Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 16 maja 2021 napisz DONOS@

Raport z Ewaluacji Zewnetrznej

Szanowni Rodzice, przedstawiamy Państwu Raport z Ewaluacji Zewnętrznej przeprowadzonej w grudniu 2014r.

 

Informacja o placówce

 

Nazwa placówki Przedszkole Publiczne nr 5 w Łom¿y

Patron

 

Typ placówki Przedszkole

Miejscowosc Łom¿a

Ulica Sikorskiego

Numer 216

Kod pocztowy 18-400

Urzad pocztowy Łom¿a

Telefon 862182236

Fax 862182236

Www przedszkole5.4lomza.pl

Regon 45003377800000

Publicznosc publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzie¿

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 125

Oddziały 5

Nauczyciele pełnozatrudnieni 12.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.59

Srednia liczba uczacych sie w oddziale 25

Liczba uczniów przypadajacych na jednego

 

pełnozatrudnionego nauczyciela 10.42

Województwo PODLASKIE

Powiat Łom¿a

Gmina Łom¿a

Typ gminy gmina miejska

 

 

Poziom spełniania wymagan panstwa

Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci B

 

 

Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez rade pedagogiczna własna koncepcja pracy, uwzgledniajaca potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania srodowiska lokalnego (D)

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)

Dzieci sa aktywne A

 

Dzieci sa zaanga¿owane w zajecia prowadzone w przedszkolu i chetnie w nich uczestnicza. (D)

Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania ró¿norodnych aktywnosci. (D)

Dzieci sa wdra¿ane do samodzielnosci. (D)

Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju. (B)

Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz społecznosci lokalnej. (B)

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji B

 

W przedszkolu rozpoznaje sie mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna ka¿dego dziecka. (D)

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji działan edukacyjnych.

Zajecia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajecia specjalistyczne sa odpowiednie do rozpoznanych potrzeb ka¿dego dziecka. (D)

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczna. (D)

W przedszkolu sa realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujace cała społecznosc przedszkola. (D)

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B)

 

Wnioski

 

1. Rodzice bardzo aktywnie uczestnicza w działaniach realizowanych przez przedszkole, co przekłada sie na podejmowanie przez nich inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci.

2. Bardzo dobra współpraca z partnerami przedszkola pozwala systematycznie planowac i realizowac wiele wartosciowych działan, dzieki którym dzieci rozwijaja swoje zainteresowania, uwra¿liwiane sa na potrzeby innych ludzi, a społecznosc lokalna ma mo¿liwosc integracji (np.: Pikniki Rodzinne, Pasowanie na Przedszkolaka, Swieto Ojczyzny, ,,Autobus Piateczki", Podwodne przedszkole, Akademia Przedszkolaka).

3. Du¿a skutecznosc dyrektora w zapewnieniu warunków do podejmowania działan nowatorskich, w tym innowacji pedagogicznych ("Kształtowanie własciwych nawyków racjonalnego ¿ywienia w ramach edukacji  zdrowotnej dzieci w ró¿norodnych zajeciach i zabawach", "W krainie plastyki", "Aktywnosc ruchowa z profilaktyka wad postawy w grupie dzieci piecioletnich i szescioletnich") pozwala na aktywne właczanie sie przedszkola w realizacje ró¿norodnych zadan.

4. Pomimo wielu ograniczen wynikajacych z warunków bazowych, działania podejmowane przez nauczycieli (np.: ,,Bezpieczne Przedszkole", ,,Odkrywcy Talentów", ,,Radosne Przedszkole", ,,Przedszkole w Ruchu") we współpracy z rodzicami i innymi podmiotami, w tym z organem prowadzacym, zapewniaja dzieciom rozwój, bezpieczenstwo i umo¿liwiaja dobry start do edukacji szkolnej.

5. Przedszkole, opierajac sie na uznanych w pedagogice sposobach rozpoznaje potrzeby i mo¿liwosci dzieci oraz podejmuje adekwatne działania. Efektem sa osiagniecia  ychowanków i zadowolenie rodziców oraz pozytywna opinia w srodowisku lokalnym.

 

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjecia teoretycznych zało¿en, okreslenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi dziecka, specyfika przedszkola, a tak¿e zidentyfikowanymi potrzebami srodowiska.

 

Poziom spełnienia wymagania: B

Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez rade pedagogiczna własna koncepcja pracy, uwzgledniajaca potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania srodowiska lokalnego

Przedszkole działa zgodnie z koncepcja, która stawia rozwój dziecka i współprace z rodzicami

w centrum swoich oddziaływan. P lacówka działa w trudnych warunkach bazowych, ale wspólne starania dyrektora wychowawców oraz rodziców minimalizuja wpływ tych elementów na jakosc pracy i uzyskiwane efekty. Dzieci lubia swoje przedszkole i cieszy sie ono w srodowisku du¿ym zainteresowaniem.

Koncepcja pracy przedszkola wynika z hasła wskazujacego na jego misje: "Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez du¿ego stresu, bez płaczu osiagneły granice, które beda nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty zasób słów, rysowały, malowały i tanczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy". W informacji dostepnej na stronie internetowej podkresla sie to, ¿e przedszkole jest placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby. Umo¿liwia wyrównywanie szans edukacyjnych i dobrze przygotowuje do nauki w szkole m.in.poprzez stosowanie ró¿nych metody pracy, wdra¿anie nowatorskich rozwiazan programowych, zapewnianie warunków do twórczosci i rozwijania uzdolnien, kształtowanie samodzielnosci, wskazywanie wartosci moralnych. Nauczyciele przeciwdziałaja izolacji społecznej i nietolerancji, dbaja o dobre stosunki miedzyludzkie i skuteczna komunikacje interpersonalna. Wa¿na jest dobra współpraca z rodzicami, którzy sa najwa¿niejszymi partnerami w procesie wychowania przedszkolnego. Przygotowana na lata 2013-2016 koncepcja zakłada kontynuowanie procesów modernizacji i unowoczesnienia bazy, w tym doposa¿enie w sprzet placu zabaw i modernizacje budynku, poprzez pozyskanie srodków unijnych przy współpracy z Urzedem Miasta w Łom¿y oraz:

-l modyfikowanie kierunków pracy opiekunczo-wychowawczej z uwzglednieniem zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

-l doskonalenie umiejetnosci w zakresie prowadzenia analizy efektów wdra¿ania podstawy programowej,

- rozszerzenie form i metod współpracy z rodzicami,

- doskonalenie wewnetrznych zasad funkcjonowania w placówce,

- rozszerzanie form współpracy z instytucjami i organizacjami współdziałajacymi z przedszkolem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzyskiwane efekty.

Planowanie pracy z ka¿dym dzieckiem odbywa sie w oparciu o zdiagnozowane mo¿liwosci i potrzeby dzieci (emocjonalne, społeczne, poznawcze) wynikajace w szczególnosci z niepełnosprawnosci, uzdolnien, stopnia rozwoju mowy, trudnosci adaptacyjnych oraz wad postawy. Przykładem ciekawych działan wynikajacych z rozpoznania potrzeb jest realizacja:

- programów wspierania rozwoju: np. gimnastyki korekcyjnej "Trzymaj sie prosto", terapii logopedycznej "Wykorzystanie zabaw i cwiczen do rozwijania aktywnosci słownej",

- zajec dla dzieci uzdolnionych plastycznie "W krainie plastyki", teatralnie "Bawimy sie w teatr", muzycznie rytmika dla dzieci 3-6 letnich,

-zajec integracyjnych (rodzice wraz z dziecmi wspólnie uczestnicza w zajeciach),

 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole działa zgodnie z koncepcja, która wskazuje na podmiotowe traktowanie dziecka, ukierunkowanie działan na jego harmonijny rozwój. Wa¿na jest współpraca z rodzicami oraz partnerstwo z wieloma podmiotami działajacymi w srodowisku. Koncepcja uwzglednia działania adekwatne do rozpoznawanych potrzeb rozwojowych dzieci. Pomimo tego, ¿e przedszkole działa w trudnych warunkach bazowych, wspólne starania dyrektora, wychowawców oraz rodziców minimalizuja wpływ tych elementów na jakosc pracy i uzyskiwane efekty. Dzieci lubia swoje przedszkole i cieszy sie ono w srodowisku pozytywna opinia. Rodzice znaja i akceptuja koncepcje pracy przedszkola, uczestnicza w ustalaniu kierunków rozwoju przedszkola i modyfikacji podejmowanych działan. Sprzyjaja temu ró¿ne spotkania, dostep do strony internetowej, przekazywanie opinii w ró¿nych formach czeste, bezposrednie kontakty z dyrektorem i wychowawcami. Rodzice sa przekonani, ¿e przedszkole zapewnia ich dzieciom rozwój i dobre przygotowanie do edukacji szkolnej. Bedac pod opieka dobrze przygotowanych, zaanga¿owanych nauczycieli i bardzo ¿yczliwych pracowników niepedagogicznych dzieci sa w przedszkolu bezpieczne. Poznaja ciekawe miejsca, ludzi ró¿nych zawodów, ucza sie samodzielnosci i współpracy, szacunku, tolerancji, przestrzegania zasad i umów. Sa zadowolone z pobytu w przedszkolu, lubia to miejsce.


Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez rade pedagogiczna własna koncepcja pracy, uwzgledniajaca potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania srodowiska lokalnego

Przedszkole działa zgodnie z koncepcja, która stawia rozwój dziecka i współprace z rodzicami w centrum swoich oddziaływan. P lacówka działa w trudnych warunkach bazowych, ale wspólne starania dyrektora wychowawców oraz rodziców minimalizuja wpływ tych elementów na jakosc pracy i uzyskiwane efekty. Dzieci lubia swoje przedszkole i cieszy sie ono w srodowisku du¿ym zainteresowaniem.

Koncepcja pracy przedszkola wynika z hasła wskazujacego na jego misje: "Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez du¿ego stresu, bez płaczu osiagneły granice, które beda nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty zasób słów, rysowały, malowały i tanczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy". W informacji dostepnej na stronie internetowej podkresla sie to, ¿e przedszkole jest placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby. Umo¿liwia wyrównywanie szans edukacyjnych i dobrze przygotowuje do nauki w szkole m.in.poprzez stosowanie ró¿nych metody pracy, wdra¿anie nowatorskich rozwiazan programowych, zapewnianie warunków do twórczosci i rozwijania uzdolnien, kształtowanie samodzielnosci, wskazywanie wartosci moralnych. Nauczyciele przeciwdziałaja izolacji społecznej i nietolerancji, dbaja o dobre stosunki miedzyludzkie i skuteczna komunikacje interpersonalna. Wa¿na jest dobra współpraca z rodzicami, którzy sa najwa¿niejszymi partnerami w procesie wychowania przedszkolnego. Przygotowana na lata 2013-2016 koncepcja zakłada kontynuowanie procesów modernizacji i unowoczesnienia bazy, w tym doposa¿enie w sprzet placu zabaw i modernizacje budynku, poprzez pozyskanie srodków unijnych przy współpracy z Urzedem Miasta w Łom¿y oraz:

- modyfikowanie kierunków pracy opiekunczo-wychowawczej z uwzglednieniem zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

- doskonalenie umiejetnosci w zakresie prowadzenia analizy efektów wdra¿ania podstawy programowej,

- rozszerzenie form i metod współpracy z rodzicami,

- doskonalenie wewnetrznych zasad funkcjonowania w placówce,

- rozszerzanie form współpracy z instytucjami i organizacjami współdziałajacymi z przedszkolem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzyskiwane efekty.

Planowanie pracy z ka¿dym dzieckiem odbywa sie w oparciu o zdiagnozowane mo¿liwosci i potrzeby dzieci (emocjonalne, społeczne, poznawcze) wynikajace w szczególnosci z niepełnosprawnosci, uzdolnien, stopnia rozwoju mowy, trudnosci adaptacyjnych oraz wad postawy. Przykładem ciekawych działan wynikajacych z rozpoznania potrzeb jest realizacja:

- programów wspierania rozwoju: np. gimnastyki korekcyjnej "Trzymaj sie prosto", terapii logopedycznej "Wykorzystanie zabaw i cwiczen do rozwijania aktywnosci słownej",

- zajec dla dzieci uzdolnionych plastycznie "W krainie plastyki", teatralnie "Bawimy sie w teatr", muzycznie rytmika dla dzieci 3-6 letnich,

- zajec integracyjnych (rodzice wraz z dziecmi wspólnie uczestnicza w zajeciach),

- programu adaptacyjnego "Najtrudniejszy pierwszy kroczek",

- programu profilaktyki "Moje bezpieczenstwo i zdrowie",

- programu "Podwodne przedszkole"- nauka pływania, oswojenie sie z woda,

- programów indywidualnych z dziecmi wymagajacymi pracy wyrównawczej.

 

Podejmowane działania pozwoliły na zdobycie tytułu "Odkrywców Talentów" i "Mistrza Odkrywania Talentów", "Przedszkole dobrze przygotowujace do szkoły", III miejsca na szczeblu wojewódzkim konkursu "Mam 6 lat"i tytułu laureata na szczeblu ogólnopolskim, tytułu "Przedszkole w ruchu". Od 2002 r przedszkole raz w miesiacu wydaje gazetke "Echo -Piatki". Wdra¿ane sa innowacje pedagogiczne:

- "Wykorzystanie zabaw i cwiczen logopedycznych do rozwijania aktywnosci słownej dzieci 5-6 letnich w celach profilaktycznych i wspierania terapii logopedycznej",

- "Wyzwalanie inwencji twórczej w zakresie edukacji teatralnej dzieci 5-6 letnich poprzez udział w ró¿norodnych formach zabaw teatralnych",

- "Kształtowanie własciwych nawyków racjonalnego ¿ywienia w ramach edukacji zdrowotnej dzieci w ró¿norodnych zajeciach i zabawach",

- "Rozwijanie zdolnosci plastycznych dzieci 4,5,6 letnich poprzez udział w ró¿norodnych zajeciach i zabawach",

- "Aktywnosc ruchowa z profilaktyka wad postawy w grupie dzieci piecioletnich i szescioletnich".

 

Działania przedszkola odpowiadaja zidentyfikowanym oczekiwaniom srodowiska lokalnego, w tym tak¿e rodziców. Od 1.09.2013 r. utworzono nowy oddział w przedszkolu, wydłu¿ono godziny pracy przedszkola (od godz.6.30 do godz.17.30), uwzgledniono postulaty rodziców w zakresie ¿ywienia dzieci, poszerzono oferte zajec dodatkowych o zajecia z jezyka angielskiego, hiszpanskiego, karate, zajecia na basenie.

 

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Rodzice znaja, akceptuja koncepcje i anga¿uja sie w jej wdra¿anie.

Rodzice zostali zapoznani z koncepcja pracy przedszkola na zebraniu we wrzesniu oraz poprzez gazetke "Echo - Piatki", strone internetowa przedszkola, tablice ogłoszen. Maja tak¿e dostep do dokumentu, w którym jest zawarta. Rodzice moga zgłaszac swoje uwagi, opinie, postulaty w trakcie rozmów, w ankietach dotyczacych pracy przedszkola oraz na poczatku roku szkolnego. Dotychczas zgłaszane uwagi dotyczyły najczesciej doposa¿enia ogrodu przedszkolnego w sprzet.

 

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

Rodzice uczestnicza w ustalaniu najwa¿niejszych dla przedszkola rzeczy (priorytetów, celów) oraz modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Słu¿a temu ró¿ne spotkania, dostep do strony internetowej, przekazywanie opinii w ró¿nych formach.

Podczas ró¿nych zebran rodzice zostali zapoznani ze zmianami w koncepcji pracy przedszkola zaproponowanymi przez Rade Pedagogiczna. Spotkania odbywaja sie na poczatku roku szkolnego (zebraniu ogólnym i grupowe). Rozmowy na ten temat odbywaja sie tak¿e podczas kontaktów dyrektora z Rada Rodziców. Moga oni tak¿e poznac zamierzenia poprzez gazetke przedszkolna „Echo - Piatki”, strone internetowa. Mieli mo¿liwosc wypowiedzenia sie na temat tych zmian i wniesc swoje uwagi podczas rozmów z dyrektorem i wychowawcami i ankietach. Uchwała Rady Rodziców Nr 1/2014/2015 rodzice zaakceptowali modyfikacje koncepcji pracy przedszkola, opublikowana nastepnie na stronie internetowej przedszkola.

 

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.

Rodzice maja swiadomosc, ¿e działalnosc przedszkola ukierunkowana jest na rozwój ich dzieci, uczenie samodzielnosci, dobre przygotowanie do edukacji szkolnej. Maja przekonanie, ¿e ich dzieci sa w przedszkolu bezpieczne, sa bowiem pod opieka dobrze przygotowanych, zaanga¿owanych nauczycieli i bardzo ¿yczliwych pracowników niepedagogicznych. Poznaja ciekawe miejsca, ludzi ró¿nych zawodów, ucza sie jak współpracowac, szanowac innych, tolerancji, przestrzegania zasad i umów. Sa zadowolone z pobytu w przedszkolu, lubia to miejsce. Istotne jest to, ¿e rodzice sa uczestnikami i współorganizatorami oraz inicjatorami wielu działan podejmowanych w przedszkolu.

Czuja, ¿e ich głos jest wa¿ny, identyfikuja sie z zało¿eniami pracy przedszkola, dlatego jak wynika z przeprowadzonego badania:

- chetnie biora udział w uroczystosciach i imprezach przedszkolnych,

- pomagaja w przygotowaniu kostiumów, rekwizytów, scenografii,

- przyczyniaja sie do kultywowania zwyczajów, obyczajów oraz tradycji swiatecznych,

- biora udział w przedstawieniach teatralnych, odgrywajac role jako aktorzy,

- uczestnicza w cyklicznie organizowanych piknikach przedszkolnych,

- biora udział w „Dniach Adaptacyjnych” i w zajeciach otwartych,

- zapraszaja do swoich miejsc pracy,

- właczaja sie w akcje charytatywne,

- pomagaja w organizowaniu ró¿nych wycieczek,

- biora udział w spotkaniu ze specjalistami (psycholog,logopeda, rehabilitant, stomatolog),

- wspieraja i kontynuuja działania wychowawcze i profilaktyczne,

- przewo¿a dzieci na zajecia i konkursy odbywajace sie poza przedszkolem,

- sponsoruja drukowanie gazetki, plakatów, logo, banneru, dyplomów, podziekowan,

- modernizuja ogród przedszkolny.

 

Rada Rodziców wzieła udział w ogólnopolskim konkursie „Mam 6 lat” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedszkole zajeło III miejsce w tym konkursie. Nale¿y w uznac, ¿e aktywnie uczestnicza w realizacji koncepcji pracy przedszkola.

 

 

Wymaganie:

Dzieci sa aktywne

 

Stan oczekiwany:

Aktywnosc dzieci powinna wiazac sie z ró¿norodnymi działaniami warunkujacymi uczenie sie i pozwalajacymi na rozwijanie samodzielnosci. Wa¿nym elementem pracy przedszkola jest wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływajacych na ich rozwój oraz rozwój srodowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy swiata, kreatywny wychowanek, gotowy zadawac pytania i poszukiwac odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: A

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Dzieci sa aktywne i zaanga¿owane w działania prowadzone w przedszkolu. Czuja sie swobodnie, sa zainteresowane propozycjami nauczyciela. Chetnie uczestnicza w zajeciach dodatkowych oraz wynikajacych z realizacji podstawy programowej. Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania ró¿norodnych aktywnosci, m.in. poprzez stosowanie metod aktywizujacych, wykorzystywanie ciekawych pomocy dydaktycznych, zabaw. Nauczyciele dostrzegaja ich zaanga¿owanie oraz checi podejmowania prób. Przedszkolaki bardzo chetnie uczestnicza w akcjach, uroczystosciach, ciekawych przedsiewzieciach na rzecz społecznosci lokalnej. Warto podkreslic, ¿e dzieki wielkiemu zaanga¿owaniu dyrektora i nauczycieli przedszkole stwarza dzieciom szeroka przestrzen do rozwijania ró¿norodnych aktywnosci poza przedszkolem, właczajac w ten proces rodziców i wiele zewnetrznych podmiotów. Do takich działan nale¿a "Akademia Przedszkolaka", "Autobus Piateczki", "Podwodne Przedszkole", "Przedszkole w ruchu", innowacje pedagogiczne, czy realizowane wspólnie z rodzicami pikniki, wycieczki i ró¿ne programy edukacyjne.

 

Obszar badania: Dzieci sa zaanga¿owane w zajecia prowadzone w przedszkolu i chetnie w nich uczestnicza.

Działania podejmowane przez wszystkich nauczycieli wywołuja du¿e zaciekawienie i zaanga¿owanie dzieci w proponowane zajecia. Zwraca uwage ró¿norodnosc form i metod pracy, ciekawy zasób pomocy i zabawek zgromadzonych w salach zajec, zachecanie do samodzielnosci, zgłaszania swoich pomysłów, wyra¿ania opinii.

Wszyscy rodzice odczuwaja, ¿e ich dziecko chetnie uczestniczy w zajeciach oferowanych w przedszkolu (wykres 1j). Twierdza tak, na podstawie obserwacji wynikajacych z uczestnictwa w wielu wspólnych przedsiewzieciach (pikniki, wycieczki) i ró¿nych uroczystosciach. Dostrzegaja pełne zaanga¿owanie i radosc dzieci podczas zajec poza przedszkolem, realizowanych w ramach ciekawych projektów ("Akademia Przedszkolaka", "Autobus Piateczki", "Podwodne  Przedszkole".....) i bardzo ciekawych codziennych zajec. Dzieci rozmawiaja o tym w domu, a na korytarzach przedszkola i w salach widoczne sa wytwory prac, odzwierciedlajace wkładu pracy i zaanga¿owanie. Przeprowadzone obserwacje oraz rozmowa z dziecmi tak¿e pokazuja, ¿e zajecia sie im podobaja. Zwraca uwage ró¿norodnosc form (praca indywidualna, wspólna (w parach, całej grupie), uwzglednienie wielu aktywnosci (słuchanie, mówienie, malowanie, ruch, taniec, klejenie, obserwacje..). Dzieci sa zachecane do zgłaszania swoich pomysłów, wypowiadania własnych opinii, dzielenia sie odczuciami. Czuja sie swobodnie, sa zainteresowane propozycjami nauczyciela.

Wykres 1 (Załącznik)

 

Obszar badania: Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania ró¿norodnych aktywnosci.

Wszyscy nauczyciele podejmuja ró¿norodne działania umo¿liwiajace podejmowanie aktywnosci rozwijajacych wszystkie sfery rozwoju dziecka. Zaanga¿owanie dzieci wyra¿a sie chetnym udziałem w zajeciach, poda¿aniem za wskazówkami nauczyciela, zainteresowaniem propozycjami i wyra¿aniem radosci usmiechem. Powstaja prace, które pokazywane sa rodzicom, zdobia sale lekcyjne i korytarze przedszkola. W iele sytuacji zachecajacych do podejmowania ró¿norodnych aktywnosci stwarzanych jest przez nauczycieli, tak¿e podczas dodatkowych zajec lub poza przedszkolem w ramach współpracy z ró¿nymi podmiotami i rodzicami.

Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania ró¿norodnych aktywnosci. Zwraca uwage:

- stosowanie aktywnych metod i form pracy,

- stałe wzbogacanie sal w pomoce dydaktyczne, zabawki, kaciki zainteresowan,

- odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych w zale¿nosci od wieku i mo¿liwosci psychoruchowych,

- rozbudzanie u dzieci zamiłowania do aktywnego trybu ¿ycia,

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urzadzen terenowych, przyborów gimnastycznych,

- organizowanie zajec dodatkowych: jezyk angielski, jezyk hiszpanski, rytmika, karate, zajecia na basenie, zajecia taneczne,

- codzienne działania edukacyjne np. zabawy, badawcze, doswiadczenia, eksperymenty rozwijajace umiejetnosc kreatywnego i twórczego myslenia,

- prowadzenie zajec dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie, plastycznie, recytatorsko – teatralnie, a tak¿e rozwijanie zainteresowan sportowych,

- rozwijanie zainteresowan.

Na podkreslenie zasługuje podjecie działan na rzecz aktywnosci fizycznej (pomimo niewystarczajacej bazy). Przedszkole przystapiło do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Cwiczyc ka¿dy mo¿e" i zdobyło tytuł "Przedszkole w ruchu". Działania nauczycieli odnosza sie do wszystkich dzieci.  harakterystyczne jest to, ¿e reaguja na brak zaanga¿owania poszczególnych dzieci i zachecaja je do wspólnej zabawy, czy innych zajec. Zauwa¿aja, ¿e dzieci bardzo lubia zajecia plastyczne, uczenie sie jezyków obcych (angielski, hiszpanski), warsztaty teatralne, rytmike, karate, gimnastyke korekcyjna, ale tak¿e zajecia z logopeda, poznawanie nowych miejsc, ludzi. Potwierdzaja to, tak¿e wypowiedzi dzieci, rodziców oraz obserwacje. Prace dzieci sa prezentowane i eksponowane. Mo¿na to dostrzec na stronie internetowej przedszkola.

 

Obszar badania: Dzieci sa wdra¿ane do samodzielnosci.

Wszyscy nauczyciele wdra¿aja dzieci do samodzielnosci poprzez tworzenie odpowiednich sytuacji, zachecanie dzieci, stawianie wymagan adekwatnych do ich mo¿liwosci i chwalenie za podejmowanie takich  starań.

Wszyscy nauczyciele zachecaja dzieci do samodzielnosci i wdra¿aja je poprzez stwarzanie takich sytuacji, w których te samodzielnosc moga wykazac t.j podczas zajec programowych, wykonywania prostych polecen, w zakresie samoobsługi (ubieranie sie, korzystanie z toalety, itp.). Dzieci sa chwalone za samodzielnosc, dostrzega sie starania, chec podejmowania prób. Tym, którzy potrzebuja pomocy jest ona okazywana, tak by nie zniechecic do podejmowania dalszych prób. W starszych grupach dzieci pełnia dy¿ury, pomagaja sobie nawzajem. O samodzielnosci dzieci swiadcza wytwory ich pracy, przedstawienia teatralne, wystawki. Uczenie samodzielnosci było widoczne na wszystkich obserwowanych zajeciach.

 

Obszar badania: Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju.

Dzieci zachecane sa do inicjowania i realizacji ró¿norodnych pomysłów na rzecz własnego rozwoju.

Wsród aktywnosci, które dzieci podejmuja z własnej inicjatywy dyrektor i pracownicy niepedagogiczni wymienili: zabawy spontaniczne, zabawy z udziałem nauczycielki oraz prace porzadkowe po zabawach i zajeciach. Dzieci samodzielnie wybieraja sposób aktywnosci, spedzania czasu wolnego, rodzaj zabawy (zarówno w sali, jak i na powietrzu) oraz materiały do wykonania prac. Maja wpływ na to, z kim sie beda bawic. Podczas zajec zaobserwowano, ¿e wiekszosc przedszkolaków podejmowało działania wynikajace z ich inicjatywy, a na terenie placówki mo¿na zobaczyc dzieciece prace plastyczne wykonane przez dzieci wg ich pomysłów i projektów oraz elementy dekoracji wykonane samodzielnie przez dzieci w czasie zajec.

 

Obszar badania: Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz społecznosci lokalnej.

Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz lokalnego srodowiska. Rodzice, partnerzy i dyrektor wskazuja udział dzieci w imprezach promujacych wartosci rodzinne, patriotyczne (wystepy podczas swiat panstwowych, udział w obchodach XII Dni Rodziny "Obudzmy Łom¿ynska Starówke", akcjach charytatywnych "Zbieramy nakretki dla Oli", zbieranie ¿ywnosci i zabawek dla domu samotnej matki w Nieławicach przy współpracy z grupa ratownicza "Nadzieja"). Pomoc rodzinie w ramach działalnosci Przedszkolnego Koła Caritas (zbieranie ubran, zabawek). Udział w dniach otwartych MPK (Przedszkole posiada autobus "Piateczka", gdzie organizowane sa wystawy prac plastycznych po rozstrzygnieciu konkursów np.: "Autobusem po Europie). Wystepy laureatów konkursu muzycznego BIG BIT na Słonecznej Estradzie z okazji Dnia Dziecka, udział w 24 godzinnym maratonie pływackim, dostarczenie karmy do schroniska dla psów "Arka" podczas Festynu Pupile Wety, koncert dzieci 5-6 letnich w Sanktuarium p.w. Miłosierdzia Bo¿ego z okazji zakonczenia roku w przedszkolu.

 

Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:

W przedszkolu ka¿de dziecko powinno miec szanse na wszechstronny rozwój. W tym celu przedszkole podejmuje ró¿norodne działania, uwzgledniajace mo¿liwosci i potrzeby dzieci. Powinny byc one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierajacymi dzieci, a ich skutecznosc poddawana refleksji. Wa¿nym celem tych działan przeciwdziałanie dyskryminacji.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji. Nauczyciele rozpoznaja potrzeby i mo¿liwosci oraz sytuacje społeczna ka¿dego dziecka, a informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji działan edukacyjnych, zarówno w pracy z dziecmi uzdolnionymi, jak i z okreslonymi dysfunkcjami. Przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i innymi podmiotami swiadczacymi pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami. W przedszkolu nie pojawiły sie przypadki dyskryminacji wsród dzieci, stad te¿ działania nauczycieli skupiaja sie na profilaktyce. Istnieje powszechne przekonanie rodziców, ¿e wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje sie mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna ka¿dego dziecka.

W przedszkolu celowo i systematycznie rozpoznaje sie mo¿liwosci psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna ka¿dego dziecka. W bie¿acym roku szkolnym wyłoniono dzieci uzdolnione: w zakresie plastycznym (13), muzycznym (10), teatralnym (62). Ponadto rozpoznano dzieci

z wadami wymowy (32), wadami postawy (24), z obustronnym niedosłuchem głebokiego stopnia (1), z odroczeniem obowiazku szkolnego (3), z obni¿ona sprawnoscia wzrokowo-ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa, percepcja słuchowa, umiejetnosciami matematycznymi (19). Rozpoznanie potrzeb i mo¿liwosci dzieci odbywa sie w przedszkolu poprzez: codzienna obserwacje dzieci, podczas ka¿dego rodzaju ich aktywnosci, rozmowy z rodzicami, analize prac plastycznych, ankiety dla rodziców, współprace ze specjalistami (logopeda, psycholog, fizjoterapeuta). Wsród najwa¿niejszych potrzeb dzieci, nauczyciele wymienili m.in.: zaspokojenie potrzeb biologicznych dziecka, czyli od¿ywianie, zadbanie o odpowiednie warunki do zabawy i odpoczynku, potrzebe ruchu, poczucia bezpieczenstwa, uznania, miłosci, potrzeba autorytetu dorosłych, którzy wytyczaja granice zachowan jednoczesnie okazujac im ciepło, wsparcie, potrzeba wytchnienia (posiadania czasu dla siebie), bezpiecznej samotnosci (czasu na samodzielne wykonanie zadania). Zdecydowana wiekszosc rodziców twierdzi, ¿e nauczyciele rozmawiaja z nimi o mo¿liwosciach i potrzebach dziecka (wykres 2 - Załącznik 2).

 

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji działan edukacyjnych. Zajecia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajecia specjalistyczne sa odpowiednie do rozpoznanych potrzeb ka¿dego dziecka.

Działania prowadzone przez przedszkole sa adekwatne do rozpoznanych potrzeb i mo¿liwosci dzieci.

Nauczyciele dostosowuja tematyke obserwowanych zajec do zainteresowan dzieci, proponuja zabawy ruchowe, wprowadzaja przyjazna atmosfere, zabawy wyciszajace i relaksujace, pozwalaja realizowac sie w wybranych przez nie aktywnosciach, zachecaja dzieci niesmiałe do zabawy, wypowiadania sie podczas zajec. Dyrektor i nauczyciele wskazali, ¿e w przedszkolu prowadzi sie zajecia dla dzieci o rozpoznanych specjalnych potrzebach. Przedszkolaki otrzymuja wsparcie w postaci zajec logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania, zajec rozwijajacych zdolnosci teatralne, plastyczne i muzyczne. Rodzice uczestniczacy w wywiadzie podali, ¿e nauczyciele traktuja dzieci w sposób, który uwzglednia ich indywidualne mo¿liwosci potrzeby, rozwijaja uzdolnienia, organizuja im zajecia dodatkowe, wyjazdy, wycieczki, zachecaja do aktywnosci poprzez zabawy ruchowe, organizujac imprezy integracyjne. Nauczycielki nigdy nie zmuszaja dzieci, np. do wykonywania zajec, cwiczen, jak dziecko nie chce to nie bierze w nich udziału. Ponadto dla dzieci z alergia pokarmowa przygotowywane sa specjalne posiłki, a dla pozostajacych dłu¿ej w przedszkolu dodatkowe kanapki.

 

Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczna.

Przedszkole współpracuje z poradnia psychologiczno-pedagogiczna i innymi podmiotami swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczna.

W opinii pani dyrektor Przedszkole współpracuje w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom. Współpraca koncentruje sie na wspólnych działaniach z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Osrodkiem Pomocy Społecznej, Osrodkiem Sportu i i rekreacji, SP Nr 7 w Łom¿y, Przedszkolem Publicznym Nr 4 w Łom¿y, Policja, Sanepidem Łom¿ynskim Przedsiebiorstwem Robót In¿ynieryjnych, Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacji, Urzedem Miejskim i Wydziałem Oswiaty. Działanie te skierowane sa na propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, profilaktyke z zakresu bezpieczenstwa, wspólne przedsiewziecia (przeprowadzenie zawodów sportowych w ramach realizacji programu profilaktycznego "Zdrowe dziecko to kreatywne dziecko", "Moje bezpieczenstwo i zdrowie" - I Olimpiada Sportowa Zimowa, I maraton pływacki, udział w programie "Podwodne Przedszkole" ), wycieczki, realizacje konkursów, spotkan, modernizacje budynku itp.. oraz na indywidualne potrzeby poszczególnych uczniów (do¿ywianie, zapomogi, pomoc w rozwiazywaniu, problemów zwiazanych ze srodowiskiem rodzinnym dziecka).

 

Obszar badania: W przedszkolu sa realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujace cała społecznosc przedszkola.

Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, ¿e nie zaobserwowali jakichkolwiek przypadków dyskryminacji

wsród dzieci. Podejmowane działania antydyskryminacyjne koncentruja sie głównie na profilaktyce, sa adekwatne do specyfiki i potrzeb przedszkola oraz wynikaja z programu wychowawczego. Podejmowane sa skuteczne działania w zakresie tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji (dzieci niepełnosprawne, dzieci z zaburzeniami mowy) takie jak: rozmowy z dziecmi (których celem jest kształtowanie u nich postawy współczucia i umiejetnosci dzielenia sie z innymi, pomagania sobie, empatii, nie reagowania na inny kolor skóry lub niepełnosprawnosc), prowadzenie zajec, prezentacje multimedialne, ogladanie filmów, zamieszczanie ciekawych artykułów w gazetce przedszkolnej „Echo – Piatki” oraz podawanie przykładów z literatury dla dzieci. Ponadto Przedszkole realizuje projekt edukacyjny z zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej pt. ,,Otwartosc na ró¿norodnosc", którego celem działania jest kształtowanie pozytywnego nastawienia wzgledem siebie - Polaków i Romów ¿yjacych w Łom¿y, poprzez zapoznanie dzieci z kultura Romów, wzbudzanie zainteresowania ich ¿yciem, muzyka, zwyczajami, strojem i twórczoscia oraz integracja z grupa cyganska poprzez bezposredni kontakt.

 

Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

Zdecydowana wiekszosc rodziców wyra¿a pozytywna opinie na temat wsparcia otrzymywanego

w przedszkolu, odpowiadajacego potrzebom ich dzieci . Wszyscy ankietowani rodzice uwa¿aja, ¿e nauczyciele w przedszkolu daja do zrozumienia, ¿e wierza w mo¿liwosci przedszkolaków (wykres 3) wiekszosc z nich uwa¿a równie¿, ¿e ich dzieci moga liczyc w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudnosci (wykres 4) i w rozwijaniu swoich uzdolnien i zainteresowan (wykres 5)

Wykresy 4,5,6 (Załączniki 4,5,6)

 

Raport sporzadzili

Jadwiga Pusz

Izabela Sidor


Kurator Oswiaty:

........................................

Data sporzadzenia raportu:

20.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Agata Komorowska
wt, 17 lutego 2015 07:49
Data ostatniej edycji: wt, 17 lutego 2015 10:50:26

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę