piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

RIO: Komisja Rewizyjna nie może być „za, a nawet przeciw”

Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej „o nieudzielenie absolutorium” prezydentowi Jerzemu Brzezińskiemu z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Izba uznała m.in. że wynik głosowania 2 do 2, nie daje podstaw formalnych do sformułowania wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium i radni powinni powtarzać głosowanie „do skutku”.

Przypomnijmy w najbliższą środę Radni Łomży mają decydować czy pozytywnie, czy też negatywnie rozliczyć wykonanie przez prezydenta Brzezińskiego ubiegłorocznego budżetu miasta. Komisja Rewizyjna wniosku o nieudzielenie absolutorium. Tak się stanie ponieważ podczas posiedzenia Komisji wniosek o udzielenie absolutorium poparło dwóch radnych – P. Grabani i J. Kleczyński, a dwóch innych – M. Borysewicz i M. Chrzanowski - było przeciw, co w ocenie prawników miejskich oznaczało iż Komisja nie przyjęła wniosku o udzielenie, a zatem musi wnioskować do Rady o nieudzielenie absolutorium.
Wniosek Komisji zgodnie z prawem podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która także sprawdza wykonanie budżetu samorządów. Opinia Izby do wniosku jest negatywna, a jedno zastrzeżeń dotyczy także „wyniku” jaki wniosek uzyskał podczas głosowania na Komisji.
W ocenie Izby brak jest także podstaw formalnych do sformułowania wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium, bowiem wynik głosowania nie został rozstrzygnięty. Powołując się na zapisy Statut Miasta twierdzi, że w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” należy głosowanie powtarzać aż do skutku”.

Jeszcze ważniejsze zastrzeżenie dotyczy zaś meritum uchwały absolutoryjnej, którym jest ocena wykonania budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu RIO napisała, że dołączona do wniosku o nieudzielenie absolutorium opinia Komisji Rewizyjnej zawiera przede wszystkim pozytywne dla Prezydenta stwierdzenia, że „budżet posiadał zdolność finansową do realizacji zadań własnych i zleconych oraz to, że był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej. Wszystkie opinie Komisji Merytorycznych Rady Miasta pozytywnie oceniły wykonanie budżetu miasta”. Oznacza to, że budżet - w ocenie Komisji Rewizyjnej – został wykonany przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z wolą Rady Miasta i pod jej kontrolą wyrażoną poprzez akceptację proponowanych przez Prezydenta Miasta zmian w budżecie.”
Zatem wniosek „o nieudzielenie absolutorium” w tym wypadku nie jest logiczny, bo Komisja sformułowała go nie przedstawiając merytorycznych przesłanek negatywnej oceny wykonania budżetu.

Warto przypomnieć, że uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi jest równoznaczna z podjęciem przez nią inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza lub rezydenta). W tym roku jednak nawet przyjęcie tego wniosku przez Radę Miasta Łomża byłoby jednak tylko czystym gestem „polityczny” i nie niosłoby ze sobą praktycznie żadnych konsekwencji prawnych. Ze względu jesienne wybory nie ogłasza się już referendum w sprawie odwołania władz, które nawet w takich sytuacjach urzędują do końca kadencji.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0