Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 11 kwietnia 2021 napisz DONOS@
BIP

Wizytówka Technikum nr 6

Tradycje ZSEiO nr 6 w Łomży sięgają czasów przed I wojną światową – 26 czerwca 1906r. władze carskie wydały zezwolenie na otwarcie Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej. Liczba absolwentów szkoły jest imponująca – wynosi ok. 15 tysięcy osób. Większość pracowników zatrudnionych na stanowiskach ekonomicznych, biurowych i administracyjnych w firmach, urzędach publicznych i innych jednostkach, w Łomży i okolicach, może poszczycić się świadectwem ukończenia ZSE i O nr 6 w Łomży. Na przestrzeni ostatnich 100 lat wielokrotnie zmieniały się nazwy szkół, a obecna istnieje od 2002r., kiedy to w murach placówki kształcącej do tej pory ekonomistów i handlowców pojawiła się szkoła nosząca nazwę Technikum nr6. Szkoła liczy 15 oddziałów i kształci techników ekonomistów, handlowców, logistyków i techników obsługi turystycznej. Uczy się w niej 475 uczniów.

 

W technikum nr 6 uczniowie przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego umożliwiającego kontynuowanie nauki w szkołach wyższych i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ,dzięki któremu można rozpocząć pracę zawodową. Uczniowie wyposażani są w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwenci, w szczególności są przygotowani do podejmowania wyzwań dzisiejszego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo techniczny.

Zajęcia prowadzi 54 nauczycieli przeważająca większość z nich posiada ukończone studia podyplomowe, są to przeważnie nauczyciele dyplomowani. 18 nauczycieli to egzaminatorzy przedmiotów maturalnych, 11 to egzaminatorzy przedmiotów zawodowych.  Wszyscy oni to ofiarni, pracowici i sumienni pedagodzy, którym w pracy przyświeca cel, jakim jest dobro młodzieży.

W ZSEiO nr 6 /Technikum nr 6/ pracuje również 16 pracowników administracji i obsługi zapewniających sprawne funkcjonowanie placówki.

W roku szkolnym 2011/2012 przyjęto do czterech klas pierwszych 113 uczniów, co w przypadku niżu demograficznego i dużej ilości, często konkurencyjnych szkół w Łomży, uważamy za nasz duży sukces. Bez niepokojów patrzymy w przyszłość, ponieważ wiemy, że nie tylko tradycja (samych powojennych absolwentów mamy ok. 15 tysięcy!) przyciąga uczniów do szkoły, ale przede wszystkim jej dokonania, pozycja w środowisku lokalnym, wyniki nauczania, atmosfera. Do najważniejszych zaliczamy stworzenie uczniom przyjaznego środowiska wychowawczego, które zgodnie z przyjętą misją szkoły pozwala wychowankom poznać samego siebie, wyposaża ich w wiedzę, rozwija umiejętności i postawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w  środowisku lokalnym, społeczeństwie polskim, światowym w XXI wieku. Wychowujemy młodzież na odpowiedzialnych, uczciwych, przedsiębiorczych, zaradnych, pracowitych, zdyscyplinowanych i tolerancyjnych, wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka. Nasza młodzież rozwija swoje umiejętności 18 sekcjach i kołach zainteresowań, od sekcji sportowych (koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt siatkówka chłopców, piłka ręczna chłopców, futsal, tenis stołowy) do tak innych, ale charakterystycznych dla "Ekonomika" jak: Koło Rachunkowości, Koło Młodych Ekonomistów, Koło Logistyków. Działalność charytatywną prowadzi Szkolne Koło Caritas, ofiarnością, „zaraża” Szkolny Klub HDK- szkoła została za zasługi dla HDK odznaczona w 2010 roku odznaką honorową PCK trzeciego stopnia. W szkole prowadzone są również pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – każdy nasz uczeń znajdzie sobie miejsce do doskonalenia i rozwijania swych talentów. Nasza szkoła od pięciu lat zajmuje czołowe miejsca w ósemce najbardziej utytułowanych szkół ponadgimnazjalnych  we współzawodnictwie sportowym w województwie podlaskim SZS- za rok szkolny 2010/2011 VII miejsce na 200 klasyfikowanych szkół. „Gazeta Współczesna” z 16 września 2011r. poinformowała opinię publiczną, że Technikum nr 6 jest na X miejscu spośród 10 szkół łomżyńskich, w których zdał największy odsetek uczniów (V jest nasze LO, VII nasze LP). Ranking miesięcznika „Perspektywy” umiejscowił, za rok szkolny 2010/2011 ,Technikum nr 6 na 234 pozycji w Polsce wśród szkół zawodowych/techników/ (brane były pod uwagę: wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach zawodowych). Uczeń szkoły jest stypendystą Premiera Rady Ministrów. Uczniowie szkoły biorą udział w wielu konkursach, olimpiadach osiągając sukcesy na szczeblu miasta, województwa, kraju. Najważniejsze z nich, te zawodowe, to, np. 2011 - 2 uczniów szkoły zakwalifikowali się do finału Olimpiady Logistycznej, 2010-Kozłowki Kamil finalistą XVI ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Handlowo-Menadżerskich,2009-uczniowie A.Samełko, A,Żebrowska, P.Kokosiński zajęli 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie AD REM/Ministerstwo Skarbu Państwa i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości/, T.Mieczkowski finalistą XV Turnieju Wiedzy Handlowo-Menadżerskich, reprezentacja  szkoły zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Zawodach,2009-reprezentacja szkoły finalistami  ogólnopolskiego II Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce, ale uczniowie technikum biorą również, z sukcesami, udział w konkursach matematycznych, językowych, obronnych. Szkoła uzyskała w 2009 certyfikat „Szkoła bez przemocy”/patronat prezydenta RP/ ,w 2010 certyfikat bezpieczeństwa ”Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom”/ organizatorzy-Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej, Wojewódzka Komenda Policji , Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektor Pracy/

W latach 2008 – 2010 szkoła realizowała projekt unijny „Świadomy wybór pewny sukces” a wraz z nim podprojekt ZAWODOWY NAWIGATOR, który objął wsparciem doradczym dużą  liczbę uczniów w szkole. Zakres programowy obejmował zagadnienia związane m.in. z umiejętnościami społecznymi, przedsiębiorczością, wyborem zawodu i poszukiwaniem pracy, informacją edukacyjną i zawodową, czy twórczym rozwiązywaniem problemów.

Od 2009r. uczniowie obecnych III klas Technikum uczestniczą w realizacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji- Program rozwijania umiejętności uczniów szkól Polski wschodniej we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W ramach projektu Uczniowie otrzymają m.in. możliwość bezpłatnego udziału w:

  1. Wakacyjnych Obozach Naukowych.
  2. Kołach Naukowych.
  3. Studium Kompetentnych Liderów.
  4. Przedsiębiorstwie Symulacyjnym.
  5. Materiały dydaktyczne dla każdego ucznia (podręczniki, zeszyty, długopisy itp.).

Olbrzymia większość absolwentów podejmuje dalszą naukę na studiach wyższych, szkoda, że nie wszyscy, ale najczęściej powodem zakończenia edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej jest po prostu bardzo trudna sytuacja materialna uczniów.

Szkoła dysponuje 3 pracowniami komputerowymi oraz 2 Multimedialnymi Centrami Informacji z dostępem do szybkiego Internetu, 20 klasopracowniami, w tym 2 specjalistycznymi pracowniami językowymi, w tym 10 wyposażonych jest zamontowane na stałe rzutniki multimedialne oraz jedna w tablicę interaktywną, salą gimnastyczną, siłownią wewnętrzną, salą rekreacyjno-sportową, siłownią zewnętrzną, boiskiem do piłki ręcznej, koszykowej, bieżnią tartanową. W szkole jest też biblioteka z czytelnią, z dostępem do Internetu oraz 17.000 pozycji w księgozbiorze, który systematycznie jest wymieniany i wzbogacany. Szkoła posiada nowoczesne pomoce naukowe, podjazd dla niepełnosprawnych, działa prężnie radiowęzeł szkolny, można pokrzepić się w sklepiku szkolnym, szkoła i jej otoczenie jest monitorowane.

W placówce aktywnie działa Rada Rodziców, która wspomaga grono pedagogiczne w procesie edukacyjnym. To przy współudziale, pomocy, życzliwości rodziców powstają klasowe programy wychowawcze, szkolny program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, plan imprez szkolnych, itp. To oni są widoczni podczas szkolnych wycieczek, studniówki i innych imprez organizowanych przez szkołę. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje działalność młodzieży, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, takich choćby jak wybory „Miss Ekonomika”, Dzień Kultury Uczniowskiej, akcje charytatywne na rzecz najuboższych, potrzebujących. Szkoła tętni życiem, zmienia się, rozwija, święci sukcesy, bezproblemowo "odnajduje" się w XXI wieku, godnie spełnia swoje zadania na rzecz łomżyńskiego społeczeństwa. Współpracujemy z łomżyńskimi wyższymi uczelniami, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Terapii, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PCK, OKE, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Teatrem Lalek, Łomżyńską Izbą Przemysłowo-Handlową, WSAP Białystok, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Uniqa S.A., klubami sportowymi LKS Narew-Kurpiewski Łomża, Prefbet Śniadowo, UKS”9”.Współnotą Polską, Parafią pod wezwaniem św. Michała Archanioła i innymi.

Wszystkie pozytywy, które można powiedzieć o szkole to zasługa całej społeczności szkolnej, jej aktywności i tolerancji, mądrości i zdolności do kompromisu, poszanowania tradycji i nowoczesnego postrzegania edukacji w życiu człowieka. To dzięki wspaniałym nauczycielom, uczniom, rodzicom, partnerom szkoła zapracowała na doskonała opinię i ocenę, a 6 lat temu obchodziła hucznie 100-lecie swojego powstania, zaś my wszyscy, cała społeczność szkolna oraz nasi sprzymierzeńcy i sympatycy, mamy nadzieję, że to nie aż, tylko po prostu pierwsza "setka" jubilatki.

 

Elżbieta Szleszyńska
pt, 23 marca 2012 07:29
Data ostatniej edycji: pt, 23 marca 2012 07:35:28

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę