poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Pozostałe wiadomości

BIP

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

 

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 w Łomży na rok szkolny 2014/2015 prowadzi nabór do następujących szkół:

VI Liceum Ogólnokształcącego

• klasa humanistyczna – o rozszerzonym zakresie nauczania z języka polskiego, języka angielskiego, historii

• klasa przyrodnicza - o rozszerzonym zakresie nauczania z języka angielskiego, geografii, biologii,

• klasa ekonomiczna - o rozszerzonym zakresie nauczania z języka angielskiego, geografii, matematyki


Technikum nr 6

w zawodach:

• technik ekonomista

• technik handlowiec

• technik logistyk

• technik obsługi turystycznej

oraz NOWOŚĆ!!!

• TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ( §1 ust.2 Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty)

- składanie dokumentów  od 20 kwietnia do 29 maja 2015 r. do godz. 15.00

- składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami  od 1 czerwca do 12 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego                

26 czerwca oraz od 29 czerwca do 1 lipca 2015 r. do godz. 15.00

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 3 lipca 2015 r. o godz. 15.00

- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego   od 6 lipca do 7 lipca 2015 r. do godz. 15.00

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc   8 lipca 2015 r. o godz. 15.00

- składanie dokumentów na wolne miejsca od 9 lipca do 10 lipca 2015 r. do godz.12.00

- ogłoszenie listy przyjętych 10 lipca 2015 r. o godz. 15.00


Kryteria przyjęć do ZSEiOnr 6 w Łomży na rok szkolny 2015/2016

Uwzględnia się:

  • Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.

 

1. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:- 60 pkt.

- ocena celująca- 15 pkt.

- ocena bardzo dobra- 13 pkt.

- ocena dobra- 10 pkt.

- ocena dostateczna - 6 pkt.

 

2. Osiągnięcia ucznia : - 40 pkt.

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt.


b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, język angielski, język niemiecki, język białoruski, język rosyjski, język francuski, informatyka, plastyka, a także w konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt.

- finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt.


c) uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 lit. b, organizowanych przez kuratora oświaty ( pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 pkt. ) na szczeblu:

- powiatowym - 4 pkt.

- wojewódzkim - 5 pkt.

- ponadwojewódzkim - 6 pkt.

- ogólnopolskim - 7 pkt.


d) uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły ( pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 6 pkt. ) na szczeblu:

- powiatowym - 3 pkt.

- wojewódzkim - 4 pkt.

- ponadwojewódzkim - 5 pkt.

- ogólnopolskim - 6 pkt.


e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe – co najmniej 1 rok) - 5 pkt.

  • Wynik egzaminu gimnazjalnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  z egzaminu gimnazjalnegow ostatnim roku nauki wynosi:100 pkt.

(Uzyskane wyniki procentowe z każdej części egzaminu mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100).


O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2.


W rekrutacji do ZSEiO nr 6 w Łomży nie przeprowadza się sprawdzianu uzdolnień kierunkowych


III.  Zarządzenie Nr 5/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ( w załączeniu)

IV. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. ( w załączeniu)

Rekrutacja elektroniczna:

www.lomza.edu.com.pl/Kandydat/

Elżbieta Szleszyńska
wt, 31 marca 2015 07:38
Data ostatniej edycji: so, 04 lipca 2015 07:42:59

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0