Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 20 marca 2023 napisz DONOS@
BIP

Tematy prezentacji matury z języka polskiego w maju 2010

 

LITERATURA

 

1.     Odwołując się do utworów współczesnych, scharakteryzuj poezję lingwistyczną.

 

2.     Różne ujęcia modelu współczesnej rodziny w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do wybranych tekstów literatury.

 

3.     Przedstaw motyw przyrody tatrzańskiej w utworach literackich Młodej Polski.

 

4.     Różne sposoby wykorzystania biografii pisarza w jego tekście literackim. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

 

5.     Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.

 

6.     Różne sposoby osiągania komizmu w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 

7.     Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.

 

8. Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

9. Różne typy bohaterów literackich we współczesnych utworach epickich.   Scharakteryzuj  je, odwołując się do wybranych dzieł.

 

10. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Omów problem, na   przykładzie wybranych utworów literackich z określonej epoki.

 

11. Uniwersalny charakter utworów W. Szekspira. Omów problem na  wybranych przykładach.

 

12. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory poetyckie.

 

13.Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego    Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów

     literackich romantyzmu i współczesności.

 

14. Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczoś     wybranych przez Ciebie pisarzy.

 

15. Odwołując się do wybranych fragmentów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w prozie H. Sienkiewicza.

 

16. Zanalizuj różne funkcje utworu oraz ich związek z ideą dzieła. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.

 

17. Różne sposoby i funkcje nawiązań do sarmatyzmu w literaturze.

      Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.

 

     18. Samotność i jej wpływ na postępowanie bohaterów. W rozważaniac odwołaj się do doświadczeń wybranych bohaterów literackich.

 

     19. Młodzi buntownicy w różnych epokach. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

     

     20. Niepokoje człowieka końca wieku i próby ich przezwyciężeni  w literaturze młodopolskiej i współczesnej.

     Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

 

21. Duchowni jako bohaterowie literaccy. Omów na wybranych przykładac   z różnych epok.

 

22. Analizując wybrane teksty prozatorskie, określ cechy i funkcje behawiorystycznego sposobu przedstawienia bohatera literackiego.

 

23. Wielość gatunkowa Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych tekstów Pisma Świętego.

 

24. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory

      pozytywizmu.

 

     25. Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich.

           Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.

      

     26. Satyryczne widzenie świata w literaturze i jego funkcja.

     Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów..

 

27. Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

28. Duchy, mary i upiory w utworach A. Mickiewicza. Omów problem nawybranych przykładach.

 

 29. Związki współczesnej poezji polskiej z twórczością Jana Kochanowskiego. Określ charakter tych związków, analizując wybrane

            utwory liryczne.

 

 30. Problemy okresu dojrzewania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

31. Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.

 

32. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmuw literaturze XX wieku.

 

33. Moralistyka oświeceniowych bajek. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory.

 

34. Różne portrety Żydów w polskiej literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 

35. Analizując „Kwiatki św. Franciszka” i utwory literatury współczesnej wyrastające z tradycji franciszkańskiej, przedstaw zawartą w nich

      koncepcję ludzkiego istnienia.

 

36. Przedstaw różne obrazy i znaczenia domu w wybranych tekstach literackich.

 

37. Odwołując się do wybranych utworów literatury pozytywizmu i modernizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu

      bohaterów literackich.

 

38. Scharakteryzuj wizję świata i człowieka w bajkach i satyrach oświeceniowych, analizując wybrane utwory.

     

39. Różne koncepcje patriotyzmu. Przedstaw je na wybranych przykładach z literatury staropolskiej lub romantycznej i

      pozytywistycznej.

 

40. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.

 

41. Mechanizmy działania instytucji ukazane w literaturze. Określ je, odwołując się do wybranych powieści  XX wieku.

 

42. Gloryfikacja klęsk narodowych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu.

 

43. Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i  dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw problem, odwołując się

      do wybranych utworów.

 

44. Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów dziewiętnastego\

            wieku.

 

45. Różne spojrzenia na obyczaje szlacheckie w twórczości wybranych

      poetów i pisarzy. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory.

 

46. Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je na podstawie

      literatury obozowej.

 

47. Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze

      dziewiętnastego wieku. Omów je, analizując wybrane utwory.

 

48. Zaprezentuj wybrane z różnych epok utwory literackie wyrażające

      radość istnienia.

 

49. Literatura uczy, bawi, wychowuje. Omów jej funkcje na przykładzie

      wybranych tekstów epoki staropolskiej.

 

50. Scharakteryzuj ideał obywatela ukazany w literaturze staropolskiej i

      oceń jego aktualność, odwołując się do wybranych utworów.

 

51. Piękno rodzimego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj

      jego cechy i określ funkcje w wybranych przez Ciebie utworach.

 

      52. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem,

            odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

53. Literackie portrety par małżeńskich. Przedstaw problem, odwołując się

      do znanych tekstów kultury.

 

54. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienia na wybranych

      przykładach.

 

55. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów problem,

      odwołując się do liryki wybranego twórcy.

 

56.      Funkcje wypowiedzi oratorskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 

57.      Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego

       istotę, analizując wybrane utwory.

 

58.      Istota i złożoność romantycznej filozofii dziejów. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dramatyczne.

 

59.      Omów na wybranych przykładach wpływ wzorca średniowiecznego rycerza na kreację bohaterów innych epok.

 

60.      Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.

 

 61. Człowiek w sytuacji zagrożenia. Przedstaw różne zachowania

       bohaterów literackich na podstawie utworów literatury współczesnej.

 

62. Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji Baczyńskiego i

       Różewicza. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do

       wybranych utworów.

 

63. Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach

      literackich XIX i XX wieku.

 

64. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych

      postaw wobec zła. Określ je, odwołując się do wybranych utworów

      literatury współczesnej.

 

65. Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Omów

      zagadnienie na przykładach.

 

66. Modernistyczne próby przezwyciężenia poczucia bezsensu życia.

      Określ je, analizując wybrane utwory okresu Młodej Polski.

 

67. Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi

      rodzinnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.

 

68. Ludowa wizja świata. Przedstaw ją, odwołując się do wybranych

      utworów pozytywizmu.

 

69. Motyw buntu w literaturze. Przedstaw funkcję tego motywu, odwołując

      się do wybranych utworów z różnych epok.

 

70. Ocena rozwoju cywilizacyjnego wyrażona w tekstach literatury

      dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw ją, prezentując wybrane

      utwory.

 

71. Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozwiń problem, odwołując

      się do wybranych utworów różnych epok.

 

72. Motyw buntu i nawrócenia w relacjach Bóg- człowiek. Omów

      zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 

73. Scharakteryzuj i oceń różne postawy człowieka w rzeczywistości

      wojennej, odwołując się do wybranych utworów.

 

74. Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka.

      Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 

75. Różne sposoby osiągania szczęścia przez bohaterów literackich.

      Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 

76. Różne funkcje budowania nastroju grozy w dziale literackim. Omów

      zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 

 

77. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera

      literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.

 

78. Funkcje motywu tańca w tekstach literackich. Przedstaw je, odwołując

      się do wybranych utworów.

 

79. Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na

      przykładzie wybranych utworów polskich poetów.

 

80. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku.

      Przedstaw wybrane utwory, określając w nich rolę historii.

 

81. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na

      przykładach wybranych utworów.

 

82. Przedstaw różne funkcje motywu powrotu do domu rodzinnego w

      wybranych utworach  dwóch epok literackich. 

 

      83. Funkcje motywu śmierci w literaturze średniowiecza. Omów je na

            wybranych przykładach.

 

84. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich

      kreowania i funkcje, odnosząc się do wybranych tekstów kultury.

 

85. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich

      przedstawiania i funkcje, odnosząc się do wybranych utworów.

 

86. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na

       wybranych przykładach

 

87. Przedstaw wybrane kreacje bohaterów, którzy doświadczyli

      okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości na

      przykładzie wybranych lektur.

 

88. Niezawinione cierpienie i różne sposoby jego uzasadnienia. Przedstaw

      problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 

89. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw

      problem, odwołując się do wybranych utworów.

 

90. Inspiracje romantyczne w literaturze późniejszych epok. Omów

      problem, odwołując się do twórczości wybranego twórcy lub epoki

      literackiej.

 

91. Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego przejawy i

      konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykładów literackich.

 

92. Człowiek wobec zła – przedstaw jego różne postawy, odwołując się do

      wybranych utworów.

 

93. Rola tradycji w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie,

      odwołując się do wybranych utworów.

 

94. Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne

      funkcje w utworach różnych epok.

 

95. Dworek szlachecki jako przestrzeń życia. Przedstaw zagadnienie,

      odnosząc się do wybranych utworów.

 

96. Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcję w wybranych

      dziełach.

 

97. Biografie twórców jako tworzywo literackie. Omów problem na

      wybranych przykładach.

 

98. Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych

      tekstów literackich.

 

99. Przyczyny i skutki społecznego wyobcowania współczesnego

      człowieka. Przedstaw je, dokonując analizy wybranych dramatów

      literatury polskiej.

 

100. Przedstaw obecność oraz funkcję wybranego motywu biblijnego w

        literaturze polskiej.

 

101. Poczucie egzystencjalnej pustki i zagubienia w świecie.

        Scharakteryzuj ich przejawy, odwołując się do wybranych utworów

        literackich.

 

102. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów

        zagadnienie, odnosząc się do wybranych utworów.

 

103. Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych

        utworów z polskiej literatury różnych epok.

 

104. Portrety idealistów i marzycieli w polskiej literaturze. Rozwiń temat

        na wybranych przykładach.

 

105. Żołnierz, powstaniec, konspirator jako bohaterowie literatury

        polskiej. Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów.

 

106. Państwo i władca jako temat utworów literackich. Omów na

        wybranych przykładach.

 

107.Różne sposoby wyrażania przeżyć wewnętrznych człowieka w poezji

       barokowej. Przedstaw je, analizując wybrane utwory liryczne.

 

 

108. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw funkcje

        i sposoby kreowania portretów Polaków na wybranych

        przykładach literackich.

 

109. Paraboliczny charakter baśni. Omów problem, odwołując się do

        wybranych utworów należących do tego gatunku literackiego.

       

110. Realizacja motywu pojedynku w literaturze. Przedstaw problem na

        wybranych przykładach.

 

111. Różne wizerunki dziecka w literaturze. Przedstaw problem, odwołując

        się do wybranych tekstów literackich.

 

112. Analizując wybrany utwór romantyczny, pozytywistyczny i

        współczesny, przedstaw skutki, jakie przynosi człowiekowi

        ograniczenie wolności osobistej.

 

113. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów  wykorzystanie

        motywu snu w wybranych dziełach literackich.

 

114. Problem Holocaustu w literaturze polskiej. Przedstaw  temat,

        odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

115. Młodość jako czynnik determinujący życie bohatera. Rozwiń na

        wybranych przykładach literatury XIX lub XX wieku.

 

      116. Tematyka historyczna jako tworzywo literatury XIX i XX wieku. Omów

         problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich.

 

117. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze. Określ jego istotę na

        wybranych przykładach.

 

118. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów zjawisko

        odwołując się do wybranych przykładów.

 

119. Analizując wybrane utwory literatury, przedstaw różne sposoby

        rozwiązywania konfliktów wewnętrznych przez bohaterów literackich.

 

120. Problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych.

        Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów.

 

121. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie,

        odwołując się do wybranych utworów.

 

122. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich.

        Scharakteryzuj je na wybranych przykładach.

 

123. Powroty do lat dzieciństwa. Omów zagadnienie analizując funkcje

        tego motywu w wybranych utworach.

 

124. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienia na przykładzie wybranych

        utworów literackich z różnych epok.

 

125. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

        Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

 

126. Estetyka romantyczna. Omów zagadnienie w odniesieniu do

        wybranych utworów z okresu romantyzmu.

 

127. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza,

        renesansu i baroku. Omów problem, odnosząc się do wybranych

        tekstów literackich.

 

128. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Wykaż związek tytułu z ideą

         wybranych przez Ciebie utworów.

 

129. Refleksje o istocie wolności człowieka. Omów problem na podstawie

        wybranych utworów literackich z różnych epok.

 

130. Różne koncepcje ojczyzny w twórczości poetów romantycznych.

        Przedstaw je, analizując wybrane utwory.

 

131. Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza

        i odrodzenia. Przedstaw problem, wykorzystując wybrane utwory

        epoki.

 

132. Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie

        wybranych utworów literackich z różnych epok.

 

133. Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych

        przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI

 

 

134. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na

        podstawie analizy wybranych dzieł literackich i muzycznych

        modernizmu.

 

135. Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich

        istotę i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł.

 

136. Kicz w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na wybranych

        przykładach.

 

137. Różne ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych.

        Omów temat na wybranych przykładach literackich i malarskich.

 

138. Najsłynniejsze adaptacje filmowe i teatralne dzieł  W. Szekspira.

        Porównaj i oceń wybrane teksty kultury.

 

139. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce

        Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

140. Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji

        tekstu pierwowzoru. Omów problem na wybranym przykładzie

        i dokonaj jego oceny.

 

141. Porównaj sposoby ukazywania miasta jako przestrzeni życiowej

        w wybranych dziełach literackich, malarskich lub filmowych.

 

142. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie

         i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

 

143. Przedstaw różne sposoby przejawiania się tej samej konwencji

        w malarstwie i literaturze wybranych epok.

 

144. Zanalizuj sposoby przedstawiania powstań narodowych w

        literaturze i malarstwie na podstawie wybranych przykładów.

 

145. Patos jako kategoria estetyczna w dziele sztuki. Omów jej istotę i

        funkcję, odwołując się do wybranych utworów literackich i plakatu

        okresu socrealizmu.

 

146. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce.

        Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i

        plastycznych.

 

147. Scharakteryzuj obraz człowieka i wizję świata w wybranych

        dziełach malarskich i literackich XIX wieku.

 

148. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując

        wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie,

        architektoniczne).

 

149. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury.

        Omów temat, analizując wybrane przykłady.

 

150. Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze i innych dziedzinach

        sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych

        dziełach.

 

151. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

        Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów.

 

152. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat,

         odnosząc się do wybranych przykładów.

 

153. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej.

        Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 

154. Literackie i plastyczne deformacje świata. Oceń ten sposób kreacji

        rzeczywistości na podstawie wybranych tekstów.

 

155. Portret szlachcica Sarmaty w malarstwie i literaturze. Rozwiń problem,

        odwołując się do wybranych przykładów.

 

156. Obrazy i plakaty komunistyczne w konfrontacji z dokumentalnymi

        filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka

        dobierając stosowne przykłady.

 

157. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze,

        odwołując się do wybranych przykładów.

 

158. Przedstaw funkcję motywu drogi w dziele artystycznym, analizując

        wybrane dzieło literackie i filmowe.

 

159. Porównaj sposoby przedstawiania wojny w utworach malarskich,

        rzeźbie i literaturze.

 

160. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce.

        Omów problem na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 

161. Literackie i malarskie lub filmowe sposoby heroizacji śmierci

        bohatera. Omów problem na wybranych przykładach.

 

162. Omów funkcję kontrastu na wybranych przykładach z literatury

        i malarstwa.

 

163. Porównaj obraz dziecka w wybranych dziełach literackich i malarskich.       

 

164. Zinterpretuj sposoby przedstawiania ważnych wydarzeń w historii

        narodu w literaturze, malarstwie lub filmie na wybranych przykładach.

 

165. Parodia jako sposób wyrazu w literaturze i filmie. Określ jej funkcje

        na podstawie wybranych utworów.

 

166. Przedstaw funkcję groteski jako literackiego i malarskiego sposobu

        wyrazu na podstawie wybranych tekstów kultury.

 

167. Porównaj sposoby przejawiania się konwencji klasycyzmu w utworach

        literackich i w malarstwie epoki odrodzenia i oświecenia.

 

168. Omów sposoby przedstawiania świata i człowieka w sztuce

    i literaturze średniowiecznej.

       

169. Przedstaw i porównaj wybrane sceny batalistyczne w literaturze

        i malarstwie tych samych epok kulturowych.

 

170. W oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu przedstaw

        wpływ totalitaryzmu na jednostkę i społeczeństwo.

       

171. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na

        wybranych przykładach literackich i filmowych.

 

172. Apokalipsa polskich Żydów w przekazach literackich i filmowych.

        Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 

     173. Symbolizm w sztuce i literaturze. Omów na wybranych

             przykładach.

 

174. Kobieta demoniczna w wybranych tekstach kultury różnych epok.

        Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł literatury i sztuki.

 

175. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na

        przykładach.

 

177. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku.

        Określ jego cechy oraz funkcje w wybranych utworach malarskich

        i literackich.

 

178. Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na

        wybranych przykładach.

179. Sposoby przedstawiania natury w literaturze i malarstwie w wybranych

        przez siebie epokach kulturowych.

 

180. Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na

        przykładach.

 

181. Przedstaw ujęcie motywu rewolucji w malarstwie, muzyce i literaturze,

        odwołując się do wybranych dzieł.

 

     182. Przedstaw sposoby ujęcia tematu śmierci w wybranych dziełach

             literackich, filmowych lub malarskich.

 

183. Przedstaw wybrane filmowe interpretacje tragedii antycznych.    

 

184. Zaprezentuj związek literatury z muzyką. Przywołaj wybrane przykłady

        z różnych epok.

 

185. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i  sztuce

        polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 

186. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Omów na

        przykładach literackich i malarskich doby oświecenia i romantyzmu.

 

187. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do

        przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i

        ich rolę.

 

188. Obecność motywów i wątków mitologicznych w literaturze i malarstwie

        różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różne

        sposoby czerpania inspiracji z mitologii.

 

189. Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Przedstaw problem

        na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.

 

     190. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku. Omów, analizując

             wybrane dzieła literackie i filmowe.

 

     191. Mity współczesnej pop kultury. Określ ich istotę, odwołując się do

             wybranych utworów literackich i przedstawień plastycznych.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK

 

    192. Sposoby wyrażania agresji w języku współczesnych Polaków. Omów

            je na podstawie materiału zaczerpniętego z języka potocznego.

 

   193. Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka potocznego.

           Omów problem na podstawie wybranych przykładów.

 

   194. Barokowy obraz świata. Określ go, analizując warstwę językową

           wybranych utworów należących do nurtu barokowej poezji  

           metafizycznej.

 

   195. Scharakteryzuj język wybranego bohatera z utworów Henryka

           Sienkiewicza.

 

   196. Błędy frazeologiczne w wypowiedziach dziennikarskich. Scharakteryzuj

           je na zebranym materiale językowym.

 

   197. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Omów na

           wybranych przykładach literackich.

 

   198. Jakie tendencje rozwojowe dostrzegasz we współczesnym języku ?

       Wskaż ich przejawy, odnosząc się do różnych tekstów.

 

   199. Przedstaw cechy oracji na przykładzie wybranych tekstów literackich

      różnych epok.

 

   200. Omów na wybranych przykładach pochodzenie nazw miejscowych

      Twojego regionu.

 

   201. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji.

           Omów zagadnienie na wybranym materiale językowym.

 

   202. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem,

           wykorzystując przykłady z literatury i prasy.

 

   203. Zabawa słowami i eksperymenty poetyckie w twórczości wybranych

           pisarzy.

           Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 

    204. Omów wyróżniki stylu artystycznego i określ ich funkcje w różnych

       utworach poetyckich.

 

    205. Przedstaw funkcje neologizmów w literaturze dawnej i współczesnej

       na wybranych przykładach.

 

206. Żargon uczniowski w Twojej szkole. Scharakteryzuj go na podstawie

         zebranego materiału językowego.

 

207. Wypowiedzi polityków. Na podstawie wybranego materiału dokonaj

        kwalifikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.

 

208. Jak powstają wyrazy w języku polskim ? Przedstaw sposoby ich

         tworzenia, odwołując się do wybranych przykładów.

 

209. Mowa ezopowa w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury.

        Przedstaw temat na przykładzie wybranych tekstów.

 

210. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata.

        Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

 

211. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury

        współczesnej.

 

212. Na wybranych przykładach scharakteryzuj słownictwo internetowe.

        Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.     

 

213. Sposoby wzbogacania słownictwa współczesnej polszczyzny.

        Omów temat na podstawie zebranego materiału badawczego.

 

214. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych

        różnych pokoleń literackich.

       

215. Przedstaw wyznaczniki różnych funkcji językowych w wybranych

        recenzjach książek i filmów.

 

216. Czym charakteryzuje się polszczyzna potoczna współczesnych

        Polaków ?  Przedstaw zagadnienie na przykładzie zebranego

        Materiału językowego.

 

217. Zapożyczenia w języku polskim – ich źródła, funkcje i celowość.

        Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 

218. Czynniki zaburzające komunikatywność wypowiedzi. Przedstaw

        ich źródła, odnosząc się do wybranych przykładów.

 

219. Współczesna moda językowa – zbadaj zjawisko na zebranym

        materiale językowym.

 

220. Omów funkcje eksperymentów językowych w poezji współczesnej.

        Odwołaj się do wybranych przykładów.

 

     221. Przedstaw językowe sposoby kreacji świata i człowieka w literaturze

         obozowej.

 

222. Język wybranej grupy zawodowej. Scharakteryzuj go na zebranym

         materiale językowym.

 

223. Językowe sposoby perswazji renesansowej, barokowej

        i oświeceniowej. Omów je na wybranych przykładach.

 

224. Poetyckie innowacje językowe. Omów ich rolę na przykładzie

        wybranych wierszy dowolnych poetów.

 

225. Język Twojej „małej ojczyzny” – scharakteryzuj go na podstawie

        wypowiedzi znanych Ci osób.

 

226. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj

         je na podstawie zebranego materiału językowego.

 

227. Różne funkcje stylizacji środowiskowej. Przedstaw temat na

        przykładzie tekstów literackich i własnych obserwacji.

 

228. Jaka jest rola języka potocznego w poezji współczesnej ? Przedstaw

         temat, odwołując się do wybranych utworów.

 

229. Scharakteryzuj środki służące charakterystyce bohatera w dawnej

        epoce i współczesnej. Przedstaw problem na podstawie wybranych

        przykładów.

 

230. Różne odmiany stylu publicystycznego i ich funkcje. Omów na

        wybranych przykładach artykułów prasowych.

 

231. Język prasy, radia i telewizji oraz jego wpływ na współczesne

         słownictwo. Omów problem, odwołując się do zebranych przykładów.

        

232. W kręgu onomastyki. Najpopularniejsze imiona ostatnich lat; źródła

        popularności, znaczenia imion.

 

233. Mowa zależna i niezależna w utworach literackich. Przedstaw jej

        funkcje w wybranych tekstach piśmiennictwa polskiego.

 

234. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości.

        Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego.

 

235. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w polskim języku. Przedstaw

        temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.

 

236. Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich.

        Omów problem na wybranych przykładach.

 

237. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na

        wybranych przykładach.

 

238. Na podstawie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie

        codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 

239. Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek

        wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.

 

240. Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na

        podstawie wybranych przykładów.

 

241. Omów funkcje stylizacji językowych, odwołując się do utworów

        XIX wieku.

 

242. Wpływ reklamy telewizyjnej na współczesną frazeologię. Omów

        zjawisko na wybranych  przykładach.

 

243. Określ perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych,

        odwołując się do wybranych przykładów.

 

244. Istota i funkcje stylizacji archaicznej. Omów problem, odwołując się

        do wybranej postaci historycznej.

 

245. Język sprawozdawców sportowych. Scharakteryzuj go, odwołując

         się do wybranych relacji z zawodów sportowych.

 

246. Wieloznaczność wyrazu i jej konsekwencje dla procesu komunikacji.

        Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych

        lub innych.

 

247. Środki poetyckiego obrazowania w literaturze XX wieku. Omów je na

        wybranych przykładach.

 

248. Zbadaj styl ulubionego pisarza. Przedstaw jego cechy na podstawie

        wybranych utworów.

 

249. Pieska frazeologia. O pieskich frazemach w języku mówionym

        Omów problem, odwołując się do wybranego materiału językowego.

 

250. Funkcje semantyczne i syntaktyczne wyrazu „LEDWO” w języku

        Zaprezentuj na wybranym materiale językowym.

 

251. Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję

        tekstów reklamy, analizując odpowiednie przykłady.

 

252. Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na

        przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.

Załączniki

Aneta Wiktorzak
wt, 08 września 2009 13:22
Data ostatniej edycji: cz, 01 października 2009 10:31:35

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę