Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 28 marca 2023 napisz DONOS@

Setki tysięcy złotych na „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Ponad 700 tysięcy złotych rozdzielił prezydent pomiędzy stowarzyszenia, klubu sportowe, placówki kultury, szkoły, parafie i nawet Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Pieniądze są na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” czyli realizację projektów w zakresie zadań wynikających z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok.

Pieniądze (714 tys zł) na wsparcie działań  mających zniechęcić przede wszystkim młodych mieszkańców Łomży do sięgania po alkohol otrzymały łącznie 43 podmioty, które wcześniej złożyły projekty w ogłaszanych przez ratusz konkursach. Wczoraj prezydent podpisał cztery zarządzenia rozdzielające dotacje. Oto listy tych którzy mają „przeciwdziałać alkoholizmowi”.

 • Teatr Lalki i Aktora 18-400 Łomża, Pl. Niepodległości 14, na realizację zadania pt.: “Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym”- środki finansowe w wysokości 24.000 zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych/
 • Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 30/6, na realizację zadania pt.: “8 cyklicznych koncertów porannych dla młodzieży pn. “Muzyczny relaks- trzeźwe szkoły”- środki finansowe w wysokości 30.000 zł /słownie:trzydzieści tysięcy złotych/
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza, 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6, na realizację zadania pt.:Program profilaktyczno edukacyjny. Spędzamy czas z Fryderykiem Chopinem.2010 Międzynarodowy Rok Chopinowski”- środki finansowe w wysokości 10.000 zł /słownie : dziesięć tysięcy złotych/
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 b, na łączną kwotę 59.000 zł /słownie:pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, w tym na zadania:
  a) ,,Pokonać bezsilność” - środki finansowe w wysokości 3.000 zł /słownie: trzy tysiące złotych/
  b) „Zatrzymać przemoc” - środki finansowe w wysokości 6.000 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/
  c) „Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy”- środki finansowe w wysokości 50.000 zł /słownie:pięćdziesiąt tysięcy złotych/
 • Zespół Szkół Specjalnych, 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4, na realizację zadania pt.: “Poznawaj,baw się i ucz”-program zajęć opiekuńczo – wychowawczych – środki finansowe w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8, na realizację zadania pt.: “Trzeźwym okiem”program profilaktyczny dla dzieci 5 – 6 letnich- środki finansowe w wysokości 4.230 zł /słownie cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych/
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących, 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4, na realizację zadania pt.: “Życie jest piękne ”- środki finansowe w wysokości 15.000 zł /słownie:piętnaście tysięcy złotych/
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej, 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13, na realizację zadania pt.: “Wasze Wybory”- środki finansowe w wysokości 15.000 zł /słownie piętnaście tysięcy złotych/
 • Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 3, na realizację zadania pt.: “Sposób na życie”- środki finansowe w wysokości 45.000 zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/
 • Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Prusa 11 a, na realizację zadania pt.: “Żyj zdrowo i z uśmiechem”program profilaktyczny dla dzieci 5 – 6 letnich i ich rodziców- środki finansowe w wysokości 4.500 zł /słownie cztery tysiące pięćset złotych/
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17, na realizację zadania pt.: “Profilaktyczny Klub Szkolny “Buda Krasnoluda”- środki finansowe w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica, 18-400 Łomża, ul. Polna 40 A, na realizację zadania pt.: “Szkolny Klub Profilaktyczny”- środki finansowe w wysokości 9.000 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Pl. Kościuszki 3, na realizację zadania pt.: “Kluby i koła zainteresowań alternatywą uzależnień”- środki finansowe w wysokości 9.000 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/
 • Publiczne Gimnazjum Nr 8, 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 18, na realizację zadania pt.:Program profilaktyczny ,, Uwierz w siebie”- środki finansowe w wysokości 15.000 zł /słownie:piętnaście tysięcy złotych/
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego, 18-400 Łomża, ul. Piękna 2, na realizację zadania pt.:Program profilaktyczny “Żyj zdrowo i sportowo”- środki finansowe w wysokości 7.000 zł /słownie siedem tysięcy złotych/
 • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stacha Konwy 11, na realizację zadania pt.: “Wędrując ku dorosłości bez uzależnień”- środki finansowe w wysokości 10.000zł /słownie dziesięć tysięcy złotych/
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 18-400 Łomża, ul. Rybaki 14, na realizację zadania pt.:Program Profilaktyczny ,,Umiem wybrać – żyję zdrowo i aktywnie w zgodzie z przyrodą”- środki finansowe w wysokości 14.000 zł /słownie czternaście tysięcy złotych/
 • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 - 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22, na realizację zadania pt: ,, Mam swój cel – profilaktyka uzależnień ''- środki finansowe w wysokości 11.270 zł / słownie: jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych /
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 18 – 400 Łomża , ul. M. Kopernika 16, na realizację zadania pt ,, Razem bezpiecznie, zdrowo, wesoło – profilaktyka uzależnień '' - środki finansowe w wysokości 10.000 zł / słownie : dziesięć tysięcy złotych /
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich 18 – 400 Łomża,ul Reymonta 9 na realizację zadania ,, Daj sobie szansę – uwierz w siebie '' - środki finansowe w wysokości 8.000 zł / słownie osiem tysięcy złotych /
 • Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” Szkoły Podstawowej Nr 9, 18-404 Łomża, ul. Ks. Anny 18, na realizację zadania pt.: „Sport to zdrowie,niech każdy się o tym dowie” - dotację w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 12, na łączną kwotę 63.500 zł,/ słownie:sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych / w tym na realizację zadań:
  a) „Realizacja programu profilaktycznego “Zanim spróbujesz” - dotację w wysokości 60.000 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/
  b) „Spotkanie wigilijne dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży” - dotację w wysokości 3.500 zł / słownie: trzy tysiące pięćset złotych /
 • Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, 18-400 Łomża, ul. Krzywe Koło 3, na łączną kwotę 33.404 zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta cztery złote/, w tym na zadania:
  a) „Program profilaktyczny. Poznaj i umiłuj piękno życia”- dotację w wysokości 5.500 zł /słownie : pięć tysięcy pięćset złotych/
  b) „Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję”- dotację w wysokości 6.604 zł /słownie: sześć tysięcy sześćset cztery złote/
  c) „Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”- dotację w wysokości 21.300 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych/
 • Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, 18-400 Łomża, ul. Dworna 13, na realizację zadania pt :,, Czas wolny inaczej '' organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami.'' dotację w wysokości 15.100 zł / słownie: piętnaście tysięcy sto złotych/,
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży,18-400 Łomża ul. Niemcewicza 17 lok.6, na realizację zadania pt.: “Promocja zdrowia i trzeźwości w środowisku diabetyków”- dotację w wysokości 20.900 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych/
 • Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, na realizację zadania pt.: “Nie piję nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę”- dotację w wysokości 19.300 zł /słownie : dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych/
 • Klub Sportowy “PERSPEKTYWA”, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 1, na realizację zadania pt.: “Trenuję, robię wyniki- odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki”- dotację w wysokości 13.235 zł /słownie : trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych/
 • Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, na realizację zadania pt.: “Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie”- datację w wysokości 7.800 zł /słownie : siedem tysięcy osiemset złotych/
 • Uczniowski Klub Sportowy “PIĄTKA” 18-400 Łomża, ul. Polna 40a, na realizację zadania pt.:Program profilaktyczno - sportowy ,, Żyj zdrowo i bezpiecznie ''- dotację w wysokości 16.600 zł /słownie : szesnaście tysięcy sześćset złotych /
 • Łomżyńska Orkiestra Dęta, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22, na realizację zadania pt.:,,Lepsze życie- muzyka łagodzi obyczaje”Program profilaktyczno edukacyjny - dotację w wysokości 9.840 zł /słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych/
 • Caritas Diecezji Łomżyńskiej, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1, na realizację zadania pt.: “ Tu jestem- program profilaktyczny dla grup niskiego i wysokiego ryzyka”- dotację w wysokości 12.750 zł /słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych/
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, na realizację zadania pt.: “Atrakcyjne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie jesienno – zimowych wieczorów”- dotację w wysokości 3.500 zł /słownie: trzy tysiące pięćset złotych/
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 18 – 400 Łomża, ul. Kołłątaja 8 na realizację zadania pt: ,, Czyste powietrze wokół nas '' Program profilaktyczny dla dzieci 5 – 6 letnich. dotację w wysokości 4.699 zł / słownie :cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych /
 • Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,, LOGOS '' 18 – 400 Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 6 lok.42 na realizację zadania pt ,, Chronię siebie. Chronię innych .''Profilaktyka uzależnień w praktyce. dotację w wysokości 4.847 zł / słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych /
 • Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,, EMPATIA '' 18 – 400 Łomża, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 na realizację zadania pt: ,, Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej oraz ich rodzin ''. dotację w wysokości 12.300 zł / dwanaście tysięcy trzysta złotych /
 • Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Andrzeja Boboli 18-400 Łomża, ul. Wąska 93, na realizację zadania pt.: „Prowadzenie całoroczne zajęć świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Lumen” przy parafii Św. Andrzeja Boboli” - dotację w wysokości 18.000 zł /słownie: osiemnaście tysięcy złotych/
 • Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18-400 Łomża,ul. Sadowa 12, na realizację zadania pt.: „Jestem na NIE” - dotację w wysokości 9.200 zł /słownie:dziewięć tysięcy dwieście złotych/
 • Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego 18-400 Łomża,ul. Zawadzka 55, na realizację zadania pt.: „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”realizacja zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2010r.” - dotację w wysokości 40.400 zł /słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych/
 • Diecezjalne Radio Nadzieja 18-400 Łomża,ul. Zawadzka 55 „ZDROWA RODZINA” - Radiowy Program Profilaktyczno-Wychowawczy” - dotację w wysokości 9.025 zł /słownie:dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych/
 • Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, 18-403 Łomża,ul. Małachowskiego 4, na realizację zadania pt.: „Zawsze kolorowo,aktywnie i zdrowo – cykl działań profilaktycznych” - dotację w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 3, na łączną kwotę w wysokości 31.000 zł /słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych/ , w tym na zadania:
  a) „Warsztaty i szkolenia kreujące umiejętności ważne dla zdrowego i trzeźwego życia” - dotację w wysokości 10.000 zł /słownie:dziesięć tysięcy złotych/,
  b) „Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, które ukończyły terapię odwykową, ale mają problemy z utrzymaniem abstynencji” - dotację w wysokości 14.000 zł /słownie:czternaście tysięcy złotych/,
  c) „Edukacja, socjoterapia i psychoedukacja dla osób z rodzin z problemem alkoholowym” - dotację w wysokości 7.000 zł /słownie: siedem tysięcy złotych/
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, 18 – 400 Łomża, ul. Studencka 19, na realizację zadania pt: „Razem do sukcesu” - dotację w wysokości 7.000 zł /słownie: siedem tysięcy złotych/
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, 15 – 003 Białystok, na łączną kwotę w wysokości : 17.600 zł / siedemnaście tysięcy sześćset złotych /, w tym na zadania:
  a) „Pat a Profilaktyka a Teatr” - dotację w wysokości 9.600 zł / dziewięć tysięcy sześćset złotych /
  b) „Jestem z Łomży, nie piję” - dotację w wysokości 8.000 zł / osiem tysięcy złotych /

 

210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę