Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 06 lutego 2023 napisz DONOS@
BIP

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17.11.2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

1)Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania

Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,

poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,

poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9

i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1046.

1491

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.”;

 

4) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym  rogramie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 6 ust. 1a pkt 1, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15

ust. 5.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 6

ust. 1a pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15 ust. 5.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 6 ust. 1a pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15 ust. 5.”; 5) w § 23 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

§ 3, § 4 ust. 1, § 5—6a, § 8, § 9, § 11 ust. 9, § 12 ust. 1—3, § 13 ust. 1 i 2, § 14, § 17 ust. 7—10,

14, 14a i 16, § 18 ust. 1, § 19 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 3, 4 pkt 1, ust. 5, 6, 7 pkt 1 i ust. 8—10 i § 20 ust. 3.

 

2. W szkole dla dorosłych funkcjonującej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza następuje na podstawie opinii psychologa zatrudnionego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.”; 6) § 37 otrzymuje brzmienie:

㤠37.

1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych

i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

2. Uczeń (słuchacz) posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

4. Uczeń (słuchacz), który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

5. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).

6. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1—4, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.

7. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania

warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1—4, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.

8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa

w ust. 1—4, spośród możliwych sposobów  dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 7.”;

7) w § 41 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) zapewnia uczniom (słuchaczom), o których

mowa w § 37 ust. 1—4, przystąpienie do sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego w warunkach

dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;”;

8) w § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 37 ust. 1—4, czas trwania sprawdzianu lub każdej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony sprawdzian lub każda część egzaminu gimnazjalnego, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji, o której mowa w § 37 ust. 7.”;

9) § 59 otrzymuje brzmienie: „§ 59. 1. Absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić

do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

 

2. Absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o  specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach

dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją, o której mowa w § 63 ust. 1.

 

3. Absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego

przez lekarza.

 

4. Absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno--pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym

kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

5. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).

6. W przypadku absolwentów szkół w zakładach karnych lub aresztach śledczych opinię, o której mowa w ust. 2, może wydać  psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Przepisy § 6a stosuje się odpowiednio.

7. Dla absolwentów, o których mowa w ust. 1—4, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

 

8. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania

warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów, o których mowa

w ust. 1—4, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

 

9. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania

egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów, o których mowa w ust. 1—4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 8.

 

10. W przypadku absolwentów, o których mowa w ust. 2 i 3, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do

potrzeb i możliwości absolwentów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 8,

wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 64 ust. 1, w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.”;

 

10) § 111 otrzymuje brzmienie:

„§ 111. 1. Absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego,

posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu zawodowego

w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

2. Absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie

tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją, o której mowa w § 115 ust. 1.

3. Absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia

wydanego przez lekarza.

4. Absolwent, który w roku szkolnym,  którym przystępuje do egzaminu zawodowego, był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,

może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

5. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).

6. W przypadku absolwentów szkół w zakładach poprawczych, zakładach karnych lub aresztach śledczych opinię, o której mowa w ust. 2, może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Przepisy  6a stosuje się odpowiednio.

7. Dla absolwentów, o których mowa w ust. 1—4, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

8. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości absolwentów, o których mowa w ust. 1—4, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

9. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości absolwentów, o których mowa w ust. 1—4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, określonych w szczegółowej

informacji, o której mowa w ust. 8.

10. W przypadku absolwentów, o których mowa w ust. 2 i 3, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do

potrzeb i możliwości absolwentów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa

w ust. 8, wskazuje:

1) na etapie pisemnym — przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 118 ust. 1,

w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej;

2) na etapie praktycznym — kierownik ośrodka egzaminacyjnego, o którym mowa w § 127 ust. 1, w  porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.”;

11) w § 123 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla absolwentów, o których mowa w § 111 ust. 1—4, czas trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony etap pisemny egzaminu zawodowego, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji,o której mowa w § 111 ust. 8.”;

12) w § 126 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnia absolwentom, o których mowa w § 111 ust. 1—4, przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;”;

13) w § 132 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dla absolwentów, o których mowa w § 111

ust. 1—4, czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego może być przedłużony.

Czas, o jaki może zostać przedłużony etap praktyczny egzaminu zawodowego, określa dyrektor

Komisji Centralnej w szczegółowej informacji, o której mowa w § 111 ust. 8.”.

§ 2. 1. W przypadku ucznia (słuchacza) posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego

rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza)

następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym

dla niego na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. W przypadku ucznia (słuchacza) posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla niego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1. Opinia ta stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia (słuchacza) przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, stanowi także podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

4. W przypadku ucznia (słuchacza) lub absolwenta posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie

niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

odpowiednio:

1) w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się —opinia ta stanowi podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;

2) w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone

u niego specyficzne trudności w uczeniu się — opinia ta stanowi podstawę do dostosowania

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta

warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu

zawodowego;

3) w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta ze względu na stwierdzone

u niego specyficzne trudności w uczeniu się — opinia ta stanowi podstawę do dostosowania do

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych absolwenta warunków

przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;

4) w sprawie przystąpienia do egzaminu zawodowego

w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

absolwenta ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się —

opinia ta stanowi podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych absolwenta warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu

maturalnego.

5. Opinie, o których mowa w ust. 4, stanowią także podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych

wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

§ 3. 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego

był opracowany indywidualny program edukacyjny, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym.

2. W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla którego był opracowany indywidualny program edukacyjny, klasyfikacja śródroczna i roczna, o której mowa

odpowiednio w § 11 ust. 2, 5 i 7 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia,

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywa się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym.

§ 4. 1. W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, przepisy § 6, § 6a,

§ 11 ust. 2, 5 i 7 i § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od roku szkolnego 2012/2013.

2. Do roku szkolnego 2011/2012 w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem

szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych

zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych

ogólnodostępnych, stosuje się przepisy § 6, § 11 ust. 2, 5 i 7 i § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 5. 1. Przepisy § 37, § 41 ust. 1 pkt 7 i § 42 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w odniesieniu do sprawdzianu stosuje

się od roku szkolnego 2012/2013.

2. Do sprawdzianu przeprowadzanego w roku szkolnym 2011/2012 stosuje się przepisy § 37, § 41 ust. 1 pkt 7 i § 42 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu

obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem:

1) § 1a rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym

niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) § 59, § 111, 123 ust. 3, § 126 ust. 4 pkt 4 i § 132 ust. 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie

z dniem 1 września 2012 r.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

 

Elżbieta Szleszyńska
wt, 29 marca 2011 18:48
Data ostatniej edycji: pt, 22 maja 2015 12:32:29

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę