Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 25 lutego 2021 napisz DONOS@

Co zrobi Łomża w 2009 roku...

Główne zdjęcie
Jerzy Brzeziński prezydent Łomży

Prezydent miasta Jerzy Brzeziński przekazał do rady Miasta projekt przyszłorocznego budżetu Łomży. Podstawowe wielkości to 198 382 500 złotych po stronie dochodowej i 239 025 558 złotych w wydatkach. Choć budżet zakłada deficyt na poziomie 44,7 mln zł, to jak napisano w posumowaniu części wydatkowej „przyjęte wielkości nie w pełni zabezpieczają zgłoszone potrzeby”

Projekt przyszłorocznego budżetu Łomży zakłada zaciągnięcie długoterminowych  kredytów   inwestycyjnych na łączną kwotę 41 520 170 złotych. Najkosztowniejszymi inwestycjami byłyby budowa miejskiej pływalni, na którą tylko w przyszłym roku z kasy miasta należałoby wydać 7,75 mln zł i modernizacja stadionu miejskiego za 6 mln zł.

Oto kompletny budżetowy „opis do planu inwestycji miasta Łomża na 2009 rok”

Dział 600
Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy
1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży  i okolic -II  etap
PLAN- 4.500.000 zł
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursu, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)
PLAN- 600.000 zł
Należy zakończyć wykupy pod II nitkę ul. Szosa Zambrowska.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN-3.115.000 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Została podpisana w dniu 29 lipca 2008 r. pre-umowa na przygotowanie Projektu. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012:
1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży -  ulica Aleja Legionów:
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m)
1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu
z ul. Przykoszarową,  przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.
1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.
1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.
2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.
3. Ulica Spokojna o długości 950m - od jej obecnego zakończenia do ulicy Piłsudskiego.

3. Budowa ul. Sz. Zambrowska
PLAN - 3.500.000 zł
W 2009 r. planowana jest kontynuacja budowy II nitki ulicy ( pod warunkiem wywłaszenia działki kolidującej z przebiegiem nowej  jezdni ) .

4. Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska
PLAN-  1.000.000 zł
Inwestycja prowadzona będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne
1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE, dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika
PLAN- 300.000 zł

2. Modernizacja ul. Długiej
PLAN- 800.000 zł
Inwestycja na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej. Zakres robót: kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki. Planowane jest wykonanie ulicy z elementami  kostki brukowej  ,. Wykonawca nawierzchni będzie MPGKiM ZB.

3. Modernizacja ul. Staffa
PLAN- 1.300.000 zł
Planowane jest wykonanie modernizacji ww ulicy jako kontynuacja inwestycji z roku 2007.

4. Budowa ul. Kazańskiej
PLAN- 1.000.000 zł
Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni.

5. Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej
PLAN- 1.040.000 zł
Zakres inwestycji: wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem.

6. Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza- I etap
PLAN- 2.400.000 zł
Zostanie wykonane odwodnienie ulic oraz nawierzchnia jezdni i chodników. Pozostałe uzbrojenie zostało już wykonane (w tym  sieć wodociągowo-kanalizacyjna).

7. Budowa ul. Polnej i Staszica – opracowanie dokumentacji
PLAN- 50.000 zł
W 2009 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

8. Budowa ul. Łąkowej
PLAN – 2.040.000zł
Inwestycja prowadzona będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Dział 630
Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)
PLAN- 600.000 zł
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700
Rozdział 70004
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM
PLAN- 600.000 zł
Zaplanowano wydatki dla potrzeb MPGKiM: samochód śmieciarkę, samochód dostawczy ciągnik i drobny sprzęt.  

2. Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej
PLAN- 220.000 zł
Modernizacja bazy została zgłoszona w 2007 r. przez MPGKiM. Ma na celu poprawę użytkowania obiektów przedsiębiorstwa.

Dział 750
Rozdział 75023
Urzędy Gminy

1. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego
PLAN- 200.000 zł
W 2009 r. planowany jest m.in. samochód osobowy oraz sprzęt do informatyzacji Urzędu.

2. Budowa sieci teleinformatycznej Łomża - Wirtualne Miasto i przyległych gmin. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności.
PLAN- 150.000 zł
Planowane jest dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Miasto poniesie nakłady finansowe związane z wkładem własnym.

Dział 754
Rozdział 75411
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP - samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy, skokochron, łódź z silnikiem zaburtowym
PLAN- 1.005.000 zł

2. Remont garaży JRG - odciągi spalin, ześlizg, posadzki
PLAN - 100.000 zł
Zaplanowano ww prace i zakupy na potrzeby Straży Pożarnej w tym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Rozdział 75495
1. Monitoring miasta
PLAN- 100.000 zł
Monitoring będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym planem.

Dział 801
Rozdział 80101
1. Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 – I etap
PLAN- 2.870.220 zł
Realizacja w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Podlaskiego.

Rozdział 80102
1. Zespół Szkół Specjalnych – adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewitalizacyjno-Wychowawczego
PLAN – 100.000 zł
Planowana jest adaptacja budynku przy ul. Nowogrodzkiej.

Rozdział 80104
Przedszkola Publiczne: Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15
PLAN – 440.000 zł
Planowane  prace remontowo-modernizacyjne.

Rozdział 80110
1. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjum Nr 3
PLAN- 250.000 zł
Modernizacja szatni i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.M.C. Skłodowskiej.

Rozdział 80120
1. Klimatyzacja auli oraz remont sali gimnastycznej w LO Nr I
PLAN-300.000 zł
Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji technicznej.

2. Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego dla LO Nr I
PLAN- 30.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80130
1. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych
PLAN- 418.000 zł
Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji.

2. Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Rybaki
PLAN- 30.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych
PLAN- 500.000 zł
Planowana jest realizacja boiska ze sztucznej trawy.

4. Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych
PLAN- 30.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80195
1. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży
PLAN- 200.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 852
Rozdział 85201
Roboty modernizacyjne u budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
PLAN- 957.530 zł
Planowane są prace remontowo –adaptacyjne.

Rozdział 85201
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
PLAN- 550 000 zł
Planowana jest realizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Dział 854
Rozdział 85410
1. Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1
PLAN- 100.000 zł
Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

2. Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2
PLAN- 100.000 zł
Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

3. Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3
PLAN- 100.000 zł
Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

Dział 900
Rozdział 90001
1. Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami
PLAN- 150.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 90002
1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin  
PLAN- 3.500.000 zł
Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany udział środków unijnych projekt został zgłoszony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  przeszedł pozytywna ocenę I stopnia . Jest w trakcie oceny merytorycznej.

Rozdział 90015
1. Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 100.000 zł
W 2009 r. będzie kontynuowana wymiana słupów z oprawami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 921
Rozdział 92108
1. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap
PLAN- 2.895.100 zł
Inwestycja została zgłoszona do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest w trakcie oceny.

2. Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
PLAN- 20.000 zł      
Zakup instrumentów zostanie dokonany przez ŁOK.

Rozdział 92113
1. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
PLAN- 500.000 zł
W 2009 r. planowane jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na budynek Centrum Kultury.

Rozdział 92118
1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego   
w Łomży

PLAN- 738.080 zł
Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest w trakcie oceny.

2. Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego
PLAN- 120.000 zł   

Rozdział 92120
1. Remont budynku zabytkowego przy ul. Krzywe Koło (po Muzeum)
PLAN- 50.000 zł
W ramach inwestycji planowany jest remont dachu w budynku.

2. Budowa Grodziska Łomżyńskiego
PLAN- 150.000 zł
W  2007 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. W 2009 r. do opracowania dokumentacja techniczna.

Dział 926
Rozdział 92695
1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap
PLAN- 6.008.960 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po zakończeniu spraw formalno-prawnych, związanych z planowanym do realizacji boiskiem treningowym piłki nożnej, zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych.

2. Remont budynku hotelowego przy Stadionie
PLAN- 110.000 zł

3. Budowa miejskiej pływalni w Łomży
PLAN- 7.750.000 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Został złożony  wniosek, trwa ocena, dokonywana przez Urząd Marszałkowski.

4. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10
PLAN- 1.520.000 zł     
W 2008 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt przeszedł pozytywna ocenę I stopnia, trwa dalsza ocena.

5. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży
PLAN- 1.000.000 zł
W 2009 r. planowane jest zakończenie i odbiór końcowy zadania.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę