Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 12 maja 2021 napisz DONOS@
tekst płatnyListwa_gorna.png

Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego w projekcie POKL

Dobiega końca pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli, wdrażanego przez Oœśrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), którego głównym założeniem jest poprawa jakoœci systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i dostosowanie działań w obszarze wspomagania do rzeczywistych potrzeb szkół. Nowy system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół opiera się na założeniu, że wspomaganie jest procesem, na który składa się diagnoza potrzeb, realizacja zaplanowanych form doskonalenia, pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej/przedszkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań.

Wspomaganie jako proces odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. Oznacza to, iż wspomaganie powinno być adresowane do szkoły, nie zaœ wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele oraz  powinno wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby. System zakłada także lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek  ośœwiatowych, takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne czy ośœrodki doskonalenia nauczycieli,  właśœciwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół.

Powiat Łomżyński finalizuje Projekt  „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny  Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakoœć systemu oœwiaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowany od 2013 roku w partnerstwie z Ośœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Pilotażem zostały objęte  43 szkoły (31 podstawowych, 9 gimnazjalnych i 3 ponadgimnazjalne) 2 przedszkola z powiatu łomżyńskiego oraz 702 pedagogów w nich zatrudnionych, w tym dyrektorów.
Wychodząc z  założeń nowego systemu wspomagania, uwzględniającego szkoły/przedszkola jako organizacje, na które składają się wszystkie grupy szkolnej społecznośœci: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rodzice, działania  realizowane w projekcie obejmowały:
- Pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych w poszczególnych placówkach , w tym powołanie szkolnych organizatorów rozwoju edukacji  (SORE) – każdą placówką opiekował się  przydzielony jej  SORE, który  wspierał radę pedagogiczną  m.in. w pogłębieniu diagnozy potrzeb, opracowaniu i realizacji rocznych planów wspomagania, efektem było opracowanie i realizacja 90 rocznych planów wspomagania  stosownie do zdiagnozowanych problemów, odpowiadających na rozpoznane w nich potrzeby i zbudowanych na podstawie jednej rocznie wybranej z 24 ofert doskonalenia, opracowanych w projekcie systemowym ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
- Przeprowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły / przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli  związane ze zdiagnozowanym obszarem - wœród najczęściej wybieranych przez placówki obszarów doskonalenia znalazły się: Ocenianie kształtujące, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła, Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, Nauczyciel 45+, Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet, Postawy uczniowskie-jak je kształtować?, Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Zrealizowano 1440 godz. szkoleń i 2790 godz. konsultacji z SORE i specjalistami  jako elementów rocznych planów wspomagania.
- Powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doœświadczeń między nauczycielami z różnych placówek – zorganizowano 8 zespołów (zespół to 20–25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli), którzy w zorganizowany sposób współpracowali ze sobą. Członkowie sieci poza realizacją szkoleń i konsultacji pracowali na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doœświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kierowali powołani koordynatorzy sieci. W ramach projektu utworzono 5 sieci współpracy: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku, Praca z uczniem młodszym, Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego, Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet, Jak rozwijać twórcze myœlenie uczniów? W ramach sieci współpracy i samokształcenia zrealizowano 256 godz. szkoleń i konsultacji ze specjalistami.
Ponadto w trakcie realizacji projektu wypracowano, m.in.: plany pracy sieci, scenariusze lekcji, scenariusze spotkań z rodzicami, zrealizowano spotkania z rodzicami, zamieszczono materiały na platformie.
Działania realizowane w projekcie były wspierane przez instytucje takie jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży, Biblioteka Pedagogiczna w Łomży oraz Ośœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

www.powiatlomzynski.edu.pl
Listwa_dolna.png

210510110729.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę