Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 29 maja 2023 napisz DONOS@

Wojna o basen... Dyrektor Gałązka odwołana

Główne zdjęcie
Hanka Gałązka (fot. archiwum)

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego zostało opublikowane zrządzenie prezydenta Łomży o odwołaniu Pani Hanki Gałązki ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży. W załączonym uzasadnieniu czytamy: „Bezpośrednią i najważniejszą przyczyną odwołania Pani ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży jest uporczywe nieprzekazywanie rzetelnej informacji o najważniejszych sprawach organizacyjnych szkoły Radzie Rodziców.” A „Skutkiem poczynionej przez Panią dezinformacji było to, iż Rada Rodziców w dniu 23 grudnia 2009 r., skierowała do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydentów Miasta Łomży na szkodę Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży.” Dyrektor Gałązce służy prawo odwołania się od decyzji prezydenta do Sądu Pracy w Łomży w terminie 14 dni.

Zarządzenie nosi datę 18 stycznia 2010 rok i ma tylko cztery paragrafy. Pierwszy brzmi: „odwołuję, po zasięgnięciu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Panią Hankę Gałązka ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży z dniem doręczenia Pani niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia.”, a ostatni: „Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania”.

Oto załączone do zarządzenia prezydenta uzasadnienie odwołania dyrektor Hanki Gałązki.
Odwołanie Pani w trybie art. 38, ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t. ze zmianami) jest niezbędne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie kierowanej przez Panią szkoły. Konieczność natychmiastowego zaprzestania pełnienia przez Panią tej funkcji jest potrzebna z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego, przejawiającego się w szczególności we właściwym dostępie do pływalni przez wszystkich zainteresowanych.
Organ prowadzący w dniu 6 stycznia 2010 r. wystąpił do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie odwołania Pani w trybie art. 38,ust.1,pkt.2 cyt. ustawy. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia Prezydenta Miasta Łomży, Kurator nie ustosunkował się do wniosku w formie pisemnej. Zgodnie z treścią art. 38,ust. 2 przytoczonej ustawy w brzmieniu: „Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, wydaje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.” Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku wydał zatem pozytywną opinię.
O zamiarze odwołania Pani w trybie art.38, ust.1, pkt.2 zostały powiadomione związki zawodowe: tj. Pani Aleutyna Kołos Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łomży 18-400 Łomża ul. Sadowa 2, oraz Pan Janusz Żebrowski Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łomży ul. Dworna 3.
Bezpośrednią i najważniejszą przyczyną odwołania Pani ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży jest uporczywe nieprzekazywanie rzetelnej informacji o najważniejszych sprawach organizacyjnych szkoły Radzie Rodziców. Rodzice pozbawieni tych informacji, swoimi działaniami prowadzą do powstania konfliktu pomiędzy społecznością Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży a uczniami, rodzicami i nauczycielami pozostałych placówek oświatowych w mieście.
Konsekwencją Pani poczynań jest próba wymuszenia przez rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży pozostawienia pływalni w zarządzie szkoły. Wiele środowisk oświatowych, w tym rady pedagogiczne i rady rodziców łomżyńskich szkół, oczekują równego dostępu do miejskich pływalni. W ciągu poprzednich lat decyzja o wykorzystaniu pływalni pozostawała wyłącznie kompetencją dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży. Zdaniem organu prowadzącego liczba zajęć wychowania fizycznego realizowanych na pływalni powinna być proporcjonalna do wielkości szkoły oraz uzależniona od realizowanych w szkole projektów zajęć pozalekcyjnych. Natomiast obecnie na terenie Miasta Łomża jedynym zarządcą obiektów sportowych jest utworzony Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.
Organ prowadzący skierował do Rady Rodziców pismo z dnia 5 października 2009 r. nr Oś.0114/145/09, w którym zawarł informację o tym, że zmiana zarządzającego pływalnią nie spowoduje ograniczenia dostępu uczniów SP nr 10 do pływalni. W piśmie zawarte są też najważniejsze założenia polityki samorządu dotyczące zarządzania obiektami sportowymi. Zachowania rodziców świadczą o tym, że była to odosobniona próba poinformowania rodziców, niekontynuowana przez Panią.

Określenie sposobu zarządzania miejskimi obiektami sportowymi, w tym przekazania zarządu trwałego nad pływalnią, która pozostawała w zarządzie szkoły, wynika z uprawnienia organu prowadzącego do tzw. bezpośredniego zarządzania organizacją pracy podległych sobie jednostek budżetowych, w tym szkół i placówek oświatowych. W przypadku szkoły uprawnienia te realizowane są poprzez zatwierdzanie arkusza organizacyjnego.

Otrzymanie zarządu przez Szkołę Podstawową nr 10 w stosunku do pływalni po zakończonym remoncie, wymagałoby wprowadzenia do arkusza organizacyjnego szkoły odpowiednich stanowisk w administracji, obsłudze; stanowisk instruktorów i ratowników na pływalni, i co za tym idzie zmiany plany finansowego szkoły. W arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 10 na rok 2009/2010 szkoła nie otrzymała zgody na zarządzanie pływalnią. Powyższe jest logiczną konsekwencją utworzenia wyspecjalizowanej jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży do zarządzania tego typu obiektami.

Swoimi działaniami powinna Pani zapobiec narastającemu społecznemu niepokojowi, nie zaś go wzmagać. Brak Pani reakcji na zachowanie rodziców, eskalacja ich roszczeń wobec organu prowadzącego szkołę uzasadnia Pani odwołanie ze stanowiska kierowniczego. Podważanie i sabotowanie zamierzeń i działań organu prowadzącego jest kategorią przypadku szczególnie uzasadnionego odwołanie, zwłaszcza, że poczynania organu prowadzącego są zgodne z prawem i realizowane w ramach kompetencji.
Kolejnym przykładem braku właściwej oceny przez Panią sytuacji jest następujące postępowanie. Na dzień 17 grudnia 2009 r. zaplanowano, na wniosek rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży, spotkanie z Wiceprezydentem Choińskim. Celem spotkania było przekazanie rodzicom informacji na temat zmian organizacyjnych w szkole. Działając z zamiarem wywołania społecznego niepokoju nie przekazała Pani rodzicom treści rozmowy telefonicznej z Wiceprezydentem Krzysztofem Choińskim, który w godzinach porannych, z ważnych powodów, odwołał spotkanie zaplanowane na godz.18.00. Natomiast zasugerowała Pani rodzicom, że jest to niechęć organu prowadzącego do prowadzenia rozmów z nimi i lekceważenie. Skutkiem takiego postępowania Pani były zawiedzione oczekiwania i oburzenie rodziców. Na tym spotkaniu nie reprezentowała Pani pracodawcy.

Skutkiem poczynionej przez Panią dezinformacji było to, iż Rada Rodziców w dniu 23 grudnia 2009 r., skierowała do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydentów Miasta Łomży na szkodę Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży. Z treści doniesienia wynika, że rodzice nie mają informacji o pracy szkoły, bądź są to informacje niewłaściwe. Nie poinformowała Pani rodziców o dokonanych zmianach organizacyjnych i nie przekazała informacji o tym, że trwają czynności podejmowane przez Urząd Miasta i MOSiR zmierzające do przekazania pływalni.
Zajęcie takiego stanowiska przez Panią przed radą rodziców, sprowokowało ją do szukania pomocy w Prokuraturze i u Wojewody Podlaskiego.
Otrzymywała Pani bardzo ważne i precyzyjne informacje odnoszące się do koniecznych zmian organizacyjnych w kolejnych pismach organu prowadzącego.
Uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 321/XLIV/09 z dnia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.
Pismo nr Oś.0114/101/09 z dnia 7 lipca 2009 r. informuje o skutkach tej uchwały dla organizacji Szkoły Podstawowej nr 10.
Kolejne pismo kierowane w tej sprawie do szkoły wyjaśniające zarówno procedurę przekazania trwałego zarządu, jak też zawierające gwarancję realizowania przez szkołę wszystkich jej zadań statutowych realizowanych dotychczas z wykorzystaniem pływalni. W przytoczonym piśmie zawarte jest polecenie służbowe dotyczące zakończenia zmian organizacyjnych w placówce przez skierowanie do organu prowadzącego wniosku o wygaszenie zarządu trwałego stosunku do pływalni.
Wobec tego taką też informację wini posiąść rodzice a w szczególności, że konsekwencją działań organu prowadzącego jest usprawnienie funkcjonowania pływalni, a nie ograniczenia dostępności do niej dla Szkoły Podstawowej nr 10.

Brak współpracy Pani przy realizacji uchwały Rady Miasta, w szczególności nieusprawiedliwiona zwłoka przy wykonaniu polecenia skierowania wniosku o wygaszenie trwałego zarządu, ostatecznie doprowadza do przekonania o braku możliwości współpracy organu prowadzącego i dyrektora placówki. Wydane przez Wiceprezydenta Miasta Łomża polecenie nie wymagało od Pani podejmowania decyzji o wygaszeniu zarządu ale tylko zakończenia postępowania stosownym wnioskiem o wygaszenie zarządu, trwającego od 7 lipca 2009 r. (data pierwszego pisma w tej sprawie.

Wydawanie bezpośrednich poleceń dyrektorowi szkoły wynika z posiadanych przez Prezydenta kompetencji znajdujących potwierdzenie zwłaszcza w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o systemie oświaty i kodeksie pracy. Pani nie wykonując bezpośrednich poleceń rażąco naruszyła dyscyplinę pracy.

Na decyzję o zamiarze odwołania Pani ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 mają również wpływ wyniki kontroli 5% wydatków budżetowych roku 2008, przeprowadzonej w dniach 4-11 maja 2009 r. i przeprowadzonej kontroli uzupełniającej w dniu 30 września 2009 r. Kontrola wykazała nieprawidłowości w naliczeniu odpraw sześciu pracownikom zwolnionym z pływalni. Łącznie odprawy zawyżono na kwotę brutto 11 190, 27 zł. Wydane zostały zalecenia pokontrolne, w tym doprowadzania do zwrotu nadpłaconych kwot do budżetu szkoły. Pierwsze pismo Pani informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych zawierało stwierdzenie o braku możliwości odzyskania nadpłaconych kwot i błędnie, w aspekcie prawnych kompetencji, wnioskowało o umorzenie tych kwot przez Prezydenta Miasta. Pismo ponadto nie zawierało też odpowiedzi na wszystkie zalecenia pokontrolne. Wskazuje to brak należytej wiedzy co do aktów prawa miejscowego podejmowanych przez organ prowadzący, w tym przypadku Uchwały nr 445/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomża z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Łomża oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Wobec rażącego braku należytej staranności przy wykonaniu zaleceń pokontrolnych została Pani pouczona, iż ujawnione okoliczności, w szczególności brak skutecznych starań o zwrot brakujących kwot do budżetu, wskazują na naruszenie dyscypliny budżetowej. Ostatecznie wobec solidarnej spłaty przez pracowników szkoły nadpłaconych kwot i wyczerpujących informacji o wykonaniu pozostałych zaleceń pokontrolnych, organ prowadzący odstąpił od możliwości wymierzenia Pani kary, nie mniej ujawnione fakty całkowitego braku rozeznania Pani co do podziału kompetencji, o których mowa wyżej dyskwalifikują Panią jako dyrektora szkoły.

Od dnia 6 stycznia 2009 r. przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim. Na powiadomienie bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy miała Pani dwa dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją zawartą w treści pisma Wiceprezydenta Miasta Łomża Krzysztofa Choińskiego, z dnia 11 marca 2004r.. Nie dopełniła Pani tego obowiązku, czym naruszyła dyscyplinę pracy. Organ prowadzący o niezdolności Pani do pracy dowiedział się dopiero w dniu 13 stycznia 2010 r.

Biorąc powyższe pod uwagę odwołanie Pani ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia jest uzasadnione.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę