Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 10 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Zmiana opłat za przedszkola

Szanowni Rodzice od nowego roku szkolego 2011/2012 nastąpią zmiany w sposobie naliczania i wysokości opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża. Udostępniamy Państwu pełną treść tej Uchwały. UCHWAŁA NR 75/XII/11 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łomża zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się w wymiarze 5 godzin dziennie od 8.00 do godziny 13.00.
§ 2. Świadczenia przedszkoli publicznych Miasta Łomży w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1, są odpłatne i obejmują w szczególności:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka,
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,
5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.
§ 3. 1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 1,80 zł /słownie złotych: jeden 80/100/.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w ust.1.
3. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez drugie dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 0,80 zł/ słownie złotych: zero 0,80/100/, za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola w wysokości 0,40 zł /słownie złotych: zero 0,40/100/.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców / opiekunów prawnych / dziecka.
§ 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi regulują statut przedszkola i umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy rodzicami / opiekunami prawnymi / a dyrektorem przedszkola.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.
§ 7. Traci moc Uchwała nr 435/LXVII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Łomża przedszkolach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 199, poz. 1941 z późn. zm.).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Opłaty za przedszkole można dokonac na konto numer:

28 1060 0076 00003200 0126 6051

Agata Komorowska
cz, 18 sierpnia 2011 19:27
Data ostatniej edycji: nie, 15 kwietnia 2012 09:30:33

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę