Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 23 kwietnia 2021 napisz DONOS@
BIP

Wizytówka VI LO

Tradycje ZSEiO nr 6 w Łomży sięgają czasów przed I wojną światową – 26 czerwca 1906r. władze carskie wydały zezwolenie na otwarcie Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej. Na przestrzeni następnych 100 lat wielokrotnie zmieniały się nazwy szkół, a obecna istnieje od 2002r., kiedy to w murach szkoły kształcącej ekonomistów i handlowców pojawiła się ,z w związku z reformą oświaty, całkiem nowa szkoła- VI Liceum Ogólnokształcące. Szkoła liczy 9 oddziałów o rozszerzonym programie nauczania z języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, geografii, biologii i chemii. Uczy się w niej 287 uczniów.

 

W liceum ogólnokształcącym realizowane jest kształcenie z przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, podobnie jak w technikum, oraz w zakresie rozszerzonym – w roku szkolnym 2010/2011 z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i geografii oraz biologii. Uczniowie wyposażani są w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwenci, w szczególności ,są przygotowani do podejmowania wyzwań dzisiejszego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo-techniczny. Liceum ogólnokształcące zapewnia przygotowanie umożliwiające kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.

Zajęcia prowadzi 41 nauczycieli przeważająca większość z nich posiada ukończone studia podyplomowe, w większości są to nauczyciele dyplomowani. 18 nauczycieli jest egzaminatorami maturalnymi OKE. Wszyscy to ofiarni, pracowici i sumienni pedagodzy, którym w pracy przyświeca cel, jakim jest dobro młodzieży.

W ZSEiO nr 6 /w VI Liceum Ogólnokształcącym/ pracuje również 16 pracowników administracji i obsługi zapewniających sprawne funkcjonowanie placówki.

W roku szkolnym 2011/2012 przyjęto do trzech klas pierwszych LO 103 uczniów, co w przypadku niżu demograficznego i dużej ilości, często konkurencyjnych szkół w Łomży, uważamy za nasz duży sukces. Bez niepokojów patrzymy w przyszłość, ponieważ wiemy, że nie tylko tradycja-a LO jest również spadkobiercą” tradycji Ekonomika”- na marginesie- absolwentów nowej szkoły jest już niemal tysiąc (samych powojennych absolwentów mamy ok. 15 tysięcy!), przyciąga uczniów do szkoły, ale przede wszystkim jej dokonania, pozycja w środowisku lokalnym, wyniki nauczania, atmosfera szkoły. Do najważniejszych zaliczamy stworzenie uczniom przyjaznego środowiska wychowawczego, które zgodnie z przyjętą misją szkoły pozwala wychowankom poznać samego siebie, wyposaża ich w wiedzę, rozwija umiejętności i postawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w  środowisku lokalnym, społeczeństwie polskim, światowym w XXI wieku. Wychowujemy młodzież na odpowiedzialnych, uczciwych, przedsiębiorczych, zaradnych, pracowitych, zdyscyplinowanych i tolerancyjnych, wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka. Nasza młodzież rozwija swoje umiejętności i zainteresowania w 18 sekcjach i kołach, od sekcji sportowych (koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców, piłka ręczna chłopców, futsal, tenis stołowy), artystycznych /zespół muzyczno-wokalny, koło teatralne, plastyczne. Działalność charytatywną prowadzi Szkolne Koło Caritas, ofiarnością, „zaraża” Szkolny Klub HDK- szkoła została za zasługi dla HDK odznaczona w 2010 roku odznaką honorową PCK trzeciego stopnia. W szkole prowadzone są również pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego – każdy nasz uczeń znajdzie sobie miejsce do doskonalenia i rozwijania swych talentów. Nasza szkoła od pięciu lat zajmuje czołowe miejsca w ósemce najbardziej utytułowanych szkół ponadgimnazjalnych  we współzawodnictwie sportowym w województwie podlaskim SZS- za rok szkolny 2010/2011 VII miejsce na 200 klasyfikowanych szkół. „Gazeta Współczesna „z 16 września 2011r. poinformowała opinię publiczną, że VI Liceum Ogólnokształcące jest na V miejscu spośród 10 szkół łomżyńskich, w których zdał największy odsetek uczniów. Inne sukcesy szkoły to, np.2009-2011- czołowe miejsca naszych uczniów w województwie w matematycznych konkursach Euklides, Alfik matematyczny, Kwadratura Koła, Kangur matematyczny, JERSZ- konkurs z języka angielskiego, języka niemieckiego, z języka niemieckiego szkoła znalazła się w gronie laureatów Centrum Herdera przy Uniwersytecie Gdańskim za projekt edukacyjny ”Łomża, miasto godne uwagi”2009-XI miejsce szkoły w kraju w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”,2010 w tych samych zawodach reprezentacja LO zajęła w województwie podlaskim II miejsce,2011,II miejsce w Diecezjalnym Turnieju Piłki Halowej Szkolnych Klubów Caritas” Najchętniej stał na bramce”. Szkoła uzyskała w 2009 roku certyfikat ”Szkoła bez przemocy”/patronat Prezydenta RP”/ oraz w 2010 certyfikat bezpieczeństwa” Szkoła bezpieczna i przyjazna”/organizatorzy-Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektor Pracy, Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej, Wojewódzka Komenda Policji./

W latach 2008 – 2010 szkoła realizowała projekt unijny „Świadomy wybór pewny sukces” a wraz z nim podprojekt ZAWODOWY NAWIGATOR, który objął wsparciem doradczym dużą  liczbę uczniów w szkole. Zakres programowy obejmował zagadnienia związane m.in. z umiejętnościami społecznymi, przedsiębiorczością, wyborem zawodu i poszukiwaniem pracy, informacją edukacyjną i zawodową, czy twórczym rozwiązywaniem problemów.

VI Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład ZSEiO nr 6 w Łomży, rozpoczęło z dniem 1 listopada 2011r. realizację projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS „Wspieranie Szkolnej Aktywności w ramach Programów Edukacyjno Rozwojowych”, we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. St.Staszica w Białymstoku, którego wartość dla szkoły wynosi 155.000  zł. Przewidywane zakończenie projektu -  listopad 2012r.

Celem głównym projektu jest wzrost i ujednolicenie poziomu i skuteczności kształcenia z przedmiotów w zakresie kluczowych kompetencji oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie dopasowanych do lokalnych warunków i otoczenia rynku pracy Programów Rozwojowych w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu. Realizacja projektu kompleksowo i trwale wpłynie na rozwój szkoły i jakości kapitału ludzkiego w pięciu powiatach województwa podlaskiego, jako że odpowiada zdiagnozowanym potrzebom dydaktycznym wychowawczym i opiekuńczym. Dodatkowo w wyniku realizacji nawiązana zostanie współpraca z uczelniami poprzez ukazanie wymagań i potrzeb kształcenia. Wprowadzone zostaną nowe formy i umiejętności nauczania i oceniania, co wpłynie na bardziej efektywną współpracę z uczniami/uczennicami i ich rodzicami.

W ramach projektu dla uczniów będą odbywały się zajęcia:

- pozaszkolne zajęcia z matematyki w ramach "Letniej Szkoły Matematycznej",

- dodatkowe pozalekcyjne kursy "Język niemiecki w biznesie",

- dodatkowe  pozalekcyjne  kursy "Język angielski w biznesie",

- dodatkowe pozalekcyjne zajęcia "Bliżej filmu i teatru",

- specjalistyczne warsztaty  psychologiczno-doradcze "Poznaję siebie -planuję przyszłość",

- pozalekcyjna gra symulacyjna "Jestem przedsiębiorcą",

- specjalistyczne warsztaty i konsultacje w ramach "Programu antyalkoholowego- Korekta",

- specjalistyczne kursy pozalekcyjne  z wykorzystania ICT "Techniki graficzne",

- motywacyjny  kurs  przyrodniczy "Szkoła pod Żaglami",

- motywacyjny kurs językowy " English  Summer Break",

- dodatkowe zajęcia  wyrównawcze z matematyki "Matematyka w praktyce",

- dodatkowe  zajęcia wyrównawcze  z przedmiotów  techniczno-przyrodniczych "Ja i Świat",

- konsultacje i trening  ortograficzny dla uczniów z dysleksją i trudnościami w nauce,

- wyjazdy ukazujące  korzyści studiów wyższych z cyklu "Poznaję uczelnie wyższe w regionie",

- dodatkowe  zajęcia wyrównawcze  z matematyki "e-matematyka",

- wykłady  z kluczowych kompetencji  ukazujących różnice w kształceniu szkolnym i akademickim.

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu:

- Warsztaty z zastosowania możliwości nowoczesnych  metod kształcenia i trendów w nauczaniu,

- Szkolenia dla nauczycieli z aktywizujących metod nauczania,

- Szkolenia z wykorzystania tablic multimedialnych w bloku przedmiotów ścisłych.

Szkoła dysponuje 3 pracowniami komputerowymi oraz 2 Multimedialnymi Centrami Informacji z dostępem do szybkiego Internetu, 20 klasopracowniami, w tym 2 specjalistycznymi pracowniami językowymi, w tym 10 wyposażonych jest zamontowane na stałe rzutniki multimedialne oraz jedna w tablicę interaktywną, salą gimnastyczną, siłownią wewnętrzną, salą rekreacyjno-sportową, siłownią zewnętrzną, boiskiem do piłki ręcznej, koszykowej, bieżnią tartanową. W szkole jest też biblioteka z czytelnią, z dostępem do Internetu oraz 17.000 pozycji w księgozbiorze, który systematycznie jest wymieniany i wzbogacany. Szkoła posiada nowoczesne pomoce naukowe, podjazd dla niepełnosprawnych, działa prężnie radiowęzeł szkolny, można pokrzepić się w sklepiku szkolnym, szkoła i jej otoczenie jest monitorowane.

W placówce aktywnie działa Rada Rodziców, która wspomaga grono pedagogiczne w procesie edukacyjnym. To przy współudziale, pomocy, życzliwości rodziców powstają klasowe programy wychowawcze, szkolny program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, plan imprez szkolnych, itp. To oni są widoczni podczas szkolnych wycieczek, studniówki i innych imprez organizowanych przez szkołę. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje działalność młodzieży, jest organizatorem wielu imprez szkolnych, takich choćby jak wybory „Miss Ekonomika”, Dzień Kultury Uczniowskiej, akcje charytatywne na rzecz najuboższych, potrzebujących. Szkoła tętni życiem, zmienia się, rozwija, święci sukcesy, bezproblemowo "odnajduje" się w XXI wieku, godnie spełnia swoje zadania na rzecz łomżyńskiego społeczeństwa. Współpracujemy z łomżyńskimi wyższymi uczelniami, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Terapii, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PCK, OKE, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Teatrem Lalek, Łomżyńską Izbą Przemysłowo-Handlową, WSAP Białystok, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Uniqa S.A., klubami sportowymi LKS Narew-Kurpiewski Łomża, Prefbet Śniadowo, UKS”9”.Współnotą Polską, Parafią pod wezwaniem św. Michała Archanioła i innymi

Wszystkie pozytywy, które można powiedzieć o szkole to zasługa całej społeczności szkolnej, jej aktywności i tolerancji, mądrości i zdolności do kompromisu, poszanowania tradycji i nowoczesnego postrzegania edukacji w życiu człowieka. To dzięki wspaniałym nauczycielom, uczniom, rodzicom ,partnerom szkoła zapracowała na doskonałą opinię i ocenę, a 6 lat temu obchodziła hucznie 100-lecie swojego powstania, zaś my wszyscy, cała społeczność szkolna oraz nasi sprzymierzeńcy i sympatycy, mamy nadzieję, że to nie aż, tylko po prostu pierwsza "setka" jubilatki i pierwsza „dziesiątka”  VI Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład szacownego ”Ekonomika”, bo tak potocznie nazywana jest nasza szkoła, a nazwa ta ma swoją tradycję i zawiera duży ładunek sympatii środowiska lokalnego.

 

Elżbieta Szleszyńska
pt, 23 marca 2012 07:27
Data ostatniej edycji: pt, 23 marca 2012 07:37:39

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę