sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

PKW przypomina

Czwartek 10 czerwca jest ostatnim dniem na składanie wniosków w sprawie sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Natomiast do 18 czerwca są wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

W komunikatach opublikowanych na stronie internetowej, Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że w dniu 10 czerwca 2010 r. upływa termin na składanie wniosków w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa przez osoby, które chcą udzielić pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek w tej sprawie składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

PKW przypomina także, że 18 czerwca jest ostatnim dniem w którym można składać wniosek i otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przez wyborców którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów.
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0