Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 11 maja 2021 napisz DONOS@

RIO wytyka nieprawidłowości w gminie Łomża

Szeregu nieprawidłowości doszukali się kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawdzający ubiegłoroczną gospodarkę finansową przeprowadzoną w Urzędzie Gminy w Łomży. „Najistotniejsze nieprawidłowości” - jak to określa RIO - stwierdzono w wyniku kontroli udzielenia i realizacji zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych oraz dostaw kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2013 roku”. Wyliczenia kontrolerów Izby wskazują, że gmina mogła zaoszczędzić na tym przetargu około 60 tysięcy złotych, czyli około 1/3 jego wartości. - Gmina na tym przetargu nie straciła tych pieniędzy – komentuje raport wójt gminy Łomża Jacek Nowakowski. - Ja przyjąłem wyjaśnienia pracownika, który nadzoruje sprawy budowy dróg. Nasze wyjaśnia zostały przekazane do RIO. Sprawa jest zakończona - mówi.

RIO kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Łomża za 2013 rok przeprowadzono w połowie bieżącego roku. Jak podaje Izba zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, ale także udzielanie zamówień publicznych. I jak czytamy w opublikowanej przez RIO informacji „stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia” i mając na uwadze ustalenia kontroli skierowano do wójta gminy Łomża w sumie 15 zaleceń o sposobie wykonania których miał on powiadomić Izbę. (zobacz załącznik do tego artykułu)
- „Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzono w wyniku kontroli udzielenia i realizacji zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej  dróg gminnych oraz dostaw kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2013 roku”. W wyniku nieprawidłowego, bez należytej staranności, określenia przedmiotu zamówienia (przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów usług i dostaw) oraz niedopuszczenia składania ofert częściowych doprowadzono do wyłonienia oferty niebędącej w rzeczywistości ofertą najkorzystniejszą, co wykazała analiza realizacji zamówienia” - czytamy w informacji opublikowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.
Kontrolerzy dopatrzyli się w specyfikacji przetargowej błędnych założeń odnośnie ilości poszczególnych asortymentów kruszyw, przy czym najkorzystniejsza cena była wyłoniona na podstawie sumy iloczynów przewidywanej ilości i cen jednostkowych usług z zastosowaniem czterech asortymentów kruszywa oraz dostaw pięciu asortymentów kruszywa.  W ocenie RIO doprowadziło to do sytuacji, w której cena zakupionego faktycznie kruszywa i usług była najwyższa spośród złożonych ofert.
- "
Faktycznie bowiem zakupiono usługi remontowe za kwotę 173.495,32 zł, z czego 169.654,50 zł (97,78%) stanowiły zakupy usług z udziałem pospółki frakcji 2/32 w ilości 1.970,44 m3, której cena za 1 m3 w wybranej ofercie była najwyższa spośród ofert złożonych w przetargu (70 zł netto za 1 m3, podczas gdy w pozostałych 57,60 zł i 45,80 zł netto). Według wyliczenia dokonanego w protokole kontroli wynagrodzenie za usługi remontowe w ilości 1.970,44 m3 z udziałem pospółki frakcji 2/32 dla wykonawcy oferującego najniższą cenę wyniosłoby 111.002,76 zł brutto – różnica 58.652,12 zł" - czytamy w upublicznionej informacji RIO

Wójt Nowakowski podkreśla, że gmina na tym przetargu nie straciła. Mówi on przyjąłem wyjaśnienia pracownika, który nadzoruje sprawy budowy dróg i, że one zostały przekazane do RIO. Dodaje też, że dla niego sprawa jest zakończona, bo poza raportem i zaleceniami pokontrolnymi nie było dalszych konsekwencji. Po szczegóły sprawy odsyła zaś do pracownika Urzędu Gminy, który zajmuje się przetargami drogowymi.
Antoni Szepietowski potwierdzając ustalenia RIO mówi, że szacunki odnośnie ilości i ceny poszczególnych kruszyw były robione przez wykonaniem prac w dobrej wierze. Po wykonaniu prac  „można doszukać się niedoskonałości”, ale jak zapewnia „na pewno nie było to celowe działanie”. Podkreśla także, że przetarg był otwarty, a warunki w przetargu były znane i jednakowe dla wszystkich wykonawców. 

Oto jak RIO opisuje kwestię nieprawidłowości przy tym przetargu wraz z wniesionymi uwagami przez wójta Jacka Nowakowskiego

Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzono w wyniku kontroli udzielenia i realizacji zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej  dróg gminnych oraz dostaw kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2013 roku”. W wyniku nieprawidłowego, bez należytej staranności, określenia przedmiotu zamówienia (przewidywanej ilości poszczególnych rodzajów usług i dostaw) oraz niedopuszczenia składania ofert częściowych doprowadzono do wyłonienia oferty niebędącej w rzeczywistości ofertą najkorzystniejszą, co wykazała analiza realizacji zamówienia.
Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia przewidywał realizację usług z zastosowaniem poszczególnych asortymentów kruszywa oraz realizację dostaw kruszywa według faktycznego zapotrzebowania, jak to zapisano m.in. w cz. 3 pkt 3.1. ppkt 3 specyfikacji: (…) ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót (faktyczna ilość wykonanych remontów z udziałem poszczególnych frakcji kruszywa w m3) i jednostkowej ceny ofertowej za poszczególny asortyment kruszywa zawartej w formularzu ofertowo-cenowym. Zacytowane postanowienia specyfikacji przywołuje Pan w złożonym wyjaśnieniu na uzasadnienie, iż dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, której wartość końcowa uwzględniająca wycenę całego i pełnego zakresu zamówienia była najniższa. Nie potwierdza tego analiza opłaconych faktur wybranego wykonawcy w porównaniu do ofert złożonych przez innych wykonawców, w związku z czym wybraną ofertę należy uznać za jedynie formalnie najkorzystniejszą. Wobec przyjętego sposobu ustalania wynagrodzenia, na podstawie faktycznej ilości wykonanych remontów z udziałem poszczególnych frakcji kruszywa w m3, istotą zamówienia powinno być wyłonienie wykonawców oferujących najniższe ceny jednostkowe na poszczególne asortymenty kruszywa. Okoliczność tę wskazuje Pan również w punkcie 2 wyjaśnienia motywując brak znaczenia dla wyniku postepowania omyłek w formularzach ofertowych, określających ilości poszczególnych frakcji kruszyw niezgodnie z ilościami podanymi w s.i.w.z. – kontrola wykazała np., że ilość piasku 0/2 do remontu w specyfikacji określono na 400 m3, a we wzorze oferty i ofertach wykonawców na 800 m3. Według wyjaśnienia we wzorze formularza cenowo – ofertowego zawarto informacje błędne – pochodzące z pliku z roku 2012. W postępowaniu nie dopuszczono do składania ofert częściowych na poszczególne frakcje kruszywa, co z kolei tłumaczy Pan ewentualnym chaosem organizacyjnym: możliwa duża liczba wykonawców, bez bliższego sprecyzowania. Według s.i.w.z. (pkt 3.3. w uwagach zawartych na str. 4) – usługi i dostawy będą sukcesywnie realizowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach…
Tak zwaną „wartość wstępną” zamówienia ustalono w szacunku dokonanym w dniu 17 kwietnia 2013 r. przez inspektora zatrudnionego w Urzędzie Gminy. Na tych samych zasadach ustalana była cena ofert w formularzach ofertowo-cenowych i w umowie z wybranym wykonawcą – na podstawie sumy iloczynów przewidywanej ilości i cen jednostkowych usług z zastosowaniem czterech asortymentów kruszywa oraz dostaw pięciu asortymentów kruszywa. Taka metoda szacowania, przy błędnych założeniach odnośnie ilości poszczególnych kruszyw (o czym niżej) doprowadziła do sytuacji, w której cena zakupionego faktycznie kruszywa i usług była najwyższa spośród złożonych ofert. Faktycznie bowiem zakupiono usługi remontowe za kwotę 173.495,32 zł, z czego 169.654,50 zł (97,78%) stanowiły zakupy usług z udziałem pospółki frakcji 2/32 w ilości 1.970,44 m3, której cena za 1 m3 w wybranej ofercie była najwyższa spośród ofert złożonych w przetargu (70 zł netto za 1 m3, podczas gdy w pozostałych 57,60 zł i 45,80 zł netto). Według wyliczenia dokonanego w protokole kontroli wynagrodzenie za usługi remontowe w ilości 1.970,44 m3 z udziałem pospółki frakcji 2/32 dla wykonawcy oferującego najniższą cenę wyniosłoby 111.002,76 zł brutto – różnica 58.652,12 zł. Tak znaczna rozbieżność w ocenie ofert była pochodną nieprawidłowego, nieuzasadnionego wyszacowania ilości poszczególnych asortymentów kruszywa – istotnie odbiegających od faktycznego późniejszego zapotrzebowania. Dotyczyło to w szczególności usług z udziałem pospółki frakcji 2/32, której zakup był kilkakrotnie wyższy od oszacowanego w s.i.w.z. – przewidywano zakup w ilości 350 m3. Zakupy usług remontowych z udziałem innych frakcji, a także dostaw materiałów innych frakcji były minimalne lub nie miały miejsca w ogóle (w zakresie usług i dostaw dotyczących piasku 0/2), zatem w praktyce nie miały istotnego wpływu na wartość zrealizowanego zamówienia jako całości. Cena „uśredniona” w ofercie  wybranego wykonawcy była formalnie najtańsza tylko z tego powodu, że składały się na nią ceny kruszyw frakcji zakupionych w minimalnych ilościach lub tych, których w ogóle nie realizowano, a które były tańsze niż w innych ofertach.
W złożonym wyjaśnieniu wskazuje Pan, że zamawiający wykonując opis i szacunek zamówienia przyjął rozmiary rzeczowo asortymentowe (frakcje kruszywa) opierając się na pewnym doświadczeniu lat ubiegłych. Nie odpowiada to stanowi faktycznemu, bowiem – jak ustalono – w 2012 r. zakupy pospółki frakcji 2/32 także były najwyższe – wyniosły 1.370,80 m3, co wobec 400 m3 przewidzianych w s.i.w.z. na 2013 r. dowodzi, że nierzetelne szacowano ilości usług z udziałem tego kruszywa także w latach ubiegłych, a wnioski wynikające z realizacji zamówienia w 2012 r. nie zostały uwzględnione przy określaniu przedmiotu zamówienia na 2013 r. Przy czym, w przypadku zamówienia z 2012 r. cena usługi z kruszywem tej frakcji u wybranego wykonawcy była najniższa, zaś ceny innych zakupionych frakcji nie różniły się istotnie. Dalej wyjaśnia Pan, że zamawiający nie miał precyzyjnych informacji jaki rodzaj kruszywa i w jakiej ilości zostaną użyte do realizacji zamówienia – str. 117-121 protokołu kontroli.

 

 

210510110729.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę