Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 20 kwietnia 2021 napisz DONOS@

Długa lista inwestycji, których nie zarealizowaliśmy

W poniedziałek na ostatniej w tym roku sesji spotkają się radni Łomży. Podstawowym tematem sesji ma być przyjęcie uchwały o tzw. „wydatkach niewygasłych” czyli przeniesieniu na przyszły rok pieniędzy i zadań, których w tym roku samorządowi miasta nie udało się ukończyć. Prezydent chce aby niewygasłe wydatki 2008 roku były rekordowo wysokie i sięgały kwoty blisko 13 mln zł. Ponad 12 mln zł to wydatki dotyczące 29 różnych zadań inwestycyjnych, których realizację planowano w tym roku, ale jakoś się nie udało...

Niewygasające wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji następujących zadań:
1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap dz.600, rozdz.60004 § 6050 – 460.275 zł Urząd Marszałkowski w 2008r nie ogłosił konkursu na przyjmowanie wniosków do RPO na realizację tych programów a zadanie mieści się w planie wieloletnim stąd środki będą wykorzystane w 2009r. Termin realizacji do 20 grudnia 2009r

2. Budowa ulicy Szosa Zambrowska - dz.600, rozdz.60015 § 6050 - 70.000 zł Wykonanie aktualizacji projektu. Termin do 30 czerwca 2009r.

3 Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE /wykupy, dokumentacja/ dz.600, rozdz.60015 § 6050 - 624.094 zł w tym:
- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul.Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego w Łomży – 478.240 złotych - termin wykonania do 20 grudnia 2009 r.
- opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży – 79.973,44 złotych - termin do 30 listopada 2009 r.
- opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka ulicy Alei Legionów w Łomży od GZP obok stacji paliw BP do granicy miasta (wyjazd w kierunku Warszawy) – 65.880 zł. Termin do 30 sierpnia 2009r.

4 Przygotowanie inwestycji - 45.000 złotych. Opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Zieloną, Sosnową, Kanarkową, Słowikową. Termon wykorzystania środków do 30 czerwca 2009r.

5. Modernizacja ul. Długiej – dz.600, rozdz.60016 § 6050 – 230.141 zł Wykonanie kanalizacji deszczowej. Termin do 30 czerwca 2009r.

6. Budowa ul. Kraska II etap (przy Kościele) – 808.249 zł Zakład Energetyczny w Białymstoku partycypuje w kosztach i będzie realizował w 2009r zadanie przebudowy linii energetycznej SN, Po wykonaniu zadania przez Zakład Energetyczny możliwa będzie realizacji budowy nawierzchni ulicy. Termin do 20 grudnia 2009r.

7.Budowa ulicy Mała Kraska – 54.900 złotych. Dz.600, rozdz.60016 § 6300 Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia z Gminą Łomża i Starostwem Powiatowym w Łomży. Ze względu na niewykonanie w terminie prac projektowych związanych z budową drogi środki będą wykorzystane w terminie do 30 czerwca 2009r.

8. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią - dokumentacja i wykup gruntów – 650.000 zł. Dz.630, rozdz.63003 § 6050 Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Termin zakończenia do 30 października 2009.

9. Zakupy inwestycyjne – wyposażenie Urzędu – 130.000 zł Dz.750, rozdz.75023 § 6060
- zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej – 64.500 zł Termin realizacji do 30 stycznia 2009r. - kompleksowego systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej – 65.500 zł Termin realizacji do 30 marca 2009r.

10. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza – 300.000 zł Dz.750, rozdz.75023 § 6050 Rozpoczęto proces przetargowy, wpłynęło 12 ofert. Termin realizacji do 30 października 2009r.

11. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 155.578 zł. Dz.801, rozdz.80101 § 6050 Pozostała do wykonania modernizacja kuchni. Termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2009r.

12. Budowa boisk sportowych dz.801, rozdz.80101 § 6050 - 554.757 złotych
- przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 382.141 złotych
- przy Szkole Podstawowej Nr 7 - 172.616 złotych

13. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej Nr 9 dz.801, rozdz.80101 § 6050 - 998.685 zł

14. Budowa boiska przy PG nr 3 dz.801, rozdz.80110 § 6050- 350.342 złote Uzasadnienie do pkt.12,13,14,16. Z powodu dużej ilości opadów atmosferycznych i dużej wilgotności podłoża niemożliwe było położenie nawierzchni poliuretanowych. Wykonanie nawierzchni poliuretanowych w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności podłoża powoduje znaczące obniżenie parametrów wytrzymałościowych nawierzchni oraz obniża jej estetykę. Termin wykorzystania środków do 30 lipca 2009r.

15. Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO w Łomży (dokumentacja) - 21.960 zł - dz.801, rozdz.80120 § 6050 Termin opracowania dokumentacji do 20 lutego 2009r.

16.Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul.pl. Kościuszki 3 - dz.801, rozdz.80120 § 6050 - 353.126 złotych Pozostały do wykonania nawierzchnie poliuretanowe. Uzasadnienie jak w pkt.14 Termin wykorzystania środków do 30 lipca 2009r.

17.Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół Weterynaryjnych dz.801, rozdz.80130 § 6050 - 40.000 złotych Termin opracowania dokumentacji do 30 czerwca 2009r.

18. Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU - dz.801, rozdz.80195 § 6050 - 262.300 zł. Zadanie realizowane przez CKPiU. W dniu 24 listopada 2008r zakończona została procedura przetargowa i podpisana umowa z wykonawcą. Ustalono termin realizacji wynoszący 5 miesięcy od daty podpisania umowy, do terminu nie wlicza się okresu oczekiwania przez wykonawcę na wydanie niezbędnych zezwoleń. Termin realizacji określa się na 30 lipca 2009r.

19. Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki opiekuńczo-Wychowawczej dz.852, rozdz.85201 § 6050 - 378.869 złotych. Procedura przetargowa w trakcie – wpłynęło 10 ofert Termin do 31 maja 2009r.

20. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym dz.900, rozdz.90095 § 6050 – 30.000 zł Ze względu na uzgodnienia z Konserwatorem zabytków proces projektowy będzie kontynuowany w 2009r. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2009r.

21. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej dz.921, rozdz.92108 § 6050 - 490.461 zł Został złożony wniosek do RPO i środki będą wykorzystane w 2009r. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

22. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury dz.921, rozdz.92113 § 6050 - 200.000 zł W związku ze zmianą koncepcji na salę widowiskowo- sportową przetarg zostanie wznowiony w 2009r, Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

23. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży dz.921, rozdz.92118§ 6050 - 140.822 zł Został złożony wniosek do RPO i środki będą wykorzystane w 2009r. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

24. Budowa Łomżyńskiego Grodziska – Kultury dz.921, rozdz.92120 § 6050 - 150.000 zł W związku ze zmianą koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych powtórzenie procedury przetargowej nastąpi w 2009r. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

25. Kompleks Sportowy „ Moje Boisko Orlik 2012” dz.926, rozdz.92601 § 6050 - 184.280 zł Pozostało do wykonania I wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół kompleksu.
Termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2009r.

26. Modernizacja stadionu miejskiego – etap II - dz.926, rozdz.92695 § 6050 - 1.028.320 zł Ogłoszono przetarg. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

27. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 1.380.129 zł – dz.926, rozdz.92695 § 6050 . Został złożony wniosek do RPO i środki będą wykorzystane w 2009r. Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

28. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP Nr 10 dz.926, rozdz.92695 § 6050 - 1.519.797 złotych Termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2009r.

29. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja - 572.786 zł. W związku z odstąpieniem od umowy i powtórnym ogłoszeniem przetargu na realizację boiska wielofunkcyjnego termin wykorzystania środków przesuwa się do 30 czerwca 2009r. Termin II przetargu 29 grudnia 2008r.

Niewygasające wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:
1. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 68.676 zł jest to kwota przeznaczona na:
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 8.343 zł z przeznaczeniem na: wykonanie znaków na gruncie ul. Włókiennicza, oraz wywiezienie gruzu po zniszczonym murku oporowym przy ul. Woziwodzkiej 14. Termin realizacji do 30 stycznia 2009r.
- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 35.694 zł - II rata za kanał deszczowy w działce miejskiej – porozumienie z dnia 7 listopada 2008r z terminem realizacji 31 grudnia 2009r.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 24.639 zł – z tytułu wywłaszczenia działki przy ul.  Polnej.
Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30 kwietnia 2009r.

2. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 381.920 zł zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie projektów zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 14 grudnia 2009r.
Dotyczy to m.in. osiedla „Wschód” w rejonie ul.Wąskiej Obszar P-11, terenów położonych przy ul.Nowogrodzkiej - Obszar P 10, tereny położone w sąsiedztwie ulic: Poznańska i Kraska, terenów Osiedla „Łomżyca” położonych pomiędzy ulicami: Spokojną, Wojska Polskiego i rzeczką Łomżyczką – Obszar P7, terenów Śródmieścia, określanych jako Obszar P 1, terenów położonych przy ul.Zdrojowej, rejon „Zawady Przedmieście – ul.Przykoszarowa”, terenów położonych w obrębie ulic Wojska Polskiego, Poznańskiej i ulicy projektowanej stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej.

3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę 37.640 zł na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla najzdolniejszych uczniów za okres od stycznia do czerwca 2009r. Termin realizacji zadania 30 czerwca 2009 r.

4. Utrzymanie Kompleksu Sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” dz.926, rozdz.92695 zadanie realizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 na kwotę 61.040 złotych z tego:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000 zł
§ 4110 – składki ZUS 4.668 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 732 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł
§ 4260 – zakup energii 12.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych 9.640 zł
Termin wykorzystania środków do 20 grudnia 2009r.

5. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność § 4270 – zakup usług remontowych – 219.000 zł przetarg na remont ogrodzenia cmentarza został rozstrzygnięty i umowa z wykonawcą została podpisana w miesiącu październiku 2008r. Prace będą wykonane do 30 czerwca 2009r.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę