Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 25 września 2023 napisz DONOS@

Łomża - miasto, w którym żyję i pracuję (w 2020 roku)

To misja nowego Programu Rozwoju miasta Łomża. Pół roku zajęło ekspertom, przy wsparciu miejskich urzędników oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych i społecznych, opracowanie projektu dokumentu. Liczący, ze wstępem i spisem treści, 75 stron, poddano pod osąd mieszkańców, którzy mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. I choć z zestawienia mocnych i słabych stron wynika, że tych drugich jest więcej, to jednak autorzy opracowania dostrzegają więcej szans niż zagrożeń. - Analiza potencjału wewnętrznego, ale i uwarunkowań zewnętrznych wskazuje, że mamy poważne szanse, aby nasze Miasto stało się dobrym miejscem do życia nie tylko dla nas, ale także dla naszych dzieci – napisał we wstępie prezydent Mariusz Chrzanowski zauważając, że „warunkiem wykorzystania naszego potencjału jest skupienie się na tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy”.

Analiza SWOTinfrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne.
Analiza SWOTinfrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne.
Analiza SWOT gospodarka
Analiza SWOT gospodarka
Analiza SWOT edukacja, kultura i sport
Analiza SWOT edukacja, kultura i sport
Analiza SWOT polityka społeczna
Analiza SWOT polityka społeczna

Dokument powstał pod okiem dr hab. Bogusława Plawgo, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. To on dobrał ekspertów z tej uczelni, którzy koordynowali i nadzorowali prace w poszczególnych zespołach w jakich pracowano na dokumentem.
Największą część Programu Rozwoju Łomży zajmuje analiza SWOT czyli zestawienie czynników wskazanych jako mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które będą determinowały rozwój Łomży w perspektywie najbliższych lat, w szczególności do końca obecnej unijnej perspektywy finansowej, czyli do roku 2020. Została wypracowana w czterech powołanych zespołach problemowych: gospodarka, polityka społeczna, edukacja, kultura i sport oraz infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne. Generalnie mocnymi stronami Łomży są: dużo ludzi, niskie koszty pracy, korzystne położenie przy planowanej Via Baltica. Na drugim biegunie jest zaś przede wszystkim słaba gospodarka, wysokie bezrobocie i prognozowany dalszy spadek liczby ludności uciekającej z miasta w poszukiwaniu pracy. Szansą mają być przede wszystkim fundusze zewnętrze i budowa Via Baltica, a największymi zagrożeniami są migracje przede wszystkim wykształconych młodych ludzi... bo wówczas wszystko się rozleci. Zatem – jak konstatują eksperci - lekarstwem na bolączki Łomży może być tylko praca – stąd sformułowana w dokumencie misja: „Łomża - miasto, w którym żyję i pracuję”
„Więcej pracy to nie tylko lepsza sytuacja dochodowa mieszkańców, rozwiązanie problemów społecznych ale przede wszystkim niezbędny warunek stworzenia perspektyw rozwoju dla młodzieży a w konsekwencji długofalowego rozwoju całego miasta”.
„Wzrost liczby miejsc pracy i pracujących będzie przekładał się na wzrost dochodów i związaną z tym poprawę jakości życia mieszkańców. Wzrost aktywności zawodowej zapewni także złagodzenie licznych występujących problemów społecznych takich jak: bezrobocie, migracje z miasta, ubóstwo.”
Dlatego też zdefiniowano wizję Łomży w 2020 roku w 3 zdaniach: Łomża miastem innowacyjnej przedsiębiorczości, Łomża miastem ludzi uczących się i Łomża miastem ludzi pracujących, oraz prowadzące ku temu trzy cele strategiczne: innowacyjna przedsiębiorczość, kształcenie dla pracy i aktywność zawodowa jako droga do przezwyciężenia problemów społecznych.
Program zakłada m.in., utworzenie: Innowacyjnego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych wykorzystującego potencjał lokalnych firm, dominującą bazę surowcową łomżyńskiego obszaru funkcjonalnego oraz potencjał lokalnych uczelni dla uzyskania efektów synergicznych w obszarze innowacji, Centrum Edukacji w Łomży (CEL)  - będzie wspierało szkoły i placówki kształcenia zawodowego w opracowaniu programów rozwoju oraz programów kształcenia, oraz Łomżyńskiego Centrum Aktywności Lokalnej, które ma podejmować działania na rzecz młodzieży, kobiet, osób starszych itp.
Jak czytamy w dokumencie „naturalnie odpowiedzialność za realizację celów strategicznych spoczywa na władzach miasta, Urzędzie Miejskim i jego jednostkach organizacyjnych. Jednak rola tych instytucji polega przede wszystkim na tworzeniu warunków do działania podmiotów gospodarczych, instytucji świadczących usługi społeczne, organizacji pozarządowych i innych organizacji tworzących system gospodarczy i społeczny miasta.”
Generalnie całość wygląda bardzo ciekawie. Co prawda autorzy dokumentu nie uniknęli błędów czasami myląc drogi krajowe z ekspresówkami – np. S63, czy pisząc, że w mieście ma być zlokalizowana jedna ze stacji mostu energetycznego Polska-Litwa, co ma dodatkowo zabezpieczać stabilność dostaw energii – choć tak naprawdę most jest obok i możemy na niego tylko popatrzeć. Aby czerpać z niego energię potrzebna jest budowa pod Podgórzem nowej stacji 110 kV, o czym, póki co, nic się nie mówi.  
Najbardziej zaskakujące są jednak listy z zadaniami do realizacji w rozbiciu na dwa cele horyzontalne. Pozostaje mieć nadzieję, że ich kolejność jest przypadkowa.   
KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
- Rewitalizacja miasta,
- Budowa amfiteatru miejskiego,
- Rewitalizacja Parku im. Papieża Jana Pawła II Pielgrzyma,
- Rewitalizacja Parku im. Jakuba Wagi,
- Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią – etap II i III,
- Zagospodarowanie terenów nad rzeką Łomżyczką (ścieżki rowerowe, oświetlenie i zieleń),
- Budowa ścieżek rowerowych,
- Budowa budynku komunalnego,
- Hala Targowa na Starym Rynku,
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka,
- Remont i modernizacja zabytkowego budynku MBP przy ul. Długiej,
- Remont i modernizacja lokalu Oddziału dla Dzieci MBP przy ul. Skłodowskiej,
- Wymiana komputerowego systemu bibliotecznego,
- Modernizacja i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego,
- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et Musica”,
- Działalność fonograficzna Filharmonii Kameralnej – nagrania płytowe,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych,
- Adaptacja i rozbudowa budynku Szpitala Zakaźnego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
- Modernizacja boiska szkolnego PG nr 1,
- Popularyzacja wielokulturowej historii miasta Łomża,
- Szkolenia na temat Klauzula społeczna dla jednostek samorządu terytorialnego.

INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Zadania zgłoszone w ramach celu:
- Aktualizacja polityki przestrzennej miasta,
- Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- Przebudowa dróg krajowych w Łomży,
- Realizacja Programu Budowy Ulic w Łomży,
- Realizacja Programu Remontów Ulic w Łomży,
- Budowa i przebudowa ulic podstawowego układu komunikacyjnego,
- Instalacja odsiarczania spalin (IOS) przed emitorem z instalacji energetycznego spalania\,
- Instalacja odazotowania NSCR,
- Budowa i przebudowa infrastruktury ciepłowniczej zasilającej wybrane obszary Miasta w części wynikającej z założeń przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Łomża,
- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych poprzez zwiększenie skuteczności odpylania istniejących układów za kotłami wodnymi w Ciepłowni Miejskiej w Łomży,
- Automatyzacja, optymalizacja, wizualizacja, i sterowanie pracą sieci ciepłowniczych, wdrożenie zdalnego odczytu liczników energii cieplnej w MPEC Sp. z o.o. w Łomży,
- Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków,
- Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- Rozdzielenie sieci ogólnospławnej w centrum miasta,
- Budowa kolektora sanitarnego (dublera) do oczyszczalni ścieków,
- Pilotażowy program w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na terenie Rejonu Energetycznego Łomża – Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci energetyczne w mieście Łomża (SMART ŁOMŻA).

Konsultacje dokumentu potrwają do 2 października 2015 r.
W ich trakcie planowane jest spotkanie otwarte z mieszkańcami Miasta Łomża - 29 września 2015 r., godz. 16.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 1 (nowy budynek).
Cały czas trwa też zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę