sobota, 19 października 2019 napisz DONOS@

Co zrobi Łomża w 2009 roku...

Prezydent miasta Jerzy Brzeziński przekazał do rady Miasta projekt przyszłorocznego budżetu Łomży. Podstawowe wielkości to 198 382 500 złotych po stronie dochodowej i 239 025 558 złotych w wydatkach. Choć budżet zakłada deficyt na poziomie 44,7 mln zł, to jak napisano w posumowaniu części wydatkowej „przyjęte wielkości nie w pełni zabezpieczają zgłoszone potrzeby”

Jerzy Brzeziński prezydent Łomży
Jerzy Brzeziński prezydent Łomży
Projekt przyszłorocznego budżetu Łomży zakłada zaciągnięcie długoterminowych  kredytów   inwestycyjnych na łączną kwotę 41 520 170 złotych. Najkosztowniejszymi inwestycjami byłyby budowa miejskiej pływalni, na którą tylko w przyszłym roku z kasy miasta należałoby wydać 7,75 mln zł i modernizacja stadionu miejskiego za 6 mln zł.

Oto kompletny budżetowy „opis do planu inwestycji miasta Łomża na 2009 rok”

Dział 600
Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy
1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży  i okolic -II  etap
PLAN- 4.500.000 zł
Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursu, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)
PLAN- 600.000 zł
Należy zakończyć wykupy pod II nitkę ul. Szosa Zambrowska.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN-3.115.000 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Została podpisana w dniu 29 lipca 2008 r. pre-umowa na przygotowanie Projektu. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012:
1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży -  ulica Aleja Legionów:
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m)
1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu
z ul. Przykoszarową,  przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.
1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.
1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.
2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.
3. Ulica Spokojna o długości 950m - od jej obecnego zakończenia do ulicy Piłsudskiego.

3. Budowa ul. Sz. Zambrowska
PLAN - 3.500.000 zł
W 2009 r. planowana jest kontynuacja budowy II nitki ulicy ( pod warunkiem wywłaszenia działki kolidującej z przebiegiem nowej  jezdni ) .

4. Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska
PLAN-  1.000.000 zł
Inwestycja prowadzona będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne
1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE, dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika
PLAN- 300.000 zł

2. Modernizacja ul. Długiej
PLAN- 800.000 zł
Inwestycja na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej. Zakres robót: kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki. Planowane jest wykonanie ulicy z elementami  kostki brukowej  ,. Wykonawca nawierzchni będzie MPGKiM ZB.

3. Modernizacja ul. Staffa
PLAN- 1.300.000 zł
Planowane jest wykonanie modernizacji ww ulicy jako kontynuacja inwestycji z roku 2007.

4. Budowa ul. Kazańskiej
PLAN- 1.000.000 zł
Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni.

5. Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej
PLAN- 1.040.000 zł
Zakres inwestycji: wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem.

6. Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza- I etap
PLAN- 2.400.000 zł
Zostanie wykonane odwodnienie ulic oraz nawierzchnia jezdni i chodników. Pozostałe uzbrojenie zostało już wykonane (w tym  sieć wodociągowo-kanalizacyjna).

7. Budowa ul. Polnej i Staszica – opracowanie dokumentacji
PLAN- 50.000 zł
W 2009 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

8. Budowa ul. Łąkowej
PLAN – 2.040.000zł
Inwestycja prowadzona będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Dział 630
Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)
PLAN- 600.000 zł
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700
Rozdział 70004
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM
PLAN- 600.000 zł
Zaplanowano wydatki dla potrzeb MPGKiM: samochód śmieciarkę, samochód dostawczy ciągnik i drobny sprzęt.  

2. Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej
PLAN- 220.000 zł
Modernizacja bazy została zgłoszona w 2007 r. przez MPGKiM. Ma na celu poprawę użytkowania obiektów przedsiębiorstwa.

Dział 750
Rozdział 75023
Urzędy Gminy

1. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego
PLAN- 200.000 zł
W 2009 r. planowany jest m.in. samochód osobowy oraz sprzęt do informatyzacji Urzędu.

2. Budowa sieci teleinformatycznej Łomża - Wirtualne Miasto i przyległych gmin. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności.
PLAN- 150.000 zł
Planowane jest dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Miasto poniesie nakłady finansowe związane z wkładem własnym.

Dział 754
Rozdział 75411
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP - samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy, skokochron, łódź z silnikiem zaburtowym
PLAN- 1.005.000 zł

2. Remont garaży JRG - odciągi spalin, ześlizg, posadzki
PLAN - 100.000 zł
Zaplanowano ww prace i zakupy na potrzeby Straży Pożarnej w tym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Rozdział 75495
1. Monitoring miasta
PLAN- 100.000 zł
Monitoring będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym planem.

Dział 801
Rozdział 80101
1. Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 – I etap
PLAN- 2.870.220 zł
Realizacja w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Podlaskiego.

Rozdział 80102
1. Zespół Szkół Specjalnych – adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewitalizacyjno-Wychowawczego
PLAN – 100.000 zł
Planowana jest adaptacja budynku przy ul. Nowogrodzkiej.

Rozdział 80104
Przedszkola Publiczne: Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15
PLAN – 440.000 zł
Planowane  prace remontowo-modernizacyjne.

Rozdział 80110
1. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjum Nr 3
PLAN- 250.000 zł
Modernizacja szatni i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.M.C. Skłodowskiej.

Rozdział 80120
1. Klimatyzacja auli oraz remont sali gimnastycznej w LO Nr I
PLAN-300.000 zł
Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji technicznej.

2. Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego dla LO Nr I
PLAN- 30.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80130
1. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych
PLAN- 418.000 zł
Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji.

2. Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Rybaki
PLAN- 30.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych
PLAN- 500.000 zł
Planowana jest realizacja boiska ze sztucznej trawy.

4. Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych
PLAN- 30.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80195
1. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży
PLAN- 200.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 852
Rozdział 85201
Roboty modernizacyjne u budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
PLAN- 957.530 zł
Planowane są prace remontowo –adaptacyjne.

Rozdział 85201
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
PLAN- 550 000 zł
Planowana jest realizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Dział 854
Rozdział 85410
1. Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1
PLAN- 100.000 zł
Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

2. Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2
PLAN- 100.000 zł
Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

3. Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3
PLAN- 100.000 zł
Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

Dział 900
Rozdział 90001
1. Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami
PLAN- 150.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 90002
1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin  
PLAN- 3.500.000 zł
Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany udział środków unijnych projekt został zgłoszony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  przeszedł pozytywna ocenę I stopnia . Jest w trakcie oceny merytorycznej.

Rozdział 90015
1. Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 100.000 zł
W 2009 r. będzie kontynuowana wymiana słupów z oprawami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 921
Rozdział 92108
1. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap
PLAN- 2.895.100 zł
Inwestycja została zgłoszona do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest w trakcie oceny.

2. Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
PLAN- 20.000 zł      
Zakup instrumentów zostanie dokonany przez ŁOK.

Rozdział 92113
1. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
PLAN- 500.000 zł
W 2009 r. planowane jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na budynek Centrum Kultury.

Rozdział 92118
1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego   
w Łomży

PLAN- 738.080 zł
Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest w trakcie oceny.

2. Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego
PLAN- 120.000 zł   

Rozdział 92120
1. Remont budynku zabytkowego przy ul. Krzywe Koło (po Muzeum)
PLAN- 50.000 zł
W ramach inwestycji planowany jest remont dachu w budynku.

2. Budowa Grodziska Łomżyńskiego
PLAN- 150.000 zł
W  2007 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. W 2009 r. do opracowania dokumentacja techniczna.

Dział 926
Rozdział 92695
1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap
PLAN- 6.008.960 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po zakończeniu spraw formalno-prawnych, związanych z planowanym do realizacji boiskiem treningowym piłki nożnej, zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych.

2. Remont budynku hotelowego przy Stadionie
PLAN- 110.000 zł

3. Budowa miejskiej pływalni w Łomży
PLAN- 7.750.000 zł
Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Został złożony  wniosek, trwa ocena, dokonywana przez Urząd Marszałkowski.

4. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10
PLAN- 1.520.000 zł     
W 2008 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt przeszedł pozytywna ocenę I stopnia, trwa dalsza ocena.

5. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży
PLAN- 1.000.000 zł
W 2009 r. planowane jest zakończenie i odbiór końcowy zadania.

 
190904015236.gif
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę