niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

RIO: wójt powinien mieć zastępcę...

Powołanie zastępcy wójta w gminach, gdzie dziś takiej osoby nie ma, zaleca Regionalna Izba Obrachunkowa. Zalecenie takie znajduje się w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych przez RIO do skontrolowanych jednostek samorządu. Izba formułując je podaje, że brak zastępcy wójta w gminie wiejskiej czy burmistrza w gminie miejsko-wiejskiej tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki samorządowej podczas dłuższej nieobecności w pracy wybranego w wyborach powszechnych wójta lub burmistrza.

Chodzi o zapis art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, mający zastosowanie począwszy od obecnej kadencji organów gminy. Określa on w sposób jednoznaczny zasady kierowania gminą w przypadku zaistnienia jednej z czterech wymienionych, przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta. Są to: tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywanie kary aresztu, lub niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni. Prawo zakłada, że zadania i kompetencje wójta przejmuje wówczas jego zastępca, zaś w razie niepowołania zastępcy – osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Zalecenia dotyczące rozważenia możliwości powołania zastępcy Burmistrza otrzymał od RIO Józef Piątek, burmistrz Nowogrodu. Ta kwesta stawiana jest także w wystąpieniu pokontrolnym RIO w gminie Śniadowo.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0