniu do dokumentu, który podpisał prezydent Mariusz Chrzanowski. - Prognozy wzrostu gospodarczego Polski są optymistyczne. Wzrost PKB w 2015 roku wyniesie 3,5 proc. W 2016 roku prognozowane jest dalsze przyspieszenie, wówczas PKB może osiągnąć wartość 3,8 proc.(...).
Ze wzrostem gospodarczym kraju prezydent łączy nadzieję na poprawę sytuacji finansowej Łomży: „Z uwagi na prognozowaną poprawę aktywności gospodarki krajowej i spodziewanego przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń oraz polepszenia wskaźników zatrudnienia, przewiduje się stopniowy wzrost dochodów bieżących, zwłaszcza dochodów z podatku PIT i CIT(...)”.
Sama polityka miejska w zakresie podatków lokalnych ma być taka jak dotychczas: „przewiduje się utrzymanie dotychczasowej polityki podatkowej poprzez ograniczanie wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, co sprzyjać będzie lokalnej przedsiębiorczości i zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.”
To twierdzenie może być nieco zaskakujące, bo – jak czytamy w nowym, opracowanym na zlecenie tego samego prezydenta, Programie Rozwoju Łomży napisano, że „podatki lokalne w Łomży są bardzo wysokie, a w dwóch kategoriach (ciągniki siodłowe, autobusy powyżej 30 miejsc) zdecydowanie najwyższe spośród analizowanych miast” (Białystok, Suwałki, Ostrołęka, Przemyśl, Biała Podlaska i Łomża – dop. red.).

Oto główne zamierzenia „nowych władz Łomży” na 2016 rok
Transport i łączność
•     przebudowa ostatniego niewyremontowanego odcinka ul. Sikorskiego (od ul. K. Wyszyńskiego do ul. W. Polskiego) - planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków POIiŚ.
•     budowa drugiej nitki ul. Szosa Zambrowska i pozyskanie na ten cel dofinansowania ze środków krajowych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury drogowej zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Programem Budowy Ulic. W roku 2016 planowana jest budowa ulic: Podleśnej, Piaskowej, Ptasiej, Stawowej, Piaski. W roku bieżącym zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na wyżej wymienione ulice.
W roku 2016 planuje się budowę odwodnienia terenów osiedla „Górka Zawadzka”, a w roku następnym budowę ulic: Wiosennej i Zawady Przedmieście.
W roku 2016 w ramach Programu Remontów Ulic priorytetem będzie:
•     Przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej przy Nr 155 wraz z połączeniem do ul. Browarnej (Łukasińskiego). Na powyższy cel planowane jest pozyskanie środków w ramach RPO WP.
•     Remont ul. Śniadeckiego w ramach środków własnych.
•     Remont ul. Studenckiej w ramach dofinansowania z RPO WP.
•     Pozyskanie dofinansowania na remont ul. Kopernika w ramach środków krajowych.
•     Dokończenie remontu ul. Krzywe Koło, pod warunkiem możliwości budżetowych.

Gospodarka mieszkaniowa
1.    Budowa budynku socjalnego z pozyskaniem dofinansowania, co umożliwi zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.
We wrześniu 2015 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie budynku. W roku 2016 planowana jest realizacja i oddanie budynku do użytkowania.
2.    Remont i modernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych prowadzona przez MPGKiM przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym środki z RPO WP. Ponadto została ustalona lista budynków, w których po niezbędnych pracach adaptacyjnych, można będzie pozyskać lokale socjalne. Są to: budynek przy ul. Zjazd 9 - można uzyskać 9-10 lokali, budynek przy ul. W. Polskiego 8a - dodatkowo  po  ustaleniu  prawa  własności  można  pozyskać  6-8  lokali  oraz budynek  przy  ul. Nadnarwiańskiej, gdzie można pozyskać 9 lokali.

Oświata i wychowanie
1.    Kontynuacja   programu  termomodernizacji  i  remontów  obiektów  oświatowych  - w  2015 r. przygotowano dokumentację techniczną. Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.
6.    Realizacja projektu Centrum Pomocy Osób Niepełnosprawnych w Łomży we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia  (rozwój szkoły specjalnej ze szczególnym12.  Kontynuacja  budowy boisk  przy placówkach  oświatowych  (Zespół Szkól Ogólnokształcących i Mechanicznych, Szkoła Podstawowa nr 10). uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera, utworzenie nowych poradni terapeutycznych i specjalistycznych). W 2016 r. planuje się podjęcie działań utworzenia tego Centrum w budynku ZSD.
12.  Kontynuacja  budowy boisk  przy placówkach  oświatowych  (Zespół Szkól Ogólnokształcących i Mechanicznych, Szkoła Podstawowa nr 10).

Ochrona zdrowia
7.    Planuje się  adaptację  budynku  po  szpitalu  zakaźnym  (w  przypadku  przekazania  przez13.  Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Urząd Marszałkowski) na zakład opiekuńczo-leczniczy i opiekuńczo-pielęgnacyjny.

Pomoc osobom niepełnosprawnym
13.  Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pomoc rodzinie
5.    Wprowadzenie pomocy rodzinom w formie „samorządowego becikowego”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.    Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma.
W roku bieżącym zostanie ogłoszony przetarg na l etap budowy parku t.j. makroniwelację terenu, budowę alejek oraz placów z kostki, a także oświetlenia parkowego. Drugi etap, przy wsparciu środków zewnętrznych we współpracy ze spółdzielniami oraz środowiskami mieszkańców, będzie obejmował zagospodarowanie zieleni, budowę placów zabaw, montaż płyt granitowych z myślami świętego Jana Pawła II sfinansowanych przez fundatorów.
2.    Modernizacja hali targowej na Starym Rynku przy wsparciu środków zewnętrznych. W roku bieżącym będzie opracowana koncepcja i pełna dokumentach techniczna. W 2016 r. planuje się pozyskanie środków z RPO WP.
4.    Realizacja zadań priorytetowych przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (kompostowni).
6.    Zakończenie postępowania dot. wyboru  partnera  prywatnego do  projektu  budowy  Miejskiego Centrum Handlowo - Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w formule PPP.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Priorytet 1. Priorytetem jest rozpoczęcie przygotowań do 600 lecia nadania Praw Miejskich Łomży. Priorytet 2. Przygotowanie się do Światowych Dni Młodzieży w Łomży.
W 2016 r. planuje się:
1.    Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4.    Dofinansowanie miejskich wydarzeń kulturalnych i form edukacji kulturalnej.  Poza cyklicznymi imprezami w 2016 r. planuje się współudział w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Łomży (wykonanie materiałów promocyjnych i organizację koncertu) oraz nowe wydarzenie „Jesienny festiwal muzyczny”.

Kultura fizyczna i sport
2. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR: Parku Wodnego o część zewnętrzną w postaci basenu oraz wodnego placu zabaw dla dzieci, Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Orlik 2012 o kolejne boisko do piłki nożnej pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
3.    Planowany jest: zakup sprzętu na siłownię w Parku Wodnym i na Stadionie Miejskim.
5.    Organizacja imprezy sportowej o randze ogólnopolskiej pn. Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Nożnej.

Rozwój przedsiębiorczości
1. Zagospodarowanie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez doprowadzenie brakujących sieci do działek włączonych do Strefy, zorganizowanie przetargów łącznych na grunty w Strefie.
5.  Wykorzystanie potencjału Parku Przemysłowego Łomża dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez: realizację    programu   „Platformy   startowe    dla    nowych    pomysłów”,    organizowanie   targów przedsiębiorczości, konferencji, spotkań informacyjnych i szkoleń dla przedsiębiorców (działania współfinansowane z RPO WP i BGK).
6.   Planuje się utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w PPŁ celem zwiększenia dostępności do informacji w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Sfinansowanie utworzenia punktu w ramach pomocy technicznej RPO WP.

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
W roku 2016 planowane jest zakończenie scalenia przy ul. Żabiej oraz realizacja procesu scalenia przy ul. Polnej.
Planowane jest opracowanie zmian   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
•  rejon ulic: W. Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Meblowej,
• rejon ul. Rybaki - rzeka Narew,
• rejon ul. Nowogrodzkiej. 
190401023634.png
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę