Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 15 maja 2021 napisz DONOS@

Oto główne zamierzenia „nowych władz Łomży” na 2016 rok

Główne zdjęcie
Hala targowa na Starym Rynku

Przebudowa odcinka ul. Sikorskiego od ul. K. Wyszyńskiego do ul. W. Polskiego, budowa drugiej nitki Szosy Zambrowskiej, modernizacja Filharmonii Kameralnej i hali targowej na Starym Rynku, budowa bloku z mieszkaniami socjalnymi, dalsza rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz rozbudowa Parku Wodnego o część zewnętrzną w postaci basenu oraz wodnego placu zabaw dla dzieci - to główne inwestycje planowane przez prezydenta Łomży na przyszły rok. Wszystkie one uzależnione są od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Prezydent przesłał do Rady Miasta założenia polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok. Dokument będzie podstawą do tworzenia budżetu miasta na przyszły rok – pierwszego „autorskiego” prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. - Nowe władze Łomży chcą wzmocnić działania zmierzające do przemiany Łomży w miasto rozwijające się gospodarczo - czytamy w dokumencie.

„Zdaniem większości ekspertów czekają nas lata coraz szybszego wzrostu gospodarczego” - czytamy we wprowadzeniu do dokumentu, który podpisał prezydent Mariusz Chrzanowski. - Prognozy wzrostu gospodarczego Polski są optymistyczne. Wzrost PKB w 2015 roku wyniesie 3,5 proc. W 2016 roku prognozowane jest dalsze przyspieszenie, wówczas PKB może osiągnąć wartość 3,8 proc.(...).
Ze wzrostem gospodarczym kraju prezydent łączy nadzieję na poprawę sytuacji finansowej Łomży: „Z uwagi na prognozowaną poprawę aktywności gospodarki krajowej i spodziewanego przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń oraz polepszenia wskaźników zatrudnienia, przewiduje się stopniowy wzrost dochodów bieżących, zwłaszcza dochodów z podatku PIT i CIT(...)”.
Sama polityka miejska w zakresie podatków lokalnych ma być taka jak dotychczas: „przewiduje się utrzymanie dotychczasowej polityki podatkowej poprzez ograniczanie wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, co sprzyjać będzie lokalnej przedsiębiorczości i zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.”
To twierdzenie może być nieco zaskakujące, bo – jak czytamy w nowym, opracowanym na zlecenie tego samego prezydenta, Programie Rozwoju Łomży napisano, że „podatki lokalne w Łomży są bardzo wysokie, a w dwóch kategoriach (ciągniki siodłowe, autobusy powyżej 30 miejsc) zdecydowanie najwyższe spośród analizowanych miast” (Białystok, Suwałki, Ostrołęka, Przemyśl, Biała Podlaska i Łomża – dop. red.).

Oto główne zamierzenia „nowych władz Łomży” na 2016 rok
Transport i łączność
•     przebudowa ostatniego niewyremontowanego odcinka ul. Sikorskiego (od ul. K. Wyszyńskiego do ul. W. Polskiego) - planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków POIiŚ.
•     budowa drugiej nitki ul. Szosa Zambrowska i pozyskanie na ten cel dofinansowania ze środków krajowych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury drogowej zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Programem Budowy Ulic. W roku 2016 planowana jest budowa ulic: Podleśnej, Piaskowej, Ptasiej, Stawowej, Piaski. W roku bieżącym zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na wyżej wymienione ulice.
W roku 2016 planuje się budowę odwodnienia terenów osiedla „Górka Zawadzka”, a w roku następnym budowę ulic: Wiosennej i Zawady Przedmieście.
W roku 2016 w ramach Programu Remontów Ulic priorytetem będzie:
•     Przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej przy Nr 155 wraz z połączeniem do ul. Browarnej (Łukasińskiego). Na powyższy cel planowane jest pozyskanie środków w ramach RPO WP.
•     Remont ul. Śniadeckiego w ramach środków własnych.
•     Remont ul. Studenckiej w ramach dofinansowania z RPO WP.
•     Pozyskanie dofinansowania na remont ul. Kopernika w ramach środków krajowych.
•     Dokończenie remontu ul. Krzywe Koło, pod warunkiem możliwości budżetowych.

Gospodarka mieszkaniowa
1.    Budowa budynku socjalnego z pozyskaniem dofinansowania, co umożliwi zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.
We wrześniu 2015 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie budynku. W roku 2016 planowana jest realizacja i oddanie budynku do użytkowania.
2.    Remont i modernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych prowadzona przez MPGKiM przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym środki z RPO WP. Ponadto została ustalona lista budynków, w których po niezbędnych pracach adaptacyjnych, można będzie pozyskać lokale socjalne. Są to: budynek przy ul. Zjazd 9 - można uzyskać 9-10 lokali, budynek przy ul. W. Polskiego 8a - dodatkowo  po  ustaleniu  prawa  własności  można  pozyskać  6-8  lokali  oraz budynek  przy  ul. Nadnarwiańskiej, gdzie można pozyskać 9 lokali.

Oświata i wychowanie
1.    Kontynuacja   programu  termomodernizacji  i  remontów  obiektów  oświatowych  - w  2015 r. przygotowano dokumentację techniczną. Rozpoczęcie realizacji w 2016 r.
6.    Realizacja projektu Centrum Pomocy Osób Niepełnosprawnych w Łomży we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia  (rozwój szkoły specjalnej ze szczególnym12.  Kontynuacja  budowy boisk  przy placówkach  oświatowych  (Zespół Szkól Ogólnokształcących i Mechanicznych, Szkoła Podstawowa nr 10). uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera, utworzenie nowych poradni terapeutycznych i specjalistycznych). W 2016 r. planuje się podjęcie działań utworzenia tego Centrum w budynku ZSD.
12.  Kontynuacja  budowy boisk  przy placówkach  oświatowych  (Zespół Szkól Ogólnokształcących i Mechanicznych, Szkoła Podstawowa nr 10).

Ochrona zdrowia
7.    Planuje się  adaptację  budynku  po  szpitalu  zakaźnym  (w  przypadku  przekazania  przez13.  Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Urząd Marszałkowski) na zakład opiekuńczo-leczniczy i opiekuńczo-pielęgnacyjny.

Pomoc osobom niepełnosprawnym
13.  Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pomoc rodzinie
5.    Wprowadzenie pomocy rodzinom w formie „samorządowego becikowego”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.    Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma.
W roku bieżącym zostanie ogłoszony przetarg na l etap budowy parku t.j. makroniwelację terenu, budowę alejek oraz placów z kostki, a także oświetlenia parkowego. Drugi etap, przy wsparciu środków zewnętrznych we współpracy ze spółdzielniami oraz środowiskami mieszkańców, będzie obejmował zagospodarowanie zieleni, budowę placów zabaw, montaż płyt granitowych z myślami świętego Jana Pawła II sfinansowanych przez fundatorów.
2.    Modernizacja hali targowej na Starym Rynku przy wsparciu środków zewnętrznych. W roku bieżącym będzie opracowana koncepcja i pełna dokumentach techniczna. W 2016 r. planuje się pozyskanie środków z RPO WP.
4.    Realizacja zadań priorytetowych przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (kompostowni).
6.    Zakończenie postępowania dot. wyboru  partnera  prywatnego do  projektu  budowy  Miejskiego Centrum Handlowo - Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w formule PPP.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Priorytet 1. Priorytetem jest rozpoczęcie przygotowań do 600 lecia nadania Praw Miejskich Łomży. Priorytet 2. Przygotowanie się do Światowych Dni Młodzieży w Łomży.
W 2016 r. planuje się:
1.    Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4.    Dofinansowanie miejskich wydarzeń kulturalnych i form edukacji kulturalnej.  Poza cyklicznymi imprezami w 2016 r. planuje się współudział w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Łomży (wykonanie materiałów promocyjnych i organizację koncertu) oraz nowe wydarzenie „Jesienny festiwal muzyczny”.

Kultura fizyczna i sport
2. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR: Parku Wodnego o część zewnętrzną w postaci basenu oraz wodnego placu zabaw dla dzieci, Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Orlik 2012 o kolejne boisko do piłki nożnej pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
3.    Planowany jest: zakup sprzętu na siłownię w Parku Wodnym i na Stadionie Miejskim.
5.    Organizacja imprezy sportowej o randze ogólnopolskiej pn. Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Nożnej.

Rozwój przedsiębiorczości
1. Zagospodarowanie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez doprowadzenie brakujących sieci do działek włączonych do Strefy, zorganizowanie przetargów łącznych na grunty w Strefie.
5.  Wykorzystanie potencjału Parku Przemysłowego Łomża dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez: realizację    programu   „Platformy   startowe    dla    nowych    pomysłów”,    organizowanie   targów przedsiębiorczości, konferencji, spotkań informacyjnych i szkoleń dla przedsiębiorców (działania współfinansowane z RPO WP i BGK).
6.   Planuje się utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w PPŁ celem zwiększenia dostępności do informacji w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Sfinansowanie utworzenia punktu w ramach pomocy technicznej RPO WP.

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
W roku 2016 planowane jest zakończenie scalenia przy ul. Żabiej oraz realizacja procesu scalenia przy ul. Polnej.
Planowane jest opracowanie zmian   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
•  rejon ulic: W. Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Meblowej,
• rejon ul. Rybaki - rzeka Narew,
• rejon ul. Nowogrodzkiej.


210510110729.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę